Preskočiť na obsah

  Vyhlásenie spoločnosti SAP o ochrane osobných údajov


  Dátum nadobudnutia účinnosti: 22. apríla 2021

  Ak chcete zobraziť predchádzajúcu verziu tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, kliknite tu.

  Kto je prevádzkovateľ? Prevádzkovateľ lokality www.sap.com je SAP Slovensko, s.r.o., Mlynské Nivy 16, Bratislava 821 09, Slovensko („SAP“). Ak je na tejto webovej lokalite zverejnený registračný formulár, prevádzkovateľ sa môže líšiť v závislosti od skutočnej ponuky alebo účelu zhromažďovania údajov, ale vo všetkých prípadoch je uvedený vo vyhlásení o ochrane osobných údajov príslušného registračného formulára. S osobou zodpovedajúcou za ochranu údajov skupiny spoločností SAP sa možno skontaktovať na adrese privacy@sap.com.

   

  Ktoré osobné údaje spoločnosť SAP zhromažďuje? Spoločnosť SAP pri vašej návšteve jej webových lokalít uchováva určité informácie o vašom prehľadávači, operačnom systéme a adrese IP.

   

  Ak používate registračný formulár, spoločnosť SAP bude zhromažďovať informácie, ktoré spoločnosti SAP poskytnete a ktoré pozostávajú z mena a priezviska, e-mailových adries, telefónnych čísel, adresy (krajiny, štátu a mesta), názvu spoločnosti, názvu pracovnej pozície, oddelenia a funkcie, aktuálneho vzťahu so spoločnosťou SAP a odvetvia pôsobnosti spoločnosti. Ak poskytnete číslo kreditnej karty alebo podrobnosti o banke na účely objednávky tovarov alebo služieb od spoločnosti SAP, potom spoločnosť SAP bude zhromažďovať tieto informácie na spracovanie platby za požadované tovary alebo služby.

   

  Prečo spoločnosť SAP potrebuje vaše Osobné údaje? Spoločnosť SAP potrebuje vaše Osobné údaje, aby vám mohla poskytnúť prístup k tejto lokalite, doručovať objednaný tovar alebo služby a plniť si svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona, vrátane kontrol požadovaných príslušnými zákonmi o exporte.  Ďalšie informácie o tom, prečo spoločnosť SAP potrebuje vaše Osobné údaje, je možné nájsť v článku B nižšie, ak je používanie vašich Osobných údajov spoločnosťou SAP založené na zákonnom povolení. Ďalšie informácie o tom, prečo spoločnosť SAP potrebuje vaše Osobné údaje, je možné nájsť v článku C nižšie, ak je používanie vašich Osobných údajov spoločnosťou SAP založené na vyjadrení súhlasu. Ak je používanie vašich Osobných údajov spoločnosťou SAP založené na vyjadrení súhlasu, informácie v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov o príslušných vyhláseniach o vyjadrení súhlasu pre určité typy Osobných údajov obsahuje aj Consent Resource Center.  Vo všeobecnosti platí, že poskytnutie Osobných údajov je síce dobrovoľné, ale spoločnosť SAP bez neho nemusí byť spôsobilá splniť alebo uspokojiť vašu požiadavku. Spoločnosť SAP napríklad môže požadovať Osobné údaje na spracovanie objednávky, ktorú ste zadali, alebo na poskytnutie prístupu k webovej ponuke, o ktorý ste žiadali. V takýchto prípadoch nie je možné, aby spoločnosť SAP uspokojila vašu požiadavku bez určitých Osobných údajov.

   

  Pripomíname, že tovar alebo služby si môžete objednávať bez poskytnutia súhlasu na použitie vašich údajov na účely ďalších marketingových operácií spoločnosti SAP.

   

  Od akých tretích strán spoločnosť SAP získava Osobné údaje?  Spoločnosť SAP vo väčšine prípadov zhromažďuje Osobné údaje od vás.  Spoločnosť SAP môže získavať Osobné údaje aj od tretej strany, ak to spoločnosti SAP povoľujú príslušné miestne zákony.  Spoločnosť SAP bude s týmito Osobnými údajmi zaobchádzať v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a všetkými ostatnými obmedzeniami tretej strany, ktorá spoločnosti SAP tieto údaje poskytla, alebo príslušnými miestnymi zákonmi. Tieto zdroje tretej strany zahŕňajú:

  • obchodné jednania spoločnosti SAP alebo skupiny spoločností SAP s vaším zamestnávateľom,
  • tretie strany, ktorým ste dali pokyn na zdieľanie vašich Osobných údajov so spoločnosťou SAP.

