Пропускане и към съдържанието

  Декларация за поверителност на SAP


  Дата на влизане в сила: 22 април 2021 г.

  За да видите предишната версия на тази Декларация за поверителност, кликнете тук.

  Кой е администраторът на данните? За www.sap.com администраторът на данните е САП България ООД, бул. „Цариградско шосе“ №111, вх. В, ет. 3, София 1784, България („SAP“). Когато на този уебсайт се показва формуляр за регистрация, администраторът на данните може да е различен в зависимост от конкретния продукт или целта на събирането на данните. Във всички случаи обаче той е посочен в декларацията за поверителност към съответния формуляр за регистрация. С длъжностното лице по защита на данните на SAP групата може да се свържете на следния имейл адрес: privacy@sap.com

   

  Какви лични данни събира SAP? Когато посещавате уебсайта на SAP, SAP съхранява определена информация за вашия браузър, операционна система и IP адрес.

   

  Ако използвате формуляр за регистрация, SAP събира предоставената от вас информация, включително име и фамилия, имейл адреси, телефонни номера, местоположение (държава, щат/област/провинция, град), име на компания, наименование на длъжност и роля, отдел и функция, настоящи отношения със SAP и сектора на дейността на вашата компания. Ако въведете номер на кредитна карта или банкови реквизити, за да поръчате стоки или услуги от SAP, дружеството съхранява тази информация, за да обработи вашето плащане за заявените стоки и услуги.

   

  Защо вашите лични данни са необходими на SAP? SAP се нуждае от вашите лични данни, за да ви даде достъп до този сайт, за да предостави поръчани стоки или услуги и за да изпълни своите законови задължения, включително проверките по приложимите закони за износа.  Допълнителна информация относно необходимостта SAP да разполага с вашите лични данни ще намерите в Раздел Б по-долу, ако SAP използва вашите лични данни на основание на закона. Допълнителна информация относно необходимостта SAP да разполага с вашите лични данни ще намерите в Раздел В по-долу, ако SAP използва вашите лични данни въз основа на вашето съгласие. Ако SAP използва вашите лични данни на база на съгласие, информацията в настоящата Декларация за поверителност относно съответните декларации за съгласие за определени видове употреба на личните данни може да намерите и в Consent Resource Center.  Като цяло и въпреки че предоставянето на лични данни е доброволно, без тях е възможно SAP да не може да изпълни или удовлетвори определени ваши заявки. Възможно е например SAP да се нуждае от вашите лични данни, за да обработи направена от вас поръчка или за да ви предостави достъп до уеб продукт, за който сте направили заявка. В тези случаи SAP не може да удовлетвори вашата заявка, ако не разполага с определени лични данни.

   

  Моля, обърнете внимание, че може да поръчвате стоки или услуги, без да давате съгласие относно други маркетингови операции на SAP.

   

  От какви трети лица SAP получава лични данни?  В повечето случаи SAP събира лични данни от вас.  Възможно е също SAP да получава лични данни от трета страна, ако приложимото национално законодателство позволява това.  SAP третира тези лични данни както е описано в настоящата Декларация за поверителност и съобразно всякакви допълнителни ограничения, наложени от третата страна, която предоставя данните на SAP, или от приложимото национално законодателство. Тези трети страни източници включват:

  • SAP и/или търговските отношения на SAP групата с вашия работодател
  • трети страни, от които сте изискали да споделят вашите лични данни със SAP

   

  Колко дълго SAP ще съхранява моите лични данни? SAP ще съхранява вашите лични данни, докато това е необходимо:

  • за да ви предоставя заявени от вас стоки и услуги, включително и възможността за използване на sap.com;
  • за да може SAP да изпълнява своите законови задължения, произтичащи, наред с друго, от приложимите закони за износа;
  • докато не възразите срещу това, ако използването на вашите лични данни от страна на SAP става на база на законните търговски интереси на дружеството, както е посочено по-нататък в настоящата Декларация за поверителност;
  • докато не оттеглите вашето съгласие, ако SAP обработва личните ви данни на база на вашето съгласие

  SAP също така ще съхранява вашите лични данни за допълнителни периоди, ако законът предвижда те да бъдат запазени за по-дълъг период или в случаите, когато SAP се нуждае от вашите лични данни с оглед предявяване на правни искове или защита срещу такива. SAP ще съхранява вашите лични данни до края на съответния период на съхранение или до уреждането на съответните искове.

