Skip to Content

Pernyataan Privasi SAP


Tarikh Kuat Kuasa: 1 Januari 2023

Untuk melihat versi sebelumnya bagi Pernyataan Privasi ini, klik di sini.

Selamat datang!

Usaha melindungi privasi individu adalah genting bagi masa depan perniagaan. Kami telah menghasilkan pernyataan privasi ini untuk menunjukkan iltizam firma kami terhadap hak individu kepada perlindungan dan privasi data. Pernyataan ini menggariskan cara kami melindungi maklumat yang boleh mengenal pasti seseorang (data peribadi) secara langsung atau tidak langsung.

 

Sebagai menghormati masa anda dan dengan matlamat memberi anda akses secepat mungkin kepada petikan yang berkaitan bagi pernyataan privasi, kami menawarkan ringkasan berikut kepada anda. Ringkasan tersebut tidak menukar atau menggantikan penerangan terperinci dalam Pernyataan Privasi SAP, oleh itu sekiranya berasa sangsi, sila rujuk petikan yang berkaitan pada bila-bila masa dalam kenyataan penuh sebenar di bawah.

 

Ringkasan

 

Pernyataan privasi bertujuan menerangkan jenis data peribadi yang diproses oleh SAP, pihak yang menggunakan data peribadi anda, untuk jenis tujuan, untuk tempoh, dan menerangkan jenis hak yang anda miliki dalam konteks ini.

 

Siapakah yang mengumpulkan dan memproses data peribadi anda? SAP yang mengumpulkan dan memproses data tersebut dalam bentuk entiti sah masing-masing, iaitu sama ada SAP SE di Walldorf, Jerman atau mana-mana entiti lain dari kumpulan SAP global. Pernyataan Privasi SAP menerangkan dengan terperinci jenis aktiviti pemprosesan yang digunakan oleh entiti kumpulan SAP.

 

Apakah data peribadi yang dikumpulkan oleh SAP? SAP mungkin mengumpulkan pelbagai jenis data peribadi tentang anda apabila menjalankan perniagaannya, termasuk:

 • data hubungan peribadi,
 • data peribadi berkaitan dengan hubungan perniagaan anda atau majikan anda dengan SAP,
 • data peribadi yang mesti SAP kumpulkan disebabkan tujuan yang berkaitan dengan undang-undang dan pematuhan,
 • penggunaan peribadi, pendaftaran, data penyertaan yang mungkin SAP jana melalui penggunaan anda pada lamannya dan tawaran dalam talian,
 • kategori khas bagi data peribadi,
 • data peribadi berkaitan dengan penggunaan,
 • data peribadi yang mungkin SAP terima daripada pihak ketiga,
 • data peribadi yang diperlukan oleh SAP untuk memastikan anda atau majikan anda berpuas hati dengan produk, perkhidmatan dan tawaran kami.

Apakah tujuan SAP mengumpulkan data peribadi anda?  SAP memproses data peribadi anda untuk:

 • meneruskan hubungan perniagaan dengan anda, majikan anda, atau pelanggan majikan anda, termasuk memastikan anda berpuas hati dengan dan memastikan anda mendapat kemaskinian tentang berita terkini berkaitan dengan produk dan perkhidmatan kami,
 • menghasilkan dan menawarkan produk perisian, perkhidmatan awan dan pelbagai lagi keluarannya kepada anda
 • melindungi kualiti dan keselamatan premis, kemudahan, produk atau perkhidmatannya,
 • menjamin dan, jika perlu, mempertahankan aset sahnya yang dilindungi daripada serangan yang menyalahi undang-undang, menegaskan hak kami atau mempertahankan SAP daripada tuntutan undang-undang,
 • memastikan pematuhan terhadap undang-undang berkanun dan peraturan yang berkaitan dengan SAP,
 • mengendalikan halaman Internet SAP, tawaran web, atau acara lain dalam talian termasuk menganalisis gelagat pengguna, membolehkan anda mencipta profil pengguna, mendapat manfaat daripada perkhidmatan identiti serta menggalakkan dan menambah baik pengalaman anda secara berterusan,
 • mencari anda sebagai bakal pekerja SAP,
 • memindahkannya kepada penerima seperti entiti lain dalam Kumpulan SAP, penyedia perkhidmatan pihak ketiga, rakan niaga SAP dan lain-lain lagi.

Jika anda mahu mengetahui lebih lanjut tentang setiap tujuan ini yang SAP mungkin mengumpulkan, memindahkan dan menggunakan data peribadi anda, termasuk tempoh data anda disimpan dan khusus untuk Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR, General Data Protection Regulation), asas undang-undang yang dijalankan oleh SAP, sila rujuk pernyataan privasi lengkap di bawah.

 

Apakah hak perlindungan data anda? Anda berhak meminta daripada SAP akan akses kepada, pembetulan bagi, dan/atau pemulangan atau pemadaman data peribadi anda. Anda boleh meminta SAP mengehadkan akses kepada data peribadi anda atau mengecualikan data itu daripada pemprosesan lanjut. Anda boleh membatalkan persetujuan yang pernah diberikan atau membantah aktiviti pemprosesan yang mungkin SAP berhasrat untuk laksanakan dalam hal tertentu. Apabila anda percaya bahawa SAP telah memproses data peribadi anda tanpa mematuhi pernyataan privasi ini atau melanggar undang-undang perlindungan data yang dikenakan, anda berhak membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan yang berkenaan. Pernyataan Privasi SAP menghuraikan setiap hak ini dengan terperinci, termasuk cara anda boleh menghubungi kami untuk melaksanakan hak-hak ini terhadap SAP dan cara mengenal pasti, jika perlu, pihak berkuasa perlindungan data yang berkenaan.

 

Dalam bahagian akhir di bawah, SAP menumpukan perhatian pada beberapa aspek khusus negara yang perlu diterangkan dalam pernyataan privasi menurut undang-undang negara yang berkenaan. Keperluan khusus negara termasuk tetapi tidak terhad kepada keperluan dari EU dan EEA, Amerika Syarikat dan terutamanya Negeri California, Brazil, Malaysia, Filipina, Singapura, Afrika Selatan dan Turkiye. Anda juga boleh menemukan rujukan kepada seluruh peruntukan khusus negara untuk negara seperti China dan Colombia.

Apakah yang kami maksudkan apabila kami menyebut SAP dalam pernyataan privasi ini?

 

Pernyataan privasi ini diguna pakai pada pengumpulan dan pemprosesan data peribadi:

 • semasa pengendalian pusat laman web ini dan aktiviti perniagaan SAP yang beroperasi di seluruh dunia oleh
  • SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16 Walldorf 69190, Germany jika anda berada di negeri ahli EU atau EWR atau di mana-mana negara antara Andorra, Kepulauan Faroe, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Switzerland, atau United Kingdom atau oleh
  • SAP America Inc., 3809 West Chester Pike, Suite 200, Newtown Square, PA 19073, USA jika anda berada di mana-mana negara lain, atau
  • satu entiti kumpulan SAP yang khusus sebagaimana yang mungkin dinyatakan dalam Peruntukan Tambahan Khusus Negara dan Wilayah pada bahagian akhir pernyataan privasi ini.
 • dalam konteks perhubungan perniagaan sebelum mengikat kontrak atau sesudah mengikat kontrak dengan anda atau majikan anda oleh satu entiti kumpulan SAP tempatan
 • dalam konteks borang pendaftaran apabila satu entiti kumpulan SAP khusus secara langsung mengumpulkan data peribadi dengan tujuan untuk mendaftar dengan satu perkhidmatan atau acara dan dengan itu dikemukakan sebagai pengawal berkaitan pada halaman pendaftaran atau laman web ini dengan merujukkan pada pernyataan privasi ini.

SAP SE, SAP America, Inc., dan setiap entiti kumpulan SAP yang berkaitan, bergantung pada perkara tertentu, kemudian dari ini dirujuk sebagai “SAP”.

 

Pernyataan privasi ini tidak diguna pakai pada halaman Internet atau perkhidmatan web SAP yang mengemukakan pernyataan privasinya sendiri.

Apakah tujuan SAP memproses data peribadi anda?

 

Apabila menjalankan perniagaan dan mengendalikan pelbagai kehadiran web kami dan saluran komunikasi yang lain, SAP memproses data peribadi individu yang berinteraksi dengannya, termasuk pelanggan, rakan niaga, pembekal, vendor, calon, dan mana-mana individu lain yang berinteraksi dengan kami.