  Ako dlho bude spoločnosť SAP uchovávať moje Osobné údaje? Spoločnosť SAP bude vaše Osobné údaje uchovávať len tak dlho, ako je potrebné:

  • na sprístupnenie požadovaných tovarov a služieb (vrátane používania lokality sap.com) pre vás,
  • na plnenie zákonných povinností, ktoré spoločnosti SAP vyplývajú okrem iného z príslušných zákonov o exporte,
  • kým nenamietate voči takémuto používaniu spoločnosťou SAP, ak je používanie vašich Osobných údajov spoločnosťou SAP založené na legitímnom obchodnom záujme spoločnosti SAP, ako je uvedené ďalej v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov,
  • kým neodvoláte svoj súhlas udelený v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, ak spoločnosť SAP spracúva vaše Osobné údaje na základe vášho vyjadrenia súhlasu.

  Spoločnosť SAP si ponechá vaše Osobné údaje aj počas ďalších období aj v prípadoch, v ktorých zákony od spoločnosti SAP vyžadujú dlhšie uchovávanie vašich Osobných údajov alebo v ktorých spoločnosť SAP potrebuje vaše Osobné údaje na uplatňovanie svojich právnych nárokov alebo na svoju obranu voči právnym nárokom, a v takom prípade si spoločnosť SAP ponechá vaše Osobné údaje až do konca relevantného obdobia uchovávania alebo až do vysporiadania predmetných nárokov.

   

  Kto sú príjemcovia vašich Osobných údajov a kde sa tieto údaje budú spracúvať? Na účely spracovania vašich Osobných údajov budú vaše Osobné údaje postúpené nasledujúcim kategóriám tretích strán:

  • spoločnosti v rámci skupiny spoločností SAP,
  • poskytovateľom služieb tretích strán, napr. konzultačných služieb a iných dodatočných súvisiacich služieb, na účely prevádzkovania webových lokalít alebo distribúcie bulletinov.

  Súčasťou globálnej skupiny spoločností SAP s medzinárodnou pôsobnosťou sú aj ovládané osoby („Skupina spoločností SAP“) a poskytovatelia služieb tretej strany z oblastí mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) alebo z oblastí so zákonnými obmedzeniami medzinárodných prenosov údajov a spoločnosť SAP bude uskutočňovať prenosy vašich Osobných údajov aj do krajín mimo EHP. Ak tieto prenosy smerujú do krajiny, pre ktorú Európska komisia nevydala žiadne rozhodnutie o adekvátnosti, spoločnosť SAP prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek EÚ zmluvne vyžaduje ochranu vašich Osobných údajov na úrovni konzistentnej s EHP. Redigovanú kópiu (s odstránenými komerčnými alebo irelevantnými informáciami) takýchto štandardných zmluvných doložiek môžete získať po odoslaní žiadosti na adresu privacy@sap.com. Ďalšie informácie od Európskej komisie o medzinárodnom rozmere ochrany údajov môžete získať tu.

   

  Aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou údajov?

   

  Spoločnosť SAP môžete kedykoľvek požiadať o poskytnutie informácií o tom, ktoré Osobné údaje o vás spoločnosť SAP spracúva, ako aj o opravu alebo odstránenie týchto Osobných údajov. Pripomíname však, že spoločnosť SAP môže odstrániť alebo odstráni vaše Osobné údaje len v prípade, že nemá zákonnú povinnosť ani prevládajúce právo ponechať si ich. Ďalej upozorňujeme aj na to, že ak spoločnosť SAP požiadate o odstránenie svojich Osobných údajov, nebudete môcť ďalej používať žiadne služby SAP, ktoré vyžadujú, aby spoločnosť SAP používala vaše Osobné údaje.

   

  Ak spoločnosť SAP používa vaše Osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na udržiavanie zmluvného vzťahu s vami, môžete tiež požiadať spoločnosť SAP o poskytnutie kópie Osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti SAP.  V takomto prípade pošlite e-mail na adresu nižšie a uveďte informácie alebo aktivity spracovania, ktorých sa vaša žiadosť týka, formát, v ktorom chcete získať tieto informácie, a či Osobné údaje majú byť odoslané vám alebo inému príjemcovi. Spoločnosť SAP vašu žiadosť dôkladne posúdi a prediskutuje s vami, ako jej bude môcť najvhodnejšie vyhovieť.

   

  Okrem toho môžete spoločnosť SAP požiadať o obmedzenie ďalšieho spracovania vašich Osobných údajov v nasledujúcich prípadoch: (i) ak vyhlásite, že Osobné údaje, ktoré o vás spoločnosť SAP má, sú nesprávne (ale len v prípade, že spoločnosť SAP vyžaduje kontrolu správnosti relevantných Osobných údajov), (ii) ak neexistuje žiadne právne opodstatnenie na spracúvanie vašich Osobných údajov spoločnosťou SAP a požadujete, aby spoločnosť SAP obmedzila ďalšie spracovanie vašich Osobných údajov, (iii) ak spoločnosť SAP už viac nepotrebuje vaše Osobné údaje, ale vy uvediete, že žiadate spoločnosť SAP, aby si tieto údaje ponechala na nárokovanie alebo uplatňovanie zákonných práv alebo na obranu proti nárokom tretej strany, prípadne (iv) ak namietate proti spracovaniu svojich Osobných údajov spoločnosťou SAP na základe oprávneného záujmu spoločnosti SAP (ako je uvedené ďalej v Článku C. nižšie), s výhradou k času, ktorý spoločnosť SAP potrebuje na určenie, či má prevládajúci záujem alebo zákonnú povinnosť spracúvať vaše Osobné údaje.

