Preskočiť na obsah

  Vyhlásenie spoločnosti SAP o ochrane osobných údajov


  Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. januára 2023

  Ak chcete zobraziť predchádzajúcu verziu tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, kliknite tu.

  Vitajte!

  Ochrana súkromia jednotlivca je rozhodujúca pre budúcnosť biznisu. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme vytvorili, aby sme vyjadrili našu jednoznačnú podporu právam jednotlivca na ochranu údajov a súkromia. Uvádza sa v ňom, ako zaobchádzame s informáciami, z ktorých je možné priamo alebo nepriamo určiť identitu jednotlivca (osobné údaje).

   

  Keďže si uvedomujeme, že váš čas je vzácny, a chceme vám poskytnúť najrýchlejší možný prístup k relevantným pasážam tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ponúkame vám nasledujúce zhrnutie. Toto zhrnutie nemá nahrádzať podrobné vysvetlenia vo Vyhlásení spoločnosti SAP o ochrane osobných údajov, takže ak budete mať pochybnosti, vždy si pozrite relevantnú pasáž v úplnom znení vyhlásenia nižšie.

   

  Zhrnutie

   

  Zámerom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je poskytnúť vám vysvetlenie, ktoré osobné údaje sa spracúvajú v spoločnosti SAP, kto, na aké účely a ako dlho používa vaše osobné údaje, a je tu tiež vysvetlené, aké práva máte v tejto súvislosti.

   

  Kto zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje? Zhromažďuje a spracúva ich spoločnosť SAP, a to prostredníctvom príslušnej právnickej osoby, ktorou môže byť spoločnosť SAP SE vo Walldorfe (Nemecko) alebo ľubovoľná iná spoločnosť z globálnej skupiny spoločností SAP. Vo Vyhlásení spoločnosti SAP o ochrane osobných údajov je podrobne opísané, aké činnosti v rámci spracovania údajov sa vykonávajú v jednotlivých spoločnostiach skupiny spoločností SAP.

   

  Ktoré osobné údaje spoločnosť SAP zhromažďuje? Spoločnosť SAP o vás môže v rámci svojej podnikateľskej činnosti zhromažďovať rôzne typy osobných údajov, ako sú napríklad:

  • kontaktné osobné údaje,
  • osobné údaje, ktoré súvisia s vaším vzťahom alebo vzťahom vášho zamestnávateľa so spoločnosťou SAP,
  • osobné údaje, ktoré spoločnosť SAP musí zhromažďovať z dôvodu dodržiavania zákonov a súladu s nariadeniami,
  • údaje o osobnom používaní, registrácii a účasti, ktoré spoločnosť SAP môže generovať počas vášho používania svojho webu a online ponúk,
  • špeciálne kategórie osobných údajov,
  • osobné údaje súvisiace s používaním aplikácií,
  • osobné údaje, ktoré spoločnosť SAP môže získať od tretích strán,
  • osobné údaje, ktoré spoločnosť SAP potrebuje na zaistenie vašej spokojnosti alebo spokojnosti vášho zamestnávateľa so svojimi produktmi, službami a ponukami.

  Na aké účely spoločnosť SAP zhromažďuje osobné údaje?  Spoločnosť SAP spracúva vaše osobné údaje na:

  • udržiavanie obchodných vzťahov s vami, vaším zamestnávateľom alebo zákazníkmi vášho zamestnávateľa vrátane zaistenia vašej spokojnosti a informovania o novinkách v oblasti svojich produktov a služieb,
  •  vývoj a ponúkanie softvérových produktov, cloudu a iných služieb,
  • zaistenie kvality a bezpečnosti svojich priestorov, zariadení, produktov alebo služieb,
  • zaistenie a v prípade potreby aj obranu svojho chráneného zákonného majetku proti nezákonným útokom a presadzovanie svojich práv alebo obranu spoločnosti SAP proti právnym nárokom,
  • zaistenie súladu so zákonmi a nariadeniami, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť SAP,
  • prevádzkovanie internetových stránok, webových ponúk alebo iných online podujatí spoločnosti SAP vrátane analýzy správania používateľov, umožnenia vytvárania používateľských profilov, využívania služby identity a podporovania a neustáleho zlepšovania vašej používateľskej skúsenosti,
  • vyhľadanie vašej osoby ako potenciálneho talentu pre spoločnosť SAP,
  • prevod týchto údajov na príjemcov, ako sú ostatné spoločnosti v skupine spoločností SAP, poskytovatelia služieb tretej strany, partneri spoločnosti SAP a iné subjekty.

  Ak chcete získať ďalšie informácie o jednotlivých účeloch, na ktoré spoločnosť SAP môže zhromažďovať, prevádzať a používať vaše osobné údaje, o tom, ako dlho sa vaše údaje uchovávajú, a s ohľadom na Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) aj o právnych dôvodoch, na základe ktorých ich spoločnosť SAP sleduje, pozrite si úplné znenie vyhlásenia o ochrane osobných údajov nižšie.

   

  Aké sú vaše práva na ochranu údajov? Máte právo požiadať spoločnosť SAP o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, prípadne vrátenie či odstránenie. Od spoločnosti SAP môžete požadovať obmedzenie prístupu k svojim osobným údajom alebo o ich vylúčenie z ďalšieho spracovania. Môžete odvolať svoj už udelený súhlas alebo namietať voči spracovaniu, ktorého uskutočnenie môže spoločnosť SAP v danom prípade plánovať. Ak spoločnosť SAP podľa vás nespracúvala vaše osobné údaje v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov alebo ak podľa vás pri tom porušila príslušné zákony na ochranu údajov, máte právo sťažovať sa na príslušnom dozorujúcom úrade. Všetky tieto práva vrátane postupov, ako sa na nás môžete obrátiť, ak si chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv voči spoločnosti SAP, a ako v prípade potreby identifikovať relevantnú autoritu pre ochranu údajov, sú opísané vo Vyhlásení spoločnosti SAP o ochrane osobných údajov.

   

  V poslednom odseku nižšie spoločnosť SAP uvádza niektoré aspekty špecifické pre konkrétne krajiny, ktoré musia byť vo vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetlené v rámci zákonov príslušnej krajiny. Požiadavky pre konkrétne krajiny okrem iného zahŕňajú požiadavky krajín EÚ a EHP, Spojených štátov amerických a špeciálne štátu Kalifornia, Brazílie, Filipín, Južnej Afriky, Malajzie, Singapuru, a Turecka. Nájdete tu aj odkazy na úplné znenie ustanovení špecifických pre Čínu a Kolumbiu.

  Čo máme na mysli, keď v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov spomíname spoločnosť SAP?

   

  Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov:

  • počas hlavnej prevádzky tejto webovej lokality a iných obchodných aktivít spoločnosti SAP, ktoré globálne prevádzkuje spoločnosť
   • SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16 Walldorf 69190, Nemecko, ak sa nachádzate v členskom štáte EÚ alebo EHP, prípadne v Andorre, na Faerských ostrovoch, Guernsey, ostrove Man, Jersey, vo Švajčiarsku alebo v Spojenom kráľovstve, prípadne
   • SAP America Inc., 3809 West Chester Pike, Suite 200, Newtown Square, PA 19073, USA, ak sa nachádzate v ľubovoľnej inej krajine, alebo
   • konkrétny subjekt skupiny spoločnosti SAP, ako môže byť uvedené v časti Ďalšie ustanovenia pre konkrétne krajiny a oblasti na konci tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.
  • v kontexte predzmluvných alebo zmluvných obchodných vzťahov s vami alebo vaším zamestnávateľom a miestnym subjektom skupiny spoločnosti SAP
  • v kontexte registračného formulára, keď konkrétny subjekt skupiny spoločnosti SAP priamo zhromažďuje osobné údaje na účely registrácie v službe alebo na podujatí, a preto je prezentovaný ako relevantný prevádzkovateľ na tejto registračnej stránke alebo webovej lokalite odkazovaním na toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

  Na spoločnosť SAP SE, spoločnosť SAP America, Inc. a každý relevantný subjekt skupiny spoločnosti SAP v závislosti od daného prípadu sa ďalej odkazuje ako na „spoločnosť SAP“.

   

  Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na internetové stránky ani webové služby spoločnosti SAP, ktoré majú svoje vlastné vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

  Na aké účely spoločnosť SAP spracúva vaše osobné údaje?

   

  Pri svojom podnikaní a prevádzkovaní svojich jednotlivých webových aktív a iných komunikačných kanálov spoločnosť SAP spracúva osobné údaje ľudí, s ktorými interaguje, vrátane zákazníkov, partnerov, dodávateľov, poskytovateľov, kandidátov a všetkých ostatných ľudí, s ktorými interaguje.