Dalam mana-mana perkara ini, SAP boleh memproses data peribadi kerana satu atau beberapa tujuan perniagaan yang berikut:

 

Untuk meneruskan hubungan perniagaan dengan pelanggan, rakan niaga dan pihak-pihak lain

SAP memproses data peribadi untuk meneruskan hubungan perniagaannya dengan para pelanggan, rakan niaga dan pengguna lain untuk memenuhi hubungan perniagaan sebelum atau sesudah mengikat kontrak. Perkara ini termasuk memenuhi permintaan, memproses pesanan, menghantar produk atau perkhidmatan yang dipesan, atau melibatkan diri dalam sebarang tindakan lain yang berkaitan untuk mewujudkan, memenuhi dan mengekalkan hubungan perniagaan kami.

 

Produk dan perkhidmatan boleh merangkumi sebarang produk perisian, perkhidmatan web, apl, forum dalam talian, seminar web dan acara, surat berita berkaitan bukan pemasaran, kertas putih, tutorial, latihan di premis dan awan, serta tawaran lain seperti peraduan atau cabutan bertuah. Apabila anda membeli atau berhasrat untuk membeli produk atau perkhidmatan daripada SAP bagi pihak pelanggan korporat atau juga dikaitkan sebagai orang yang boleh dihubungi bagi hubungan perniagaan antara SAP dengan pelanggan atau rakan niaga korporat (“Orang Hubungan Pelanggan”), SAP akan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan ini. Secara khususnya, SAP boleh menggunakan data peribadi anda untuk mengesahkan urusan pembukaan akaun anda, mengurus pelaksanaan kontrak, menghantar pendedahan kepada anda sebagaimana yang mungkin diperlukan menurut undang-undang, notis bayaran, dan maklumat lain tentang produk dan perkhidmatan kami. SAP boleh memberikan balasan terhadap pertanyaan yang berkaitan, memberi anda sokongan yang diperlukan serta memproses maklum balas anda.

 

Dalam konteks penggunaan produk atau perkhidmatan oleh anda atau majikan anda, SAP boleh saling berhubung dengan anda melalui pos, e-mel, sembang langsung, borang hubungan, telefon atau sebarang perantara lain untuk menyelesaikan soalan atau aduan anda, pengguna atau pelanggan, atau untuk menyiasat transaksi yang menimbulkan kesangsian. Dalam hal panggilan telefon atau sesi sembang, SAP boleh merekodkan sesi panggilan atau sembang sedemikian untuk menambah baik kualiti perkhidmatan SAP setelah memberitahu anda dengan sewajarnya semasa panggilan itu dan, tertakluk pada undang-undang yang dikenakan, menerima persetujuan anda terlebih dahulu sebelum memulakan rakaman.

 

Kepuasan Pelanggan - Dalam perhubungan perniagaan yang sedia ada antara anda atau majikan anda dengan SAP, SAP memproses data peribadi anda untuk membantu kami memahami sejauh mana anda berpuas hati dengan fungsi dan kualiti produk dan perkhidmatan kami, untuk memberi anda maklumat yang berkaitan tentang pemberitahuan produk terkini, kemaskinian atau peningkatan perisian, acara, tawaran istimewa, dan maklumat lain tentang perisian dan perkhidmatan SAP yang berkaitan dan berguna bagi anda.

 

Untuk membangunkan produk dan perkhidmatan

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang dikenakan, SAP boleh memproses data peribadi anda untuk penyelidikan dalaman, tunjuk cara dan pembangunan teknologi, dan untuk membantu SAP mencipta, membangunkan, mengendalikan, menyampaikan, menambah baik, meningkatkan atau memajukan produk dan perkhidmatan SAP. SAP boleh memproses data peribadi anda untuk mewujudkan set data berciri awanama yang kemudiannya boleh digunakan untuk menambah baik produk dan perkhidmatan SAP.

 

Untuk memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan

SAP memproses data peribadi untuk mematuhi kewajipan berkanun.

 

SAP memproses data peribadi anda untuk tujuan memastikan tahap keselamatan teknikal dan organisasi yang mencukupi bagi produk, perkhidmatan, acara dalam talian, kemudahan dan premis SAP. Untuk tujuan ini, SAP akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengesahkan atau mengekalkan kualiti dan keselamatan sesuatu produk atau perkhidmatan yang dimiliki, dikilangkan oleh atau untuk, atau dikawal oleh SAP. Hal ini boleh menjejaskan penggunaan data peribadi untuk pengenalan diri yang mencukupi dan pengesahan pengguna yang ditentukan, kawalan kualiti dalaman melalui pengauditan, analisis, dan penyelidikan, penyahpepijatan bagi mengenal pasti dan menyelesaikan ralat yang mengganggu fungsi yang sedia ada atau yang ditujukan, keselamatan akaun dan rangkaian, pereplikaan untuk pencegahan kehilangan, pengesanan kejadian keselamatan, perlindungan daripada aktiviti berniat jahat, mengelirukan, menipu atau aktiviti haram, dan mendakwa sesiapa yang bertanggungjawab terhadap jenis aktiviti sedemikian. Kami boleh memproses nama anda, maklumat yang seumpamanya, dan data berkaitan dengan hubungan atau pematuhan yang lain dengan lebih lanjut apabila anda mengunjungi anggota gabungan atau makmal SAP tempatan dalam konteks pengurusan akses dan pengawasan video untuk melindungi jaminan dan keselamatan lokasi dan aset kami.

 

SAP serta produk, teknologi dan perkhidmatannya tertakluk pada undang-undang eksport pelbagai negara termasuk, tanpa pengehadan, negara Kesatuan Eropah dan negeri ahlinya, dan Amerika Syarikat. Undang-undang eksport yang dikenakan, sekatan perdagangan dan embargo yang dikeluarkan oleh negara-negara ini mewajibkan SAP menghalang organisasi, entiti sah dan pihak-pihak lain yang disenaraikan dalam senarai pihak disekat yang dikeluarkan oleh kerajaan daripada mengakses produk, teknologi dan perkhidmatan tertentu melalui laman web SAP atau saluran penyampaian yang lain (contohnya, Senarai Sekatan Kesatuan Eropah, senarai sekatan AS termasuk Senarai Individu Disekat Masuk oleh Biro Industri dan Keselamatan (BIS), Warga Negara Tertentu yang Disekat dan Senarai Individu Disekat Masuk (senarai SDN) oleh Pejabat Kawalan Aset Asing (OFAC) dan Senarai Entiti Biro Industri dan Keselamatan US DOC serta Sekatan Majlis Keselamatan Bangsa-bangsa Bersatu). SAP memproses data peribadi sehingga tahap yang diperlukan untuk mematuhi keperluan undang-undang ini. Secara khususnya, SAP memproses data peribadi untuk menjalankan pemeriksaan automatik terhadap senarai pihak disekat yang berkenaan, untuk mengulangi pemeriksaan sedemikian dengan tetap apabila senarai pihak disekat sudah dikemas kini atau apabila seseorang pengguna mengemas kini maklumatnya. Sekiranya terdapat kemungkinan padanan, SAP akan menyekat akses kepada perkhidmatan dan sistem SAP, dan kemudian menghubungi pengguna untuk mengesahkan identitinya.

 

Jika perlu, SAP menggunakan data peribadi untuk menghalang atau membuat dakwaan terhadap kegiatan jenayah seperti sebarang bentuk jenayah siber, penggunaan produk dan perkhidmatan kami secara haram atau penipuan, untuk menegaskan hak kami atau membela SAP daripada tuntutan undang-undang.

 

Untuk mematuhi keperluan berkaitan dengan undang-undang perlindungan data dan persaingan tak saksama. Bergantung pada negara yang menjadi tempat operasi syarikat Kumpulan SAP yang berkenaan, dan sama ada anda secara jelas bersetuju untuk atau memilih untuk tidak menerima maklumat komersial, SAP boleh memproses data peribadi yang perlu bagi memberikan pilihan perlindungan dan privasi data untuk menerima maklumat sedemikian dan, apabila perlu bagi memastikan pematuhan, bertukar-tukar maklumat sedemikian dengan entiti lain dalam Kumpulan SAP.