   

  Кой получава и къде ще се обработват вашите лични данни? Вашите лични данни ще бъдат предавани за обработка на следните категории трети страни:

  • компании от SAP групата
  • трети страни доставчици на услуги, напр. консултантски и други подобни услуги, осигуряване на уебсайта или изпращане на информационни бюлетини

  Като част от глобална група от компании с международна дейност SAP има свързани дружества („SAP групата“) и трети страни доставчици на услуги извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“) или от регион с правно ограничение за международно предаване на данни и ще прехвърля вашите лични данни в държави извън ЕИП. Ако личните данни се прехвърлят в държава, за която Европейската комисия не е издала решение относно адекватността, SAP използва стандартните договорни клаузи на ЕС, за да изиска за вашите лични данни ниво на защита, съответстващо на това в ЕИП. За да получите екземпляр на стандартните договорни клаузи (от който са премахнати нерелевантните клаузи или тези, съдържащи търговска информация), изпратете заявка на адрес: privacy@sap.com. Допълнителна информация от Европейската комисия относно защитата на данните на международно ниво можете да поучите и тук.

   

  Какви са вашите права на защита на личните данни?

   

  Можете по всяко време да поискате от SAP достъп до информация относно обработваните от дружеството лични данни, както и да направите заявка за коригиране или изтриване на данните. Имайте предвид обаче, че SAP може да изтрие или ще изтрие вашите лични данни само ако няма законово задължение или надделяващо право да запази данните. Моля, имайте предвид също, че ако поискате от SAP да изтрие вашите лични данни, няма да може да продължите да използвате онези услуги на SAP, за които е необходимо дружеството да използва вашите лични данни.

   

  Ако SAP използва вашите лични данни въз основа на вашето съгласие или за да изпълни даден договор с вас, може да поискате от дружеството копие на личните данни, които сте му предоставили.  В този случай, моля използвайте имейл адреса по-долу и посочете информацията или дейностите по обработка, за които се отнася вашата заявка, в какъв формат желаете да получите тази информация и дали личните данни да бъдат изпратени на вас или на друг получател. SAP ще вземе под внимание вашата заявка и ще обсъди с вас най-добрите варианти за нейното изпълнение.

   

  Освен това може да поискате от SAP да ограничи по-нататъшната обработка на вашите лични данни в следните случаи: (i) заявявате, че притежаваните от SAP лични данни за вас са неверни, като се взема предвид времето, необходимо на SAP, за да провери точността на съответните лични данни, (ii) няма правно основание за обработката на вашите лични данни от страна на SAP и изисквате от SAP да ограничи по-нататъшната обработка на личните данни, (iii) SAP вече не се нуждае от вашите лични данни, но вие твърдите, че изисквате от SAP да запази тези данни с оглед упражняване на права или защита срещу искове на трети страни или (iv) в случай че възразите срещу обработването на вашите лични данни от SAP на база на законния интерес на дружеството съгласно Раздел Б по-долу, като се взема предвид времето, необходимо на SAP, за да провери дали има надделяващ интерес или правно задължение да обработва вашите лични данни.

   

  Имайте предвид обаче, че SAP може да изтрие или ще изтрие вашите лични данни само ако няма законово задължение или надделяващо право да запази данните. Моля, имайте предвид също, че ако поискате от SAP да изтрие вашите лични данни, няма да може да продължите да използвате онези услуги на SAP, за които е необходимо дружеството да използва вашите лични данни.

   

  Как да упражнявате вашите права на защита на данните? Моля, изпращайте вашите искания за упражняване на права на следния адрес: webmaster@sap.com.

   

  Как SAP ще проверява исканията за упражняване на права на защита на данните?  SAP ще предприеме необходимите стъпки, за да установи вашата самоличност до едно адекватно ниво на сигурност, преди да премине към обработката на правото на защита на данните, което желаете да упражните.  Когато това е осъществимо, SAP ще сравни личните данни, които предоставяте при подаването на искане за упражняване на права, с информацията, която SAP вече има. Това може да означава сравняване на две или повече точки от данни, които предоставяте при подаването на искане, с две или повече точки от данни, с които SAP вече разполага. 

