Preskoči na sadržaj
Kontakt
Kontakt
Pošaljite e-mail sa komentarima, pitanjima ili povratnim informacijama.

Izjava o zaštiti privatnosti društva SAP

Izjava o zaštiti privatnosti društva SAP

Zaštita privatnosti pojedinca na Internetu igra ključnu ulogu u budućnosti poslovanja putem Interneta i predstavlja pomak prema istinskom internetskom gospodarstvu. Društvo SAP sastavilo je ovu Izjavu o privatnosti kako bi pokazalo svoju čvrstu predanost pravu pojedinca na zaštitu osobnih podataka i privatnost. Ova Izjava o privatnosti opisuje kako obrađujemo informacije koje se mogu upotrijebiti za izravno ili neizravno identificiranje osobe ("Osobni podaci").


A. Opće informacije

Kada se primjenjuje ova Izjava o privatnosti? Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se na Osobne podatke koje dostavljate društvu SAP ili koji se dobivaju iz Osobnih podataka kako je navedeno u nastavku. Upotreba informacija koje se prikupljaju s pomoću kolačića ili druge tehnologije za web-praćenje predmet je objava i mogućnosti koje nudi TrustArc Consent Manager, dostupnih na relevantnoj web-stranici.

Voditelj obrade. Voditelj zbirke osobnih podataka u slučaju web stranice www.sap.com je društvo SAP d.o.o., Hektoroviceva 2, 10000 Zagreb, Croatia, SAD (“SAP”).U slučaju kada je na ovoj web-stranici prikazan registracijski obrazac, voditelj zbirke osobnih podataka može varirati s obzirom na stvarnu ponudu ili svrhu prikupljanja podataka, no u svakom je slučaju prikazan na Izjavi o privatnosti svakoga registracijskog obrasca. Službenik za zaštitu podataka SAP grupe je Mathias Cellarius (privacy@sap.com). 

Što društvo SAP čini s mojim Osobnim podacima? Društvo SAP obrađuje ovdje navedene osobne podatke samo kao što je navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti. Dodatne informacije navedene su u odjeljcima B. i C. u nastavku. U slučaju kada se obrada vaših osobnih podataka temelji na zakonskom dopuštenju, informacije o tome koje osobne podatke obrađuje društvo SAP ili za koju ih svrhu upotrebljava možete pronaći u odjeljku B. u nastavku. Dodatne informacije o tome u kojem se slučaju traži vaša privola za obradu Osobnih podataka možete pronaći u odjeljku C. u nastavku. Te se informacije podudaraju s odgovarajućim izjavama o privoli koje se odnose na pojedinačne postupke obrade u Consent Resource Centeru.

Trajanje obrade Osobnih podataka. U slučaju kada društvo SAP obrađuje i upotrebljava vaše osobne podatke prema važećem zakonu (vidi odjeljak B. u nastavku) ili uz vašu privolu (vidi odjeljak C. u nastavku), SAP pohranjuje vaše osobne podatke (i) samo toliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe navedene u nastavku ili (ii) dok se ne usprotivite tome da društvo SAP upotrebljava vaše osobne podatke (u slučaju kada SAP ima legitiman interes za upotrebu osobnih podataka) ili (iii) dok ne povučete svoju privolu (u slučaju da ste pristali na to da SAP upotrebljava vaše osobne podatke). Međutim, u slučaju da se društvo SAP obvezuje prema obveznom zakonu zadržati vaše osobne podatke duže ili da se vašim osobnim podacima SAP služi za tvrdnje ili obranu protiv pravnih zahtjeva, SAP zadržava osobne podatke do kraja predmetnoga razdoblja zadržavanja ili do podmirenja predmetnih potraživanja.

Zašto sam obvezan dostaviti osobne podatke? Prema općem načelu, davanje privole i dostavljanje osobnih podataka prema ovoj Izjavi o privatnosti u cijelosti je dobrovoljno; u pravilu za vas nema štetnih učinaka ako odlučite ne dati privolu ili ne dostaviti osobne podatke. Međutim, postoje okolnosti u kojima društvo SAP ne može poduzimati korake bez određenih osobnih podataka, na primjer, kada su osobni podaci obvezni za obradu vaših narudžbi ili za omogućavanje pristupa web-ponudama ili biltenima. U takvim slučajevima, nažalost, nije moguće da vam društvo SAP ispuni zahtjeve bez odgovarajućih osobnih podataka.