  V každom z týchto prípadov spoločnosť SAP môže spracúvať osobné údaje na jeden alebo viacero nasledujúcich obchodných účelov:

   

  Rozvíjanie obchodných vzťahov so zákazníkmi, partnermi a inými subjektmi

  Spoločnosť SAP spracúva osobné údaje na rozvíjanie svojich obchodných vzťahov so zákazníkmi, partnermi a inými používateľmi na udržiavanie predzmluvných a zmluvných obchodných stykov. Tie môžu zahŕňať uspokojovanie požiadaviek, spracúvanie objednávok, dodávky objednaných produktov alebo služieb, prípadne zapájanie sa do iných relevantných akcií na vytváranie, rozvíjanie a udržiavanie obchodných vzťahov.

   

  Produkty a služby môžu zahŕňať ľubovoľné lokálne a cloudové softvérové produkty, webové služby, aplikácie, online fóra, webináre a podujatia, iné než marketingové bulletiny, štúdie, prehliadky, školenia, ako aj iné ponuky ako súťaže alebo žrebovania spoločnosti SAP. Ak si od spoločnosti SAP kúpite alebo plánujete kúpiť produkty alebo služby v mene podnikového zákazníka alebo s ním máte iné prepojenie ako kontaktná osoba pre obchodný vzťah medzi spoločnosťou SAP a podnikovým zákazníkom alebo partnerom („Kontakt zákazníka“), potom spoločnosť SAP použije vaše osobné údaje na tento účel. Presnejšie povedané, spoločnosť SAP môže použiť vaše osobné údaje na potvrdenie otvorenia účtu, riadenie plnenia zmluvy, odosielanie informácií tak, ako to vyžaduje zákon, oznámenia o platbách a ďalšie informácie o našich produktoch a službách. Spoločnosť SAP môže odpovedať na súvisiace dopyty, poskytovať vám potrebnú podporu a spracúvať vašu spätnú väzbu.

   

  V kontexte používania našich produktov alebo služieb z vašej strany alebo zo strany vašich zamestnávateľov s vami spoločnosť SAP môže komunikovať prostredníctvom príspevkov, e-mailov, živého četu, kontaktných formulárov, telefonických hovorov alebo ľubovoľných iných médií v rámci odpovedania na vašu otázku alebo sťažnosť či otázku alebo sťažnosť používateľa alebo zákazníka, prípadne v rámci prešetrovania podozrivých transakcií. V prípade telefonických hovorov alebo četových relácií spoločnosť SAP môže tieto hovory alebo četové relácie nahrávať v záujme zvýšenia kvality služieb spoločnosti SAP potom, ako vás o tom v súlade s príslušnými zákonmi počas prebiehajúceho hovoru informuje a získa váš súhlas ešte pred začatím nahrávania.

   

  Spokojnosť zákazníka - v rámci existujúceho obchodného vzťahu medzi vami alebo vaším zamestnávateľom a spoločnosťou SAP spoločnosť SAP spracúva vaše osobné údaje, aby nám pomohli zistiť, ako ste spokojní s funkčnosťou a kvalitou našich produktov a služieb, a aby sme vám poskytovali relevantné informácie o našich najnovších produktoch, aktualizáciách alebo inováciách softvéru, podujatiach, špeciálnych ponukách a ďalšie informácie o softvéri a službách spoločnosti SAP, ktoré sú pre vás relevantné a užitočné.

   

  Vývoj produktov a služieb

  V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi spoločnosť SAP môže spracúvať vaše osobné údaje na interné prieskumy, demonštráciu a vývoj technológií a ako pomôcku pre spoločnosť SAP pri vytváraní, vývoji, prevádzkovaní, poskytovaní, zlepšovaní, inovovaní alebo rozširovaní produktov a služieb spoločnosti SAP. Spoločnosť SAP môže spracúvať osobné údaje na vytváranie množín anonymizovaných údajov, ktoré sa potom môžu používať na zlepšovanie produktov a služieb spoločnosti SAP.

   

  Zaistenie súladu so zákonmi a nariadeniami

  Spoločnosť SAP spracúva osobné údaje, aby si plnila svoje zákonné povinnosti.

   

  Spoločnosť SAP spracúva vaše osobné údaje na účely zaistenia adekvátnej úrovne technického a organizačného zabezpečenia produktov, služieb, online podujatí, zariadení a priestorov spoločnosti SAP. Preto spoločnosť SAP prijíma opatrenia potrebné na overenie alebo zachovanie kvality a bezpečnosti produktov alebo služieb vlastnených, vyrábaných alebo kontrolovaných spoločnosťou SAP, resp. vyrábaných pre spoločnosť SAP. To môže zahŕňať používanie osobných údajov na dostatočnú identifikáciu a autorizáciu oprávnených používateľov, internú kontrolu kvality prostredníctvom auditu, analýzy a prieskumu, ladenie na identifikáciu a odstraňovanie chýb, ktoré poškodzujú existujúcu alebo plánovanú funkčnosť, zabezpečenie účtov a sietí, replikáciu v záujme prevencie strát, detekciu incidentov zabezpečenia, ochranu proti škodlivej, nekalej, podvodnej alebo nelegálnej aktivite a stíhanie osôb zodpovedných za tento druh aktivít. Ďalej môžeme spracúvať vaše meno, vzhľad a ďalšie kontaktné alebo s dodržiavaním nariadení súvisiace údaje pri návšteve miestneho partnera alebo laboratória spoločnosti SAP v kontexte riadenia prístupu a sledovania bezpečnostnými kamerami v záujme ochrany zabezpečenia a bezpečnosti našich priestorov a nášho majetku.

   

  Spoločnosť SAP a jej produkty, technológie a služby podliehajú zákonom o exporte rôznych krajín, medzi ktoré okrem iného patria členské štáty Európskej únie a Spojené štáty americké. Príslušné zákony o exporte, obchodné sankcie a embargá uvalené týmito krajinami zaväzujú spoločnosť SAP zabrániť organizáciám, právnickým osobám a ďalším stranám uvedeným vo vládami vydaných zoznamoch sankcionovaných strán v prístupe k určitým produktom, technológiám a službám cez webové lokality spoločnosti SAP alebo iné kanály dodávky (napr. sankčný zoznam Európskej únie, sankčné zoznamy USA vrátane zoznamu zakázaných osôb (DPL) úradu BIS (Bureau of Industry and Security), zoznamu osobitne určených štátnych príslušníkov a blokovaných osôb (zoznam SDN) úradu OFAC (Office of Foreign Assets Control). zoznamov subjektov US DOC úradu BIS a sankcií BR OSN). Spoločnosť SAP spracúva osobné údaje v rozsahu potrebnom na dodržiavanie týchto zákonných požiadaviek. Konkrétne, spoločnosť SAP spracúva osobné údaje na vykonávanie automatických kontrol voči príslušným zoznamom sankcionovaných strán, aby sa tieto kontroly pravidelne opakovali pri každej aktualizácii zoznamu sankcionovaných strán alebo vždy, keď používateľ aktualizuje svoje údaje. V prípade nájdenia potenciálnej zhody spoločnosť SAP zablokuje prístup k službám a systémom spoločnosti SAP a kontaktuje používateľa, aby potvrdil svoju totožnosť.

   

  V prípade potreby spoločnosť SAP používa osobné údaje na prevenciu alebo stíhanie trestnej činnosti, ako sú akékoľvek formy kyberzločinu, nelegálne používanie našich produktov a služieb alebo podvody, v záujme presadzovania našich práv alebo na obranu spoločnosti SAP voči právnym nárokom.

   

  Dodržiavanie požiadaviek súvisiacich so zákonmi na ochranu údajov a proti nekalej súťaži V závislosti od krajiny, v ktorej príslušná spoločnosť skupiny spoločnosti SAP pôsobí, a podľa toho, či ste výslovne súhlasili alebo zrušili svoj súhlas s prijímaním komerčných informácií, spoločnosť SAP môže spracúvať osobné údaje potrebné na prispôsobenie vašich volieb ochrany údajov a súkromia na prijímanie takýchto informácií a v prípade potreby zaistenia súladu výmenu takýchto informácií s ďalšími subjektmi skupiny spoločnosti SAP.

   

  Prevádzkovanie internetových stránok, webových ponúk alebo iných online podujatí spoločnosti SAP

  Spoločnosť SAP spracúva osobné údaje na účely prevádzkovania, poskytovania a správy vášho používania internetových stránok, webových ponúk alebo iných online podujatí spoločnosti SAP.