   

  SAP ще отхвърля искания за обработка, които са явно неоснователни, прекомерни, с измамен характер или не се изискват съгласно местното законодателство.

   

  Право на подаване на жалба. Ако смятате, че SAP не обработва вашите лични данни в съответствие с посочените в настоящата Декларация за поверителност изисквания или с приложимите закони за защита на данните, можете по всяко време да подадете жалба до органа за защита на данните в държавата от ЕИП, в която живеете, или до органа за защита на данните в държавата или щата, в които се намира седалището на SAP.

   

  Мога ли да използвам стоките и услугите на SAP, ако съм непълнолетно лице или дете?

   

  Деца. Като цяло уебсайтовете и онлайн услугите на SAP не са предназначени за потребители под 16-годишна възраст или еквивалентната минимална възраст в съответната юрисдикция. Ако нямате навършени 16 години, не може да се регистрирате и да използвате този уебсайт или онлайн услугите. 

  Защо е необходимо SAP да използва моите лични данни и какво е правното основание за това използване?

   

  Обработка с цел изпълнение на договорни задължения. SAP се нуждае от вашите лични данни, за да може да ви предостави стоки или услуги, които сте поръчали по договор между вас и SAP; за да може да сключи договори за стоки и услуги с вас; или за да ви изпрати фактури за поръчани стоки или услуги. SAP обработва лични данни, за да изпълни своите договорни задължения съгласно Член 6(1), буква „б“ от GDPR или съгласно еквивалентен член от други национални закони, когато това е приложимо.

   

  Обработката с цел изпълнение на договорно задължение на SAP включва отговор на ваши свързани запитвания, обработка на обратна връзка от вас или предоставяне на поддръжка. Тя може да включва също данни за разговори, които инициирате или провеждате например чрез функционалността за чат в SAP.com или друго локално присъствие на SAP в мрежата, чрез формуляри за контакт, имейли или по телефона. В настоящата Декларация за поверителност „стоки и услуги“ включва достъп до уеб услуги, продукти, конкурси, тотализатори, друго съдържание, нерекламни бюлетини, техническа документация, самоучители, обучения и събития.

   

  Освен това SAP общува редовно с абонираните за неговите услуги потребителите по имейл и телефон, за да разрешава оплаквания от вас или други клиенти и за да проучва подозрителни транзакции.

   

  SAP ще използва имейл адреса ви, за да потвърди откриването на акаунт от ваше име, да ви изпраща известия за плащания или информация за промени в нашите продукти и услуги, както и за да изпраща известия или друга информация, изисквани от закона. Като цяло потребителите не могат да откажат да получават такива известия, защото последните са необходими за съответните бизнес отношения и по своя характер не представляват рекламни съобщения.

   

  По отношение на рекламна комуникация като имейли и телефонни обаждания SAP (i) ще ви предоставя такъв вид информация единствено с ваше съгласие, когато това се изисква по закон и (ii) ще ви даде възможност за отказ, ако занапред не желаете да получавате такива съобщения. Може да откажете да получавате рекламни съобщения по всяко време, като актуализирате вашите предпочитания.

   

  Обработка за осигуряване на законово съответствие. За дружеството SAP и неговите продукти, технологии и услуги важат законите за износа на редица държави, включително, но не само, законите за износа на Европейския съюз и неговите държави членки, както и тези на Съединените американски щати. Вие приемате, че в съответствие с приложимите закони за износа, търговски санкции и ембарго, наложени от тези държави, SAP трябва да предприеме мерки, за да попречи на юридическите лица, организациите и страните, посочени в издадените от правителството списъци на санкционираните страни, да извършват достъп до определени продукти, технологии и услуги чрез уебсайтовете на SAP или други канали за доставка, управлявани от SAP. Това може да включва (i) автоматизирани проверки на всякакви регистрационни данни на потребителите в съответствие с изложеното тук, както и друга информация, предоставяна от потребителите, относно тяхната самоличност, за съвпадения с приложимите списъци на санкционирани страни; (ii) редовно повтаряне на тези проверки при актуализиране на списъците на санкционираните страни или при актуализиране на информацията от страна на потребителя; (iii) блокиране на достъпа до услуги и системи на SAP в случай на потенциално съвпадение; и (iv) свързване с потребителите, за да потвърдят своята самоличност при потенциално съвпадение. Всяко такова използване на вашите лични данни се основава на правото на обработка на лични данни с цел изпълнение на законови задължения (Член 6 (1), буква „в“ от GDPR или на еквивалентни членове от други национални закони, когато това е приложимо) и на законния интерес на SAP (Член 6 (1), буква „е“ от GDPR или на еквивалентни членове от други национални закони, когато това е приложимо).

