Idi na sadržaj

  Izjava o privatnosti kompanije SAP

  Datum stupanja na snagu: 22. april, 2021. godine

  Da biste prikazali prethodnu verziju ove Izjave o privatnosti, kliknite ovde.

  Ko je kontrolor podataka? Kontrolor podataka za www.sap.com je SAP West Balkans, Omladinskih Brigada 90E, Airport City, 11070 Beograd, Srbija (“SAP”). U slučaju kada je obrazac za registraciju dostupan na ovoj veb stranici, kontrolor podataka se može razlikovati u zavisnosti od konkretne ponude ili svrhe prikupljanja podataka, ali je u svakom slučaju prikazan u izjavi o privatnosti pojedinačnog obrasca za registraciju. Sa zaduženim za zaštitu podataka SAP grupe možete kontaktirati preko adrese e-pošte privacy@sap.com.

   

  Koje Lične podatke sakuplja SAP? Kada posećujete veb stranice kompanije SAP, SAP arhivira određene informacije o vašem pretraživaču, operativnom sistemu i vašoj IP adresi.

   

  Ako koristite obrazac za registraciju, SAP će sakupljati informacije koje dostavite kompaniji SAP, uključujući vaše ime i prezime, adrese e-pošte, brojeve telefona, lokaciju (zemlja, država/pokrajina, grad), naziv kompanije, naziv radnog mesta i ulogu, odeljenje i funkciju, trenutni odnos s kompanijom SAP i industrijsku granu vaše kompanije. Ako navedete broj kreditne kartice ili podatke banke za poručivanje robe ili usluga od kompanije SAP, kompanija SAP će sakupljati ove informacije za obradu vaše uplate za zahtevanu robu ili usluge.

   

  Zašto su kompaniji SAP potrebni vaši Lični podaci? Kompaniji SAP su potrebni vaši Lični podaci kako bi vam se omogućio pristup ovoj veb stranici; da bi se omogućila isporuka naručene robe ili obezbeđivanje usluga i kako bi se ispoštovale zakonske obaveze, uključujući provere koje su obavezne prema važećim zakonima o izvozu. Dodatne informacije o tome zašto su kompaniji SAP potrebni vaši Lični podaci nalaze se u Odeljku B u nastavku, ukoliko kompanija SAP koristi vaše Lične podatke na osnovu zakonske dozvole. Dodatne informacije o tome zašto su kompaniji SAP potrebni vaši Lični podaci nalaze se u Odeljku C u nastavku, ukoliko kompanija SAP koristi vaše Lične podatke na osnovu vaše saglasnosti. Ukoliko kompanija SAP koristi vaše Lične podatke na osnovu saglasnosti, informacije iz ove Izjave o privatnosti o određenim izjavama o saglasnosti za određene tipove korišćenja Ličnih podataka takođe se nalaze u Consent Resource Center. Uopšteno govoreći i mada je dostavljanje Ličnih podataka dobrovoljno, bez njih kompanija SAP možda neće biti u mogućnosti da odgovori na vaše zahteve niti da ih ispuni; npr. kompaniji SAP će možda biti potrebni vaši Lični podaci za obradu vašeg naloga ili da vam obezbedi pristup veb ponudi na vaš zahtev. U ovim slučajevima kompanija SAP ne može da odgovori na vaše zahteve bez određenih Ličnih podataka.

   

  Imajte na umu da možete naručiti robu ili usluge bez davanja saglasnosti za dodatne marketinške aktivnosti kompanije SAP.

   

  Od kojih tipova trećih strana kompanija SAP dobija Lične podatke?  U većini slučajeva SAP dobija vaše Lične podatke od vas. SAP takođe može da dobije Lične podatke od treće strane ukoliko je to dozvoljeno važećim nacionalnim zakonodavstvom. SAP će postupati sa ovim Ličnim podacima u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti, kao i sa eventualnim dodatnim ograničenjima koje nametne treća strana koja je te Lične podatke dostavila kompaniji SAP ili u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom. U ove izvore trećih strana spadaju:

  • poslovne transakcije kompanije SAP i/ili SAP grupe s vašim poslodavcem
  • treće strane kojima ste naložili da dele vaše Lične podatke s kompanijom SAP

  Koliko dugo će SAP čuvati moje Lične podatke? SAP će čuvati vaše Lične podatke koliko god je to potrebno:

  • kako bi vam roba i usluge koje ste zahtevali bile dostupne, uključujući korišćenje veb stranice sap.com;
  • kako bi kompanija SAP mogla poštovati zakonske obaveze koje, između ostalog, proizilaze iz važećih zakona o izvozu;
  • sve dok vi ne uložite prigovor na tu upotrebu podataka od strane kompanije SAP, ukoliko se upotreba vaših Ličnih podataka od strane kompanije SAP zasniva na legitimnim poslovnim interesima kako je dodatno definisano u ovoj Izjavi o privatnosti;
  • sve dok vi sami ne povučete svoju saglasnost datu u ovoj Izjavi o privatnosti, ako kompanija SAP obrađuje vaše Lične podatke na osnovu vaše saglasnosti.

  SAP će takođe čuvati vaše Lične podatke tokom dodatnih perioda ako ima zakonsku obavezu da duže čuva vaše Lične podatke ili kada su vaši Lični podaci potrebni kompaniji SAP kao dokaz u tužbi ili da se odbrani od tužbi. SAP će čuvati vaše Lične podatke do završetka relevantnog perioda čuvanja ili do okončanja predmetnih tužbi.

   

  Ko su primaoci vaših Ličnih podataka i gde će se oni obrađivati? Vaši Lični podaci će biti prosleđeni sledećim kategorijama trećih strana koje će obrađivati vaše Lične podatke:

  • kompanijama u okviru SAP grupe
  • davaocima usluga koji su treće strane; npr. za konsultantske usluge i druge dodatne srodne usluge, za obezbeđivanje veb stranica ili za slanje biltena

  Kao deo globalne grupe kompanija koja posluje na međunarodnom tržištu, SAP ima povezana lica („SAP grupa“) i davaoce usluga koji su treće strane van Evropskog ekonomskog prostora („EEP“) ili iz regije sa zakonskim ograničenjima međunarodnih prenosa podataka i prenosiće vaše Lične podatke u zemlje izvan EEP. Ukoliko se ovaj prenos vrši u zemlju za koju Evropska komisija nije izdala odluku o adekvatnosti, SAP koristi standardne ugovorne klauzule EU kako bi ugovorno obezbedio da vaši Lični podaci imaju nivo zaštite podataka identičan onom u EEP. Možete da dobijete svoj primerak (revidiran, iz kog bi bile uklonjene komercijalne ili nevažne informacije) takvih standardnih ugovornih klauzula slanjem zahteva na adresu e-pošte privacy@sap.com. Ovde možete da dobijete dodatne informacije od Evropske komisije o međunarodnoj dimenziji zaštite podataka.

   

  Koja su vaša prava u vezi sa zaštitom podataka?

   

  Od kompanije SAP možete da zahtevate pristup informacijama o tome koje Lične podatke SAP obrađuje u vezi s vama, te ispravku ili brisanje tih Ličnih podataka u bilo kom trenutku. Međutim, uzmite u obzir da SAP može da izbriše ili će izbrisati vaše Lične podatke samo ako ne postoji zakonska obaveza niti relevantno pravo kompanije SAP da ih čuva. Ne zaboravite da ako zahtevate da SAP izbriše vaše Lične podatke, nećete moći da nastavite s korišćenjem bilo koje usluge kompanije SAP koja zahteva da SAP koristi vaše Lične podatke.

   

  Ako SAP koristi vaše Lične podatke na osnovu vašeg pristanka ili u cilju realizacije ugovora sklopljenog s vama, od kompanije SAP možete naknadno da zahtevate kopiju Ličnih podataka koje ste dostavili kompaniji SAP. U tom slučaju, pošaljite zahtev na dolenavedenu adresu e-pošte i navedite informacije ili aktivnosti obrade na koje se vaš zahtev odnosi, format u kojem želite da primite takve informacije, kao i da li želite da ti Lični podaci budu poslati vama ili drugom primaocu. SAP će pažljivo razmotriti vaš zahtev i posavetovati se s vama o tome kako da ga na najbolji način ispuni.