   

  Vytváranie profilov používateľov

  Určité webové ponuky prepojené s webovými lokalitami spoločnosti SAP vrátane fór, blogov a sietí (napr. SAP Community) od vás vyžadujú registráciu a vytvorenie profilu používateľa. Prostredníctvom profilu používateľa môžete zdieľať s ostatnými používateľmi svoje osobné údaje, ako sú meno, fotografia, účty v sociálnych médiách, poštová alebo e-mailová adresa, telefónne číslo, osobné záujmy, schopnosti a základné informácie o vašej spoločnosti. Profily používateľov slúžia na prispôsobenie interakcií medzi používateľmi (napríklad formou funkcií výmeny správ alebo sledovania) a umožnenie spoločnosti SAP rozvíjať spoluprácu a kvalitu komunikácie prostredníctvom takýchto ponúk. Nastavenia profilu relevantnej webovej ponuky vám umožňujú zadať, ktoré informácie chcete zdieľať.

   

  Služba identity

  Profil používateľa môže byť špecifický pre jednu webovú ponuku spoločnosti SAP, ale umožňuje vám tiež získať prístup k iným webovým ponukám spoločnosti SAP alebo iných subjektov skupiny spoločnosti SAP. Je len na vás, či využijete ktorékoľvek z týchto ďalších webových ponúk. Ak ich využijete, spoločnosť SAP sprístupní vaše osobné údaje pre tieto ďalšie webové ponuky, aby vám k nim poskytla úvodný prístup. Pripomíname, že bez vášho súhlasu s vytváraním takýchto profilov používateľa zo strany spoločnosti SAP vám spoločnosť SAP nebude môcť ponúkať takéto služby v prípadoch, v ktorých poskytovanie týchto služieb spoločnosťou SAP vyžaduje váš súhlas.

   

  Profilovanie podujatí

  Ak sa registrujete na podujatie, seminár alebo webinár spoločnosti SAP, spoločnosť SAP môže zdieľať základné informácie o účastníkovi (meno, názov spoločnosti a e-mailovú adresu) s ostatnými účastníkmi toho istého podujatia, seminára alebo webinára na účely podpory interakcie medzi účastníkmi, komunikácie a výmeny nápadov.

   

  Zlepšovanie používateľského prostredia

  Spoločnosť SAP spracúva informácie súvisiace s vašou návštevou našich webových ponúk na zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti, identifikáciu vašich individuálnych požiadaviek a prispôsobenie nášho poskytovania informácií, ktoré hľadáte. Na tento účel zhromažďujeme informácie bez ohľadu na to, či sa zaregistrujete s profilom používateľa.

   

  Súbory cookie a podobné nástroje

  Spoločnosť SAP spracúva osobné údaje o používateľoch webových lokalít a ďalších webových ponúk spoločnosti SAP pomocou súborov cookie alebo podobných technológií na účely uvedené vo Vyhlásení spoločnosti SAP o súboroch cookie. Po kliknutí na prepojenie na preferencie pre súbory cookie v päte domovskej stránky SAP.com nájdete ďalšie informácie a získate možnosť na uplatnenie svojich preferencií pre súbory cookie.

   

   

  Vyhľadávanie talentov

  Spoločnosť SAP zhromažďuje a spracúva osobné údaje kvalifikovaných jednotlivcov a ľudí zaujímajúcich sa o naše kariérne príležitosti z rôznych zdrojov. Uchádzači o pracovné miesta a kandidáti sú požiadaní o prihlásenie sa cez SAP Career Portal bez ohľadu na to, či to robia z vlastnej iniciatívy alebo odpovedajú na inzerované uverejnenie. Spoločnosť SAP zhromažďuje osobné údaje cez Career Portal na účely vykonávania prihlasovacích procedúr a výberu uchádzačov. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť SAP zhromažďuje a spracúva údaje uchádzačov, môžete nájsť vo vyhlásení o ochrane osobných údajov pre SAP Careers Portal.

   

  Ponúkanie produktov a služieb spoločnosti SAP

  Spoločnosť SAP zhromažďuje a spracúva osobné údaje na účely predaja a marketingu. Naším cieľom je informovať vás o nadchádzajúcich podujatiach a najnovších produktoch a službách spoločnosti SAP. Ak je to možné, môžeme sa s vami skontaktovať a ďalej prediskutovať váš záujem o služby a ponuky spoločnosti SAP.

   

  Požadovanie spätnej väzby, dotazníky a prieskumy

  V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa spoločnosť SAP môže s vami skontaktovať so žiadosťou o spätnú väzbu k relevantným materiálom, produktom alebo službám. Spoločnosť SAP vás tiež môže požiadať o vyplnenie dotazníkov a prieskumov. Tie budú vo všeobecnosti navrhnuté tak, aby ste sa mohli vyplniť bez poskytnutia informácií, ktoré vás identifikujú ako účastníka. Ak však predsa len poskytnete svoje osobné údaje, spoločnosť SAP ich použije na účel uvedený v dotazníku alebo prieskume, prípadne na zlepšenie svojich produktov a služieb.

   

  Poskytovanie aktuálnych informácií

  V rámci existujúceho obchodného vzťahu medzi vami alebo vaším zamestnávateľom a spoločnosťou SAP spoločnosť SAP spracúva vaše osobné údaje, aby vás informovala o produktoch alebo službách spoločnosti SAP, ktoré sú podobné alebo súvisia s produktmi a službami, ktoré ste si už vy alebo váš zamestnávateľ kúpili alebo ich používate. Spoločnosť SAP vás e-mailom alebo telefonicky informuje o týchto novinkách len do tej miery, ako to povoľuje zákon, alebo ak spoločnosť SAP zhromažďuje takéto informácie v kontexte obchodného vzťahu. Voči používaniu spoločnosťou SAP na tento účel máte oprávnenie kedykoľvek namietať výberom možnosti zrušenia v dolnej časti každého obsahu súvisiaceho s marketingom.

   

  Prispôsobený obsah

  Spoločnosť SAP spracúva informácie o vašich interakciách so spoločnosťou SAP v rôznych oblastiach svojho pôsobenia a svojich ponúk (vy alebo vaši zamestnávatelia pri predchádzajúcom a aktuálnom používaní produktov alebo služieb spoločnosti SAP, vaša účasť na webových ponukách, podujatiach, štúdiách, bezplatných skúšobných verziách alebo bulletinoch spoločnosti SAP alebo ich používanie), aby vám poskytla požadované produkty a služby a zlepšila našu osobnú komunikáciu s vami. Tieto údaje sa môžu použiť aj na efektívne prevádzkovanie aktivít spoločnosti SAP, čo tiež zahŕňa: automatizáciu a agregáciu údajov na podporu rôznych analytických a štatistických úkonov, výkonnostnú a prediktívnu analytiku a výskumy v rámci dátovej vedy na podporu vašej cesty zákazníka a uspokojovanie takýchto požiadaviek. V rozsahu povolenom zákonom spoločnosť SAP môže kombinovať a používať takéto informácie v agregovanej forme, aby nám pomáhali pochopiť vaše záujmy a obchodné požiadavky, rozvíjať naše firemné štatistické a marketingové stratégie a viesť, rozvíjať, ponúkať a zlepšovať našu prispôsobenú komunikáciu s vami. Spoločnosť SAP ich tiež môže použiť na zobrazovanie relevantného obsahu na webových lokalitách vo vlastníctve spoločnosti SAP alebo tretích strán.

   

  Reklamné identifikátory

  Na základe vášho súhlasu alebo v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi spoločnosť SAP môže vytvárať hašované ID používateľov pre sociálne siete alebo iné webové ponuky prevádzkované tretími stranami (ako sú Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram alebo Google). Tieto informácie sa potom porovnávajú s vlastnou databázou používateľov tretej strany a na ich základe sa vám potom zobrazuje relevantnejší obsah od spoločnosti SAP.

  Ktoré osobné údaje spoločnosť SAP spracúva?

   

  Spoločnosť SAP spracúva rôzne typy osobných údajov o ľuďoch, s ktorými sme v interakcii pri našom podnikaní alebo prevádzkovaní našich rôznych webových aktív a ďalších komunikačných kanálov.

   

  V závislosti od konkrétneho prípadu môžu pozostávať z nasledujúcich typov osobných údajov:

   

  Kontaktné údaje

  Spoločnosť SAP spracúva ako kontaktné údaje nasledujúce kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailové adresy, poštové adresy a miesta (krajiny, štáty, mestá), telefónne čísla a históriu vášho vzťahu so spoločnosťou SAP.