Gdje će se obrađivati moji osobni podaci? Kao dio globalne grupe društava, društvo SAP ima povezana društva i vanjske dobavljače usluga unutar i izvan Europskog gospodarskog područja (“EGP”). Posljedično, kad god SAP upotrebljava ili na drugi način obrađuje vaše osobne podatke u svrhe navedene u ovoj Izjavi o privatnosti, SAP može prenijeti vaše osobne podatke u države izvan EGP-a, uključujući i države u kojima je na snazi zakonska razina zaštite podataka koja nije usporediva s razinom zaštite podataka u EGP-u. Kad god dođe do takvog prijenosa podataka, on se zasniva na Standardnim ugovornim klauzulama (sukladno odluci Komisije EU 87/2010/EZ i budućim zamjenama) kako bi se ugovorom osiguralo da vaši osobni podaci podliježu razini zaštite podataka koja je na snazi u EGP-u. Redigiranu kopiju (iz koje su uklonjene komercijalne i nebitne informacije) takvih Standardnih ugovornih klauzula možete dobiti tako što ćete poslati zamolbu na privacy@sap.com.

Prava ispitanika. U svakom trenutku od društva SAP možete zatražiti informacije o tome koje vaše osobne podatke SAP obrađuje te ispravak ili brisanje takvih osobnih podataka. Uzmite u obzir, međutim, da SAP može izbrisati vaše osobne podatke samo ako ne postoje zakonske obveze ili mjerodavno pravo prema kojem ih SAP zadržava. Imajte u vidu da, ako zatražite da društvo SAP izbriše vaše osobne podatke, nećete moći nastaviti s upotrebom SAP usluga koje zahtijevaju da SAP upotrebljava vaše osobne podatke.

Ako društvo SAP upotrebljava vaše osobne podatke na temelju vaše privole ili za ispunjenje ugovora s vama, od društva SAP možete naknadno zatražiti kopiju osobnih podataka koje ste dostavili društvu SAP. U tom slučaju slobodno nam se obratite na e-adresu u nastavku i navedite informacije ili aktivnosti obrade na koje se vaša zamolba odnosi, format u kojem želite primiti te informacije te želite li da se osobni podaci pošalju vama ili drugom primatelju. Društvo SAP pažljivo će razmotriti vašu zamolbu i s vama dogovoriti kako je najbolje ispuniti.

Osim toga, od društva SAP možete zatražiti da SAP ograniči daljnju obradu vaših Osobnih podataka u sljedećim slučajevima: (i) izjavite da su Osobni podaci koje SAP ima o vama netočni (ali samo toliko dugo koliko društvu SAP treba da provjeri točnost odgovarajućih Osobnih podataka), (ii) nema pravne osnove da SAP obrađuje vaše Osobne podatke i zahtijevate da SAP ograniči daljnju obradu vaših Osobnih podataka, (iii) SAP više ne traži vaše Osobne podatke, no vi tvrdite da tražite od društva SAP da zadrži takve podatke kako biste potraživali ili ostvarili zakonska prava ili kako biste se obranili od potraživanja treće strane ili (iv) u slučaju da prigovorite obradi vaših Osobnih podataka od strane društva SAP (temeljem legitimnog interesa društva SAP kao što je dalje navedeno u odjeljku B. u nastavku) toliko dugo koliko je potrebno da se razmotri ima li društvo SAP prevladavajući interes ili zakonsku obvezu za obradu vaših Osobnih podataka.

Sve takve zamolbe uputite na webmaster@sap.com.

Pravo na pritužbu. Ako smatrate da SAP ne obrađuje vaše osobne podatke u skladu sa zahtjevima navedenim u ovom dokumentu ili važećim zakonima o zaštiti podataka EGP-a, možete u bilo koje vrijeme podnijeti pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka države EGP-a u kojoj živite ili nadležnom tijelu za zaštitu podataka države ili savezne države u kojoj društvo SAP ima registrirano sjedište.

Djeca i upotreba ove web-stranice. Ova web-stranica nije namijenjena djeci mlađoj od 16 godina. Ako imate manje od 16 godina ne smijete se registrirati na ovoj web-stranici niti je upotrebljavati.

Poveznice na druge web-stranice. Ova web-stranica može sadržavati poveznice na vanjske stranice (što znači stranice kojima ne upravljaju društva SAP grupe). Društvo SAP ne snosi odgovornost za praksu u pogledu privatnosti ili sadržaj web-stranica izvan društava SAP grupe. Stoga vam preporučujemo da pažljivo pročitate izjave o privatnosti na tim stranicama.