   

  Pored toga, od kompanije SAP možete zatražiti da ograniči dalju obradu vaših Ličnih podataka u bilo kom od sledećih slučajeva: (i) ako naznačite da su Lični podaci koje SAP ima o vama netačni, što zavisi od vremena potrebnog kompaniji SAP za proveru tačnosti relevantnih Ličnih podataka, (ii) ako ne postoji zakonska osnova da SAP obrađuje vaše Lične podatke i ako zahtevate da SAP ograniči dalju obradu vaših Ličnih podataka, (iii) ako kompaniji SAP više nisu potrebni vaši Lični podaci, a vi izjavljujete da vam je potrebno da SAP čuva te podatke da biste se pozvali na svoja zakonska prava ili da biste ih mogli ostvariti, ili da biste se odbranili od tužbi treće strane ili (iv) ako ne pristajete na to da SAP obrađuje vaše Lične podatke na osnovu legitimnog interesa kompanije SAP (kao što je navedeno u odeljku B u nastavku), što zavisi od vremena potrebnog kompaniji SAP da utvrdi da li ima preovlađujući interes ili zakonsku obavezu da obrađuje vaše Lične podatke.

   

  Međutim, uzmite u obzir da SAP može da izbriše ili će izbrisati vaše Lične podatke samo ako ne postoji zakonska obaveza niti relevantno pravo kompanije SAP da ih čuva. Ne zaboravite da ako zahtevate da SAP izbriše vaše Lične podatke, nećete moći da nastavite s korišćenjem bilo koje usluge kompanije SAP koja zahteva da SAP koristi vaše Lične podatke.

   

  Na koji način možete da ostvarite svoja prava na zaštitu podataka? Svoje zahteve za ostvarivanje prava pošaljite na webmaster@sap.com.

   

  Na koji način će SAP proveravati zahteve za ostvarivanje prava na zaštitu podataka?  SAP će preduzeti korake kako bi se obezbedila potvrda vašeg identiteta do opravdanog stepena sigurnosti pre obrade prava na zaštitu podataka koja želite da ostvarite. Kad je to moguće, SAP će upoređivati Lične podatke koje vi dostavite u podnetom zahtevu za ostvarivanje vaših prava sa informacijama koje kompanija SAP već čuva. To može da uključuje upoređivanje dve tačke podataka ili više njih koje vi navedete prilikom podnošenja zahteva s dve tačke podataka ili više njih koje kompanija SAP već čuva.

   

  SAP će odbiti da obrađuje zahteve koji su očigledno neosnovani, preuveličani, lažni ili na drugi način nisu obavezni u skladu s lokalnim zakonom.

   

  Pravo na podnošenje žalbe. Ako smatrate da SAP ne obrađuje vaše Lične podatke u skladu sa zahtevima navedenim u ovoj Izjavi o privatnosti ili važećim zakonima o zaštiti podataka, u bilo kom trenutku možete da podnesete žalbu telu za zaštitu podataka u zemlji EEP u kojoj živite ili telu za zaštitu podataka zemlje ili države u kojoj SAP ima prijavljeno sedište.

   

  Da li mogu da koristim robu i usluge kompanije SAP ako sam maloletno lice ili dete?

   

  Deca. Po pravilu, veb stranice kompanije SAP i usluge u mreži nisu namenjene korisnicima mlađim od 16 godina ili licima koja nisu punoletna prema relevantnom zakonodavstvu zemlje. Ukoliko ste mlađi od 16 godina, ne možete se registrovati na ovoj veb stranici ili za usluge u mreži, niti ih možete koristiti. 

  Zbog čega je potrebno da SAP koristi moje Lične podatke i po kom pravnom osnovu to radi?

   

  Obrada u cilju ispunjavanja ugovornih obaveza. Kompaniji SAP su potrebni vaši Lični podaci kako bi isporučivala robu ili obezbeđivala usluge koje ste naručili po osnovu ugovora koji ste zaključili s kompanijom SAP, da bi mogla da zaključi ugovor za robu ili usluge između vas i kompanije SAP ili da bi vam slala fakture za naručenu robu i usluge. SAP obrađuje Lične podatke u cilju ispunjavanja ugovornih obaveza u smislu člana 6(1), slovo b Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti ili ekvivalentnog člana u okviru drugih važećih nacionalnih zakona.