   

  Osobné údaje súvisiace s obchodným vzťahom so spoločnosťou SAP

  V kontexte vytvorených obchodných vzťahov spoločnosť SAP spracúva názov spoločnosti obchodných partnerov, odvetvie, rolu a názov vášho pracovného miesta, oddelenie, funkciu a históriu vzťahu vašej spoločnosti so spoločnosťou SAP. Ak poskytnete číslo kreditnej karty alebo podrobnosti o banke na objednanie produktov alebo služieb, potom spoločnosť SAP bude zhromažďovať tieto informácie na spracovanie platby za požadované produkty alebo služby.

   

  Osobné údaje súvisiace s dodržiavaním nariadení

  Ak to vyžaduje štatutárny zákon alebo nariadenie, spoločnosť SAP môže spracúvať kategórie údajov ako dátum narodenia, doklady o vzdelaní, čísla identifikačných kariet alebo iných identifikačných dokladov, geografickú polohu, informácie relevantné pre obchodných partnerov ako napr. vážne súdne spory alebo iné súdne konania, a ďalšie informácie relevantné pre kontrolu exportu alebo dodržiavanie nariadení.

   

  Údaje generované prostredníctvom vášho používania internetových stránok, webu alebo online ponúk spoločnosti SAP alebo vašej účasti na nich

   

  Údaje o používaní

  Spoločnosť SAP spracúva určité informácie súvisiace s používateľom, napr. informácie o vašom prehľadávači, operačnom systéme alebo adrese IP, keď navštívite webové služby spoločnosti SAP. Spracúvame aj informácie týkajúce sa vášho používania našich webových ponúk, napríklad stránky, ktoré navštívite, čas, ktorý strávite na stránke, stránku, z ktorej ste prešli na našu stránku, a prepojenia, ktoré vyberiete na našich lokalitách.

   

  Registračné údaje

  Spoločnosť SAP môže spracúvať vaše kontaktné údaje, ako je uvedené vyššie, a ďalšie informácie, ktoré môžete poskytnúť priamo spoločnosti SAP, keď sa zaregistrujete na podujatia alebo do iných webových služieb spoločnosti SAP.

   

  Údaje o účasti

  Pri vašej účasti na webinároch, virtuálnych seminároch, podujatiach alebo iných webových službách spoločnosti SAP spoločnosť SAP môže spracúvať vaše interakcie s relevantnou webovou službou, aby mohla organizovať svoje podujatie vrátane jeho relácií, hlasovaní, prieskumov alebo iných interakcií medzi spoločnosťou SAP a účastníkmi. V závislosti od podujatia a na základe príslušného upozornenia účastníkov spoločnosť SAP môže vytvárať zvukové a obrazové záznamy z podujatia alebo relácie.

   

  Špeciálne kategórie osobných údajov

  V súvislosti s registráciou na podujatie vás spoločnosť SAP môže požiadať o informácie o vašich dietetických požiadavkách alebo prípadnom telesnom postihnutí, aby na podujatí dokázala brať ohľad na zdravotný stav a blaho svojich hostí. Každé zhromažďovanie takýchto informácií je vždy podmienené súhlasom účastníkov. Dovoľujeme si poznamenať, že ak neposkytnete informácie o svojich dietetických požiadavkách, môže sa stať, že spoločnosť SAP už na tieto požiadavky v čase konania podujatia nedokáže primerane zareagovať.

   

  Osobné údaje prijaté počas uchádzania sa o pracovné miesto v spoločnosti SAP

  Spoločnosť SAP spracúva osobné údaje osôb uchádzajúcich sa o pracovné miesto v spoločnosti SAP tak, ako je uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na portáli SAP Career Portal.

   

  Osobné údaje prijaté tretími stranami vrátane verejne dostupných zdrojov

  Spoločnosť SAP sa vo všeobecnosti usiluje zhromažďovať osobné údaje priamo od dotknutých osôb. Ak to vy alebo príslušný zákon spoločnosti SAP povoľujete, spoločnosť SAP môže získať osobné údaje aj od zdrojov tretej strany. Tieto zdroje tretej strany môžu zahŕňať:

   

  vášho zamestnávateľa v kontexte jeho obchodných jednaní so spoločnosťou SAP alebo skupinou spoločnosti SAP,

   

  tretie strany, ktorým ste dali pokyn na zdieľanie vašich osobných údajov so spoločnosťou SAP,

   

  zdroje tretej strany a verejne dostupné zdroje, ako sú obchodné sociálne siete alebo sprostredkovatelia informácií.

   

  Pri zhromažďovaní osobných údajov zo zdrojov tretej strany uplatňujeme interné kontrolné mechanizmy, ktoré majú preveriť, či zdroj tretej strany má povolené poskytnúť tieto informácie spoločnosti SAP a či ich môžeme použiť na tento účel. Spoločnosť SAP bude s týmito osobnými údajmi zaobchádzať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a všetkými ostatnými obmedzeniami tretej strany, ktorá poskytla osobné údaje spoločnosti SAP, alebo príslušnými miestnymi zákonmi.

   

  Osobné údaje potrebné na uspokojenie požiadaviek zákazníka

  V rozsahu povolenom zákonom alebo na základe vášho súhlasu spoločnosť SAP môže kombinovať informácie, ktoré priamo alebo nepriamo zhromažďujeme o konkrétnych používateľoch, aby sa zaistila úplnosť a správnosť týchto údajov a aby nám pomohli lepšie prispôsobiť naše interakcie a určiť informácie, ktoré najlepšie vyhovujú vašim záujmom alebo požiadavkám.

  Ako dlho spoločnosť SAP spracúva moje osobné údaje?

   

  Spoločnosť SAP spracúva vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné:

  • na sprístupnenie produktov a služieb, ktoré vy alebo váš zamestnávateľ vyžadujete,
  • na dodržiavanie zákonných povinností spoločnosti SAP v súvislosti s uchovávaním osobných údajov, ktoré okrem iného vyplývajú z príslušných zákonov o exporte, financiách, daniach alebo obchode,
  • na splnenie oprávnených obchodných účelov spoločnosti SAP, ako sú ďalej opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, ak len nebudete mať námietky voči používaniu svojich osobných údajov spoločnosťou SAP na tieto účely,
  • kým neodvoláte súhlas, ktorý ste spoločnosti SAP predtým poskytli na spracovanie svojich osobných údajov. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako odvolať svoj súhlas, pozrite si pokyny v sekcii nižšie s názvom Aké sú vaše práva na ochranu údajov.

  Spoločnosť SAP môže spracúvať vaše osobné údaje na vývoj produktov alebo služieb až dovtedy, kým to už nebude potrebné alebo kým spoločnosť SAP nezistí, že váš vzťah so zákazníkom spoločnosti SAP sa zmenil.

   

  Spoločnosť SAP si môže ponechať vaše osobné údaje na ďalšie obdobia, ak je to potrebné na zaistenie súladu so zákonnými požiadavkami na spracovanie vašich osobných údajov alebo ak spoločnosť SAP vaše osobné údaje potrebuje na uplatňovanie svojich právnych nárokov alebo na svoju obranu voči právnym nárokom, a v takom prípade si spoločnosť SAP ponechá vaše osobné údaje až do konca relevantného obdobia uchovávania alebo až do vysporiadania predmetných nárokov.

  Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov?

   

  Na účely spracovania vašich osobných údajov môžu byť vaše osobné údaje postúpené nasledujúcim kategóriám tretích strán:

   

  Subjekty skupiny spoločnosti SAP

  Keďže spoločnosť SAP predáva svoje produkty a služby svojim zákazníkom len prostredníctvom miestnych obchodných vzťahov, spoločnosť SAP môže poskytnúť vaše osobné údaje lokálne relevantnému subjektu skupiny spoločnosti SAP na účely a v rozsahu potrebnom na realizáciu obchodného vzťahu. Ostatné subjekty skupiny spoločností SAP môžu tiež prijímať osobné údaje alebo získavať k nim prístup pri centrálnom poskytovaní interných služieb skupiny a v mene spoločnosti SAP SE a ostatných subjektov skupiny spoločnosti SAP alebo pri prevode osobných údajov týmto subjektom na príslušnom zákonnom základe. Ak k tomu dôjde, tieto subjekty môžu spracúvať osobné údaje na rovnaké účely a podľa rovnakých podmienok, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. Aktuálny zoznam subjektov v skupine spoločnosti SAP je možné nájsť tu. Ak chcete zistiť, ktorý subjekt skupiny spoločnosti SAP zodpovedá za obchodný vzťah s vami alebo vaším zamestnávateľom, kontaktujte nás na webmaster[@]sap.com.