   

  Освен това потвърждавате, че информацията, необходима за проследяване на вашия избор във връзка с обработването на вашите лични данни или с получаването на рекламни материали (т.е. дали сте се съгласили или сте отказали да получавате рекламни материали в зависимост от държавата, в която се извършват стопанските операции на компанията от SAP групата), може да се прехвърля между членове на SAP групата с цел осигуряване на законово съответствие.

   

  Обработка на основание на законните интереси на SAP. SAP може да използва вашите лични данни на основание на своите законни интереси (Член 6 (1), буква „е“ от GDPR или на еквивалентни членове от други национални закони, когато това е приложимо), както следва:

  • Измами и правни искове.  Ако е необходимо, SAP ще използва вашите лични данни с цел предотвратяване или наказателно преследване на престъпни дейности, като измама, както и с цел предявяване на правни искове или защита срещу такива.
  • Анкети и проучвания. SAP може да ви покани да участвате в анкети и проучвания. Като цяло тези анкети и проучвания ще бъдат създадени така, че да не е необходимо да използвате в своите отговори данни, по които може да бъдете идентифицирани. Ако все пак въведете такива данни в дадена анкета или проучване, SAP може да използва тези лични данни с цел подобряване на своите продукти и услуги.
  • Изпълнение на договор. Ако закупите или възнамерявате да закупите от SAP стоки или услуги от името на корпоративен клиент или по друг начин сте определени за лице за контакт във връзка с бизнес отношенията между корпоративен клиент („Лице за контакт на клиент“) и SAP, SAP ще използва вашите лични данни за тази цел. За избягване на съмнения, това включва стъпките, необходими за установяване на съответните бизнес отношения. В случай че съществуващо лице за контакт на клиент уведоми SAP, че вие сте негов заместник, от момента на получаването на това уведомление SAP ще ви счита за лицето за контакт на съответния клиент, докато не възразите, както е посочено по-долу.
  • Създаване на набори от анонимизирани данни. SAP ще анонимизира предоставените лични данни по настоящата Декларация за поверителност, за да създава набори от анонимизирани данни, които впоследствие ще се използват за подобряване на продуктите и услугите на SAP и на неговите свързани дружества.
  • Персонализирано съдържание. Ако се съгласите да получавате от SAP рекламни съобщения, като например бюлетини, брошури или бели книги, SAP ще събира и съхранява информация относно вашето взаимодействие с това съдържание с цел създаване, разработване, управление, предоставяне и подобряване на нашите възможности за комуникация с вас.  Тази данни се обобщават и използват, за да може SAP да предоставя по-полезна информация и да установява вашите основни интереси.
  • Записи с цел подобряване на качеството. SAP ще записва обажданията (след като ви уведоми за това по време на обаждането и преди да е започнало записването) или чат сесиите, за да подобрява качеството на своите услуги.
  • За да ви предоставя актуална информация или за да поиска отзиви. В рамките на съществуващи бизнес отношения между вас и SAP, SAP може да ви предоставя информация, в съответствие с местното законодателство, относно свои продукти или услуги (включително уебинари, семинари и събития), които са сходни или свързани с продукти и услуги, които вече сте закупили от SAP. Освен това, ако посетите уебинар, семинар или събитие на SAP, ако изтеглите или разгледате бели книги, бюлетини, видеозаписи, безплатни пробни версии на софтуер или ако закупите от SAP продукти или услуги, SAP може да се свърже с вас, за да поиска мнението ви във връзка с подобряването на съответния материал, продукт или услуга.

  Право на възражение. Може по всяко време да възразите срещу използването на вашите лични данни от страна на SAP, както е посочено в този раздел, като актуализирате вашите предпочитания. В този случай SAP ще разгледа внимателно вашето възражение и ще спре да използва съответната информация, освен ако няма императивни законови основания да продължи да я използва и те имат превес над вашето възражение, или ако информацията не е необходима на SAP за предявяване, упражняване или защита на правни искове.