 

B. Slučajevi kada društvo SAP upotrebljava moje osobne podatke na temelju zakona

U sljedećim slučajevima društvu SAP dopušta se obrada vaših Osobnih podataka prema važećem zakonu o zaštiti osobnih podataka.

Isporuka zatražene robe i usluga. Ako od društva SAP naručite robu ili usluge, SAP upotrebljava osobne podatke koje ste unijeli u narudžbenicu ili registracijski obrazac (obično (podskup sljedećeg) ime i prezime, adresa (e-pošte), telefonski broj, naziv i adresa poduzeća, naziv radnog mjesta i uloga te, ako je potrebno izvršiti plaćanje društvu SAP, broj kreditne kartice ili detalji banke) samo radi obrade vaše narudžbe ili isporuke zatražene robe ili usluga. To može podrazumijevati poduzimanje potrebnih koraka prije sklapanja ugovora, odgovaranje na vaše upite, pružanje informacija o otpremi i fakturiranju te obradu ili pružanje povratnih informacija i podrške za kupca. Također, to se može odnositi na podatke konverzacije koje možete aktivirati putem funkcija chata na SAP.com ili drugim lokalnim SAP web-stranicama, obrascima za kontakt, e-poštom ili telefonom. U ovoj Izjavi o privatnosti “roba i usluge” uključuje web-usluge, ponude, natječaje, klađenja, druge sadržaje, biltene koji nisu marketinškog karaktera, informativnu dokumentaciju, tečajeve, obuke i događaje (te pristup navedenome) društva SAP.

Ako sudjelujete u tečajevima ili obukama koje organizira društvo SAP, SAP može pratiti vaš napredak u učenju kako bi vam te informacije bile na raspolaganju. Osim toga, s korisnicima koji se pretplate na naše usluge komuniciramo e-poštom, a možemo komunicirati i telefonski radi razrješenja korisničkih reklamacija ili istraživanja sumnjivih transakcija. Vašu adresu e-pošte možemo upotrebljavati kako bismo potvrdili otvaranje korisničkog računa, za slanje obavijesti o plaćanjima, za slanje informacija o promjenama u našim proizvodima i uslugama za slanje obavijesti i drugih objava u skladu sa zakonom. Općenito uzevši, korisnici ne mogu otkazati takva priopćenja jer ona nisu marketinškog karaktera već su prvenstveno potrebna za predmetni poslovni odnos. U vezi s marketinškim priopćenjima (tj. e-poštom ili telefonskim pozivima) društvo SAP će (i) ako je tako zakonom određeno, dostavljati vam takve informacije nakon što ste na njih pristali i (ii) dati vam mogućnost odustajanja ako dalje ne budete željeli primati marketinška priopćenja od nas. Imate priliku u bilo koje vrijeme odjaviti se od gore navedenih priopćenja na https://www.sap.com/croatia/profile/unsubscribe.html.

Osiguravanje usklađenosti. Društvo SAP i njegovi proizvodi, tehnologije i usluge podliježu zakonima koji reguliraju izvoz u raznim državama, uključujući bez ograničenja zakone Europske unije i njenih država članica te zakone Sjedinjenih Američkih Država. Potvrdit ćete da je sukladno primjenjivim zakonima koji reguliraju izvoz, trgovinskim sankcijama i embargima koje izdaju ove države društvo SAP obavezno poduzeti mjere kako bi spriječilo pravne osobe, organizacije i strane navedene na popisima sankcioniranih strana u pristupu određenim proizvodima, tehnologijama i uslugama, koristeći se web stranicama društva SAP i drugim kanalima isporuke koje kontrolira društvo SAP. To može uključivati (i) automatske provjere registracijskih podataka bilo kojeg korisnika kako je u ovom dokumentu navedeno i ostale identifikacijske informacije koje dostavlja korisnik u odnosu na dostupne popise sankcioniranih strana; (ii) redovito ponavljanje takvih provjera kad god dođe do ažuriranja popisa sankcioniranih strana ili ažuriranja informacija od strane korisnika; (iii) blokadu pristupa uslugama i sustavima društva SAP u slučaju eventualnog podudaranja; i (iv) kontaktiranje korisnika u slučaju eventualnog podudaranja radi potvrde identiteta korisnika.