   

  Poskytovatelia služieb tretej strany

  Spoločnosť SAP môže využívať poskytovateľov služieb tretej strany na spracovanie osobných údajov v mene spoločnosti SAP, napr. na poskytovanie poradenských alebo iných služieb, poskytovanie webovej lokality, realizáciu a poskytovanie ponúk od spoločnosti SAP alebo distribúciu bulletinov. Títo poskytovatelia služieb môžu prijímať alebo majú udelený prístup k osobným údajom pri poskytovaní svojich služieb a budú predstavovať príjemcov v zmysle relevantných zákonov na ochranu údajov vrátane nariadenia GDPR.

   

  Partneri spoločnosti SAP

  S vaším súhlasom alebo ako je to inak uvedené vo vašej požiadavke vrátane poskytovania vašich objednaných služieb spoločnosť SAP môže zdieľať vaše osobné údaje s určenými partnerskými spoločnosťami, aby vám poskytla produkty alebo služby, ktoré požadujete.

   

  Ďalšie tretie strany

  Spoločnosť SAP môže previesť vaše registračné údaje na základe vášho súhlasu alebo ako je inak uvedené vo vašej požiadavke, spoločnostiam uvedeným na stránke registrácie na seminár, webinár alebo podujatie spoločnosti SAP. Tieto spoločnosti môžu prijímať vaše osobné údaje ako spoluorganizátori alebo sponzori podujatia a vaše registračné údaje použijú na účely svojej účasti na podujatí. Poskytnú vám priamo všetky zákonom požadované informácie o účeloch svojho spracovania a o možnostiach, ktoré máte k dispozícii na uplatnenie svojich práv.

  Aké sú vaše práva na ochranu údajov?

   

  Právo na prístup, opravu a odstránenie

  Spoločnosť SAP môžete kedykoľvek požiadať o prístup k informáciám o tom, ktoré osobné údaje o vás spoločnosť SAP spracúva, ako aj o opravu alebo odstránenie týchto osobných údajov. Pripomíname však, že spoločnosť SAP môže odstrániť alebo odstráni vaše osobné údaje len v prípade, že nemá zákonnú povinnosť ani prevládajúce právo ponechať si ich. Ak spoločnosť SAP požiadate o odstránenie svojich osobných údajov, nebudete môcť ďalej používať žiadne služby spoločnosti SAP, ktoré vyžadujú, aby spoločnosť SAP používala vaše osobné údaje.

   

  Právo na spätné prijatie osobných údajov od spoločnosti SAP

  Ak spoločnosť SAP používa vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na udržiavanie zmluvného vzťahu s vami, môžete spoločnosť SAP požiadať o poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti SAP. V takomto prípade pošlite e-mail na adresu webmaster[@]sap.com a uveďte informácie alebo aktivity spracovania, ktorých sa vaša žiadosť týka, formát, v ktorom chcete osobné údaje získať, a či osobné údaje majú byť odoslané vám alebo inému príjemcovi. Spoločnosť SAP vašu žiadosť dôkladne posúdi a prediskutuje s vami, ako jej bude môcť najvhodnejšie vyhovieť.

   

  Právo na obmedzenie

  Spoločnosť SAP môžete požiadať o obmedzenie ďalšieho spracúvania vašich osobných údajov v ľubovoľnom z nasledujúcich prípadov:

   

  uvediete, že vaše osobné údaje sú nesprávne, ale len v prípade, že spoločnosť SAP vyžaduje kontrolu správnosti relevantných osobných údajov,

   

  neexistuje žiadne právne opodstatnenie na spracúvanie vašich osobných údajov spoločnosťou SAP a požadujete, aby spoločnosť SAP obmedzila ďalšie spracovanie vašich osobných údajov,

   

  ak spoločnosť SAP už viac nepotrebuje vaše osobné údaje, ale vy uvediete, že žiadate spoločnosť SAP, aby si tieto údaje ponechala na nárokovanie alebo uplatňovanie zákonných práv alebo na obranu proti nárokom tretej strany,

   

  ak namietate proti spracovaniu svojich osobných údajov spoločnosťou SAP na základe oprávneného záujmu spoločnosti SAP (ako je uvedené ďalej), s ohľadom na čas, ktorý spoločnosť SAP potrebuje na určenie, či má prevládajúci záujem alebo zákonnú povinnosť spracúvať vaše osobné údaje.

   

  Právo na namietanie

  Ak a pokiaľ spoločnosť SAP spracúva vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spoločnosti SAP a ak si spoločnosť SAP uplatňuje svoj oprávnený záujem na priamy marketing alebo profilovanie v súvislosti s priamym marketingom, máte právo kedykoľvek namietať voči takémuto používaniu svojich osobných údajov. Po vašej námietke voči spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou SAP na účely priameho marketingu spoločnosť SAP okamžite prestane so spracúvaním vašich osobných údajov na tieto účely. Vo všetkých ostatných prípadoch spoločnosť SAP vašu námietku dôkladne posúdi a prestane s ďalším používaním relevantných informácií, ak len spoločnosť SAP nemá pádny oprávnený dôvod na pokračovanie v používaní informácií a tento dôvod neprevýši vašu námietku alebo ak spoločnosť SAP potrebuje tieto informácie na zaistenie, uplatnenie alebo obranu svojich právnych nárokov.

   

  Právo na odvolanie súhlasu

  Keď spoločnosť SAP spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, môžete kedykoľvek stiahnuť svoj súhlas tak, že ho zrušíte alebo nám príslušným spôsobom oznámite stiahnutie svojho súhlasu. Spoločnosť SAP v prípade odvolania súhlasu nebude viac spracúvať osobné údaje na základe tohto súhlasu, ak to len od nej nebude vyžadovať zákon. Ak si spoločnosť SAP musí ponechať vaše osobné údaje zo zákonných dôvodov, vaše osobné údaje budú vylúčené z ďalšieho spracovania a spoločnosť SAP si ich ponechá len na obdobie požadované zákonom. Takéto odvolanie súhlasu však nemá žiadny účinok na spracovanie osobných údajov spoločnosťou SAP v minulosti pred odvolaním súhlasu. Ak okrem toho využitie ponuky spoločnosti SAP vyžaduje váš predchádzajúci súhlas, spoločnosť SAP už po vašom odvolaní nebude viac môcť poskytovať relevantnú službu (alebo služby, ak odvoláte súhlas s používaním svojho profilu spoločnosťou SAP v službe SAP Identity Authentication Service pre viaceré ponuky spoločnosti SAP), ponuku alebo podujatie.

   

  Právo na podanie sťažnosti

   Ak nadobudnete dojem, že spoločnosť SAP nespracúva vaše osobné údaje v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo príslušnými zákonmi na ochranu údajov, môžete kedykoľvek a v rozsahu požadovanom miestnymi zákonmi podať sťažnosť na príslušnom miestnom úrade na ochranu údajov, ak sa nachádzate v krajine EHP, alebo na úrade na ochranu údajov v krajine alebo štáte, kde spoločnosť SAP má svoje registrované sídlo.

  Ako si môžete uplatniť svoje práva na ochranu údajov?

   

  Všetky žiadosti o uplatnenie svojich práv smerujte na webmaster[@]sap.com

  Ako spoločnosť SAP overí požiadavky na uplatňovanie práv na ochranu údajov?

   

  Spoločnosť SAP pred spracovaním práv na ochranu údajov, ktoré si chcete uplatniť, vykoná kroky potrebné na overenie vašej identity s primeranou mierou určitosti.  Ak je to uskutočniteľné, spoločnosť SAP porovná osobné údaje, ktoré ste poskytli pri odoslaní žiadosti o uplatnenie svojich práv, s informáciami, ktoré spoločnosť SAP už má vo svojej držbe. Tento krok môže zahŕňať porovnanie dvoch alebo viacerých údajových bodov, ktoré poskytnete pri odosielaní požiadavky, s dvomi alebo viacerými údajovými bodmi, ktoré už spoločnosť SAP má vo svojej držbe. 

  Spoločnosť SAP odmietne spracovať požiadavky, ktoré sú zjavne neopodstatnené, prehnané, podvodné, predložené tretími stranami bez riadneho zastupovania príslušnej autority alebo nie sú inak požadované miestnymi zákonmi.

  Môžem využívať produkty a služby spoločnosti SAP, ak som neplnoletá osoba alebo dieťa?