   

  Pripomíname však, že spoločnosť SAP môže odstrániť alebo odstráni vaše Osobné údaje len v prípade, že nemá zákonnú povinnosť ani prevládajúce právo ponechať si ich. Ďalej upozorňujeme aj na to, že ak spoločnosť SAP požiadate o odstránenie svojich Osobných údajov, nebudete môcť ďalej používať žiadne služby SAP, ktoré vyžadujú, aby spoločnosť SAP používala vaše Osobné údaje.

   

  Ako si môžete uplatniť svoje práva na ochranu údajov? Všetky požiadavky na uplatňovanie svojich práv smerujte na adresu webmaster@sap.com.

   

  Ako spoločnosť SAP overí požiadavky na uplatňovanie práv na ochranu údajov?  Spoločnosť SAP pred spracovaním práv na ochranu údajov, ktoré si chcete uplatniť, vykoná kroky potrebné na overenie vašej identity s primeranou mierou určitosti.  Ak je to uskutočniteľné, spoločnosť SAP porovná Osobné údaje, ktoré ste poskytli pri odoslaní požiadavky na uplatnenie svojich práv, s informáciami, ktoré spoločnosť SAP už má vo svojej držbe. Tento krok môže zahŕňať porovnanie dvoch alebo viacerých údajových bodov, ktoré poskytnete pri odosielaní požiadavky, s dvomi alebo viacerými údajovými bodmi, ktoré už spoločnosť SAP má vo svojej držbe. 

   

  Spoločnosť SAP odmietne spracovať požiadavky, ktoré sú zjavne neopodstatnené, prehnané, podvodné alebo nie sú inak požadované miestnymi zákonmi.

   

  Právo na podanie sťažnosti. Ak nadobudnete dojem, že spoločnosť SAP nespracúva vaše Osobné údaje v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo príslušnými zákonmi na ochranu údajov, môžete kedykoľvek podať sťažnosť na úrade na ochranu údajov v krajine EHP, v ktorej žijete, alebo na úrade na ochranu údajov v krajine alebo štáte, kde spoločnosť SAP má svoje registrované sídlo.

   

  Môžem využívať tovar a služby spoločnosti SAP, ak som neplnoletá osoba alebo dieťa?

   

  Deti. Webové lokality a online služby spoločnosti SAP vo všeobecnosti nie sú určené pre používateľov mladších ako 16 rokov alebo používateľov v ekvivalentnom minimálnom veku v relevantnej jurisdikcii. Ak ste osoba mladšia ako 16 rokov, nemôžete sa zaregistrovať na týchto webových lokalitách ani v týchto online službách a nemôžete ich ani používať. 

  Prečo spoločnosť SAP potrebuje používať moje Osobné údaje a na akom právnom základe ich spoločnosť SAP používa?

   

  Spracovanie na účely plnenia zmluvných záväzkov. Spoločnosť SAP potrebuje vaše Osobné údaje na poskytovanie tovarov alebo služieb, ktoré si objednáte na základe svojej zmluvy so spoločnosťou SAP, na uzavretie zmluvy na tovar alebo služby medzi vami a spoločnosťou SAP alebo na posielanie faktúr za objednaný tovar alebo služby. Spoločnosť SAP spracúva Osobné údaje na plnenie svojich zmluvných záväzkov v súlade s Článkom 6(1), bod b GDPR alebo v súlade s ekvivalentným článkom iných národných zákonov, ak sa uplatňuje táto možnosť.

   

  Spracovanie potrebné na plnenie zmluvných záväzkov spoločnosti SAP zahŕňa odpovedanie na vaše súvisiace dotazy, spracovanie vašej spätnej väzby alebo poskytovanie podpory. Súčasťou týchto údajov môžu byť aj údaje z konverzácií, ktoré ste mohli iniciovať alebo umožniť prostredníctvom konverzačných funkcií na stránke SAP.com alebo iných lokálnych webových aktív spoločnosti SAP, kontaktných formulárov, e-mailov alebo telefónu. V tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov výraz „tovary a služby“ zahŕňa prístup k webovým službám, ponukám, súťažiam, žrebovaniam, inému obsahu, iným než marketingovým bulletinom, štúdiám, prehliadkam, školeniam a podujatiam spoločnosti SAP.

   

  Spoločnosť SAP okrem toho pravidelne komunikuje prostredníctvom e-mailu s používateľmi, ktorí sa prihlásia na odber jej služieb, a bude komunikovať aj telefonicky, ak potrebuje riešiť vaše sťažnosti alebo sťažnosti zákazníkov, prípadne ak potrebuje prešetriť podozrivé transakcie.

