Пропускане и към съдържанието

А. Обща Информация

Кой е администраторът на данните? За www.sap.com администраторът на данните е САП България ЕООД, бул. “Цариградско шосе” №111, вх. В, ет. 3, София 1784, България (“SAP”).  Когато на този уебсайт се показва формуляр за регистрация, администраторът на данните може да е различен в зависимост от конкретния продукт или целта на събирането на данните. Във всички случаи обаче той е посочен в декларацията за поверителност към съответния формуляр за регистрация. С длъжностното лице по защита на данните на SAP групата може да се свържете на следния имейл адрес: privacy@sap.com 

Какви лични данни събира SAP? Когато посещавате уебсайта на SAP, SAP съхранява определена информация за вашия браузър, операционна система и IP адрес.

Ако използвате формуляр за регистрация, SAP събира предоставената от вас информация, включително име и фамилия, имейл адреси, телефонни номера, местоположение (държава, щат/област/провинция, град), име на компания, наименование на длъжност и роля, отдел и функция, настоящи отношения със SAP и сектора на дейността на вашата компания. Ако въведете номер на кредитна карта или банкови реквизити, за да поръчате стоки или услуги от SAP, дружеството съхранява тази информация, за да обработи вашето плащане за заявените стоки и услуги.

Защо вашите лични данни са необходими на SAP? SAP се нуждае от вашите лични данни, за да ви даде достъп до този сайт, за да предостави поръчани стоки или услуги и за да изпълни своите законови задължения, включително проверките по приложимите закони за износа.  Допълнителна информация относно необходимостта SAP да разполага с вашите лични данни ще намерите в Раздел Б по-долу, ако SAP използва вашите лични данни на основание на закона. Допълнителна информация относно необходимостта SAP да разполага с вашите лични данни ще намерите в Раздел В по-долу, ако SAP използва вашите лични данни въз основа на вашето съгласие. Ако SAP използва вашите лични данни на база на съгласие, имайте предвид, че информацията в настоящата Декларация за поверителност относно съответните декларации за съгласие за определени видове употреба на личните данни може да намерите и в Consent Resource Center.  Като цяло и въпреки че предоставянето на лични данни е доброволно, без тях е възможно SAP да не може да изпълни или удовлетвори определени ваши заявки. Възможно е например SAP да се нуждае от вашите лични данни, за да обработи направена от вас поръчка или за да ви предостави достъп до уеб продукт, за който сте направили заявка. В тези случаи SAP не може да удовлетвори вашата заявка, ако не разполага с определени лични данни.

Моля, обърнете внимание, че може да поръчвате стоки или услуги, без да давате съгласие относно други маркетингови операции на SAP. 

От какви трети лица SAP получава лични данни?  В повечето случаи SAP събира лични данни от вас.  Възможно е също SAP да получава лични данни от трети страни, ако приложимото национално законодателство позволява това.  SAP третира тези лични данни както е описано в настоящата Декларация за поверителност и съобразно всякакви допълнителни ограничения, наложени от третата страна, която предоставя данните на SAP, или от приложимото национално законодателство. Тези трети страни източници включват:

 • SAP и/или търговските отношения на SAP групата с вашия работодател 
 • Трети страни, от които сте изискали да споделят вашите лични данни със SAP

Колко дълго SAP ще съхранява моите лични данни? SAP ще съхранява вашите лични данни, докато това е необходимо:

 • за да ви предоставя заявени от вас стоки и услуги, включително и възможността за използване на sap.com;
 • за да може SAP да изпълнява своите законови задължения, произтичащи, наред с друго, от приложимите закони за износа;
 • и докато не възразите срещу това, ако използването на вашите лични данни от страна на SAP става на база на законните търговски интереси на дружеството, както е посочено по-нататък в настоящата Декларация за поверителност;
 • и докато не оттеглите вашето съгласие, ако SAP обработва личните ви данни на база на вашето съгласие; 
 • по силата на повелителна законова разпоредба, според която SAP трябва да задържи вашите лични данни за по-дълъг период или данните са необходими, за да може SAP да предяви правни искове или да се защити срещу такива, в които случаи SAP ще запази вашите лични данни до края на съответния период на съхранение или до уреждането на съответните искове.

Кой получава и къде ще се обработват вашите лични данни? Вашите лични данни ще бъдат предавани за обработка на следните категории трети страни:

 • компании от SAP групата
 • Трети страни доставчици на услуги; например за предоставяне на уебсайта или на информационен бюлетин, за консултантски услуги и за други допълнителни свързани услуги.