   

  Webové lokality a online služby spoločnosti SAP vo všeobecnosti nie sú určené pre používateľov mladších ako 16 rokov alebo používateľov v ekvivalentnom minimálnom veku v relevantnej jurisdikcii. Ak ste osoba mladšia ako 16 rokov, nemôžete sa zaregistrovať na týchto webových lokalitách ani v týchto online službách a nemôžete ich ani používať.

  Ďalšie ustanovenia pre konkrétne krajiny a oblasti

   

  V prípadoch, v ktorých spoločnosť SAP musí vyhovieť požiadavkám na ochranu osobných údajov platným pre EÚ, EHP alebo iné krajiny, kde sa uplatňuje GDPR

   

  Kto je osoba zodpovedajúca za ochranu osobných údajov prevádzkovateľa?

  Na osobu zodpovedajúcu za ochranu osobných údajov skupiny spoločnosti SAP sa môžete kedykoľvek obrátiť na privacy[@]sap.com.

   

  Kto je relevantná osoba zodpovedajúca za ochranu osobných údajov prevádzkovateľa?

  Najvyššia autorita spoločnosti SAP pre dohľad nad ochranou údajov sa nachádza v Nemecku: Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg a sídli na adrese Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart. Ak sa nachádzate v ľubovoľnej inej krajine EÚ alebo EHP, kontaktné detaily kompetentnej autority pre dohľad nad ochranou údajov nájdete tu.

   

  Aké zákonné povolenia spoločnosť SAP má na spracúvanie osobných údajov?

  Spoločnosť SAP spracúva vaše osobné údaje na obchodné účely uvedené vyššie na základe nasledujúcich zákonných povolení:

   

  Všeobecná poznámka k spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou SAP na základe vášho predchádzajúceho súhlasu

  Spoločnosť SAP môže spracúvať vaše osobné údaje na konkrétne účely spracovania na základe vášho predchádzajúceho súhlasu.

   

  Všeobecná poznámka k spracúvaniu osobných údajov spoločnosťou SAP na základe oprávneného obchodného záujmu

  Pri odkazovaní na Článok 6.1 (f) nariadenia GDPR a následne na oprávnený obchodný záujem spoločnosti SAP ako naše zákonné povolenie na spracovanie vašich osobných údajov spoločnosť SAP sleduje svoje oprávnené obchodné záujmy

   

  na efektívne spravovanie a vykonávanie svojich obchodných operácií,

   

  na udržanie a prevádzkovanie inteligentných a udržateľných obchodných procesov v štruktúre skupiny optimalizovanej na deľbu práce a v najlepšom záujme našich zamestnancov, zákazníkov, partnerov a akcionárov,

   

  na uplatňovanie udržateľných obchodných vzťahov so zákazníkmi a partnermi spoločnosti SAP vrátane vás (o každom z nich sa dozviete viac nižšie),

   

  na poskytovanie najlepšieho možného používateľského prostredia pri používaní webových služieb spoločnosti SAP,

   

  na zaistenie súladu s extrateritoriálnymi zákonmi a nariadeniami alebo

   

  na uplatňovanie svojich právnych nárokov alebo na svoju obranu voči právnym nárokom.

   

  Sme presvedčení, že náš záujem na sledovaní týchto obchodných cieľov je oprávnený, a preto vaše osobné práva a váš záujem zdržať sa ich spracovania nemôžu byť prevažujúce. V každom z týchto prípadov náležite zohľadňujeme tieto faktory:

   

  obchodný účel oprávnene sledovaný spoločnosťou SAP v danom prípade,

   

  kategórie, množstvo a citlivosť osobných údajov, ktoré je nutné spracovať,

   

  úroveň ochrany vašich osobných údajov, ktorá je zaistená prostredníctvom našich všeobecných pravidiel, pokynov a procesov na ochranu údajov,

   

  a práva, ktoré máte v súvislosti s aktivitou spracovania.

   

  Ak chcete získať ďalšie informácie o tomto prístupe, obráťte sa na webmaster[@]sap.com.

   

  Udržiavanie obchodných vzťahov so zákazníkmi, partnermi a inými subjektmi

  Pri udržiavaní obchodných vzťahov so zákazníkmi, partnermi a inými subjektmi spoločnosť SAP a miestne subjekty skupiny spoločnosti SAP môžu spracúvať osobné údaje na základe:

   

  Článku 6.1 (b) nariadenia GDPR, ak je to potrebné na plnenie (pred-)zmluvných záväzkov voči vám,

   

  Článku 6.1 (c) nariadenia GDPR, ak je to potrebné na plnenie zákonných požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť SAP,

   

  Článku 6.1 (f) nariadenia GDPR, ak sa zmluvný alebo predzmluvný vzťah týka spoločnosti alebo iného právneho subjektu a ak spoločnosť SAP spracúva vaše osobné údaje ako kontakt zákazníka, aby si plnila svoje (pred-)zmluvné záväzky voči vášmu zamestnávateľovi (oprávnený záujem efektívne prevádzkovať alebo spravovať obchodné operácie spoločnosti SAP),

   

  Článku 6.1 (f) nariadenia GDPR, ak je to potrebné na udržiavanie obchodných vzťahov s vami a zaistenie vašej spokojnosti ako používateľa alebo zástupcu zákazníka, a na poskytovanie informácií o iných produktoch a službách spoločnosti SAP, ako to naznačuje náš záujem alebo požiadavka (oprávnený záujem rozvíjať udržateľný obchodný vzťah so zákazníkmi a partnermi spoločnosti SAP), alebo

   

  zákonného povolenia na základe iných miestnych zákonov, ktoré je ekvivalentné ktorémukoľvek z vyššie uvedených prípadov, ak sa uplatňuje táto možnosť.

   

  Zaistenie súladu so zákonmi a nariadeniami

  Pri zaisťovaní súladu s uplatniteľnými zákonmi a nariadeniami spoločnosť SAP a miestne subjekty skupiny spoločnosti SAP môžu spracúvať vaše osobné údaje na základe:

   

  Článku 6.1 (c) nariadenia GDPR, ak je to potrebné na plnenie zákonných požiadaviek podľa zákonov Európskej únie alebo členského štátu EÚ, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť SAP,

   

  Článku 6.1 (f) nariadenia GDPR, ak je to potrebné na dodržiavanie zákonov a nariadení z iných oblastí sveta než z EÚ (oprávnený záujem zachovávať súlad s extrateritoriálnymi zákonmi a nariadeniami),

   

  alebo v súlade s ekvivalentnými článkami iných národných zákonov, ak sa uplatňuje táto možnosť.

   

  Prevádzkovanie internetových stránok, webových ponúk alebo iných online podujatí spoločnosti SAP

  Pri prevádzkovaní svojich internetových stránok, webových ponúk alebo iných online podujatí („webové služby“) a v závislosti od príslušného prevádzkového účelu spoločnosť SAP alebo miestny subjekt skupiny spoločnosti SAP spracúva vaše osobné údaje na základe nasledujúcich zákonných povolení:

   

  Článkov 6.1 (b) a (f) nariadenia GDPR, aby mohla poskytovať webové služby a funkcie, vytvoriť a spravovať váš online účet, aktualizovať a zabezpečovať službu a riešiť problémy so službou, poskytovať podporu, zlepšovať a vyvíjať webovú službu, plniť a odpovedať na vaše požiadavky alebo pokyny (oprávnený záujem efektívne prevádzkovať alebo spravovať obchodné operácie spoločnosti SAP),

   

  Článkov 6.1 (c) a (f) nariadenia GDPR, aby mohla spravovať a zaistiť zabezpečenie našich webových služieb a poskytovať prevenciu a detekciu v súvislosti s bezpečnostnými hrozbami, podvodmi alebo inou trestnou alebo škodlivou činnosťou, a v primerane potrebnom rozsahu presadzovať zmluvné podmienky webových služieb, vznášať a udržiavať právne nároky alebo právnu obranu, zabrániť podvodom alebo inej nelegálnej činnosti vrátane útokov na naše systémy informačných technológií (oprávnený záujem efektívne prevádzkovať alebo spravovať obchodné operácie spoločnosti SAP a uplatňovať svoje právne nároky alebo sa brániť voči právnym nárokom),

   

  Článku 6.1 (a) nariadenia GDPR, ak je potrebné, aby sme vás požiadali o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov,

   

  alebo ekvivalentných zákonných povolení na základe iných relevantných miestnych zákonov, ak sa uplatňuje táto možnosť.