   

  Spoločnosť SAP použije vašu e-mailovú adresu na overenie, či máte otvorený účet, odoslanie oznámenia o platbách, posielanie informácií o zmenách svojich produktov a služieb a na odosielanie oznámení a iných zverejnení vyžadovaných zákonom. Vo všeobecnosti platí, že používatelia sa z tejto komunikácie nemôžu odhlásiť, pretože je potrebná pre daný obchodný vzťah a vo svojej podstate sa netýka marketingu.

   

  V súvislosti s marketingovou komunikáciou, ako sú e-maily a telefonáty, spoločnosť SAP (i) tam, kde to vyžaduje zákon, poskytuje takéto informácie len v prípade, že ste aktivovali túto možnosť, a (ii) poskytuje vám možnosť zrušiť vašu účasť na tejto komunikácii, ak od nás viac nechcete dostávať marketingové informácie. Z komunikácie súvisiacej s marketingom sa kedykoľvek môžete odhlásiť aj aktualizáciou svojich preferencií.

   

  Spracovanie na zaistenie súladu. Spoločnosť SAP a jej produkty, technológie a služby podliehajú zákonom o exporte rôznych krajín, medzi ktoré okrem iného patria členské štáty Európskej únie a Spojené štáty americké. Uznávate, že v súlade s príslušnými zákonmi o exporte, obchodnými sankciami a embargami vydanými týmito krajinami sa od spoločnosti SAP vyžaduje prijatie opatrení na zabránenie prístupu osôb, organizácií a strán uvedených vo vládnymi orgánmi vydávaných zoznamoch sankcionovaných strán k určitým produktom, technológiám a službám prostredníctvom internetových stránok spoločnosti SAP alebo iných distribučných kanálov, ktoré sú pod kontrolou spoločnosti SAP. Tieto opatrenia môžu zahŕňať (i) automatizované kontroly registračných údajov používateľov, ako je uvedené v tomto dokumente, a iných informácií, ktoré používateľ poskytne o svojej identite, voči príslušným zoznamom sankcionovaných strán, (ii) pravidelné opakovanie takýchto kontrol po každej aktualizácii zoznamu sankcionovaných strán alebo po každej aktualizácii informácií používateľa, (iii) blokovanie prístupu k službám a systémom spoločnosti SAP v prípade potenciálnej zhody a (iv) kontaktovanie používateľa na potvrdenie jeho identity v prípade potenciálnej zhody. Akékoľvek takéto použitie vašich Osobných údajov je založené na povolení spracúvať Osobné údaje v záujme konania v zhode so zákonnými povinnosťami (Článok 6 ods. 1 bod c GDPR alebo ekvivalentné články iných národných zákonov, ak je táto možnosť uplatniteľná) a oprávneným záujmom spoločnosti SAP (Článok 6 ods. 1, bod f GDPR alebo ekvivalentné články podľa iných národných zákonov, ak je táto možnosť uplatniteľná).

   

  Ďalej uznávate, že informácie potrebné na sledovanie možností ochrany údajov a súkromia týkajúcich sa spracovania alebo používania Osobných údajov alebo prijímania marketingových materiálov (čo závisí od krajiny, v ktorej relevantná spoločnosť skupiny spoločností SAP pôsobí, ako aj od toho, či ste výslovne odsúhlasili alebo zrušili prijímanie marketingových materiálov) môžu byť vymieňané medzi členmi skupiny spoločností SAP, keď sa to vyžaduje na zaistenie súladu.

   

  Spracovanie na základe oprávneného záujmu spoločnosti SAP. Spoločnosť SAP môže používať vaše Osobné údaje na základe svojho oprávneného záujmu (Článok 6, odsek 1, bod f GDPR alebo ekvivalentný článok podľa iných národných zákonov, ak je táto možnosť uplatniteľná) takto:

  • Podvody a právne nároky.  Spoločnosť SAP v prípade nutnosti použije vaše Osobné údaje na účely prevencie alebo stíhania trestnej činnosti, ako sú podvody, a na účely uplatňovania právnych nárokov alebo obrany proti právnym nárokom.
  • Dotazníky a prieskumy. Spoločnosť SAP vás môže požiadať o vyplnenie dotazníkov a prieskumov. Tieto dotazníky a prieskumy budú vo všeobecnosti navrhnuté tak, aby ste na ich otázky mohli odpovedať bez zadávania údajov použiteľných na vašu identifikáciu. Ak však do dotazníka alebo prieskumu predsa len zadáte takéto údaje, spoločnosť SAP použije tieto Osobné údaje na zlepšovanie svojich produktov a služieb.
  • Plnenie zmlúv. Ak si od spoločnosti SAP kúpite alebo plánujete kúpiť tovary alebo služby v mene podnikového zákazníka alebo ste iným spôsobom nominovanou kontaktnou osobou pre obchodný vzťah medzi podnikovým zákazníkom („Kontakt zákazníka“) a spoločnosťou SAP, potom spoločnosť SAP použije vaše Osobné údaje na tento účel. Aby sa predišlo pochybnostiam, toto zahŕňa kroky potrebné na vytvorenie relevantného obchodného vzťahu. V prípade, že existujúci Kontakt zákazníka informuje spoločnosť SAP o tom, že ho nahradíte, spoločnosť SAP vás bude od okamihu tohto oznámenia považovať za relevantný Kontakt zákazníka príslušného zákazníka, kým proti tomu nevznesiete námietku, ako je podrobnejšie uvedené nižšie.
  • Vytváranie anonymizovaných množín údajov. Spoločnosť SAP bude anonymizovať Osobné údaje poskytnuté podľa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov na vytváranie anonymizovaných množín údajov, ktoré potom použije na zlepšovanie svojich produktov a služieb, ako aj a produktov a služieb svojich ovládaných osôb.
  • Prispôsobený obsah. Ak sa prihlásite na odber marketingovej komunikácie, ako sú napríklad bulletiny, brožúry alebo štúdie, od spoločnosti SAP, spoločnosť SAP bude zhromažďovať a ukladať detaily o spôsobe vašej interakcie s týmto obsahom, ktoré nám pomôžu pri vytváraní, vývoji, prevádzkovaní, poskytovaní a zlepšovaní našej komunikácie s vami.  Tieto informácie sú agregované a slúžia spoločnosti SAP ako pomôcka na poskytovanie užitočnejších informácií a na pochopenie, čo je pre vás najzaujímavejšie.
  • Nahrávky na účely zvyšovania kvality. V prípade telefonických hovorov alebo konverzačných relácií spoločnosť SAP bude nahrávať tieto hovory (potom, ako vás o tom informuje počas príslušného hovoru a ešte pred začatím nahrávania) alebo konverzačné relácie na zlepšenie kvality služieb spoločnosti SAP.
  • V záujme informovania o najnovších novinkách a požiadania o spätnú väzbu. V rámci existujúceho obchodného vzťahu medzi vami a spoločnosťou SAP vás spoločnosť SAP môže informovať tak, ako to povoľujú miestne zákony, o svojich produktoch alebo službách (vrátane webinárov, seminárov alebo podujatí), ktoré sú podobné alebo súvisia s produktmi a službami, ktoré ste si už kúpili alebo používali od spoločnosti SAP. Ak sa okrem toho zúčastníte na webinári, seminári alebo podujatí spoločnosti SAP, stiahnete alebo pozriete si štúdie, bulletiny, videá, bezplatné skúšobné verzie softvéru, prípadne si kúpite produkty alebo služby od spoločnosti SAP, spoločnosť SAP sa s vami môže skontaktovať a požiadať vás o spätnú väzbu v súvislosti so zlepšením relevantného materiálu, produktu alebo služby.

  Právo na namietanie. Proti používaniu svojich Osobných údajov spoločnosťou SAP tak, ako je uvedené v tejto časti, môžete kedykoľvek namietať aktualizáciou svojich preferencií. Spoločnosť SAP v takom prípade vašu námietku dôkladne posúdi a prestane s ďalším používaním relevantných informácií, ak len spoločnosť SAP nemá pádny oprávnený dôvod na pokračovanie v používaní informácií a tento dôvod neprevýši vašu námietku alebo ak spoločnosť SAP potrebuje tieto informácie na zaistenie, uplatnenie alebo obranu svojich právnych nárokov.

   

  Spracovanie podľa príslušných miestnych zákonov. Ak to príslušné miestne zákony spoločnosti SAP dovoľujú, spoločnosť SAP použije informácie o vás, ktorých časť tvoria vaše Osobné údaje, na nasledujúce obchodné účely:

  • plánovanie a hostenie podujatí,
  • hostenie online fór alebo webinárov,
  • marketingové účely, ako je informovanie o najnovších produktoch a službách a nadchádzajúcich podujatiach spoločnosti SAP,
  • skontaktovanie sa s vami na ďalšie prediskutovanie vášho záujmu o služby a ponuky spoločnosti SAP,
  • pomoc spoločnosti SAP pri vytváraní, vývoji, prevádzkovaní, poskytovaní a zlepšovaní služieb, produktov, obsahu a inzercie spoločnosti SAP a zlepšovaní, inovovaní alebo rozširovaní služieb alebo zariadení vlastnených, vyrobených alebo riadených spoločnosťou SAP či vyrobených pre spoločnosť SAP,
  • poskytovanie prispôsobenejších informácií pre vás,
  • ochrana pred stratou,
  • zabezpečenie kont a sietí,
  • interné účely ako audit, analýza a výskum na zlepšovanie produktov alebo služieb spoločnosti SAP,
  • overenie vašej identity a výber vhodných služieb,
  • zisťovanie incidentov zabezpečenia, ochrana proti škodlivým, nekalým, podvodným alebo nelegálnym aktivitám a stíhanie osôb zodpovedných za tieto aktivity,
  • ladenie na identifikáciu a opravu chýb zhoršujúcich existujúcu zamýšľanú funkčnosť,
  • uskutočňovanie interného výskumu na technologický vývoj a demonštráciu,
  • uskutočňovanie aktivít na overenie alebo údržbu kvality alebo bezpečnosti služieb alebo zariadení vlastnených, vyrobených alebo riadených spoločnosťou SAP, prípadne vyrobených pre spoločnosť SAP.