Като част от глобална група от компании с международна дейност SAP има свързани дружества (“SAP групата”) и трети страни доставчици на услуги извън Европейското икономическо пространство (“ЕИП”) и ще прехвърля вашите лични данни в държави извън ЕИП. Ако личните данни се прехвърлят в държава, за която Европейската комисия не е издала решение относно адекватността, SAP използва стандартните договорни клаузи на ЕС, за да изиска за вашите лични данни ниво на защита, съответстващо на това в ЕИП. За да получите екземпляр на стандартните договорни клаузи (от който са премахнати нерелевантните клаузи или тези, съдържащи търговска информация), изпратете заявка на адрес: privacy@sap.com. Можете също да получите допълнителна информация от Европейската комисия относно защитата на данните в международен мащаб тук.

Какви са вашите права на защита на личните данни? 

Можете по всяко време да поискате от SAP достъп до информация за обработваните от дружеството лични данни, както и да направите заявка за тяхното коригиране или изтриване. Имайте предвид обаче, че SAP може да изтрие или ще изтрие вашите лични данни само ако няма законово задължение или надделяващо право да запази данните. Моля, имайте предвид също, че ако поискате от SAP да изтрие вашите лични данни, няма да може да продължите да използвате онези услуги на SAP, за които е необходимо дружеството да използва вашите лични данни.

Ако SAP използва вашите лични данни въз основа на вашето съгласие или за да изпълни даден договор с вас, може да поискате от дружеството копие на личните данни, които сте му предоставили.  За да направите това, моля използвайте имейл адреса по-долу и посочете информацията или дейностите по обработка, за които се отнася вашата заявка, в какъв формат желаете да получите тази информация и дали личните данни да бъдат изпратени на вас или на друг получател. SAP ще вземе под внимание вашата заявка и ще обсъди с вас най-добрите варианти за нейното изпълнение.

Освен това може да поискате от SAP да ограничи по-нататъшната обработка на вашите лични данни в следните случаи: (i) заявявате, че притежаваните от SAP лични данни за вас са неверни, като се взема предвид времето, необходимо на SAP, за да провери точността на съответните лични данни, (ii) няма правно основание за обработката на вашите лични данни от страна на SAP и изисквате от SAP да ограничи по-нататъшната обработка на личните данни, (iii) SAP вече не се нуждае от вашите лични данни, но вие твърдите, че изисквате от SAP да запази тези данни с оглед упражняване на права или защита срещу искове на трети страни или (iv) в случай че възразите срещу обработването на вашите лични данни от SAP на база на законния интерес на дружеството съгласно Раздел В по-долу, като се взема предвид времето, необходимо на SAP, за да провери дали има надделяващ интерес или правно задължение да обработва вашите лични данни.

Като физическо лице, което се намира в щата Калифорния, вместо това имате правото:  

 • да поискате от SAP достъп до вашите лични данни, които дружеството събира, използва или продава (ако е приложимо);
 • да поискате от SAP да изтрие свързаните с вас лични данни;
 • на недискриминационно отношение във връзка с упражняването на което и да е от вашите права на защита на данните; и  
 • в случай че поискате от SAP достъп до вашите лични данни, информацията да може да се пренася, ако е възможно, в лесен за използване вид, който ви позволява да предадете безпроблемно тази информация на друг получател; и
 • да се откажете от възможността за продажба на личните данни. В съответствие с изискванията за разкриване на данни, описани в Закона за поверителност на потребителите в Калифорния (“CCPA”), SAP няма задължението да предоставя известие за отказ, защото не продава и няма да продава вашите лични данни.

Имайте предвид обаче, че SAP може да изтрие или ще изтрие вашите лични данни само ако няма законово задължение или надделяващо право да запази данните. Моля, имайте предвид също, че ако поискате от SAP да изтрие вашите лични данни, няма да може да продължите да използвате онези услуги на SAP, за които е необходимо дружеството да използва вашите лични данни.

Как да упражнявате вашите права на защита на данните? Моля, изпращайте вашите искания за упражняване на права на следния адрес: webmaster@sap.com

Физически лица, намиращи се в щата Калифорния, могат да упражнят своите права по следния начин:
Може да подадете заявка на безплатните телефони, посочени тук. Освен това може да посочите упълномощен агент, който да подава заявки до SAP за упражняване на вашите права на защита на данните. Този упълномощен агент трябва да е регистриран в службата на щатския секретар и да представи доказателство, че сте го оторизирали да действа от ваше име.  Ако сте лице с увреждане, свържете се със SAP на горепосочения адрес или на безплатния телефон, за да получите Декларацията за поверителност в подходящ формат.  