   

  Kada je potrebno da se ispune ugovorne obaveze kompanije SAP, obrada obuhvata odgovore na vaše upite, obradu vaših povratnih informacija ili podršku koja vam se pruža. To takođe može da obuhvata podatke konverzacije koje možete da pokrenete ili aktivirate npr. preko funkcionalnosti ćaskanja na stranici SAP.com ili drugim lokalnim veb stranicama kompanije SAP, preko obrazaca za kontakt, poruka e-pošte ili telefonom. U ovoj Izjavi o privatnosti „roba i usluge“ uključuju pristup veb uslugama, ponudama, takmičenjima, nagradnim izvlačenjima, drugom sadržaju, biltenima koji nisu povezani s marketingom, studijama, uputstvima, obukama i događajima kompanije SAP.

   

  Pored toga, kompanija SAP redovno putem e-pošte komunicira s korisnicima koji se pretplate na njene usluge, a takođe će komunicirati putem telefona u cilju rešavanja vaših ili drugih reklamacija korisnika ili u cilju istrage sumnjivih transakcija.

   

  Vašu adresu e-pošte SAP će koristiti za potvrdu otvaranja naloga, slanje obaveštenja o plaćanjima, slanje informacija o promenama proizvoda i usluga i slanje obaveštenja i drugih obelodanjivanja informacija u skladu sa zakonom. Obično korisnici nisu u mogućnosti da se odjave sa ovih načina komunikacije, pošto su ovi načini komunikacije potrebni za relevantne poslovne odnose i nisu marketinškog karaktera.

   

  Za načine komunikacije povezane s marketingom, kao što su e-pošta i telefonski pozivi, SAP će vam (i) kada je to zakonska obaveza pružati te informacije samo kada ste dali saglasnost i (ii) pružiti priliku da se odjavite ako više ne želite da primate marketinški sadržaj. Takođe se u svakom trenutku možete odjaviti sa marketinških obaveštenja ažuriranjem te preference.

   

  Obrada u cilju usaglašavanja s propisima. Kompanija SAP i njeni proizvodi, tehnologije i usluge podležu zakonima o izvozu većeg broja zemalja, uključujući, ali ne ograničavajući se na, zakone Evropske unije i njenih članica i Sjedinjenih Američkih Država. Potvrđujete da je, u skladu s važećim zakonima o izvozu, trgovinskim sankcijama i embargom koje su uvele ove zemlje, SAP u obavezi da preduzme mere kako bi onemogućio entitetima, organizacijama i stranama, navedenim na listama sankcionisanih strana koje su izdali državni organi, da pristupe određenim proizvodima, tehnologijama i uslugama putem veb stranica kompanije SAP ili drugih kanala isporuke koje kontroliše SAP. To bi moglo da uključuje (i) automatizovane provere svih podataka o registraciji korisnika na osnovu ove izjave i drugih informacija koje korisnik navede o svom identitetu u odnosu na važeće liste sankcionisanih strana; (ii) redovno ponavljanje tih provera svaki put kada se lista sankcionisanih strana ažurira ili kada korisnik ažurira svoje informacije; (iii) blokiranje pristupa uslugama i sistemima kompanije SAP u slučaju eventualnog podudaranja i (iv) kontaktiranje s korisnikom u cilju potvrde njegovog identiteta u slučaju eventualnog podudaranja. Svaka takva upotreba vaših Ličnih podataka se zasniva na dozvoli za obradu Ličnih podataka u cilju usaglašavanja sa zakonskim obavezama (član 6 stav 1 slovo c Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti ili ekvivalentni članovi u okviru drugih važećih nacionalnih zakona) i legitimnom interesu kompanije SAP (član 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti ili ekvivalentni članovi u okviru drugih važećih nacionalnih zakona).

   

  Pored toga, potvrđujete da se informacije potrebne za praćenje vaših izbora u pogledu zaštite podataka i privatnosti za obradu vaših Ličnih podataka ili prijem marketinškog materijala (tj. u zavisnosti od zemlje u kojoj posluje relevantna kompanija SAP grupe i od toga da li ste dali izričitu saglasnost za prijem marketinškog materijala ili ste povukli saglasnost za prijem marketinškog materijala) mogu razmenjivati između članica SAP grupe kada je to potrebno u cilju obezbeđivanja usaglašenosti s propisima.