   

  Súbory cookie a podobné nástroje

  Pri sledovaní a hodnotení správania používateľov našich webových služieb prostredníctvom súborov cookie alebo podobných technológií spoločnosť SAP spracúva vaše osobné údaje na základe nasledujúcich zákonných povolení:

   

  Článku 6.1 (a) nariadenia GDPR, ak je potrebné, aby sme vás požiadali o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov,

   

  Článku 6.1 (b) nariadenia GDPR, ak je to potrebné na plnenie (pred-)zmluvných záväzkov voči vám,

   

  Článku 6.1 (b) nariadenia GDPR, ak je to potrebné na plnenie (pred-)zmluvných záväzkov voči spoločnosti alebo inému právnemu subjektu, ktorý zastupujete ako kontakt zákazníka (oprávnený záujem efektívne prevádzkovať alebo spravovať obchodné operácie spoločnosti SAP),

   

  alebo ekvivalentných zákonných povolení na základe iných relevantných miestnych zákonov, ak sa uplatňuje táto možnosť.

   

  Zhromažďovanie údajov od tretích strán vrátane verejne dostupných zdrojov

  Pri zhromažďovaní osobných údajov o vás od tretích strán môže byť právny základ pre zhromažďovanie týchto údajov spoločnosťou SAP alebo miestneho subjektu  skupiny spoločnosti SAP založený na:

   

  Článku 6.1 (a) nariadenia GDPR, ak je potrebné, aby sme my alebo tretia strana, ktorá prenáša vaše osobné údaje do spoločnosti SAP, požiadali o váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov,

   

  Článku 6.1 (b) nariadenia GDPR, ak je to potrebné na plnenie (pred-)zmluvných záväzkov voči vám,

   

  Článku 6.1 (c) nariadenia GDPR, ak je to potrebné na plnenie zákonných požiadaviek podľa zákonov Európskej únie alebo členského štátu EÚ, ktoré sa vzťahujú aj na spoločnosť SAP,

   

  Článku 6.1 (f) nariadenia GDPR, ak je to potrebné na dodržiavanie zákonov a nariadení z iných oblastí sveta než z EÚ (oprávnený záujem zachovávať súlad s extrateritoriálnymi zákonmi a nariadeniami) alebo na udržiavanie obchodných vzťahov s vami a zaistenie vašej spokojnosti ako používateľa alebo zástupcu zákazníka, a na poskytovanie informácií o iných produktoch a službách spoločnosti SAP, ako to naznačuje náš záujem alebo požiadavka (oprávnený záujem rozvíjať udržateľný obchodný vzťah so zákazníkmi a partnermi spoločnosti SAP),

   

  alebo ekvivalentných zákonných povolení na základe iných relevantných miestnych zákonov, ak sa uplatňuje táto možnosť.

   

  Ponúkanie produktov a služieb spoločnosti SAP

  Pri zapájaní sa do marketingových aktivít spoločnosť SAP spracúva vaše osobné údaje na základe nasledujúcich zákonných povolení:

   

  Článku 6.1 (a) nariadenia GDPR, ak spoločnosť SAP potrebuje zo zákona získať váš súhlas so spracovaním vašich údajov na tento účel,

   

  Článku 6.1 (f) nariadenia GDPR, ak je to potrebné na plnenie (pred)zmluvných záväzkov voči spoločnosti alebo inému právnickému subjektu, ktorý zastupujete ako kontakt zákazníka (oprávnený záujem efektívne prevádzkovať alebo spravovať obchodné operácie spoločnosti SAP), udržiavanie obchodných vzťahov s vami a zaistenie vašej spokojnosti ako používateľa alebo zástupcu zákazníka, mapovanie relevantných interných štruktúr skupiny a spájanie relevantných obchodných aktivít v centrálnych zdrojoch v rámci skupiny spoločnosti SAP tak, aby ich bolo možné jednotne prevádzkovať a poskytovať vám informácie o ďalších produktoch a službách spoločnosti SAP, ako to naznačuje váš záujem alebo požiadavka, ktoré tiež môžu pozostávať z kombinácie údajov o vás z rôznych zdrojov (profilovanie) (oprávnený záujem udržiavať a prevádzkovať inteligentné a udržateľné obchodné procesy v štruktúre skupiny optimalizovanej na deľbu práce a v najlepšom záujme našich zamestnancov, zákazníkov, partnerov a akcionárov, a rozvíjať udržateľný obchodný vzťah so zákazníkmi a partnermi spoločnosti SAP). Spoločnosť SAP vám tieto informácie môže poskytnúť na vašu poštovú adresu v rámci sledovania nášho oprávneného záujmu oslovovať zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a cieľové skupiny so zámerom inzerovať naše produkty a služby, na vašu e-mailovú adresu na účely priameho marketingu podobných produktov alebo služieb za predpokladu, že (i) sme získali vašu e-mailovú adresu v súvislosti s nákupom našich produktov alebo služieb, (ii) ste nenamietali voči používaniu vašej e-mailovej adresy na priamu inzerciu a (iii) vás v každom prístupe informujeme o tom, že môžete kedykoľvek namietať voči nášmu používaniu vašej e-mailovej adresy na marketingové účely, a inou elektronickou formou (napr. prostredníctvom telefónu alebo správ MMS) v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi, vo všeobecnosti v prípade explicitného alebo predpokladaného súhlasu, alebo ekvivalentných zákonných povolení na základe iných relevantných miestnych zákonov, ak sa uplatňuje táto možnosť.

   

   

  Ako spoločnosť SAP odôvodňuje medzinárodné prenosy údajov?

  Ako globálna skupina spoločností má spoločnosť SAP v rámci svojej skupiny ovládané osoby a využíva poskytovateľov služieb tretej strany aj v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Spoločnosť SAP môže prenášať vaše osobné údaje do krajín mimo EHP v rámci medzinárodných obchodných operácií spoločnosti SAP. Ak prenášame osobné údaje z krajiny v EÚ alebo EHP do krajiny mimo EHP, pre ktorú Európska komisia nevydala rozhodnutie o adekvátnosti, spoločnosť SAP prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek EÚ od importéra údajov zmluvne vyžaduje, aby zaistil ochranu vašich osobných údajov na úrovni konzistentnej s EHP. Redigovanú kópiu (s odstránenými komerčnými alebo irelevantnými informáciami) takýchto štandardných zmluvných doložiek môžete získať po odoslaní žiadosti na adresu privacy[@]sap.com. Ďalšie informácie o medzinárodnom rozmere ochrany údajov môžete získať aj od Európskej komisie tu.

   

  V prípadoch, v ktorých spoločnosť SAP musí vyhovieť požiadavkám na ochranu osobných údajov platným pre Spojené štáty, platia aj tieto ustanovenia:

  Ochrana osobných údajov detí v USA. Spoločnosť SAP nezhromažďuje vedome osobné údaje detí mladších ako 13 rokov.  Ak ste rodič alebo opatrovník a predpokladáte, že spoločnosť SAP zbierala informácie o dieťati, kontaktujte spoločnosť SAP tak, ako je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.  Spoločnosť SAP vykoná kroky na čo najskoršie odstránenie týchto informácií.  Keďže webové lokality a online služby spoločnosti SAP nie sú určené pre používateľov mladších ako 16 rokov a v súlade s požiadavkami zákona CCPA na zverejňovanie spoločnosť SAP nepredáva osobné údaje žiadnych osôb mladších ako 16 rokov.

   

  V prípadoch, v ktorých sa na spoločnosť SAP vzťahujú požiadavky štátu Kalifornia v USA na ochranu osobných údajov, ďalej platia nasledujúce ustanovenia:

   

  Máte právo: 

   

  žiadať od spoločnosti SAP prístup k svojim Osobným údajom, ktoré o vás spoločnosť SAP zhromažďuje, používa, alebo zverejňuje,

   

  žiadať, aby spoločnosť SAP odstránila Osobné údaje o vás,

   

  odhlásiť sa z používania alebo zverejňovania vašich citlivých osobných údajov,

   

  na nediskriminačné zaobchádzanie pri uplatňovaní ľubovoľného zo svojich práv na ochranu údajov,

   

  žiadať v prípade požiadania o prístup k svojim Osobným údajom, aby tieto informácie boli prenosné, ak je to možné, a v riadne použiteľnom formáte, ktorý vám umožní previesť tieto informácie bez prekážok na iného príjemcu.

   

  V súlade s požiadavkami na zverejňovanie podľa kalifornského zákona na ochranu osobných údajov spotrebiteľov (CCPA) spoločnosť SAP nepredáva ani nezdieľa vaše Osobné údaje. Pri svojich obchodných aktivitách môžeme zdieľať Osobné údaje s tretími stranami alebo povoliť tretím stranám zhromažďovanie údajov z rôznych webových lokalít spoločnosti SAP.