 

Untuk mengendalikan halaman Internet, tawaran web atau acara dalam talian yang lain oleh SAP

SAP memproses data peribadi untuk tujuan pengendalian, memberi anda dan mentadbir penggunaan anda terhadap halaman Internet, tawaran web, atau acara dalam talian yang lain oleh SAP.

 

Mencipta profil pengguna

Tawaran web yang tertentu dikaitkan dengan laman web SAP, termasuk forum, blog dan rangkaian (contohnya, SAP Community), memerlukan anda mendaftar dan mencipta profil pengguna. Melalui profil pengguna, anda boleh kongsikan maklumat peribadi tentang diri anda dengan para pengguna lain, seperti nama, foto, akaun media sosial, alamat pos atau e-mel, nombor telefon, minat peribadi, kemahiran anda, dan maklumat asas tentang syarikat anda. Profil pengguna dapat digunakan untuk memeribadikan interaksi antara para pengguna (contohnya, melalui cara pemesejan atau mengikut kefungsian) dan untuk membolehkan SAP meningkatkan kerjasama dan kualiti komunikasi melalui tawaran sedemikian. Tetapan profil bagi tawaran web yang berkenaan membolehkan anda menentukan jenis maklumat yang ingin anda kongsikan.

 

Perkhidmatan identiti

Profil pengguna mungkin khusus kepada satu tawaran web oleh SAP, tetapi ciri ini juga membolehkan anda mengakses tawaran web yang lain oleh SAP atau oleh entiti lain dalam Kumpulan SAP. Terpulang kepada anda sama ada mahu menggunakan mana-mana tawaran web tambahan ini atau tidak. Jika anda memilih untuk menggunakannya, SAP akan menyediakan data peribadi anda pada tawaran web lain yang sedemikian untuk memberi anda akses permulaan. Sila ambil perhatian bahawa tanpa persetujuan anda untuk SAP mencipta profil pengguna sedemikian, SAP tidak akan dapat menawarkan perkhidmatan itu kepada anda apabila persetujuan anda merupakan keperluan berkanun bagi SAP menyediakan perkhidmatan ini kepada anda.

 

Pemprofilan acara

Jika anda mendaftar untuk menghadiri acara, seminar, atau webinar anjuran SAP, SAP boleh berkongsi maklumat asas peserta (nama, syarikat dan alamat e-mel anda) dengan para peserta lain yang menghadiri acara, seminar, atau webinar yang sama bagi menggalakkan interaksi dalam kalangan peserta serta membangkitkan semangat untuk saling berhubung dan bertukar-tukar fikiran.

 

Peningkatan pengalaman pengguna

SAP memproses maklumat yang berkaitan dengan lawatan anda ke tawaran web kami untuk meningkatkan pengalaman pengguna anda, mengenal pasti setiap kehendak anda dan memeribadikan cara kami memberi anda maklumat yang anda cari. Untuk tujuan ini, kami mengumpulkan maklumat tanpa mengambil kira sama ada anda mendaftar menggunakan profil pengguna atau tidak.

 

Kuki dan alatan yang serupa

SAP memproses data peribadi tentang pengguna laman web SAP dan tawaran web yang lain menggunakan kuki atau teknologi yang serupa untuk tujuan yang dinyatakan dalam Pernyataan Kuki SAP. Apabila anda melawati pautan “Pilihan Kuki” pada pengaki halaman utama SAP.com, anda akan menemukan maklumat lanjut dan diberi pilihan untuk menggunakan pilihan kuki anda.

 

 

Untuk mencari bakat

SAP mengumpulkan dan memproses data peribadi individu yang layak dan mereka yang berminat dengan peluang kerjaya kami daripada pelbagai sumber. Pemohon dan calon kerja diminta memohon melalui Portal Kerjaya SAP (SAP Career Portal) tanpa mengambil kira sama ada langkah ini dilakukan melalui daya usaha sendiri atau sebagai tindak balas kepada siaran iklan. SAP mengumpulkan data peribadi melalui saluran Portal Kerjaya untuk tujuan melaksanakan tatacara permohonan dan memilih pemohon. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut tentang cara SAP mengumpulkan dan memproses data pemohon dalam pernyataan privasi yang khusus kepada Portal Kerjaya SAP.

 

Untuk menawarkan produk dan perkhidmatan SAP

SAP mengumpulkan dan memproses data peribadi untuk tujuan jualan dan pemasaran. Kami berhasrat untuk memberi anda kemaskinian tentang acara akan datang serta produk dan perkhidmatan terkini SAP. Jika boleh, kami mungkin menghubungi anda untuk berbincang dengan lebih lanjut tentang minat anda terhadap perkhidmatan dan tawaran SAP.

 

Meminta maklum balas, soal selidik dan tinjauan

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang dikenakan, SAP boleh menghubungi anda untuk mendapatkan maklum balas berkaitan dengan penambahbaikan bahan, produk, atau perkhidmatan yang berkenaan. SAP juga boleh mengundang anda untuk mengambil bahagian dalam menjawab soal selidik dan tinjauan. Bahan ini akan direka susun secara umum supaya anda boleh mengambil bahagian tanpa perlu memberikan maklumat yang boleh mengenal pasti diri anda sebagai peserta. Jika anda masih memberikan data peribadi anda, SAP akan menggunakan data itu untuk tujuan yang dinyatakan dalam soal selidik atau tinjauan atau untuk menambah baik produk dan perkhidmatannya.

 

Untuk memberi anda kemaskinian

Dalam hubungan perniagaan yang sedia ada antara anda atau majikan anda dengan SAP, SAP memproses data peribadi anda untuk memberitahu anda tentang produk atau perkhidmatan SAP yang serupa atau berkaitan dengan produk dan perkhidmatan yang telah anda atau majikan anda beli atau gunakan. SAP akan memberitahu anda melalui e-mel atau telefon tentang berita sedemikian hanya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, atau jika SAP telah mengumpulkan maklumat sedemikian dalam konteks hubungan perniagaan. Anda berhak menolak penggunaan oleh SAP untuk tujuan ini pada bila-bila masa dengan mengambil pilihan tidak ikut serta di bahagian bawah setiap pendekatan berkaitan dengan pemasaran.

 

Kandungan Diperibadikan

SAP memproses maklumat tentang interaksi anda dengan SAP merentas pelbagai bidang perniagaannya dan tawarannya (anda atau majikan anda sebelum dan semasa menggunakan produk atau perkhidmatan SAP, penyertaan anda dalam dan penggunaan tawaran, acara, kertas putih, percubaan percuma atau surat berita) untuk memberi anda produk dan perkhidmatan yang diminta serta untuk meningkatkan komunikasi peribadi kami dengan anda. Data ini juga boleh digunakan untuk mengendalikan perniagaan SAP dengan cekap, yang juga merangkumi pengautomatikan dan pengumpulan data bagi menyokong pelbagai usaha analitis dan statistik, analitis prestasi dan ramalan serta sains data terokaan untuk menyokong usaha pelanggan anda dan memenuhi permintaan sedemikian. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, SAP boleh menggabungkan dan menggunakan maklumat sedemikian secara terkumpul agar kami dapat memahami minat dan kehendak perniagaan anda, membina cerapan perniagaan dan strategi pemasaran kami, serta untuk mencipta, membangunkan, menyampaikan, dan meningkatkan komunikasi diperibadikan antara kami dengan anda. Maklumat ini juga mungkin digunakan oleh SAP untuk memaparkan kandungan yang berkaitan pada laman web milik SAP dan laman web pihak ketiga.

 

ID Periklanan

SAP boleh mencipta ID pengguna tercincang untuk diberikan kepada pihak ketiga yang mengendalikan rangkaian sosial atau tawaran web yang lain (seperti Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram atau Google) dengan syarat anda memberikan persetujuan atau hingga setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang dikenakan. Maklumat ini kemudiannya dipadankan dengan pangkalan data pengguna milik pihak ketiga untuk memaparkan kandungan SAP yang lebih berkaitan kepada anda.

 

Apakah data peribadi yang diproses oleh SAP?

 

SAP memproses pelbagai jenis data peribadi tentang individu yang berinteraksi dengan kami semasa kami menjalankan perniagaan kami atau mengendalikan pelbagai kehadiran web kami serta saluran komunikasi yang lain.

 

Bergantung pada setiap kes, perkara ini boleh merangkumi jenis data peribadi yang berikut:

 

Data Orang Hubungan

SAP memproses kategori data peribadi yang berikut sebagai data orang hubungan: nama pertama, nama akhir, alamat e-mel, alamat/lokasi pos (negara, negeri/wilayah, bandar), nombor telefon, dan sejarah hubungan anda dengan SAP.