Osim toga, potvrđujete da se bilo koje informacije potrebne za praćenje vaših odabira u pogledu obrade ili upotrebe osobnih podataka ili primanja marketinških materijala (to jest, zavisno od države u kojoj predmetno društvo SAP grupe posluje, jeste li dali izričitu privolu ili ste odustali od primanja marketinških materijala) mogu pohraniti i razmijeniti među članovima SAP grupe na zahtjev kako bi se osigurala usklađenost.

Opravdan interes društva SAP. Svaki od slučajeva upotrebe u nastavku smatra se opravdanim interesom društva SAP za obradu ili upotrebu vaših osobnih podataka. Ako niste suglasni s takvim načinom, možete podnijeti prigovor protiv obrade ili upotrebe vaših osobnih podataka od strane društva SAP kako je navedeno u nastavku.

Upitnici i ankete. Društvo SAP može vas pozvati da sudjelujete u popunjavanju upitnika i anketa. Ti su upitnici i ankete u pravilu osmišljeni na način da se mogu popuniti bez ostavljanja osobnih podataka. Ako unatoč tomu unesete osobne podatke u upitnik ili anketu, društvo SAP može takve osobne podatke upotrijebiti u svrhu unapređenja proizvoda i usluga.

Kreiranje anonimiziranih skupova podataka. Društvo SAP može anonimizirati osobne podatke navedene u ovoj Izjavi o privatnosti kako bi kreiralo anonimizirane skupove podataka koji se tada mogu upotrebljavati za poboljšanje proizvoda i usluga društva SAP i njegovih povezanih društava.

Snimanje poziva i pohrana chatova u svrhu poboljšanja kvalitete. U slučaju telefonskih poziva i sesija chata društvo SAP može takve pozive (nakon što vas o tome obavijesti tijekom poziva i prije nego što snimanje započne) ili sesije chata snimiti odnosno pohraniti u svrhu poboljšanja kvalitete svojih usluga.

U svrhu pružanja najnovijih informacija/zahtjeva za povratne informacije. U okviru postojećeg poslovnog odnosa između vas i društva SAP, SAP vas može obavijestiti, kada je dopušteno u skladu s lokalnim zakonima, o svojim proizvodima i uslugama (uključujući webinare, seminare i događaje) koji su slični ili povezani s onakvim proizvodima i uslugama koje ste već kupili od društva SAP ili se njima koristili. Osim toga, ako ste sudjelovali u webinaru, seminaru ili događaju društva SAP ili kupili proizvode ili usluge od društva SAP, SAP vas može kontaktirati i zatražiti povratne informacije u vezi s unapređenjem odgovarajućeg webinara, seminara, događaja, proizvoda ili usluge.

Pravo na prigovor. Možete prigovoriti društvu SAP radi upotrebe Osobnih podataka u gore navedene svrhe u bilo koje vrijeme odjavom na https://www.sap.com/croatia/profile/unsubscribe.html. Ako tako postupite, društvo SAP prestat će s upotrebom vaših Osobnih podataka u gore navedene svrhe (to jest, sukladno prethodno navedenom legitimnom interesu) i ukloniti ih iz svojih sustava osim ako se upotreba takvih Osobnih podataka od strane društva SAP dopušta u druge svrhe navedene u ovoj Izjavi o privatnosti ili SAP utvrdi i izloži uvjerljiv legitimni interes za nastavak obrade vaših Osobnih podataka. 

 

C. Slučajevi kada društvo SAP upotrebljava moje osobne podatke na temelju moje privole

U sljedećim će slučajevima društvo SAP upotrebljavati vaše Osobne podatke samo kako je podrobno opisano u nastavku nakon što date svoju prethodnu privolu za odgovarajuće postupke obrade. Stoga, svaka informacija o postupku obrade u pogledu Osobnih podataka povezana je s jednom izjavom o privoli u Consent Resource Centeru. Ako ponovo otvorite ovu Izjavu o privatnosti nakon što ste na početku dali jednu ili više privola, osim informacija u vezi s privolama koje ste dali, vidjet ćete i cijelu Izjavu o privatnosti.