  V nasledujúcich prípadoch spoločnosť SAP bude spracúvať vaše Osobné údaje, ak ste jej udelili predchádzajúci súhlas na konkrétne navrhované spracovanie vašich Osobných údajov (Článok 6(1) bod a GDPR) alebo podľa ekvivalentného článku iných národných zákonov, ak sa uplatňuje táto možnosť.  Každý z článkov nižšie o operácii spracovania Osobných údajov je prepojený s jedným vyhlásením o udelení súhlasu na stránke Consent Resource Center. Ak udelíte jeden alebo viacero súhlasov a potom znovu otvoríte toto Vyhlásenie o ochrane údajov, zobrazí sa celé Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a nielen informácie o súhlasoch, ktoré ste udelili.

   

  Novinky o produktoch a službách spoločnosti SAP. Na základe príslušného ustanovenia a vášho súhlasu spoločnosť SAP môže použiť vaše meno, e-mailovú a poštovú adresu, telefónne číslo, funkciu a základné informácie o vašom zamestnávateľovi (názov, adresu a odvetvie), ako aj profil interakcií na základe predchádzajúcich interakcií so spoločnosťou SAP (predchádzajúce nákupy, účasť na webinároch, seminároch alebo podujatiach, prípadne používanie (webových) služieb – ďalšie podrobnosti o tejto téme je možné nájsť vo Vyhlásení o súboroch cookie na relevantnej webovej lokalite spoločnosti SAP), aby ste mali prehľad o najnovších produktoch, aktualizáciách softvéru, inováciách softvéru, špeciálnych ponukách a ďalších informáciách o softvéri a službách spoločnosti SAP (vrátane marketingových bulletinov), ako aj o podujatiach spoločnosti SAP a aby sa na webových lokalitách spoločnosti SAP zobrazoval relevantný obsah. V súvislosti s týmito marketingovými aktivitami môže spoločnosť SAP poskytovať hašované ID používateľa sociálnym sieťam prevádzkovaným treťou stranou alebo iným internetovým ponukám (ako je Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram alebo Google), kde sa tieto informácie porovnávajú s údajmi sociálnych sietí alebo vlastnými databázami internetových ponúk, aby sa vám zobrazovali relevantnejšie informácie.

   

  Vytváranie profilov používateľov. Spoločnosť SAP vám ponúka možnosť používať jej internetové ponuky vrátane fór, blogov a sietí (ako je SAP Community) prepojených s touto internetovou stránkou, čo si vyžaduje vašu registráciu a vytvorenie profilu používateľa. Profily používateľov umožňujú ostatným používateľom zobraziť vaše osobné informácie vrátane mena, fotografie, účtov v sociálnych sieťach, poštovej alebo e-mailovej adresy, prípadne oboch adries, telefónneho čísla, osobných záujmov, zručností a základných informácií o vašej spoločnosti.

   

  Tieto profily môžu súvisieť s jednou internetovou ponukou spoločnosti SAP alebo (ak sú vytvorené v službe SAP Identity Authentication Service) vám tiež môžu povoľovať prístup k ďalším internetovým ponukám spoločnosti SAP, iných entít zo skupiny spoločností SAP alebo oboje (bez ohľadu na súhlas udelený v článku „Postúpenie Osobných údajov ďalším spoločnostiam SAP.“ nižšie). Vždy ste to však vy, kto rozhoduje, ktoré z týchto ďalších internetových ponúk využijete, a svoje Osobné údaje im postúpite len pri vašom prvom prístupe k nim. Pripomíname, že bez vášho súhlasu s vytváraním takýchto profilov používateľa zo strany spoločnosti SAP vám spoločnosť SAP nebude môcť ponúkať takéto služby v prípadoch, v ktorých poskytovanie týchto služieb spoločnosťou SAP vyžaduje váš súhlas.

   

  S každou internetovou ponukou okrem bežného poskytovania prístupu sa váš profil používa na prispôsobenie interakcie s ostatnými používateľmi (napríklad formou funkcie odosielania správ alebo sledovania) a spoločnosť SAP ho používa na zlepšenie kvality komunikácie a spolupráce prostredníctvom týchto ponúk a pre spoločnosť SAP na poskytovanie prvkov gamifikácie (gamifikácia je proces, v ktorom do niečoho, čo už existuje, napríklad do internetovej stránky, podnikovej aplikácie alebo do online komunikácie, začleníte herný mechanizmus na prehĺbenie účasti, interakcie a vernosti). V maximálnom rozsahu podporovanom relevantnou internetovou ponukou môžete pomocou funkcií relevantnej internetovej ponuky uviesť, ktoré informácie chcete zdieľať.