   

  Obrada na osnovu legitimnog interesa kompanije SAP. SAP može da koristi vaše Lične podatke na osnovu svog legitimnog interesa (član 6 stav 1 slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti ili ekvivalentni član u okviru drugih važećih nacionalnih zakona) na sledeći način:

  • Prevare i tužbe. Ako je to potrebno, SAP će koristiti vaše Lične podatke u svrhe sprečavanja ili procesuiranja krivičnih dela kao što su prevare i dokazivanja i odbrane u slučaju tužbi.
  • Upitnici i ankete. SAP vas može pozvati da učestvujete u popunjavanju upitnika i anketa. Ovi upitnici i ankete će po pravilu biti osmišljeni tako da se odgovori mogu dati bez unosa bilo kakvih podataka koji bi mogli služiti za vašu identifikaciju. Ako bez obzira na to unesete takve podatke u upitnik ili anketu, kompanija SAP će koristiti te Lične podatke kako bi poboljšala svoje proizvode i usluge.
  • Realizacija ugovora. Ako kupite ili nameravate da kupite robu ili usluge kompanije SAP u ime korporativnog klijenta ili ako ste na drugi način imenovana kontakt osoba za poslovni odnos između korporativnog klijenta („Kontakt osoba klijenta“) i kompanije SAP, SAP će koristiti vaše Lične podatke u ovu svrhu. U cilju izbegavanja nedoumica, to obuhvata korake potrebne za uspostavljanje relevantnog poslovnog odnosa. U slučaju da postojeća Kontakt osoba klijenta obavesti kompaniju SAP da ste vi njegova/njena zamena, SAP će od momenta prijema tog obaveštenja smatrati da ste vi relevantna Kontakt osoba klijenta u slučaju dotičnog klijenta, sve dok vi ne uložite prigovor na način definisan u nastavku.
  • Kreiranje anonimnih skupova podataka. SAP će pretvoriti Lične podatke navedene u okviru ove Izjave o privatnosti u anonimne skupove podataka, koji će se zatim koristiti za poboljšanje proizvoda i usluga kompanije SAP i njenih povezanih lica.
  • Personalizovani sadržaj. Ako date saglasnost da od kompanije SAP primate marketinški sadržaj koji obuhvata biltene, brošure ili studije, SAP će prikupljati i čuvati podatke o vašoj interakciji u pogledu tog sadržaja kao pomoć u sačinjavanju, razvoju, obradi, realizaciji i poboljšanju komunikacije s vama. Ove informacije se sakupljaju i koriste kao pomoć kompaniji SAP u pružanju korisnijih informacija i razumevanju onoga šta vas najviše interesuje.
  • Beleženje u svrhe poboljšanja kvaliteta. U slučaju telefonskih poziva ili sesija ćaskanja, SAP će snimati te pozive (nakon što vas propisno o tome obavesti tokom tog poziva i pre početka snimanja) ili sesije ćaskanja u cilju poboljšanja kvaliteta usluga kompanije SAP.
  • Davanje obaveštenja ili zahtevanje povratnih informacija. U okviru postojećeg poslovnog odnosa između vas i kompanije SAP, SAP vas može obaveštavati, kada je to dozvoljeno u skladu s domaćim zakonima, o svojim proizvodima ili uslugama (uključujući vebinare, seminare i događaje) koji su slični ili povezani s proizvodima i uslugama kompanije SAP koje ste već kupili ili koristili. Takođe, ako prisustvujete vebinaru, seminaru ili događaju koji organizuje SAP, ako preuzmete ili pogledate studije, biltene, video materijal, besplatnu probnu verziju softvera ili kupite proizvode ili usluge od kompanije SAP, kompanija SAP vam se može obratiti kako bi zatražila povratne informacije o poboljšanju relevantnog materijala, proizvoda ili usluge.

  Pravo na prigovor. U svakom trenutku možete da uložite prigovor na korišćenje vaših Ličnih podataka od strane kompanije SAP kako je definisano u ovom odeljku ažuriranjem te preference. U tom slučaju će kompanija SAP pažljivo pregledati vaš prigovor i obustaviti dalje korišćenje relevantnih informacija, osim ukoliko SAP nema uverljiv pravni osnov da nastavi s korišćenjem informacija, što ima prednost u odnosu na vaš interes za ulaganje prigovora ili ako su kompaniji SAP potrebne informacije za sastavljanje i sprovođenje tužbi ili odbranu od njih.

