Skip to Content
SAP Privacy Statement
SAP Privacy Statement

Pokračovaním v prehliadaní internetových stránok „SAP.com“ udeľujete ako používateľ týchto stránok výslovný súhlas prevádzkovateľovi a zároveň spracovateľovi SAP Aktiengesellschaft, Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung, so sídlom Neurottstrasse 16, 69190 Walldorf/Baden, SRN (ďalej len „SAP“) rovnako aj spoločnosti SAP Slovensko, s.r.o. so sídlom Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO:35737328 na spracúvanie vašich osobných údajov v rozsahu a spôsobom definovaným v tomto Prehlásení o ochrane osobných údajoch.

Ochrana súkromia osôb na internete predstavuje dôležitý bod v budúcnosti internetových podnikov a krok k skutočnej internetovej ekonómii. SAP vytvorila toto prehlásenie o ochrane osobných údajov, aby potvrdila svoj pevný záväzok v oblasti ochrany práv na súkromie osôb. Táto politika popisuje naše postupy pri spracovávaní osobných údajov na tejto webovej lokalite.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Prehlásenie“) platí pre túto webovú lokalitu a iné lokality, ktoré odkazujú na toto Prehlásenie. Niektoré entity SAP, programy a/alebo lokality môžu mať vlastné, odlišné prehlásenia o ochrane osobných údajov, preto Vám odporúčame si tieto prehlásenia prečítať na každej webovej lokalite SAP.com (ďalej aj „lokalita SAP“ ), ktorú navštívite, alebo ich nájdete v informáciách o programe.

Zásady globálnej ochrany údajov

Naše metódy na ochranu údajov odzrkadľujú súčasné globálne princípy a štandardy pri spracovaní osobných údajov. Tieto princípy pokrývajú informovanie o použití údajov, výbere použitia údajov, prístupe k údajom, integrite údajov, zabezpečení, ďalšom prenose a kontrolu a prehľad. SAP dodržiava práva na ochranu osobných údajov vo všetkých krajinách, v ktorých podniká.

Súhlas

Používaním tejto webovej lokality dávate ako používateľ internetových stránok „sap.com“ súhlas na zhromažďovanie, použitie a spracovanie informácií za tu uvedených podmienok. V prípade zmeny v Prehlásení, zmeny zverejníme na tejto lokalite, aby používateľ vždy vedel, aké informácie zhromažďujeme a na aký účel.

Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že v závislosti od platnej legislatívy Vás môže SAP požiadať o ďalší súhlas na spracovanie určitých údajov a informácií, ktoré sme zhromaždili na tejto lokalite alebo ktoré ste nám dobrovoľne poskytli.

 

Naspäť na začiatok

Zhromaždenie a spracovanie Vašich osobných údajov

Keďže Vám spoločnosť SAP chce poskytovať čo najlepšie služby a pochopiť Vaše potreby a záujmy, zhromažďuje, premiestňuje a využíva osobné údaje v súlade s týmto Prehlásením, a taktiež v súlade s požiadavkami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a štátnych orgánov v súvislosti s ochranu osobných údajov.

Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že keď navštívite našu webovú lokalitu, môžeme zaznamenať Vašu adresu IP a pomocou súborov cookies a iných internetových technológií (ktoré sú uvedené nižšie v časti Automatizované nástroje a Vložené webové odkazy) zhromažďovať všeobecné informácie o našich návštevníkoch a ich záujmoch. Podrobnosti o použitých technológiách a zhromažďovaných informáciách sú uvedené dole.

Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že ďalej môžeme zhromažďovať a spracovávať informácie a údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli, najmä, nie však výlučne, pri registrácii na podujatia, pri prihlásení na odber informačných bulletinov alebo newsletterov, účasťou na prieskumoch online, v diskusných skupinách alebo fórach alebo pri nákupe.

 

Naspäť na začiatok

Použitie a účel zhromaždených osobných údajov

Vďaka zhromažďovaným informáciám môžeme lepšie porozumieť potrebám a záujmom používateľov a poskytovať Vám tak konzistentné a personalizované poznatky. Tieto informácie využíva SAP len na účely špecifikované v Prehlásení a/alebo na účely špecifikované v čase zhromaždenia alebo použitia alebo spracovania. Spôsob použitia osobných údajov používateľov na základe platnej legislatívy nebude SAP meniť bez súhlasu používateľov. Medzi spôsoby, akými je SAP oprávnený spracúvať a použiť Vaše osobné údaje, patrí najmä, nie však výlučne:

 • Spracovanie objednávok a dodávka objednaných produktov a služieb;
 • Poskytovanie aktuálnych informácií o produktoch, aktualizáciách softvéru, opravách zabezpečenia, systémových rozšíreniach, špeciálnych ponukách atď. K týmto informáciám môžeme občas pripojiť informácie o produktoch a službách od iných technologických firiem alebo obchodných partnerov, ktoré môžu zvýšiť hodnotu produktov od spoločnosti SAP;
 • Prispôsobenie informácií o produktoch a službách osobitným záujmom používateľov. Počas návštevy našej lokality Vám tak napríklad môže poskytnúť konkrétne informácie o produktoch a službách, o ktoré sa môžete zaujímať;
 • Poskytnutie možnosti vytvárať oblasti osobného profilu a zobrazenie chráneného obsahu;
 • Vykonanie relácií “Click to Chat” a “Click to Call” online;
 • Na účely zabezpečenia a kontroly kvality informácií a poznatkov, ktoré získame počas komunikácie s používateľmi, vyškolením nášho personálu tak, aby vedel efektívne odpovedať na otázky používateľov;
 • Poskytnutie možnosti kontaktovať používateľov a poskytnúť expedičné a fakturačné údaje, ako aj spätnú väzbu a podporu zákazníkov;
 • Poskytnutie súťaží, stávok a iných marketingových a reklamných akcií na lokalite SAP.com alebo na príslušných webových lokalitách. Osobné údaje sa môžu zhromažďovať aj pri organizovaní takýchto súťaží;
 • Vykonanie ankiet a prieskumov, aby sme našim zákazníkom a koncovým užívateľom poskytli lepšie produkty a služby. Vyplňovanie dotazníkov je dobrovoľné;
 • Podpora požiadaviek o nábor pracovníkov a
 • V súvislosti s plnením zmluvných záväzkov.

 

Naspäť na začiatok

IP adresa

IP adresy používame pri diagnostike problémov, spravovaní našej webovej lokality a zhromažďovaní demografických informácií. IP adresy a iné informácie, ako napríklad informácie o Vašom užívateľovi na lokalite SAP.com, ktoré používateľ zdieľal na našej webovej lokalite alebo pri inej príležitosti, alebo kód kampane, aby sme zistili, ktoré stránky na našich lokalitách navštevujete, a aké témy Vás zaujímajú. Týmto spôsobom vieme používateľom poskytnúť informácie o relevantných produktoch a službách. SAP vo všeobecnosti tieto údaje zlučuje jedine anonymným spôsobom a bez súhlasu ich v žiadnom prípade neviaže na konkrétnu osobu. Návštevou našej lokality identifikujeme iba názov domény používateľov.

Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že SAP môže tiež zhromažďovať IP adresy (a iné technické informácie, ako napríklad typ prehľadávača) počas Vami iniciovaných relácií Click-to-Chat alebo Click-to-Call. Tieto informácie sa zhromažďujú na účely riadenia kvality, keď sa pripojíte na lokalitu SAP, a umožňujú nám identifikovať Vašu reláciu, poskytovať informácie na základe technických možností Vášho prehľadávača.

SAP spracúva informácie a údaje, ktoré sa týkajú iba návštevy lokality SAP. Nesledujeme a nezhromažďujeme osobné údaje z návštev podnikov alebo jednotiek mimo lokality Skupiny podnikov SAP (Pre účely tohto Prehlásenia je súčasťou „Skupiny podnikov SAP“ každá právna entita, uvedená na stránke https://www.sap.com/contactsap , vrátane ich dcérskych spoločností, ďalej len „Skupina podnikov SAP“).

 

Naspäť na začiatok

Automatizované nástroje

Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že okrem Vami zadaných údajov môže SAP taktiež zhromažďovať informácie počas Vašej návštevy webovej lokality SAP pomocou automatizovaných nástrojov, medzi ktoré patria najmä, nie však výlučne, webové signály, súbory cookies, vložené webové odkazy a iné bežne používané nástroje na zhromažďovanie informácií. Tieto nástroje zhromažďujú určité štandardné informácie, ktoré Váš prehľadávač odošle na webové lokality, ako napríklad typ a jazyk Vášho webového prehľadávača, čas prístupu a adresa webovej lokality, z ktorej ste prešli na webovú lokalitu SAP. Pomocou týchto nástrojov vie SAP potvrdiť príjem e-mailov, s ktorých príjmom používateľ ako príjemca súhlasil, a môže tiež sledovať ďalšie informácie, ako napríklad navštívené stránky na lokalite SAP, a či sa používateľ registroval na podujatie, ktorú ponúka alebo organizuje SAP, ako aj ďalšie agregované údaje, ktoré sa nevzťahujú na určitú osobu.

 

Naspäť na začiatok

Vložené webové odkazy

V e-mailoch od SAP často používajú odkazy, ktoré majú previesť používateľov do príslušnej oblasti na webe, častokrát ide o presmerovanie cez servery SAP. Systém presmerovania umožňuje SAP v prípade potreby zmeniť cieľovú adresu URL týchto odkazov a stanoviť efektívnosť našich marketingových aktivít.

Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že v e-mailoch môžu tieto odkazy umožniť SAP tiež zistiť, či ste klikli na odkaz v e-maili, a informácie o tejto interakcii sa môžu prepojiť s Vašou osobnou identitou. Ak nechcete, aby SAP zhromažďovala informácie o odkazoch, na ktoré ste klikli, jednoducho na odkazy v e-mailoch, ktoré Vám posiela, neklikajte.

 

Naspäť na začiatok

Cookies

Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že pomocou súborov cookies dodávame personalizované informácie, šetríme Váš čas, aby ste nemuseli opakovane zadávať svoje heslo, sledujeme Váš nákupný košík, a prispôsobujeme naše ponuky tomu, ako Vy a ostatní užívatelia používajú našu lokalitu.

 

Naspäť na začiatok

E-mailové adresy

Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že ak poskytnete SAP svoju e-mailovú adresu, budeme s Vami komunikovať e-mailom. Vašu e-mailovú adresu nezdieľame s nikým mimo Skupiny podnikov SAP. Ako používateľ sa kedykoľvek môžete rozhodnúť, či chcete od nás dostávať ďalšie e-maily.

Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že v závislosti od nastavenia Vašej e-mailovej aplikácie môžu byť informácie o Vás prenesené automaticky, keď pošlete SAP e-mail.

Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že ak sa r zaregistrujete na služby tretej strany, je SAP oprávnený poslať niektoré informácie z Vašej registrácie na lokalite SAP.com a Vašu e-mailovú adresu poskytovateľom služieb.

 

Naspäť na začiatok

Registrácia kvôli nákupu alebo podujatiu

Naša lokalita SAP zahŕňa objednávkové formuláre, ktoré vypĺňate, keď požadujete informácie, produkty a služby. Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že tieto formuláre môžu zhromažďovať Vaše finančné informácie, ako napríklad bankové informácie alebo číslo kreditnej karty. SAP sa zaväzuje, že bude akékoľvek Vami zadané finančné informácie používať výlučne na účely fakturácie a platby pri konkrétnej transakcii, to však môže zahŕňať prenos Vašich údajov tretím stranám zúčastneným pri vykonávaní transakcie, ako napríklad bankám, spoločnostiam kreditných kariet a iným finančným inštitúciám alebo inštitúciám pre kontrolu úveru s čím ako používateľ výslovne súhlasíte.

 

Naspäť na začiatok

Zdieľanie Vašich osobných údajov

SAP riadi ako globálna firma veľký počet webových lokalít na celom svete. Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že všetky údaje a informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete alebo sa zhromaždia iným spôsobom na jednej z našich lokalít v ktorejkoľvek krajine, sa môžu elektronicky odoslať na server pre jednu z týchto lokalít v inej krajine. Vaše súkromie strážime na celom svete a zabezpečujeme, že aj táto lokalita SAP podlieha našim podmienkam ochrany osobných údajov popísaným v tomto Prehlásení.

Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že Spoločnosti v Skupine SAP môžu používať informácie medzinárodne v súvislosti so spracovaním Vašich dopytov a objednávok za účelom zlepšenia produktov a služieb a na účely spracovania a archivácie.

Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že tieto informácie môžeme tiež zdieľať s obchodnými partnermi, dodávateľmi služieb, autorizovanými sprostredkovateľmi a zmluvnými partnermi tretích strán. Našim cieľom pritom je, aby sme Vám mohli poskytnúť požadovanú službu alebo transakciu vrátane spracovania objednávok, transakcií kreditných kariet, poskytnutia registrácie udalostí a seminárov a zákazníckej podpory alebo poskytnutia informácií o produktoch a službách, o ktoré sa môžete zaujímať.

Tretím stranám poskytujeme len minimum osobných údajov potrebných na to, aby mohli v našom mene poskytovať služby. Tretie strany sú oprávnené používať Vaše osobné údaje len na obmedzený účel - na dodanie požadovanej služby alebo transakcie.

Pokiaľ nám neudelíte súhlas, Vaše osobné údaje nepredáme ani neprepožičiame tretím stranám na marketingové účely.

Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že Vaše osobné údaje a príslušné informácie môžeme zverejniť v prípade predvolaní, súdnych príkazov alebo pri právnych sporoch a že sa taktiež môžeme rozhodnúť preukázať alebo vykonať naše právo a/alebo brániť sa voči akýmkoľvek právnym nárokom alebo ak sa Váš súhlas nevyžaduje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že ak sa SAP či už zo strategických alebo akýchkoľvek iných dôvodov rozhodne predať, kúpiť, zlúčiť alebo iným spôsobom reorganizovať podniky v niektorých krajinách, môže v súlade s platnou legislatívou dôjsť k poskytnutiu alebo sprístupneniu osobných údajov perspektívnym alebo skutočným kupujúcim alebo k ich odovzdaniu predávajúcimi. Pri týchto typoch transakcií SAP zohľadňuje spôsob vhodnej ochrany údajov.

Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že SAP môže spracúvať a zdieľať osobné údaje a ďalšie nám dostupné informácie za účelom vyšetrovania, prevencie alebo zakročenia proti nelegálnym aktivitám, pri podozreniach z podvodov, situáciách zahŕňajúcich potenciálne hrozby fyzickej bezpečnosti osôb, porušení Všeobecných obchodných podmienok SAP alebo v iných prípadoch, kedy si to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis alebo ochrana SAP.

Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že keď navštívite webovú lokalitu SAP môžete byť nasmerovaný na obsah alebo funkcionality, ktoré poskytujú dodávatelia tretích strán, a nie lokalita SAP. Ide najmä o prípady, keď sprostredkovávame zvláštne podujatia, ako napríklad súťaže alebo semináre. Keď sa zhromažďujú informácie výlučne v mene SAP, na lokalite SAP bude uvedená referencia na Prehlásenie príslušného objektu SAP, ktorá bude riadiť použitie informácií. Pri iných lokalitách, ktoré nie sú od SAP, bude uvedená referencia na prehlásenie o ochrane osobných údajov vlastníka lokality. SAP obvykle vyžaduje, aby dodávatelia a obchodní partneri spracovávali informácie spôsobom podliehajúcim Prehláseniu od spoločnosti SAP.

 

Naspäť na začiatok

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Spoločnosť SAP sa zaväzuje, že bude ochraňovať osobné údaje, ktoré spracúva SAP a ktoré nám ako používateľ poskytujete. Využívame kombináciu štandardných odvetvových bezpečnostných technológií, postupov a organizačných ukazovateľov, ktoré nám pomáhajú chrániť Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. SAP podporuje zabezpečenie online pomocou bezpečnostnej technológie servera, pretože chceme, aby Vaše údaje boli v bezpečí. Na lokalitách SAP máme rôzne vyspelé bezpečnostné úpravy a funkcionality, ktoré zabraňujú zneužitiu údajov.

Naši zamestnanci sa zaväzujú, že budú dodržiavať Vaše práva na ochranu osobných údajov a súkromia.

 

Naspäť na začiatok

Odkazy na iné lokality

Táto lokalita SAP môže obsahovať odkazy na iné lokality. SAP nie je zodpovedný za bezpečnostné postupy alebo obsah na webových lokalitách mimo Skupiny podnikov SAP.

 

Naspäť na začiatok

Zahrnúť / vynechať

Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že SAP je oprávnený pravidelne komunikovať prostredníctvom e-mailu s používateľmi, ktorí sa prihlásili na odber našich služieb, a taktiež riešiť sťažnosti zákazníkov telefonicky, aby sa preskúmali podozrivé transakcie. Ako používateľ výslovne súhlasíte s tým, že Vašu e-mailovú adresu môžeme podľa platnej legislatívy použiť na odoslanie potvrdenia o otvorení účtu, potvrdenia o platbách, odoslanie informácií o zmenách produktov a služieb a na odoslanie oznámení atď. s tým, že používatelia tieto oznámenia nemôžu odmietnuť, pretože slúžia v prvom rade na informačné účely, a nie ako reklama.

SAP poskytuje možnosť vylúčenia, ak nechcete dostávať iné typy informácií, ako napríklad e-maily alebo aktualizácie o nových službách a produktoch ponúkaných na tejto webovej lokalite SAP, alebo ak nechcete, aby sme zdieľali Vaše osobné údaje s tretími stranami. Možnosť vylúčenia zadáte zrušením odberu na https://global.sap.com/profile/unsubscribe.epx.

 

Naspäť na začiatok

Uchovávanie údajov

SAP neuchováva Vaše osobné údaje dlhšie, ako je potrebné na splnenie účelu, na ktoré ich spracovala alebo ako to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.

 

Naspäť na začiatok

Ochrana osobných údajov detí

SAP neuchováva Vaše osobné údaje dlhšie, ako je potrebné na splnenie účelu, na ktoré ich spracovala alebo ako to vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis.

 

Naspäť na začiatok

Dopyty, prístup a aktualizácia Vašich osobných údajov

SAP potrebuje Vašu pomoc, aby boli Vami zdieľané informácie správne a aktuálne. Ak ste sa registrovali, môžete robiť zmeny sami online na www.sap.com/profile. Aktualizácie alebo zmeny môžete vykonať aj odoslaním e-mailu na adresu info.slovak@sap.com.

Ak máte akékoľvek otázky o Prehlásení alebo chcete skontrolovať informácie, ktoré o Vás máme, kontaktujte správcu webovej lokality  info.slovak@sap.com.

 

Naspäť na začiatok

 

Back to top