   

  Špeciálne kategórie Osobných údajov. V súvislosti s registráciou a poskytovaním prístupu na podujatie alebo seminár vás spoločnosť SAP môže požiadať o informácie o vašom zdravotnom stave na účely identifikovania a zohľadnenia požiadaviek jednotlivcov s telesným postihnutím alebo špeciálnou diétou počas podujatia. Každé takéto použitie informácií je založené na súhlase, ktorý poskytnete v súlade s týmto dokumentom.

   

  Pripomíname, že ak neposkytnete žiadne informácie o telesnom postihnutí alebo špeciálnych dietetických požiadavkách, spoločnosť SAP nebude môcť prijať žiadne zodpovedajúce preventívne opatrenia.

   

  Profilovanie podujatí. Ak sa registrujete na podujatie, seminár alebo webinár spoločnosti SAP, spoločnosť SAP môže zdieľať základné informácie o účastníkovi (meno, názov spoločnosti a e-mailovú adresu) s ostatnými účastníkmi toho istého podujatia, seminára alebo webinára na účely komunikácie a výmeny nápadov.

   

  Postúpenie Osobných údajov ďalším spoločnostiam SAP. Spoločnosť SAP môže previesť vaše Osobné údaje na iné subjekty v skupine spoločností SAP Group. Aktuálny zoznam subjektov v skupine spoločnosti SAP je možné nájsť tu. Ak k tomu dôjde, tieto subjekty budú používať Osobné údaje na rovnaké účely a podľa rovnakých podmienok, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

   

  Postúpenie Osobných údajov ďalším tretím stranám. Na vašu žiadosť a na základe vášho súhlasu spoločnosť SAP prevedie vaše registračné údaje na spoločnosti uvedené na stránke registrácie. Tieto spoločnosti použijú vaše registračné údaje na účely svojej účasti na podujatí a potom sú povinné tieto údaje odstrániť. Ak niektorá z týchto spoločností plánuje používať vaše údaje na akékoľvek iné účely, bude sa s vami kontaktovať, aby vám vysvetlila, ako a na aké iné účely použije vaše registračné údaje.

   

  Odvolanie súhlasu udeleného podľa tohto dokumentu. Svoj súhlas udelený podľa tohto dokumentu môžete kedykoľvek odvolať zrušením odberu. Spoločnosť SAP v prípade odvolania súhlasu nebude viac spracúvať Osobné údaje na základe tohto súhlasu, ak to len od nej nebude vyžadovať zákon. Ak si spoločnosť SAP musí ponechať vaše Osobné údaje zo zákonných dôvodov, vaše Osobné údaje budú vylúčené z ďalšieho spracovania a spoločnosť SAP si ich ponechá len na obdobie požadované zákonom. Takéto odvolanie súhlasu však nemá žiadny účinok na spracovanie osobných údajov spoločnosťou SAP v minulosti pred odvolaním súhlasu. Ak okrem toho využitie ponuky spoločnosti SAP vyžaduje váš predchádzajúci súhlas, spoločnosť SAP už po vašom odvolaní nebude (viac) môcť poskytovať relevantnú službu (alebo služby, ak odvoláte súhlas s používaním svojho profilu spoločnosťou SAP v službe SAP Identity Authentication Service pre viaceré ponuky spoločnosti SAP), ponuku alebo podujatie.

  Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookie alebo podobných technológií a akékoľvek používanie týchto informácií sú ďalej opísané vo Vyhlásení o súboroch cookie spoločnosti SAP. Svoje preferencie v súvislosti so súbormi cookie môžete uplatňovať tak, ako je uvedené vo Vyhlásení o súboroch cookie spoločnosti SAP, ku ktorému získate prístup po kliknutí na prepojenie v päte domovskej stránky SAP.com.

  V prípadoch, v ktorých spoločnosť SAP musí vyhovieť požiadavkám na ochranu osobných údajov platným pre Spojené štáty, platia aj tieto ustanovenia:

   

  Ochrana osobných údajov detí v USA. Spoločnosť SAP nezhromažďuje vedome Osobné údaje detí mladších ako 13 rokov.  Ak ste rodič alebo opatrovník a predpokladáte, že spoločnosť SAP zbierala informácie o dieťati, kontaktujte spoločnosť SAP tak, ako je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.  Spoločnosť SAP vykoná kroky na čo najskoršie odstránenie týchto informácií.  Keďže webové lokality a online služby spoločnosti SAP nie sú určené pre používateľov mladších ako 16 rokov a v súlade s požiadavkami zákona CCPA na zverejňovanie spoločnosť SAP nepredáva Osobné údaje žiadnych osôb mladších ako 16 rokov.