   

  Obrada na osnovu važećih nacionalnih zakona. Ukoliko važeći nacionalni zakon to dozvoljava, kompanija SAP će koristiti informacije o vama, a neke od njih će biti Lični podaci, u poslovne svrhe:

  • planiranje i organizovanje događaja
  • organizovanje foruma u mreži ili vebinara
  • u marketinške svrhe kako biste dobijali najnovije informacije o najnovijim proizvodima i uslugama i predstojećim događajima kompanije SAP
  • uspostavljanje kontakta kako bi se dodatno razgovaralo o vašem interesovanju za usluge i ponude kompanije SAP
  • pružanje pomoći kompaniji SAP za kreiranje, razvoj, funkcionisanje, obezbeđivanje i poboljšanje usluga, proizvoda, sadržaja kompanije SAP i oglašavanje i poboljšanje, nadogradnja ili proširivanje usluga ili uređaja koje kompanija SAP poseduje, proizvodi, proizvodi za nekog ili kontroliše
  • obezbeđivanje personalizovanijih informacija
  • sprečavanje gubitaka
  • obezbeđivanje sigurnosti naloga i mreže
  • u interne svrhe, kao što su revizija, analiza i istraživanje za poboljšanje proizvoda i usluga kompanije SAP
  • potvrda vašeg identiteta i određivanje odgovarajućih usluga
  • otkrivanje bezbednosnih incidenata, zaštita od zlonamernih, obmanjujućih, nezakonitih radnji ili prevara i za procesuiranje odgovornih za te radnje
  • identifikovanje i otklanjanje grešaka koje narušavaju postojeću predviđenu funkcionalnost
  • preduzimanje internog istraživanja za tehnološki razvoj i demonstraciju
  • preduzimanje radnji za potvrdu ili održavanje kvaliteta ili bezbednosti usluge ili uređaja koje kompanija SAP poseduje, proizvodi, proizvodi za nekog ili kontroliše

  U sledećim slučajevima će kompanija SAP vršiti obradu vaših Ličnih podataka ako ste prethodno dali saglasnost za konkretnu predloženu obradu vaših Ličnih podataka (član 6(1) slovo a Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti ili ekvivalentni član u okviru drugih važećih nacionalnih zakona). Svaki odeljak u nastavku o operaciji obrade Ličnih podataka povezan je s jednom izjavom o saglasnosti u Consent Resource Center-u. Ako ponovo otvorite ovu Izjavu o privatnosti nakon što prvobitno date jednu ili više saglasnosti, videćete celokupnu Izjavu o privatnosti, a ne samo informacije o saglasnostima koje ste dali.

   

  Vesti o proizvodima i uslugama kompanije SAP. U skladu sa odgovarajućom odredbom i uz vašu saglasnost, SAP može da koristi vaše ime i prezime, poštansku adresu i adresu e-pošte, broj telefona, naziv radnog mesta i osnovne informacije o vašem poslodavcu (naziv, adresa i industrijska grana) kao i profil interakcije na osnovu vaših prethodnih interakcija s kompanijom SAP (prethodne kupovine, učešća na vebinarima, seminarima ili događajima ili korišćenje (veb) usluga – dodatni detalji o ovoj temi se mogu naći u Izjavi o kolačićima na relevantnoj veb stranici kompanije SAP) da biste bili obavešteni o najavama najnovijih proizvoda, ažuriranjima softvera, nadogradnjama softvera, specijalnim ponudama i drugim informacijama o softveru i uslugama kompanije SAP (uključujući marketinške biltene) kao i događajima kompanije SAP i u cilju prikazivanja relevantnog sadržaja na veb stranicama kompanije SAP. U vezi sa ovim marketinškim aktivnostima SAP može da obezbedi heširan ID korisnika društvenim mrežama kojima upravlja treća strana ili drugim veb ponudama (kao što su Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram ili Google), pri čemu se ova informacija zatim povezuje s podacima društvenih mreža ili sopstvenim bazama podataka veb ponuda kako bi vam se prikazale relevantnije informacije.

   

  Kreiranje korisničkih profila. Kompanija SAP vam nudi opciju da koristite njene veb ponude, uključujući forume, blogove i mreže (kao što je SAP Community) povezane sa ovom veb stranicom, koje zahtevaju da se registrujete i kreirate korisnički profil. Korisnički profili pružaju opciju prikazivanja vaših ličnih podataka drugim korisnicima, uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime, fotografiju, naloge na društvenim medijima, poštansku adresu ili adresu e-pošte ili obe adrese, broj telefona, lična interesovanja, veštine i osnovne informacije o vašoj kompaniji.