 

Data peribadi berkaitan dengan hubungan perniagaan dengan SAP

Dalam konteks hubungan perniagaan yang sudah terjalin, SAP memproses nama syarikat rakan niaga, industri, jawatan dan peranan anda, jabatan dan fungsi serta sejarah hubungan syarikat anda dengan SAP. Jika anda memberikan nombor kad kredit atau butiran bank untuk memesan produk atau perkhidmatan, SAP akan mengumpulkan maklumat ini bagi memproses bayaran anda untuk produk dan perkhidmatan yang diminta.

 

Data peribadi berkaitan dengan pematuhan

Jika dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan berkanun, SAP boleh memproses kategori data seperti tarikh lahir, bukti kelayakan akademik, kad pengenalan atau nombor ID yang lain, geolokasi, maklumat berkaitan rakan niaga tentang, contohnya, litigasi penting atau tindakan undang-undang yang lain, dan maklumat kawalan eksport atau maklumat berkaitan dengan pematuhan kastam yang lain.

 

Data dijana melalui penggunaan anda pada, atau penglibatan dalam, halaman Internet, web, atau tawaran dalam talian SAP

 

Data penggunaan

SAP memproses maklumat tertentu berkaitan dengan pengguna, contohnya, maklumat tentang penyemak imbas anda, sistem pengendalian, atau alamat IP anda apabila anda melawati produk web SAP. Kami juga memproses maklumat berkenaan dengan penggunaan anda pada tawaran web kami, seperti halaman yang anda lawati, jumlah masa yang anda luangkan pada sesuatu halaman, halaman yang merujukkan anda ke halaman kami dan pautan pada laman kami yang anda pilih.

 

Data pendaftaran

SAP boleh memproses data hubungan anda seperti yang dinyatakan di atas dan maklumat lain yang mungkin anda berikan terus kepada SAP jika anda mendaftar untuk mana-mana acara atau perkhidmatan web yang lain milik SAP.

 

Data penyertaan

Apabila anda mengambil bahagian dalam webinar, seminar maya, acara, atau perkhidmatan web yang lain anjuran SAP, SAP boleh memproses interaksi anda dengan perkhidmatan web yang berkaitan untuk menyusun acara, termasuk sesinya, pungutan suara, tinjauan, atau interaksi yang lain antara SAP dengan/atau para pesertanya. Bergantung pada acara dan tertakluk pada pemberitahuan masing-masing tentang peserta, SAP boleh mengumpulkan rakaman audio dan video acara atau sesi.

 

Kategori khas bagi data peribadi

Berhubung dengan pendaftaran bagi menghadiri acara, SAP boleh bertanya tentang pilihan diet anda atau maklumat tentang kemungkinan ketakupayaan untuk tujuan pertimbangan demi kesihatan dan kesejahteraan para tetamu kami. Sebarang pengumpulan maklumat sedemikian sentiasa berdasarkan persetujuan daripada peserta. Sila ambil perhatian bahawa jika anda tidak memberikan maklumat sedemikian tentang pilihan diet anda, SAP mungkin tidak berpeluang untuk memenuhi permintaan sedemikian pada masa acara berlangsung.

 

Data peribadi diterima semasa permohonan kerja di SAP

SAP memproses data peribadi individu yang memohon kerja di SAP seperti yang dinyatakan dalam pernyataan privasi pada Portal Kerjaya SAP.

 

Data peribadi diterima oleh pihak ketiga, termasuk sumber yang disiarkan kepada umum

Secara umumnya, SAP menyasarkan untuk mengumpulkan data peribadi terus daripada subjek data. Jika anda atau undang-undang yang dikenakan membenarkan SAP berbuat demikian, SAP boleh mendapatkan data peribadi daripada sumber pihak ketiga juga. Sumber pihak ketiga ini boleh merangkumi:

 

majikan anda dalam konteks urusan niaganya dengan SAP dan/atau Kumpulan SAP,

 

pihak ketiga yang anda arahkan supaya mengongsikan data peribadi anda dengan SAP,

 

sumber pihak ketiga dan sumber yang disiarkan kepada umum seperti broker rangkaian sosial atau maklumat berorientasikan perniagaan.

 

Apabila kami mengumpulkan data peribadi daripada sumber pihak ketiga, kawalan dalaman yang sudah wujud mahu memastikan bahawa sumber pihak ketiga dibenarkan memberikan maklumat ini kepada SAP dan bahawa kami boleh menggunakannya untuk tujuan ini. SAP akan mengendalikan data peribadi ini menurut pernyataan privasi ini, serta sebarang sekatan tambahan yang dikenakan oleh pihak ketiga yang memberikan data peribadi tersebut kepada SAP atau oleh undang-undang negara yang dikenakan.

 

Data peribadi yang perlu untuk memuaskan hati pelanggan

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang atau berdasarkan persetujuan anda, SAP boleh menggabungkan maklumat yang kami kumpulkan sama ada secara langsung atau tidak langsung tentang pengguna tertentu untuk memastikan data tersebut lengkap dan betul serta untuk membantu kami menyesuaikan interaksi kami bersama anda dengan lebih baik dan menentukan maklumat yang paling sesuai dengan minat atau kehendak anda masing-masing.

Berapa lama SAP memproses data peribadi saya?

 

SAP memproses data peribadi anda hanya selama yang diperlukan:

 • untuk menyediakan produk dan perkhidmatan yang anda atau majikan anda minta;
 • agar SAP dapat mematuhi kewajipan berkanun bagi menyimpan data peribadi, menyebabkan antara lain, contohnya daripada undang-undang eksport, kewangan, cukai atau komersial yang dikenakan;
 • untuk memenuhi tujuan perniagaan sah SAP seperti yang dihuraikan dengan lebih lanjut dalam pernyataan privasi ini, melainkan anda menolak penggunaan data peribadi anda oleh SAP untuk tujuan-tujuan ini;
 • sehingga anda membatalkan persetujuan anda yang sebelumnya diberikan kepada SAP untuk memproses data peribadi anda. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara anda boleh membatalkan persetujuan, sila lihat panduan di bawah dalam bahagian bertajuk, “Apakah hak perlindungan data anda”.

SAP boleh memproses data peribadi anda untuk pembangunan produk atau perkhidmatan sehingga perkara ini tidak diperlukan lagi atau SAP diberitahu bahawa hubungan anda dengan pelanggan SAP telah berubah.

 

SAP boleh menyimpan data peribadi anda selama tempoh tambahan jika perlu untuk pematuhan terhadap kewajipan undang-undang bagi memproses data peribadi anda atau jika data peribadi diperlukan oleh SAP untuk menegaskan atau membela pihaknya daripada tuntutan undang-undang. SAP akan menyimpan data peribadi anda sehingga akhir tempoh penyimpanan yang berkaitan atau sehingga tuntutan yang berkenaan selesai.

Siapakah penerima data peribadi anda?

 

Data peribadi anda mungkin diberikan kepada pihak ketiga daripada kategori yang berikut:

 

Entiti Kumpulan SAP

Memandangkan SAP menjual produk dan perkhidmatannya kepada para pelanggannya hanya melalui hubungan perniagaan tempatan, maka SAP boleh memindahkan data peribadi anda kepada entiti kumpulan SAP tempatan yang berkenaan untuk tujuan dan hingga setakat yang perlu untuk menjalankan hubungan perniagaan. Entiti lain dalam Kumpulan SAP boleh juga menerima atau mendapat akses kepada data peribadi sama ada semasa memberikan perkhidmatan dalaman kumpulan secara berpusat dan bagi pihak SAP SE serta entiti kumpulan SAP yang lain atau semasa data peribadi dipindahkan kepada mereka berdasarkan undang-undang masing-masing. Dalam hal ini, entiti-entiti ini boleh memproses data peribadi untuk tujuan yang sama dan menurut syarat yang digariskan dalam pernyataan privasi ini. Senarai semasa bagi entiti Kumpulan SAP boleh didapati di sini. Jika anda ingin mengetahui entiti kumpulan SAP yang bertanggungjawab terhadap hubungan perniagaan dengan anda atau majikan anda, sila hubungi kami melalui webmaster[@]sap.com.