   

  V prípadoch, v ktorých sa na spoločnosť SAP vzťahujú požiadavky štátu Kalifornia v USA na ochranu osobných údajov, ďalej platia nasledujúce ustanovenia:

   

  Nesledovanie. Prehľadávač vám môže povoľovať nastavenie na nesledovanie. Ak nie je uvedené inak, naše stránky neberú do úvahy požiadavky na nesledovanie. Môžete sa však rozhodnúť, že súbory cookie nepovolíte, a to tak, že zmeníte príslušné nastavenia vo svojom webovom prehľadávači, alebo, ak je táto možnosť k dispozícii, podľa nášho Vyhlásenia o súboroch cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa uložia do počítača počas návštevy niektorých stránok na internete a ktoré slúžia na identifikáciu tohto počítača. Ak súbory cookie neprijmete, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcie a súčasti na našej stránke. Táto stránka nepovoľuje tretím stranám zhromažďovať informácie o vás počas používania stránky a naprieč stránkami.

   

  Máte právo: 

  • žiadať od spoločnosti SAP prístup k svojim Osobným údajom, ktoré o vás spoločnosť SAP zhromažďuje, používa, alebo zverejňuje,
  • žiadať, aby spoločnosť SAP odstránila Osobné údaje o vás,
  • na nediskriminačné zaobchádzanie pri uplatňovaní ľubovoľného zo svojich práv na ochranu údajov, 
  • žiadať v prípade požiadania spoločnosti SAP o prístup k svojim Osobným údajom, aby tieto informácie boli prenosné, ak je to možné, a v riadne použiteľnom formáte, ktorý vám umožní previesť tieto informácie bez prekážok na iného príjemcu.

  V súlade s požiadavkami na zverejňovanie podľa kalifornského zákona na ochranu osobných údajov spotrebiteľov (CCPA) spoločnosť SAP nepredáva a nebude predávať vaše Osobné údaje. V súlade s procesom overovania podľa zákona CCPA bude spoločnosť SAP požadovať prísnejší proces overovania pri požiadavkách na odstránenie údajov alebo v prípade Osobných údajov, ktoré sú považované za citlivé alebo cenné, aby minimalizovala škody, ktoré vám môžu byť spôsobené neoprávneným prístupom k vašim Osobným údajom alebo odstránením týchto údajov.   Ak vás spoločnosť SAP musí požiadať o ďalšie informácie nad rámec informácií, ktoré už spoločnosť SAP má vo svojej držbe, spoločnosť SAP použije tieto informácie len na overenie vašej identity, aby ste si mohli uplatniť svoje práva na ochranu údajov, prípadne na účely zabezpečenia alebo prevencie voči podvodom.

   

  Okrem kontaktovania spoločnosti SAP na privacy@sap.com si svoje práva môžete uplatniť aj nasledujúcimi spôsobmi:

   

  Môžete zavolať na bezplatnú linku a odoslať požiadavku (čísla nájdete tu). Môžete tiež určiť oprávneného zástupcu, ktorý bude odosielať požiadavky na uplatňovanie vašich práv na ochranu údajov spoločnosti SAP. Takýto oprávnený zástupca musí byť registrovaný štátom Kalifornia a musí predložiť potvrdenie o tom, že ste mu udelili oprávnenie, aby konal vo vašom mene ako váš zástupca. 

   

  V prípadoch, v ktorých spoločnosť SAP musí vyhovieť požiadavkám na ochranu osobných údajov platným pre Filipíny, platia aj tieto ustanovenia:

  Ak ste fyzická osoba na Filipínach, svoje práva si môžete uplatňovať takto:

  Ak chcete odoslať požiadavku, môžete zavolať alebo napísať spoločnosti SAP:

  webmaster@sap.com

  Telefón: +632 8705 2500

  Adresa: SAP Philippines, Inc.

  Attn: Data Protection Officer

  27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

   

  Nasledujúce ustanovenia sa vzťahujú na obyvateľov a občanov Filipín: 

  • Po konečnom priznaní Národnou komisiou pre ochranu súkromia (National Privacy Commission) alebo súdmi si môžete nárokovať kompenzáciu, ak ste utrpeli ujmu v dôsledku nepresných, neúplných, zastaraných, falošných, nezákonne získaných alebo neoprávnene použitých osobných údajov v súvislosti s akýmkoľvek porušením vašich práv a slobôd ako dotknutej osoby.
  • Ak ste obeťou porušenia ochrany súkromia alebo porušenia ochrany osobných údajov alebo sa vás inak osobne dotýka porušenie zákona na ochranu údajov, môžete podať sťažnosť na Národnej komisii pre ochranu súkromia.
  • Vaše práva prevoditeľnosti. Vaši zákonní dediči a nástupcovia si kedykoľvek po vašej smrti alebo potom, ako sa stanete neschopnými alebo nespôsobilými uplatňovať si svoje práva, môžu nárokovať vaše práva. 

   

   

  Ustanovenia špecifické pre Čínu sa vzťahujú na občanov Čínskej republiky.

   

  Ustanovenia špecifické pre Kolumbiu sa vzťahujú na občanov Kolumbijskej republiky.

   

  Ustanovenia špecifické pre Rusko sa vzťahujú na občanov Ruskej federácie.

  Na začiatok