   

  Обработка съгласно приложимото национално законодателство. Ако приложимото национално законодателство позволява това, SAP ще използва информацията за вас, част от която представлява лични данни, за следните бизнес цели:

  • да планира и да бъде домакин на събития
  • да бъде домакин на онлайн форуми или уебинари
  • за рекламни цели, например да ви изпраща актуална информация за най-новите продукти и услуги на SAP и за предстоящи събития
  • да се свърза с вас, за да обсъдите по-подробно вашия интерес към услугите и продуктите на SAP
  • в подкрепа на SAP да създава, разработва, управлява, предоставя и подобрява услугите, продуктите, съдържанието и рекламата на SAP, както и да подобрява, надгражда или разширява услугата или устройството, което е притежавано, произведено, произведено за или контролирано от SAP
  • да ви предоставя по-персонализирана информация
  • за предотвратяване на загуби
  • във връзка със сигурността на акаунтите и мрежата
  • за вътрешни цели, като одитиране, анализ и проучване с цел подобряване на продуктите и услугите на SAP
  • да потвърди вашата самоличност и да определи подходящите услуги
  • за откриване на инциденти, свързани със сигурността, за защита срещу злонамерена, заблуждаваща, измамна или незаконна дейност и за подвеждането под отговорност на лицата, упражняващи тази дейност
  • за дебъгиране с цел установяване и отстраняване на грешки, които понижават очакваната производителност на съществуваща функционалност
  • да предприема вътрешни проучвания за технологично развитие и демонстрации
  • да предприема дейности за проверка или поддръжка на качеството или безопасността на дадена услуга или устройство, притежавано, произведено, произведено за или контролирано от SAP.

  В следните случаи SAP ще обработва вашите лични данни, ако сте се съгласили предварително с конкретната предложена обработка (Член 6(1), буква „а“ от GDPR) или еквивалентни членове от други национални закони, когато това е приложимо.  Всеки един от разделите по-долу относно дадена операция по обработване на лични данни е свързан с една декларация за съгласие в Consent Resource Center. Ако отворите отново тази Декларация за поверителност, след като първоначално сте дали едно съгласие или повече, ще видите пълната Декларация за поверителност, а не само информация за дадените от вас съгласия.

   

  Новини за продукти и услуги на SAP. По съответна разпоредба и с вашето съгласие SAP може да използва вашето име, имейл, пощенски адрес, телефонен номер, длъжност и основна информация за вашия работодател (име, адрес и отрасъл), както и профил на взаимодействие въз основа на предишни взаимодействия със SAP (предишни покупки, участие в уебинари, семинари или събития или използване на (уеб) услуги – допълнителна информация по тази тема може да намерите в декларацията за бисквитките на съответния уебсайт на SAP), за да ви предоставя актуална информация за най-новите обявления за продукти, софтуерни актуализации, специални оферти и друга информация за софтуера и услугите на SAP (включително рекламни бюлетини), както и за събития на SAP и с цел показване на релевантно съдържание на уебсайтовете на SAP. Във връзка с тези рекламни дейности SAP може да осигури хеширан потребителски идентификатор за управлявани от трети страни социални мрежи или други уеб продукти (Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram или Google), като информацията се съпоставя с данните в социалните мрежи или собствените бази данни на уеб продуктите, за да виждате по-релевантна информация.

   

  Създаване на потребителски профили. SAP ви предлага опцията да използвате неговите уеб продукти, включително форуми, блогове и мрежи (като SAP Community), свързани с този уебсайт. За тях е необходимо да се регистрирате и да създадете потребителски профил. Потребителските профили дават възможност да покажете ваша лична информация на други потребители, включително, но не само, вашето име, снимка, акаунти в социални мрежи, пощенски и/или имейл адрес, телефонен номер, лични интереси, умения и основна информация за вашата компания.

   

  Тези профили може да са свързани с един уеб продукт на SAP или, ако са създадени в услугата SAP Identity Authentication, може да ви позволяват да осъществявате достъп до други уеб продукти на SAP и/или на други лица от SAP групата (независимо от дадените съгласия в раздел „Изпращане на вашите лични данни до други компании на SAP“ по-долу). Въпреки това вие по всяко време може да избирате кои от тези уеб продукти да използвате и вашите лични данни се изпращат само до тях след първия осъществен достъп. Моля, обърнете внимание, че ако не дадете съгласието си SAP да създава такива потребителски профили, SAP няма да може да ви предлага услуги, за чието предоставяне съществува законоустановено изискване да изразите съгласие.