 

Penyedia perkhidmatan pihak ketiga

SAP boleh mengambil penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk memproses data peribadi bagi pihak SAP, contohnya, untuk perundingan atau perkhidmatan lain, menyediakan laman web, pemenuhan dan penyediaan tawaran daripada SAP atau penghantaran surat berita. Penyedia perkhidmatan ini boleh menerima atau diberi akses kepada data peribadi semasa menyampaikan perkhidmatan mereka dan akan membentuk penerima dalam maksud undang-undang DP yang berkaitan, termasuk GDPR.

 

Rakan kongsi SAP

SAP boleh mengongsikan data peribadi anda dengan syarikat rakan kongsi yang dilantik untuk memberi anda produk atau perkhidmatan yang anda minta, dengan persetujuan anda atau juga seperti yang dinyatakan melalui permintaan anda, termasuk untuk memenuhi perkhidmatan yang anda pesan.

 

Pihak ketiga yang lain

SAP boleh memindahkan data pendaftaran anda berdasarkan persetujuan anda atau juga seperti yang dinyatakan melalui permintaan anda kepada syarikat yang disenaraikan pada halaman pendaftaran untuk seminar, webinar atau cara SAP. Syarikat-syarikat ini boleh menerima data peribadi anda sebagai penganjur bersama atau penaja acara tersebut dan akan menggunakan data pendaftaran anda untuk tujuan penyertaan mereka dalam acara itu. Mereka akan memberi anda secara langsung sebarang maklumat yang diperlukan menurut undang-undang tentang tujuan pemprosesan dan cara anda boleh menggunakan hak anda.

Apakah hak perlindungan data anda?

 

Hak untuk mengakses, membetulkan dan memadam

Anda boleh membuat permintaan kepada SAP pada bila-bila masa untuk mengakses maklumat tentang jenis data peribadi yang SAP proses tentang anda dan, jika perlu, meminta pembetulan atau pemadaman data peribadi sedemikian. Sila ambil perhatian bahawa, bagaimanapun, SAP boleh atau akan memadamkan data peribadi anda hanya jika tiada kewajipan berkanun atau hak SAP yang mengatasinya untuk menyimpan data tersebut. Jika anda meminta SAP memadamkan data peribadi anda, anda mungkin tidak dapat meneruskan penggunaan apa-apa perkhidmatan SAP yang memerlukan penggunaan data peribadi anda oleh SAP.

 

Hak untuk menerima kembali data peribadi daripada SAP

Jika SAP menggunakan data peribadi anda berdasarkan persetujuan anda atau untuk mengikat kontrak dengan anda, anda selanjutnya boleh meminta SAP memberi anda satu salinan data peribadi yang anda berikan kepada SAP. Dalam hal ini, sila hubungi webmaster[@]sap.com dan nyatakan maklumat atau aktiviti pemprosesan yang berkaitan dengan permintaan anda, format data peribadi yang ingin anda terima, dan sama ada data harus dihantar kepada anda atau penerima lain. SAP akan mempertimbangkan permintaan anda dengan teliti dan berbincang dengan anda tentang cara terbaik untuk memenuhi permintaan tersebut.

 

Hak untuk sekatan

Anda boleh meminta SAP menyekat data peribadi anda daripada diproses dengan lebih lanjut dalam apa-apa acara yang berikut:

 

anda menyatakan bahawa data peribadi tentang diri anda didapati tidak betul, tertakluk pada masa SAP meminta semakan ketepatan data peribadi yang berkenaan,

tiada asas undang-undang untuk SAP memproses data peribadi anda dan anda meminta SAP menyekat data peribadi anda daripada diproses dengan lebih lanjut,

SAP tidak lagi memerlukan data peribadi anda, tetapi anda menyatakan bahawa anda memerlukan SAP menyimpan data sedemikian untuk menuntut atau menggunakan hak undang-undang atau untuk membela diri daripada tuntutan pihak ketiga, atau

sekiranya anda menolak pemprosesan data peribadi anda oleh SAP berdasarkan kepentingan sah SAP (seperti yang dinyatakan lebih lanjut di bawah), tertakluk pada masa yang diperlukan oleh SAP untuk menentukan sama ada terdapat kepentingan yang mengatasi atau kewajipan undang-undang untuk memproses data peribadi anda.

 

Hak untuk menolak

Jika dan setakat SAP memproses data peribadi anda berdasarkan kepentingan sah SAP, terutamanya apabila SAP menjalankan kepentingan sahnya untuk terlibat dalam pemasaran langsung atau untuk menggunakan pemprofilan berkaitan dengan pemasaran langsung, anda berhak untuk menolak penggunaan sedemikian terhadap data peribadi anda pada bila-bila masa. Apabila anda menolak pemprosesan data peribadi anda oleh SAP untuk tujuan pemasaran langsung, SAP akan menghentikan dengan serta-merta daripada memproses data peribadi anda untuk tujuan sedemikian. Dalam semua hal lain, SAP akan menyemak penolakan anda dengan teliti dan menghentikan penggunaan lanjut maklumat yang berkaitan, tertakluk pada asas sah yang mendorong SAP meneruskan penggunaan maklumat tersebut, yang boleh mengatasi kepentingan anda dalam penolakan, atau jika SAP memerlukan maklumat untuk mengadakan, melaksanakan, atau membela pihaknya daripada tuntutan undang-undang.

 

Hak untuk membatalkan persetujuan

Dalam apa juga perkara apabila SAP memproses data peribadi anda berdasarkan persetujuan anda, anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menghentikan langganan atau memberi kami notis penarikan diri masing-masing. Sekiranya persetujuan ditarik balik, SAP tidak akan memproses lagi data peribadi yang tertakluk pada persetujuan ini melainkan dikehendaki oleh undang-undang supaya berbuat demikian. Sekiranya SAP dikehendaki menyimpan data peribadi anda atas sebab undang-undang, data peribadi anda akan disekat daripada pemprosesan lanjut dan hanya disimpan selama tempoh yang dikehendaki oleh undang-undang. Bagaimanapun, apa-apa penarikan balik persetujuan tidak memberikan kesan kepada pemprosesan data peribadi yang lalu oleh SAP, hingga tiba masa anda menarik balik persetujuan anda. Tambahan pula, jika penggunaan anda pada tawaran SAP memerlukan persetujuan anda terlebih dahulu, SAP tidak akan dapat lagi memberikan perkhidmatan yang berkenaan (atau perkhidmatan, jika anda membatalkan persetujuan untuk SAP menggunakan profil anda di bawah Perkhidmatan Pengesahan Identiti SAP untuk berbilang tawaran SAP), tawaran atau acara kepada anda selepas pembatalan anda.

 

Hal untuk mengemukakan aduan

Jika anda berpendapat bahawa SAP tidak memproses data peribadi anda mengikut keperluan dalam pernyataan privasi ini atau menurut undang-undang perlindungan data yang dikenakan, anda boleh, pada bila-bila masa, setakat yang dikehendaki oleh undang-undang yang dikenakan, mengemukakan aduan dengan pihak berkuasa perlindungan data berkenaan di kawasan tempatan anda, terutamanya apabila anda berada di negara EEA, atau dengan pihak berkuasa perlindungan data di negara atau negeri yang SAP mempunyai tempat berdaftarnya.

Bagaimanakah boleh anda gunakan hak perlindungan data anda?

 

Sila hantar sebarang permintaan untuk menggunakan hak anda kepada webmaster[@]sap.com

Bagaimanakah akan SAP sahkan permintaan untuk menggunakan hak perlindungan data?

 

SAP akan mengambil beberapa langkah untuk memastikan syarikat ini mengesahkan identiti anda sehingga tahap kepastian yang munasabah sebelum ia memproses hak perlindungan data yang ingin anda gunakan.  Apabila boleh dilaksanakan, SAP akan memadankan data peribadi yang anda berikan semasa menyerahkan permintaan untuk menggunakan hak anda dengan maklumat yang sudah sedia disimpan oleh SAP. Hal ini boleh merangkumi langkah memadankan dua atau beberapa lagi titik data yang anda berikan apabila anda menyerahkan permintaan dengan dua atau beberapa lagi titik data yang sudah sedia disimpan oleh SAP. 

SAP akan menolak untuk memproses permintaan yang jelas tidak berasas, berlebih-lebihan, palsu, diwakili oleh pihak ketiga tanpa mewakili pihak berkuasa masing-masing seperti yang sepatutnya atau juga tidak dikehendaki oleh undang-undang tempatan.