Как SAP ще проверява исканията за упражняване на права на защита на данните?  SAP ще предприеме необходимите стъпки, за да установи вашата самоличност до едно адекватно ниво на сигурност, преди да премине към обработката на правото на защита на данните, което желаете да упражните.  Когато това е осъществимо, SAP ще сравни личните данни, които предоставяте при подаването на искане за упражняване на права, с информацията, която SAP вече има. Това може да означава сравняване на две или повече точки от данни, които предоставяте при подаването на искане, с две или повече точки от данни, с които SAP вече разполага.  

В съответствие с процеса на проверка, изложен в CCPA, SAP ще наложи по-строг процес на проверка за заявките за изтриване или за лични данни, които се приемат за чувствителни или ценни, за да бъдат минимизирани потенциалните вреди, които бихте понесли в случай на неупълномощен достъп или изтриване на лични данни.   Ако се налага SAP да поиска от вас още информация в допълнение към тази, с която вече разполага, дружеството ще използва тази информация единствено за проверка на вашата самоличност, за да може да упражните вашите права на защита на данните или във връзка със сигурността и предотвратяването на измами.

SAP ще отхвърля искания за обработка, които са явно неоснователни, прекомерни, с измамен характер или не се изискват съгласно местното законодателство. 

Право на подаване на жалба. Ако смятате, че SAP не обработва вашите лични данни в съответствие с посочените в настоящата Декларация за поверителност изисквания или с приложимите закони за защита на данните в ЕИП, можете по всяко време да подадете жалба до органа за защита на данните в държавата от ЕИП, в която живеете, или до органа за защита на данните в държавата или щата, в които се намира седалището на SAP.

Мога ли да използвам стоките и услугите на SAP, ако съм непълнолетно лице или дете? 

Деца. Уебсайтовете и онлайн услугите на SAP не са предназначени за потребители под 16-годишна възраст или еквивалентната минимална възраст в съответната юрисдикция. Ако нямате навършени 16 години, не може да се регистрирате и да използвате този уебсайт или онлайн услугите. 

Защита на личния живот на децата в САЩ. SAP не събира съзнателно лични данни на лица, които не са навършили 13 години.  Ако сте родител или настойник и смятате, че дружеството SAP е събрало информация за дете, моля свържете се със SAP по начина, описан в настоящата Декларация за поверителност.  SAP ще предприеме необходимите стъпки за изтриване на информацията възможно най-бързо.  Като се има предвид, че уебсайтовете и онлайн услугите на SAP не са предназначени за потребители под 16-годишна възраст и в съответствие с изискванията за разкриване на данни на CCPA, SAP не продава личните данни на непълнолетни лица под 16-годишна възраст.

Б. Обработка на основание на закона

Защо е необходимо SAP да използва моите лични данни и какво е правното основание за това използване? 

Обработка с цел изпълнение на договорни задължения. SAP се нуждае от вашите лични данни, за да може да ви предостави стоки или услуги, които сте поръчали по договор между вас и SAP; за да може да сключи договори за стоки и услуги с вас; или за да ви изпрати фактури за поръчани стоки или услуги. SAP обработва лични данни, за да изпълни своите договорни задължения съгласно Член 6(1), буква "б" от GDPR или съгласно еквивалентен член от други национални закони, когато това е приложимо. Обработката с цел изпълнение на договорно задължение на SAP включва отговор на ваши свързани запитвания, обработка на обратна връзка от вас или предоставяне на поддръжка. Тя може да включва също данни за разговори, които инициирате или провеждате например чрез функционалността за чат в SAP.com или друго локално присъствие на SAP в мрежата, чрез формуляри за контакт, имейли или по телефона. В настоящата Декларация за поверителност “стоки и услуги” включва достъп до уеб услуги, продукти, конкурси, тотализатори, друго съдържание, нерекламни бюлетини, техническа документация, самоучители, обучения и събития.Освен това SAP общува редовно с абонираните за неговите услуги потребителите по имейл и телефон, за да разрешава оплаквания от вас или други клиенти и за да проучва подозрителни транзакции. SAP ще използва имейл адреса ви, за да потвърди откриването на акаунт от ваше име, да ви изпраща известия за плащания или информация за промени в нашите продукти и услуги, както и за да изпраща известия или друга информация, изисквани от закона. Като цяло потребителите не могат да откажат да получават такива известия, защото последните са необходими за съответните бизнес отношения и по своя характер не представляват рекламни съобщения.