Novosti u vezi s proizvodima i uslugama društva SAP. Podložno odgovarajućim odredbama i vašoj privoli društvo SAP može upotrebljavati vaše ime i prezime, e-adresu i poštansku adresu, telefonski broj, naziv radnog mjesta i osnovne informacije o vašem poslodavcu (ime i prezime/tvrtku, adresu i industrijsku granu), kao i interakcijski profil na osnovi prethodnih interakcija s društvom SAP (prethodne kupnje, sudjelovanja na webinarima, seminarima i događajima ili upotreba (web) servisa - više detalja o ovoj temi nalazi se na TrustArc Consent Manageru prikazanom na odgovarajućoj web-stranici društva SAP) kako bi vas informiralo o najnovijim najavama proizvoda, ažuriranjima softvera, nadogradnjama softvera, posebnim ponudama i drugim informacijama u vezi sa SAP softverom i servisima (uključujući biltene marketinškog karaktera), kao i o događajima društva SAP te kako bi vam prikazalo relevantan sadržaj na svojim web-stranicama. U vezi s ovim aktivnostima marketinškog karaktera društvo SAP može dostaviti skraćen korisnički ID društvenim mrežama kojima upravljaju treće strane ili drugim web-ponudama (poput Twittera, LinkedIna, Facebooka, Instagrama ili Googlea) gdje se te informacije potom uspoređuju s podacima društvenih mreža ili vlastitim bazama podataka web-ponuda kako bi vam se prikazale za vas relevantnije informacije.

Kreiranje korisničkih profila. Društvo SAP nudi vam mogućnost upotrebe njegovih web-ponuda uključujući forume, blogove i mreže (poput SAP Communityja) povezanih s ovom web-stranicom, za koje je potrebna registracija i kreiranje korisničkog profila. Korisnički profili nude mogućnost prikaza vaših osobnih informacija drugim korisnicima, uključujući, ali ne ograničavajući se na ime i prezime, fotografiju, korisničke račune na društvenim mrežama, poštanske ili e-adrese (ili obje), telefonski broj, osobne interese, vještine i osnovne informacije o vašem društvu.

Ovi profili mogu biti povezani s jednom web-ponudom društva SAP ili vam mogu, ako su kreirani u servisu SAP Cloud Platform Identity Authentication Service, omogućiti pristup drugim web-ponudama društva SAP ili drugih pravnih osoba SAP grupe, ili oboje (bez obzira na privolu danu u skladu s odjeljkom “Prosljeđivanje vaših Osobnih podataka drugim SAP društvima.” u nastavku). Uvijek je, međutim, vaš izbor koju ćete od ovih dodatnih web-ponuda koristiti i vaši se Osobni podaci prosljeđuju njima tek nakon što im prvi put pristupite. Imajte na umu da bez vaše privole društvu SAP da kreira takve korisničke profile, SAP neće biti u mogućnosti ponuditi vam takve usluge za koje vaša privola predstavlja zakonski uvjet pod kojim vam društvo SAP takve usluge može pružati.

U okviru svake web-ponude, osim samog davanja pristupa, vaš profil se koristi za personaliziranje interakcije s drugim korisnicima (na primjer, putem razmjene poruka ili funkcije praćenja), te od strane društva SAP za promicanje kvalitete komuniciranja i suradnje putem takvih ponuda te za društvo SAP nudi elemente igrifikacije (igrifikacija je postupak upotrebe nečega što već postoji, poput web-stranice, poslovne aplikacije ili online zajednice i integriranje mehanika igre u to radi poticanja sudjelovanja, angažmana i odanosti). Funkcije relevantne web-ponude možete upotrebljavati u najvećoj mjeri koju relevantna web-ponuda podržava kako biste odredili koje informacije želite dijeliti.

Posebne kategorije Osobnih podataka. U vezi s registracijom te davanjem pristupa za događaj ili seminar, društvo SAP može zatražiti informacije o vašem zdravlju kako bi identificiralo i pružilo potrebnu brigu pojedincima s invaliditetom ili s posebnim prehrambenim zahtjevima tijekom događaja. Svaka takva upotreba informacija temelji se na privoli koju dajete prema ovom dokumentu.

Imajte u vidu da ako ne dostavite informacije u vezi s invaliditetom ili posebnim prehrambenim potrebama, društvo SAP neće moći poduzeti odgovarajuće mjere opreza.

Profiliranje događaja. Ako se registrirate za događaj, seminar ili webinar društva SAP, SAP može dijeliti osnovne informacije sudionika (ime i prezime, naziv društva i e-adresu) s drugim sudionicima istog događaja, seminara ili webinara u svrhu komunikacije i razmjene ideja.

Prosljeđivanje vaših Osobnih podataka drugim SAP društvima. Društvo SAP može prenijeti vaše Osobne podatke drugim pravnim osobama u SAP grupi. Aktualni popis pravnih osoba SAP grupe nalazi se ovdje. U takvim slučajevima, te pravne osobe će koristiti Osobne podatke u iste svrhe i pod istim uvjetima kako je navedeno u odjeljku C. iznad.