   

  Žiadosti dotknutých osôb o prístup: 

  Spoločnosť SAP prijíma Žiadosti dotknutých osôb o prístup z celého sveta a snaží sa zaistiť, aby všetky platné žiadosti, v ktorých spoločnosť SAP vystupuje ako Prevádzkovateľ, boli zodpovedané v primeranej lehote. V súlade s procesom overovania podľa zákona CCPA bude spoločnosť SAP požadovať prísnejší proces overovania pri požiadavkách na odstránenie údajov alebo v prípade Osobných údajov, ktoré sú považované za citlivé alebo cenné, aby minimalizovala škody, ktoré vám môžu byť spôsobené neoprávneným prístupom k vašim Osobným údajom alebo odstránením týchto údajov. Ak vás spoločnosť SAP musí požiadať o ďalšie informácie nad rámec informácií, ktoré už spoločnosť SAP má vo svojej držbe, spoločnosť SAP použije tieto informácie len na overenie vašej identity, aby ste si mohli uplatniť svoje práva na ochranu údajov, prípadne na účely zabezpečenia alebo prevencie voči podvodom. 

   

  Okrem kontaktovania spoločnosti SAP na webmaster[@]sap.com si svoje práva môžete uplatniť aj nasledujúcimi spôsobmi:

  Môžete nám zdarma zavolať a poslať nám žiadosť s využitím čísel uvedených tu, alebo môžete kliknúť na tému Obmedzenie používania mojich citlivých osobných údajov. Môžete tiež určiť oprávneného zástupcu, ktorý bude odosielať požiadavky na uplatňovanie vašich práv na ochranu údajov spoločnosti SAP. Takýto oprávnený zástupca musí byť registrovaný štátom Kalifornia a musí predložiť potvrdenie o tom, že ste mu udelili oprávnenie, aby konal vo vašom mene ako váš zástupca.    

   

  V prípadoch, v ktorých sa na spoločnosť SAP vzťahujú požiadavky Všeobecného zákona na ochranu údajov pre Brazíliu („LGPD“), platia aj tieto ustanovenia:

  Spoločnosť SAP vymenovala osobu zodpovedajúcu za ochranu osobných údajov pre Brazíliu. Písomné dopyty, žiadosti alebo sťažnosti pre našu osobu zodpovedajúcu za ochranu osobných údajov môžete odosielať na adresu:

   

  Paulo Nittolo Costa

  E-mail: webmaster[@]sap.com

  Adresa: Avenida das Nações Unidas 14171 - Marble Tower – 7th Floor - São Paulo-SP, Brazil 04794-000

   

  V prípadoch, v ktorých spoločnosť SAP musí vyhovieť požiadavkám Zákona na ochranu osobných údajov („PDPA“) pre Malajziu, je k dispozícii verzia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov v malajčine.

   

  V prípadoch, v ktorých spoločnosť SAP musí vyhovieť určitým požiadavkám na ochranu osobných údajov platným pre Filipíny, platia aj tieto ustanovenia:

  Ak ste fyzická osoba na Filipínach, svoje práva si môžete uplatňovať takto:

  Ak chcete odoslať požiadavku, môžete zavolať alebo napísať spoločnosti SAP:

   

  webmaster[@]sap.com

  Telefón: +632 8705 2500

  Adresa: SAP Philippines, Inc.

  Attn: Data Protection Officer

  27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

   

  Nasledujúce ustanovenia sa vzťahujú na obyvateľov a občanov Filipín:

   

  Po konečnom priznaní Národnou komisiou pre ochranu súkromia (National Privacy Commission) alebo súdmi si môžete nárokovať kompenzáciu, ak ste utrpeli ujmu v dôsledku nepresných, neúplných, zastaraných, falošných, nezákonne získaných alebo neoprávnene použitých osobných údajov v súvislosti s akýmkoľvek porušením vašich práv a slobôd ako dotknutej osoby.

   

  Ak ste obeťou porušenia ochrany súkromia alebo porušenia ochrany osobných údajov alebo sa vás inak osobne dotýka porušenie zákona na ochranu údajov, môžete podať sťažnosť na Národnej komisii pre ochranu súkromia.

   

  Vaše práva prevoditeľnosti. Vaši zákonní dediči a nástupcovia si kedykoľvek po vašej smrti alebo potom, ako sa stanete neschopnými alebo nespôsobilými uplatňovať si svoje práva, môžu nárokovať vaše práva.

   

  V prípadoch, v ktorých spoločnosť SAP musí vyhovieť požiadavkám Zákona na ochranu osobných údajov pre Singapur („PDPA“), platia aj tieto ustanovenia:

  Spoločnosť SAP vymenovala osobu zodpovedajúca za ochranu osobných údajov pre Singapur. Písomné dopyty, žiadosti alebo sťažnosti pre našu osobu zodpovedajúcu za ochranu osobných údajov môžete odosielať na adresu:

   

  Predmet: [Attn.] Tina Bhatia, DPO (Singapore)

  E-mail: webmaster[@]sap.com

  Adresa: Mapletree Business City, 30 Pasir Panjang Rd, Singapore 117440

  Kontakt: +65 6664 6868

   

  V prípadoch, v ktorých spoločnosť SAP musí vyhovieť požiadavkám Zákona z roka 2013 na ochranu osobných informácií („POPIA“) pre Južnú Afriku, platia aj tieto ustanovenia:

   

  „Osobné údaje“ tak, ako sa tento pojem používa v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, znamená Osobné informácie tak, ako je tento pojem definovaný v zákone POPIA.

   

  „Vy“ a „Vaše“ tak, ako sa tieto pojmy používajú v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu tak, ako sa tieto pojmy používajú v zákone POPIA.

   

  Systems Applications Products (Africa Region) Proprietary Limited & Systems Applications Products (South Africa) Proprietary Limited s registrovanou adresou 1 Woodmead Drive, Woodmead (SAP South Africa) podlieha zákonu Južnej Afriky z roka 2013 na ochranu osobných informácií (zákon č. 4 z roka 2013) a je zodpovednou stranou podľa zákona POPIA.

   

  Ak sa ako fyzická alebo právnická osoba domnievate, že spoločnosť SAP South Africa ako zodpovedná strana použila vaše osobné údaje v rozpore so zákonom POPIA, v prvom rade sa to pokúste riešiť so spoločnosťou SAP South Africa.

   

  webmaster[@]sap.com

  Telefón: 011 325 6000

  Adresa: 1 Woodmead Drive, Woodmead, Johannesburg South Africa 2148

  Ak nie ste spokojní s výsledkom, máte právo podať sťažnosť u regulátora pre informácie s využitím kontaktných údajov uvedených nižšie:

  JD House, 27 Stiemens Street, Braamfontein, Johannesburg, 2001, P.O. Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017

  E-mail: complaints.IR[@]justice.gov.za

  Dopyty: inforeg[@]justice.gov.za

   

  Detaily o osobných údajoch, ktoré o vás máme vo svojej držbe, si môžete od nás vyžiadať na základe zákona č. 2 z roku 2000 na podporu prístupu k informáciám („PAIA“). Ďalšie informácie získate v príručke spoločnosti SAP k zákonu PAIA.

   

  V prípadoch, v ktorých spoločnosť SAP musí vyhovieť určitým požiadavkám na ochranu osobných údajov platným pre Turecko, platia aj tieto ustanovenia:

  Ak spoločnosť SAP zhromažďuje osobné údaje počas hlavnej prevádzky tejto webovej lokality a inej globálne prevádzkovanej obchodnej činnosti spoločnosti SAP pre rezidentov a občanov Turecka spôsobom, na ktorý sa vzťahujú požiadavky Zákona č. 6698 na ochranu osobných údajov („LPDP“) v Turecku, prevádzkovateľom vašich údajov je: SAP Türkiye Yazilim Üretim ve Ticaret A.Ş so sídlom na adrese Emaar Square Ofis Kulesi, Libadiye Cd No:82-F D:Kat: 17-18, 34700 Ünalan/Üsküdar/İstanbul s číslom MERSİS: 744017604300017 (telefónne číslo: +90 216 330 03 00).

   

   

  Ustanovenia špecifické pre Čínu sa vzťahujú na občanov Čínskej ľudovej republiky.

   

  Ustanovenia špecifické pre Kolumbiu sa vzťahujú na občanov Kolumbijskej republiky.

  Na začiatok