По отношение на рекламна комуникация като имейли и телефонни обаждания SAP (i) ще ви предоставя такъв вид информация единствено с ваше съгласие, когато това се изисква по закон и (ii) ще ви даде възможност за отказ, ако занапред не желаете да получавате такива съобщения. Може да откажете да получавате рекламни съобщения по всяко време, като актуализирате вашите предпочитания.

Обработка за осигуряване на законово съответствие. За дружеството SAP и неговите продукти, технологии и услуги важат законите за износа на редица държави, включително, но не само, законите за износа на Европейския съюз и неговите държави членки, както и тези на Съединените американски щати. Вие приемате, че в съответствие с приложимите закони за износа, търговски санкции и ембарго, наложени от тези държави, SAP трябва да предприеме мерки, за да попречи на юридическите лица, организациите и страните, посочени в издадените от правителството списъци на санкционираните страни, да извършват достъп до определени продукти, технологии и услуги чрез уебсайтовете на SAP или други канали за доставка, управлявани от SAP. Това може да включва (i) автоматизирани проверки на всякакви регистрационни данни на потребителите в съответствие с изложеното тук, както и друга информация, предоставяна от потребителите, относно тяхната самоличност, за съвпадения с приложимите списъци на санкционирани страни; (ii) редовно повтаряне на тези проверки при актуализиране на списъците на санкционираните страни или при актуализиране на информацията от страна на потребителя; (iii) блокиране на достъпа до услуги и системи на SAP в случай на потенциално съвпадение; и (iv) свързване с потребителите, за да потвърдят своята самоличност при потенциално съвпадение. Всяко такова използване на вашите лични данни се основава на правото на обработка на лични данни с цел спазване на законови задължения (Член 6(1), буква “в” от GDPR) и на законния интерес на SAP (Член 6(1), буква  "е" от GDPR) или на еквивалентни членове от други национални закони, когато това е приложимо.

Освен това потвърждавате, че информацията, необходима за проследяване на вашия избор във връзка с обработването на вашите лични данни или с получаването на рекламни материали (т.е. дали сте се съгласили или сте отказали да получавате рекламни материали в зависимост от държавата, в която се извършват стопанските операции на компанията от SAP групата), може да се прехвърля между членове на SAP групата с цел осигуряване на законово съответствие.

Обработка на основание на законните интереси на SAP. SAP може да обработва вашите лични данни на основание на законен интерес (Член 6(1), буква "е" от GDPR) или еквивалентни членове от други национални закони, когато това е приложимо, както следва:

 • Измами и правни искове.  Ако е необходимо, SAP ще използва вашите лични данни с цел предотвратяване или наказателно преследване на престъпни дейности, като измама, както и с цел предявяване на правни искове или защита срещу такива.
 • Анкети и проучвания. SAP може да ви покани да участвате в анкети и проучвания. Като цяло тези анкети и проучвания ще бъдат създадени така, че да не е необходимо да използвате в своите отговори данни, по които може да бъдете идентифицирани. Ако все пак въведете такива данни в дадена анкета или проучване, SAP може да използва тези лични данни с цел подобряване на своите продукти и услуги.
 • Изпълнение на договор. Ако закупите или възнамерявате да закупите от SAP стоки или услуги от името на корпоративен клиент или по друг начин сте определени за лице за контакт във връзка с бизнес отношенията между корпоративен клиент (“Лице за контакт на клиент”) и SAP, SAP ще използва вашите лични данни за тази цел. За избягване на съмнения, това включва стъпките, необходими за установяване на съответните бизнес отношения. В случай че съществуващо лице за контакт на клиент уведоми SAP, че вие сте негов заместник, от момента на получаването на това уведомление SAP ще ви счита за лицето за контакт на съответния клиент, докато не възразите, както е посочено по-долу.
 • Създаване на набори от анонимизирани данни. SAP ще анонимизира предоставените лични данни по настоящата Декларация за поверителност, за да създава набори от анонимизирани данни, които впоследствие ще се използват за подобряване на продуктите и услугите на SAP и на неговите свързани дружества.
 • Персонализирано съдържание. Ако се съгласите да получавате от SAP рекламни съобщения, като например бюлетини, брошури или бели книги, SAP ще събира и съхранява информация относно вашето взаимодействие с това съдържание с цел създаване, разработване, управление, предоставяне и подобряване на нашите възможности за комуникация с вас.  Тази данни се обобщават и използват, за да може SAP да предоставя по-полезна информация и да установява вашите основни интереси. 
 • Записи с цел подобряване на качеството. SAP ще записва обажданията (след като ви уведоми за това по време на обаждането и преди да е започнало записването) или чат сесиите, за да подобрява качеството на своите услуги.
 • За да ви предоставя актуална информация или за да поиска отзиви. В рамките на съществуващи бизнес отношения между вас и SAP, SAP може да ви предоставя информация, в съответствие с местното законодателство, относно свои продукти или услуги (включително уебинари, семинари и събития), които са сходни или свързани с продукти и услуги, които вече сте закупили от SAP. Освен това, ако посетите уебинар, семинар или събитие на SAP, ако изтеглите или разгледате бели книги, бюлетини, видеозаписи, безплатни пробни версии на софтуер или ако закупите от SAP продукти или услуги, SAP може да се свърже с вас, за да поиска мнението ви във връзка с подобряването на съответния материал, продукт или услуга.