   

  В рамките на всеки уеб продукт, освен за осигуряване на достъп, вашият профил се използва за персонализиране на взаимодействието с други потребители (напр. с функция за следване или обмен на съобщения). Той също така се използва от SAP за подобряване на качеството на комуникацията и сътрудничеството чрез тези продукти, както и за да може SAP да предоставя елементи на геймификация (геймификацията е процес, при който в съществуващ уебсайт, корпоративно приложение или онлайн общност се интегрират игрови инструменти с цел да се насърчи участието, ангажираността и лоялността на потребителите). Доколкото релевантният уеб продукт позволява това, може да използвате неговата функционалност, за да определите коя информация желаете да споделите.

   

  Специални категории лични данни. Във връзка с регистрацията и осигуряването на достъп до дадено събитие или семинар SAP може да поиска информация относно вашето здравословно състояние с цел по време на събитието да вземе предвид нуждите на лица с увреждания или лица на специален хранителен режим. Тази информация се използва на база на съгласието, което давате тук.

   

  Моля, имайте предвид, че ако не предоставите информация относно увреждания или специални хранителни изисквания, SAP няма да може да предприеме съответни действия в това отношение.

   

  Профилиране за събитие. Ако се регистрирате за SAP събитие, семинар или уебинар, SAP може да споделя основна информация за участника (вашето име, компания и имейл адрес) с други участници в същото събитие, семинар или уебинар с цел комуникация и обмен на идеи.

   

  Изпращане на вашите лични данни до други трети страни. SAP може да изпраща вашите лични данни до други лица от SAP групата. Актуалния списък на лицата от SAP групата можете да намерите тук. В такива случаи тези лица ще използват личните данни за описаните в настоящата декларация за поверителност цели и в съответствие с изложените в нея условия.

   

  Изпращане на вашите лични данни до други трети страни. По искане от ваша страна, изразено с вашето съгласие, SAP ще изпраща регистрационните ви данни до компаниите, изброени на страницата за регистрация. Компаниите ще използват вашите регистрационни данни за целите на своето участие в събитието, като имат задължението да изтрият данните веднага след това. Ако дадена компания възнамерява да използва вашите данни за каквито и да е други цели, тя ще се свърже с вас и ще обясни как и за какви други цели смята да използва вашите регистрационни данни.

   

  Оттегляне на дадено тук съгласие. Можете по всяко време да оттеглите дадено тук съгласие, като отмените абонамента си. При оттегляне на съгласие SAP вече няма да обработва личните данни по това съгласие, освен ако законът не изисква това. В случай че SAP трябва да задържи вашите лични данни по законови причини, вашите лични данни вече няма да могат да се обработват и ще бъдат задържани само за установения от закона срок. Оттеглянето на съгласието обаче не засяга обработването на лични данни от страна на SAP до момента на оттеглянето на съгласието. Освен това, ако за използването на даден продукт на SAP е необходимо предварително съгласие, SAP (вече) няма да може да предоставя съответната услуга (или услуги, ако оттеглите съгласието си SAP да използва вашия профил в услугата SAP Identity Authentication за множество продукти на SAP), оферта или събитие, след като оттеглите съгласието си.

  Информацията, събирана от бисквитки или подобни технологии, както и нейното използване, е описано подробно в Декларацията за бисквитките на SAP.  Може да посочите вашите предпочитания за бисквитките, както е описано в Декларацията за бисквитките на SAP, като използвате връзката “Предпочитания за бисквитките” в долния колонтитул на началната страница на SAP.com.

  В случаите когато за SAP важат определени изисквания за поверителност в Съединените щати, се прилагат и следните условия:

   

  Защита на личния живот на децата в САЩ. SAP не събира съзнателно лични данни на лица, които не са навършили 13 години.  Ако сте родител или настойник и смятате, че дружеството SAP е събрало информация за дете, моля свържете се със SAP по начина, описан в настоящата Декларация за поверителност.  SAP ще предприеме необходимите стъпки за изтриване на информацията възможно най-бързо.  Като се има предвид, че уебсайтовете и онлайн услугите на SAP не са предназначени за потребители под 16-годишна възраст и в съответствие с изискванията за разкриване на данни на CCPA, SAP не продава личните данни на непълнолетни лица под 16-годишна възраст.