Prosljeđivanje vaših Osobnih podataka ostalim trećim stranama. Na vaš zahtjev, kao što je navedeno u vašoj privoli, društvo SAP prenosi vaše registracijske podatke poduzećima navedenim na stranici registracije. Poduzeća upotrebljavaju vaše registracijske podatke za potrebe svojeg sudjelovanja u događaju i dužni su obrisati podatke nakon toga. Ako poduzeće namjerava upotrebljavati vaše podatke u bilo koje druge svrhe, kontaktirat će vas da bi objasnili kako će i za koje druge svrhe upotrijebiti vaše registracijske podatke.

Opoziv privole koja se daje prema ovom dokumentu. U svakom trenutku možete povući privolu koju ste dali prema ovom dokumentu odjavom na https://www.sap.com/croatia/profile/unsubscribe.html. U slučaju povlačenja privole, društvo SAP više neće obrađivati Osobne podatke koji su bili predmet privole, osim ako suprotno nije određeno zakonom. U slučaju da je društvo SAP obvezno zadržati vaše osobne podatke iz pravnih razloga, ograničit će se daljnja obrada vaših osobnih podataka i osobni će se podaci zadržati u trajanju određenom zakonom. Bilo kakvo povlačenje privole, međutim, ne utječe na prošle obrade osobnih podataka od strane društva SAP do trenutka vašeg povlačenja privole. Osim toga, ako upotreba SAP ponuda zahtijeva vašu prethodnu privolu, poslije opoziva društvo SAP neće (više) biti u mogućnosti pružiti vam odgovarajuću uslugu (ili usluge ako opozovete privolu na to da društvo SAP upotrebljava vaš profil u servisu SAP Cloud Platform Identity Authentication Service za više SAP ponuda), ponudu ili događaj.

 

D. Odredbe koje se odnose na Sjedinjene Države

U slučaju kada društvo SAP podliježe zahtjevima za zaštitu privatnosti koji vrijede u Sjedinjenim Državama, također se primjenjuje sljedeće:

Zabrana praćenja. Preglednik može omogućiti postavljanje preferencije “Zabrana praćenja”. Osim ako nije navedeno drugačije, naše web-stranice ne ispunjavaju zahtjeve “Zabrane praćenja”. Međutim, možete odabrati da ne prihvaćate cookieje promjenom određenih postavki svog web-preglednika ili, tamo gdje je to dostupno, pomoću TrustArc Consent Managera ako predmetna web-stranica sadrži poveznicu na njega. Cookieji su male tekstualne datoteke koje na vašem računalu ostavljaju određene web-stranice s Interneta koje posjećujete, a upotrebljavaju se za identifikaciju vašeg računala. Imajte u vidu da ako ne prihvatite cookieje, možda nećete moći upotrebljavati određene funkcije i značajke naše web-stranice. Ova stranica ne dopušta trećim stranama prikupljati informacije o vama tijekom vremena i s različitih stranica. 

Zahtjevi za zaštitu privatnosti djece. Naše web stranice ili naše internetske usluge nisu predviđene da se njima koriste osobe mlađe od 13 godina. Ako ste roditelj ili skrbnik i vjerujete da smo prikupili informacije o djetetu, molimo vas da nam se javite na privacy@sap.com.

 

E. Odredbe koje se odnose na Rusiju

Sljedeće se odredbe odnose na korisnike s prebivalištem u Ruskoj Federaciji:

Usluge na koje se odnosi ova Izjava nisu predviđene da se njima koriste državljani Ruske Federacije s prebivalištem u Rusiji. Ako ste državljanin Rusije s prebivalištem u Rusiji, ovim putem vas obavještavamo da sve osobne podatke koje unesete u usluge unosite isključivo na vlastiti rizik i odgovornost te ste izričito suglasni da društvo SAP može prikupljati vaše osobne podatke i obrađivati ih u Sjedinjenim Državama i drugim državama, te da društvo SAP nećete smatrati odgovornim za bilo koje potencijalno nepridržavanje propisa Ruske Federacije.

 

F. Odredbe koje se odnose na Brazil

Sljedeće se odredbe odnose na korisnike s prebivalištem u Brazilu:

Brazilski zakon omogućava poduzećima slanje e-poruka potencijalnim korisnicima koji imaju opciju uključivanja mehanizma otkazivanja i vezu na izjavu o privatnosti. 

 Revidirano i objavljeno 1. srpnja 2019.

Povratak na vrh