Право на възражение. Може по всяко време да възразите срещу използването на вашите лични данни от страна на SAP, както е посочено в този раздел, като актуализирате вашите предпочитания. В такъв случай SAP ще разгледа внимателно вашето възражение и ще спре да използва съответната информация, освен ако няма императивни законови основания да продължи да я използва и те имат превес над вашето възражение, или ако информацията не е необходима на SAP за предявяване, упражняване или защита на правни искове.

Обработка съгласно приложимото национално законодателство. Ако приложимото национално законодателство позволява това, SAP ще използва информацията за вас, част от която представлява лични данни, за следните бизнес цели: 

 • да планира и да бъде домакин на събития
 • да бъде домакин на онлайн форуми или уебинари
 • за рекламни цели, например да ви изпраща актуална информация за най-новите продукти и услуги на SAP и за предстоящи събития
 • да се свърза с вас, за да обсъдите по-подробно вашия интерес към услугите и продуктите на SAP
 • в подкрепа на SAP да създава, разработва, управлява, предоставя и подобрява услугите, продуктите, съдържанието и рекламата на SAP, както и да подобрява, надгражда или разширява услугата или устройството, което е притежавано, произведено, произведено за или контролирано от SAP
 • да ви предоставя по-персонализирана информация
 • за предотвратяване на загуби
 • във връзка със сигурността на акаунтите и мрежата
 • за вътрешни цели, като одитиране, анализ и проучване с цел подобряване на продуктите и услугите на SAP
 • да потвърди вашата самоличност и да определи подходящите услуги
 • за откриване на инциденти, свързани със сигурността, за защита срещу злонамерена, заблуждаваща, измамна или незаконна дейност и за подвеждането под отговорност на лицата, упражняващи тази дейност
 • за дебъгиране с цел установяване и отстраняване на грешки, които понижават очакваната производителност на съществуваща функционалност
 • да предприема вътрешни проучвания за технологично развитие и демонстрации
 • да предприема дейности за проверка или поддръжка на качеството или безопасността на дадена услуга или устройство, притежавано, произведено, произведено за или контролирано от SAP.

Г. Бисквитки и сходни инструменти

Информацията, събирана от бисквитки или подобни технологии, както и нейното използване, е описано подробно в Декларацията за бисквитките на SAP.  Може да посочите вашите предпочитания за бисквитките, както е описано в Декларацията за бисквитките на SAP, като използвате връзката “Предпочитания за бисквитките” в долния колонтитул на началната страница на SAP.com.

Д. Специфични за държава разпоредби

В случаите когато за SAP важат изискванията за поверителност на САЩ, се прилагат и следните условия:

Забрана на следенето. Вашият браузър може да ви позволява да зададете предпочитание “Забрана на следенето”. Освен ако не е посочено друго, нашите сайтове не изпълняват заявките за забрана на следенето. Можете обаче да откажете да приемате бисквитки, като промените съответните настройки на вашия браузър или като се позовете на нашата Декларация за бисквитките, когато такава е налична. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват във вашия компютър, когато посещавате определени сайтове в интернет, и се използват за разпознаване на компютъра ви. Моля, обърнете внимание, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да използвате определени функции на нашия сайт. Този сайт не позволява на трети страни да събират информация за вас във времето и от различни сайтове. 

Специфичните за Русия разпоредби важат за гражданите на Руската федерация.

Обратно най-горе