Bolehkah saya menggunakan produk dan perkhidmatan SAP jika saya berusia bawah umur atau kanak-kanak?

 

Secara umumnya, laman web SAP dan perkhidmatan dalam talian tidak disasarkan kepada pengguna yang berusia bawah 16 tahun, atau umur minimum yang setara di bidang kuasa yang berkenaan. Jika anda lebih muda daripada 16 tahun, anda tidak boleh mendaftar dengan dan menggunakan laman web ini atau perkhidmatan dalam talian.

Peruntukan Tambahan Khusus Negara dan Wilayah

 

Apabila SAP tertakluk pada keperluan privasi di EU, EEA, atau negara berkaitan GDPR yang lain

 

Siapakah Pegawai Perlindungan Data bagi Pengawal?

Anda boleh menghubungi pegawai perlindungan data Kumpulan SAP pada bila-bila masa melalui privacy[@]sap.com.

 

Siapakah pihak berkuasa Perlindungan Data yang berkenaan bagi Pengawal?

Ketua pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data SAP berada di Jerman, iaitu Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg dan boleh dihubungi di Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart. Jika anda berada di mana-mana negara EU atau EWR yang lain, anda boleh mendapatkan butiran hubungan pihak berkuasa penyeliaan perlindungan data yang kompeten bagi tempat anda di sini.

 

Apakah keizinan undang-undang bagi SAP memproses data peribadi?

SAP memproses data peribadi anda untuk tujuan perniagaan yang dinyatakan di atas berdasarkan keizinan undang-undang yang berikut:

 

Catatan am berkenaan dengan pemprosesan data peribadi oleh SAP berdasarkan persetujuan anda terlebih dahulu

SAP boleh memproses data peribadi anda untuk tujuan pemprosesan khusus berdasarkan persetujuan anda terlebih dahulu.

 

Catatan am berkenaan dengan pemprosesan data peribadi oleh SAP berdasarkan kepentingan perniagaan yang sah

Apabila kami merujuk GDPR Artikel 6.1 (f) dan dengan itu kepentingan perniagaan sah SAP sebagai keizinan undang-undang kami untuk memproses data peribadi anda, SAP meneruskan kepentingan perniagaan sahnya

 

untuk mengurus dan menjalankan operasi perniagaannya dengan cekap,

 

untuk menyenggara dan mengendalikan proses perniagaan yang cerdas dan mampan dalam struktur kumpulan yang dioptimumkan untuk pembahagian tenaga kerja dan demi kepentingan para pekerja, pelanggan, rakan niaga dan pemegang saham kami,

 

untuk mengendalikan hubungan perniagaan yang mampan dengan para pelanggan dan rakan niaga SAP termasuk anda (setiap satu dinyatakan dengan lebih lanjut di bawah),

 

menyampaikan pengalaman pengguna yang sebaik mungkin kepada anda apabila menggunakan perkhidmatan web SAP,

 

mematuhi undang-undang dan peraturan luar wilayah, atau

 

menegaskan atau membela dirinya daripada tuntutan undang-undang.

 

Kami percaya bahawa kepentingan kami dalam meneruskan tujuan perniagaan ini adalah sah dan dengan itu lebih penting daripada hak dan kepentingan peribadi anda untuk menyekat pemprosesan. Dalam apa-apa perkara ini, kami telah mempertimbangkan seperti yang sepatutnya ke dalam ujian keseimbangan:

 

tujuan perniagaan dijalankan dengan sewajarnya oleh SAP dalam kes yang tertentu,

 

kategori, jumlah dan sensitiviti data peribadi yang diproses mengikut keperluan,

 

tahap perlindungan data peribadi anda yang dijamin menurut dasar, garis panduan dan proses perlindungan data kami yang umum,

 

dan hak yang anda miliki berhubung dengan aktiviti pemprosesan.

 

Jika anda ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang pendekatan ini, sila hubungi webmaster[@]sap.com.

 

Meneruskan hubungan perniagaan dengan pelanggan, rakan niaga dan pihak-pihak lain

Apabila meneruskan hubungan perniagaan dengan pelanggan, rakan niaga dan pihak lain, SAP dan entiti kumpulan SAP tempatan mungkin memproses data peribadi berdasarkan:

 

GDPR Artikel 6.1 (b) jika perlu, untuk memenuhi kewajipan sebelum atau sesudah mengikat kontrak dengan anda,

 

GDPR Artikel 6.1 (c) jika perlu, untuk memenuhi keperluan undang-undang yang berkenaan dengan SAP,

 

GDPR Artikel 6.1 (f) jika hubungan kontrak atau sebelum mengikat kontrak berkaitan dengan sesebuah syarikat atau badan sah yang lain dan jika SAP memproses data peribadi anda sebagai Orang Hubungan Pelanggan untuk memenuhi kewajipan sebelum dan sesudah mengikat kontrak dengan majikan anda (kepentingan sah untuk melaksanakan atau mengurus operasi perniagaan SAP dengan cekap)

 

GDPR Artikel 6.1 (f) jika perlu, untuk mengekalkan hubungan perniagaan kami dengan anda, memastikan anda berpuas hati sebagai pengguna atau wakil pelanggan, dan memberi anda maklumat tentang produk dan perkhidmatan SAP yang lain seperti yang dinyatakan oleh kepentingan atau permintaan anda (kepentingan sah untuk mengendalikan hubungan perniagaan yang mampan dengan para pelanggan dan rakan niaga SAP), atau

 

keizinan undang-undang menurut undang-undang negara lain yang setara dengan mana-mana perkara di atas, apabila sesuai.

 

Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan

Dalam usaha memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang dikenakan, SAP dan entiti kumpulan SAP tempatan boleh memproses Data peribadi anda berdasarkan

 

GDPR Artikel 6.1 (c) jika perlu, untuk memenuhi keperluan undang-undang menurut undang-undang Negeri Ahli Kesatuan Eropah atau EU yang SAP merupakan subjek,

 

GDPR Artikel 6.1 (f) jika perlu, untuk memenuhi keperluan undang-undang dan peraturan luar wilayah EU (kepentingan sah untuk mematuhi undang-undang dan peraturan luar wilayah),

 

atau artikel yang setara menurut undang-undang negara lain, apabila sesuai.

 

Mengendalikan halaman Internet, tawaran web atau acara dalam talian yang lain oleh SAP

Apabila mengendalikan halaman Internet, tawaran web atau acara dalam taliannya yang lain (“perkhidmatan web”) dan bergantung pada tujuan pengendalian masing-masing, SAP atau entiti kumpulan SAP tempatan memproses data peribadi anda berdasarkan keizinan undang-undang yang berikut:

 

GDPR Artikel 6.1 (b) dan (f) untuk memberikan perkhidmatan dan fungsi web, mencipta dan mentadbir akaun dalam talian anda, mengemas kini, menjamin, menyelesaikan masalah perkhidmatan, memberikan sokongan, menambah baik, dan membangunkan perkhidmatan web, menjawab dan memenuhi permintaan atau arahan anda, (kepentingan sah untuk melaksanakan atau mengurus operasi perniagaan SAP dengan cekap)

 

GDPR Artikel 6.1 (c) dan (f) untuk mengurus dan memastikan keselamatan perkhidmatan web kami serta menghalang dan mengesan ancaman keselamatan, penipuan atau aktiviti jenayah atau niat jahat yang lain dan sebagaimana perlu secara munasabah untuk menguatkuasakan syarat perkhidmatan web, untuk mewujudkan atau mengawal tuntutan atau pembelaan undang-undang, untuk menghalang penipuan atau kegiatan haram yang lain, termasuk serangan terhadap sistem teknologi maklumat kami (kepentingan sah untuk melaksanakan atau mengurus operasi perniagaan SAP dengan cekap serta menegaskan atau membela pihaknya daripada tuntutan undang-undang)

 

GDPR Artikel 6.1 (a) jika didapati perlu bagi kami meminta persetujuan anda untuk memproses data peribadi anda

 

atau keizinan undang-undang yang setara menurut undang-undang negara yang lain yang berkenaan, apabila sesuai.