   

  В случаите когато за SAP важат определени изисквания за поверителност в Съединените щати и в щата Калифорния, се прилагат и следните условия:

   

  Забрана на следенето. Вашият браузър може да ви позволява да зададете предпочитание „Забрана на следенето“. Освен ако не е посочено друго, нашите сайтове не изпълняват заявките за забрана на следенето. Можете обаче да откажете да приемате бисквитки, като промените съответните настройки на вашия браузър или като се позовете на нашата Декларация за бисквитките, когато такава е налична. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват във вашия компютър, когато посещавате определени сайтове в интернет, и се използват за разпознаване на компютъра ви. Ако не приемете бисквитките, няма да можете да използвате определени функции на нашия сайт. Този сайт не позволява на трети страни да събират информация за вас във времето и от различни сайтове.

   

  Имате право: 

  • да поискате от SAP достъп до вашите лични данни, които дружеството събира, използва или разкрива;
  • да поискате от SAP да изтрие свързаните с вас лични данни;
  • на недискриминационно отношение във връзка с упражняването на което и да е от вашите права на защита на данните; 
  • в случай че поискате от SAP достъп до вашите лични данни, информацията да може да се пренася, ако е възможно, в лесен за използване вид, който ви позволява да предадете безпроблемно тази информация на друг получател

  В съответствие с изискванията за разкриване на данни, описани в Закона за поверителност на потребителите в Калифорния („CCPA“), SAP не продава и няма да продава вашите лични данни. В съответствие с процеса на проверка, изложен в CCPA, SAP ще наложи по-строг процес на проверка за заявките за изтриване или за лични данни, които се приемат за чувствителни или ценни, за да бъдат минимизирани потенциалните вреди, които бихте понесли в случай на неупълномощен достъп или изтриване на лични данни.   Ако се налага SAP да поиска от вас още информация в допълнение към тази, с която вече разполага, дружеството ще използва тази информация единствено за потвърждаване на вашата самоличност, за да може да упражните вашите права на защита на данните или във връзка със сигурността и предотвратяването на измами.

   

  Освен имейла за връзка със SAP privacy@sap.com имате и следните опции за упражняване на вашите права:

   

  Може да подадете заявка на безплатните телефони, посочени тук. Освен това може да посочите упълномощен агент, който да подава заявки до SAP за упражняване на вашите права на защита на данните. Този упълномощен агент трябва да е регистриран в службата на щатския секретар и да представи доказателство, че сте го оторизирали да действа от ваше име. 

   

  В случаите когато за SAP важат определени изисквания за поверителност на Република Филипини, се прилагат и следните условия:

  Физически лица, намиращи се в Република Филипини, могат да упражнят своите права по следния начин:

  Можете да направите писмена или устна заявка до SAP, като използвате следните данни за връзка:

  webmaster@sap.com

  Телефон: +632-8705-2500

  Адрес: SAP Philippines, Inc.

  Attn: Data Protection Officer

  27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

   

  Следните разпоредби важат за жителите и гражданите на Република Филипини: 

  • Можете да подадете иск за обезщетение, което е присъдено окончателно от националната комисия за защита на личните данни или от съдилищата, ако сте понесли щети поради неточни, непълни, неактуални, неверни, незаконно получени или незаконно използвани лични данни вследствие на нарушаването на вашите права и свободи като субект на данни;
  • Ако бъде нарушена неприкосновеността на личния ви живот или на правата ви относно защитата на личните данни, или ако дадено нарушение на закона за защита на данните ви засяга лично, можете да подадете оплакване в националната комисия за защита на личните данни;
  • Вашите права на прехвърляне. Законните ви наследници и правоприемници могат да се позовават на вашите права по всяко време след смъртта ви или в случай на недееспособност или неспособност да упражните правата си. 

   

  Специфичните за Китай разпоредби важат за гражданите на Китайската народна република.

   

  Специфичните за Колумбия разпоредби важат за гражданите на Република Колумбия.

   

  Специфичните за Русия разпоредби важат за гражданите на Руската федерация.

  Обратно най-горе