 

Kuki dan alatan yang serupa

Apabila menjejaki dan menilai tingkah laku penggunaan oleh pengguna terhadap perkhidmatan web kami melalui cara kuki atau teknologi yang serupa, SAP memproses data peribadi anda berdasarkan keizinan undang-undang yang berikut:

 

GDPR Artikel 6.1 (a) jika didapati perlu bagi kami meminta persetujuan anda untuk memproses data peribadi anda,

 

GDPR Artikel 6.1 (b) jika perlu untuk memenuhi kewajipan sebelum atau sesudah mengikat kontrak dengan anda,

 

GDPR Artikel 6.1 (f) jika perlu untuk memenuhi kewajipan sebelum atau sesudah mengikat kontrak dengan syarikat atau badan sah yang lain, yang anda wakili sebagai orang hubungan pelanggan (kepentingan sah untuk melaksanakan atau mengurus operasi perniagaan SAP dengan cekap),

 

atau keizinan undang-undang yang setara menurut undang-undang negara yang lain yang berkenaan, apabila sesuai.

 

Pengumpulan data daripada pihak ketiga, termasuk sumber yang tersedia kepada awam

Apabila mengumpulkan data peribadi tentang diri anda daripada pihak ketiga, asas undang-undang untuk pengumpulan tersebut oleh SAP atau entiti kumpulan SAP tempatan mungkin berdasarkan: 

 

GDPR Artikel 6.1 (a) jika didapati perlu bagi kami atau pihak ketiga yang memindahkan data peribadi anda kepada SAP meminta persetujuan anda untuk memproses data peribadi anda,

 

GDPR Artikel 6.1 (b) jika perlu untuk memenuhi kewajipan sebelum atau sesudah mengikat kontrak dengan anda,

 

GDPR Artikel 6.1 (c) jika perlu untuk memenuhi keperluan undang-undang menurut undang-undang Negeri Ahli Kesatuan Eropah atau EU yang SAP merupakan subjek,

 

GDPR Artikel 6.1 (f) jika perlu untuk memenuhi undang-undang dan peraturan luar wilayah EU (kepentingan sah untuk mematuhi undang-undang dan peraturan luar wilayah) atau untuk mengekalkan hubungan perniagaan kami dengan anda, memastikan anda berpuas hati sebagai pengguna atau wakil pelanggan, dan memberi anda maklumat tentang produk dan perkhidmatan SAP yang lain seperti yang dinyatakan oleh kepentingan atau permintaan anda (kepentingan sah untuk mengendalikan hubungan perniagaan yang mampan dengan para pelanggan dan rakan niaga SAP)

 

atau keizinan undang-undang yang setara menurut undang-undang negara yang lain yang berkenaan, apabila sesuai.

 

Menawarkan produk dan perkhidmatan SAP

Apabila terlibat dalam aktiviti pemasaran, SAP memproses data peribadi anda berdasarkan keizinan undang-undang yang berikut:

 

GDPR Artikel 6.1 (a) jika persetujuan anda diperlukan menurut undang-undang bagi SAP memproses data anda untuk tujuan ini,

 

GDPR Artikel 6.1 (f) jika perlu untuk memenuhi kewajipan sebelum atau sesudah mengikat kontrak dengan syarikat atau badan sah yang lain, yang anda wakili sebagai orang hubungan pelanggan (kepentingan sah untuk melaksanakan atau mengurus operasi perniagaan SAP dengan cekap), untuk mengekalkan hubungan perniagaan kami dengan anda atau majikan anda, untuk memastikan anda berpuas hati sebagai pengguna atau orang hubungan pelanggan untuk memetakan struktur dalaman kumpulan yang berkenaan dan mengelompokkan aktiviti perniagaan yang berkenaan di sumber pusat dalam Kumpulan SAP untuk mengendalikan aktiviti tersebut secara seragam dan untuk memberi anda maklumat tentang produk dan perkhidmatan SAP seperti yang dinyatakan oleh kepentingan atau permintaan anda, yang juga boleh terdiri daripada gabungan tentang diri anda daripada sumber lain (pemprofilan) (kepentingan sah untuk menyenggara dan mengendalikan proses perniagaan yang cerdas dan mampan dalam struktur kumpulan yang dioptimumkan untuk pembahagian tenaga kerja dan demi kepentingan para pekerja, pelanggan, rakan niaga dan pemegang saham kami dan untuk mengendalikan hubungan perniagaan yang mampan dengan para pelanggan dan rakan niaga SAP). SAP boleh memberi anda maklumat ini dengan mengepos ke alamat anda untuk meneruskan kepentingan sah kami bagi menumpukan perhatian pada pelanggan, prospek dan sasaran untuk tujuan mengiklankan produk dan perkhidmatan kami, ke alamat e-mel anda bagi tujuan pemasaran langsung bagi produk atau perkhidmatan yang serupa, dengan syarat kami (i) menerima alamat e-mel anda berhubung dengan pembelian produk atau perkhidmatan kami, (ii) anda tidak membantah penggunaan alamat e-mel anda untuk pengiklanan langsung dan (iii) dan kami memberitahu anda dalam setiap pendekatan bahawa anda boleh membantah terhadap penggunaan alamat e-mel anda oleh kami untuk tujuan pemasaran pada bila-bila masa, dan melalui cara elektronik yang lain (contohnya, telefon, MMS) sehingga tahap yang diizinkan menurut undang-undang yang dikenakan, secara amnya sama ada dengan jelas atau persetujuan yang diandaikan, atau keizinan undang-undang yang setara menurut undang-undang negara yang lain yang berkenaan, apabila sesuai.

 

Bagaimanakah SAP memberikan alasan yang kuat tentang pemindahan data antarabangsa?

Sebagai sebuah kumpulan syarikat global, SAP mempunyai anggota gabungan kumpulan dan menggunakan penyedia perkhidmatan pihak ketiga juga di negara di luar Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”). SAP boleh memindahkan data peribadi anda ke negara di luar EEA sebagai sebahagian daripada operasi perniagaan antarabangsa SAP. Jika kami memindahkan data peribadi dari sebuah negara di EU atau EEA ke sebuah negara di luar EEA dan dengan Suruhanjaya EU tidak mengeluarkan keputusan yang mencukupi, SAP menggunakan fasal kontrak standard EU untuk secara berkontrak menghendaki pengimport data memastikan tahap perlindungan data selaras dengan tahap di EEA untuk melindungi data peribadi anda. Anda boleh mendapatkan satu salinan (telah disunting untuk mengeluarkan maklumat komersial atau tidak berkaitan) fasal berkontrak standard yang sedemikian dengan menghantar permintaan melalui e-mel kepada privacy[@]sap.com. Anda juga boleh mendapatkan maklumat lanjut daripada Suruhanjaya Eropah tentang dimensi antarabangsa bagi perlindungan data di sini.

 

Apabila SAP tertakluk pada keperluan privasi yang tertentu di Amerika Syarikat, perkara yang berikut juga diguna pakai:

Privasi Kanak-kanak AS. SAP dengan sengaja tidak akan mengumpulkan data peribadi kanak-kanak yang berusia bawah 13 tahun.  Jika anda ialah ibu/bapa atau penjaga dan percaya bahawa SAP telah mengumpulkan maklumat tentang seorang anak, sila hubungi SAP seperti yang diterangkan dalam pernyataan privasi ini. SAP akan mengambil langkah untuk memadamkan maklumat secepat mungkin.  Memandangkan laman web dan perkhidmatan dalam talian SAP tidak disasarkan kepada para pengguna yang berusia bawah 16 tahun dan menurut keperluan pendedahan CCPA, SAP tidak menjual data peribadi mana-mana kanak-kanak bawah umur yang berusia bawah 16 tahun.

 

Apabila SAP tertakluk pada keperluan privasi yang tertentu di Amerika Syarikat di Negeri California, perkara yang berikut juga diguna pakai:

 

Anda berhak: 

 

untuk meminta daripada SAP akan akses kepada Data Peribadi anda yang SAP kumpulkan, gunakan, atau dedahkan tentang diri anda;

 

untuk meminta SAP memadamkan Data Peribadi tentang diri anda;

 

untuk menarik diri daripada penggunaan atau pendedahan maklumat peribadi anda yang sensitif;

 

untuk layanan tanpa diskriminasi bagi menggunakan apa-apa hak perlindungan data anda; dan

 

jika anda meminta akses kepada Data Peribadi anda, supaya data sedemikian boleh digunakan secara mudah alih, jika boleh, dalam format yang sedia digunakan yang membolehkan anda menghantar maklumat ini kepada penerima lain tanpa halangan.

 

Mengikut keperluan pendedahan Akta Privasi Pengguna California (“CCPA”, California Consumer Privacy Act), SAP tidak menjual atau mengongsikan Data Peribadi anda. Dalam menjalankan aktiviti perniagaan, kami mungkin mengongsikan Data Peribadi dengan pihak ketiga, atau membenarkan pihak ketiga mengumpulkan data pada pelbagai laman web seluruh SAP.

 

Permintaan Akses Subjek Data: 

SAP menerima Permintaan Akses Subjek Data daripada seluruh dunia dan berusaha untuk memastikan semuanya permintaan yang sah, dengan SAP sebagai Pengawal memberikan jawapan dalam rangka masa yang sesuai. Menurut proses pengesahan yang dikemukakan dalam CCPA, SAP memerlukan proses pengesahan yang lebih ketat terhadap permintaan pemadaman, atau untuk Data Peribadi yang dianggap sensitif atau bernilai, bagi meminimumkan mudarat yang timbul terhadap anda melalui akses tanpa kebenaran atau pemadaman Data Peribadi anda. Jika SAP perlu meminta maklumat tambahan daripada anda selain maklumat yang sudah sedia disimpan oleh SAP, SAP hanya akan menggunakan maklumat tambahan itu untuk mengesahkan identiti anda supaya anda boleh menggunakan hak perlindungan data anda, atau untuk tujuan keselamatan dan pencegahan penipuan. 

 

Selain menghubungi SAP melalui webmaster[@]sap.com, anda juga boleh menggunakan hak anda seperti berikut:

Anda boleh menghubungi talian bebas tol untuk menyerahkan permintaan dengan menggunakan nombor yang diberikan di sini, atau klik di sini - Hadkan Penggunaan Maklumat Peribadi Sensitif Saya. Anda juga boleh melantik ejen diberi kuasa untuk menyerahkan permintaan bagi menggunakan hak perlindungan data anda kepada SAP. Ejen diberi kuasa tersebut mesti berdaftar dengan Setiausaha Negeri California (California Secretary of State) dan menyerahkan bukti bahawa anda telah memberikan kuasa kepada ejen tersebut untuk bertindak bagi pihak anda.

 

Apabila SAP tertakluk pada keperluan Undang-undang Perlindungan Data Umum Brazil (“LGPD”, Brazilian General Data Protection Law), perkara yang berikut juga diguna pakai:

 

SAP telah melantik seorang Pegawai Perlindungan Data untuk Brazil. Pertanyaan, permintaan atau aduan bertulis kepada Pegawai Perlindungan Data kami boleh dialamatkan kepada:

 

Paulo Nittolo Costa

E-mel: webmaster[@]sap.com

Alamat: Avenida das Nações Unidas 14171 - Marble Tower – 7th Floor - São Paulo-SP, Brazil 04794-000

 

Apabila SAP tertakluk pada Akta Perlindungan Data Peribadi ("PDPA", Personal Data Protection Act) Malaysia, versi bahasa Melayu bagi pernyataan privasi ini disediakan.

 

Apabila SAP tertakluk pada keperluan privasi yang tertentu di Filipina, perkara yang berikut juga diguna pakai:

Untuk individu yang berada di Filipina, anda boleh menggunakan hak anda seperti berikut:

Anda boleh menelefon atau menulis kepada SAP untuk menyerahkan permintaan melalui:

 

webmaster[@]sap.com

Telefon:    +632-8705-2500

Alamat: SAP Philippines, Inc.

U/P: Pegawai Perlindungan Data

27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

 

Peruntukan berikut diguna pakai untuk penduduk dan warganegara Filipina:

 

Anda boleh menuntut pampasan sebagaimana yang akhirnya diberi award oleh Suruhanjaya Privasi Negara (National Privacy Commission) atau mahkamah jika anda mengalami mudarat kerana data peribadi yang tidak tepat, tidak lengkap, tidak terkini, palsu, penggunaan yang diperoleh secara tidak sah atau tanpa kebenaran, dengan mempertimbangkan apa-apa pelanggaran hak dan kebebasan anda sebagai subjek data;

 

Jika anda merupakan subjek bagi pelanggaran privasi atau mungkir data peribadi atau juga terjejas secara peribadi oleh pelanggaran Akta Privasi Data, anda boleh memfailkan aduan dengan Suruhanjaya Privasi Negara.

 

Hak Kebolehpindahan Anda. Waris anda yang sah dan penerima serah hak boleh menggunakan hak anda pada bila-bila masa selepas kematian anda atau apabila anda kehilangan upaya atau tidak berupaya menggunakan hak anda.

 

Apabila SAP tertakluk pada keperluan Akta Perlindungan Data Peribadi (“PDPA”) Singapura, perkara yang berikut juga diguna pakai:

SAP telah melantik seorang Pegawai Perlindungan Data untuk Singapura. Pertanyaan, permintaan atau aduan bertulis kepada Pegawai Perlindungan Data kami boleh dialamatkan kepada:

 

Subjek: [U/P] Tina Bhatia, DPO (Singapura)

E-mel: webmaster[@]sap.com

Alamat: Mapletree Business City, 30 Pasir Panjang Rd, Singapore 117440

No. Telefon: +65 6664 6868

 

Apabila SAP tertakluk pada keperluan Akta Perlindungan Maklumat Peribadi (“POPIA”, Protection of Personal Information Act), 2013 di Afrika Selatan, perkara yang berikut juga diguna pakai:

 

“Data peribadi” sebagaimana yang digunakan dalam Pernyataan Privasi ini bermaksud Maklumat Peribadi sebagaimana istilah sedemikian ditakrifkan menurut POPIA.

 

“Anda” dan “Milik Anda” sebagaimana yang digunakan dalam Pernyataan Privasi ini bermaksud orang sebenar atau organisasi orang sebenar sebagaimana istilah sedemikian digunakan menurut POPIA.

 

Systems Applications Products (Africa Region) Proprietary Limited & Systems Applications Products (South Africa) Proprietary Limited dengan alamat berdaftar di 1 Woodmead Drive, Woodmead (SAP South Africa) adalah tertakluk pada Akta Perlindungan Maklumat Peribadi, 2013 (Akta 4 bagi 2013) Afrika Selatan dan pihak bertanggungjawab menurut POPIA.

 

Sekiranya anda sebagai orang sebenar atau organisasi orang sebenar yang percaya bahawa SAP Afrika Selatan sebagai pihak yang bertanggungjawab telah menggunakan maklumat peribadi anda bertentangan dengan POPIA, anda cuba dahulu untuk menyelesaikan apa-apa perkara yang membimbangkan dengan SAP Afrika Selatan.

 

webmaster[@]sap.com

Telefon:    011 325 6000

Alamat: 1 Woodmead Drive, Woodmead, Johannesburg South Africa 2148

Jika anda tidak berpuas hati dengan proses sedemikian, anda berhak membuat aduan kepada Pengawal Atur Maklumat, menggunakan butiran hubungan yang disenaraikan di bawah:

JD House, 27 Stiemens Street, Braamfontein, Johannesburg, 2001, P.O. Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017

E-mel: complaints.IR[@]justice.gov.za

Pertanyaan:  inforeg[@]justice.gov.za

 

Anda boleh meminta butiran maklumat peribadi yang kami simpan tentang diri anda menurut Akta Galakan Akses kepada Maklumat 2 daripada 2000 (“PAIA”, Promotion of Access to Information Act). Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila semak manual PAIA SAP.

 

Apabila SAP tertakluk pada keperluan privasi yang tertentu di Turki, perkara yang berikut juga diguna pakai:

Apabila SAP mengumpulkan data peribadi semasa operasi pusat laman web ini dan aktiviti perniagaan SAP yang lain yang dikendalikan di seluruh dunia untuk penduduk dan warganegara Turki dan menurut cara yang tertakluk pada keperluan Undang-undang Perlindungan Data Peribadi #6698 (“LPDP”) di Turki, pengawal data anda ialah: SAP Türkiye Yazilim Üretim ve Ticaret A.Ş, yang terletak di Emaar Square Ofis Kulesi, Libadiye Cd No:82-F D:Kat: 17-18, 34700 Ünalan/Üsküdar/İstanbul dengan No. MERSİS: 744017604300017 dan nombor telefon: +90 216 330 03 00.

 

 

Peruntukan Khusus China diguna pakai pada warganegara Republik Rakyat China.

 

Peruntukan Khusus Colombia diguna pakai pada warganegara Republik Colombia.

Back to top