   

  Ovi profili se mogu odnositi na pojedinačnu veb ponudu kompanije SAP ili ako su kreirani u usluzi SAP Identity Authentication, mogu vam takođe omogućiti da pristupite drugim veb ponudama kompanije SAP ili drugih entiteta SAP grupe ili obe opcije (bez obzira na bilo koju saglasnost datu u okviru odeljka „Prosleđivanje vaših Ličnih podataka drugim SAP kompanijama“ u nastavku). Međutim, izbor je uvek na vama koju od ovih dodatnih veb ponuda koristite, a vaši Lični podaci im se prosleđuju tek nakon što im prvi put pristupite. Uzmite u obzir da bez vaše saglasnosti date kompaniji SAP za kreiranje takvih korisničkih profila, SAP neće biti u mogućnosti da vam ponudi takve usluge u slučaju kada je vaša saglasnost zakonom propisan uslov kako bi vam kompanija SAP mogla pružiti te usluge.

   

  U okviru bilo koje veb ponude, osim samog omogućavanja pristupa, vaš profil se koristi za personalizaciju interakcije s drugim korisnicima (npr. pomoću funkcionalnosti slanja poruka ili praćenja) i od strane kompanije SAP za unapređenje kvaliteta komunikacije i saradnje preko tih ponuda i kako bi kompanija SAP obezbedila elemente igrifikacije (igrifikacija je proces uzimanja nečeg što već postoji, npr. veb stranica, Enterprise aplikacija ili onlajn zajednica, i integrisanje mehanike igre u njih u cilju povećanja učešća, zainteresovanosti i lojalnosti). U najvećoj meri u kojoj to podržava relevantna veb ponuda, možete da koristite funkcionalnost relevantne veb ponude za određivanje informacija koje želite da delite.

   

  Posebne kategorije Ličnih podataka. U vezi s registracijom za događaj ili seminar i obezbeđivanjem pristupa za njih, SAP od vas može zatražiti informacije o vašem zdravlju u cilju identifikacije i pružanja pomoći licima sa invaliditetom ili posebnim zahtevima u vezi sa ishranom tokom događaja. Za sve takve informacije potrebna je saglasnost koju dajete u okviru ove Izjave.

   

  Ne zaboravite da, ako ne navedete informacije o invaliditetu ili posebnim zahtevima u vezi sa ishranom, SAP neće moći da preduzme bilo kakve odgovarajuće mere predostrožnosti.

   

  Izrada profila za događaje. Ako se registrujete za događaj, seminar ili vebinar kompanije SAP, SAP može da podeli osnovne informacije o učesniku (vaše ime i prezime, kompaniju i adresu e-pošte) s drugim učesnicima istog događaja, seminara ili vebinara u svrhu komunikacije i razmene ideja.

   

  Prosleđivanje vaših Ličnih podataka drugim SAP kompanijama. SAP može preneti vaše Lične podatke drugim entitetima u SAP grupi. Trenutna lista entiteta SAP grupe se nalazi ovde. U takvim slučajevima, ti entiteti će zatim koristiti Lične podatke u iste svrhe i pod istim uslovima kao što je to navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti.

   

  Prosleđivanje vaših Ličnih podataka ostalim trećim stranama. Na vaš zahtev, kao što je navedeno u vašoj saglasnosti, SAP će preneti vaše podatke za registraciju kompanijama navedenim na stranici registracije. Ove kompanije će koristiti vaše podatke za registraciju u svrhe sopstvenog učešća u događaju i u obavezi su da nakon toga izbrišu ove podatke. Ako neka kompanija namerava da koristi vaše podatke u bilo koje druge svrhe, njeni predstavnici će vam se obratiti radi objašnjenja na koji način i u koje druge svrhe će koristiti vaše podatke za registraciju.

   

  Povlačenje saglasnosti date u okviru ove Izjave. U bilo kom trenutku možete da povučete saglasnost datu u okviru ove Izjave putem odjave. U slučaju povlačenja kompanija SAP neće više obrađivati Lične podatke koji su u vezi sa ovom saglasnošću, osim ako ne bude zakonom obavezana da to radi. U slučaju da SAP ima zakonsku obavezu da čuva vaše Lične podatke, vaši Lični podaci će biti izuzeti iz dalje obrade i čuvaće se samo tokom zakonom propisanog perioda. Međutim, bilo koje povlačenje nema uticaja na raniju obradu ličnih podataka od strane kompanije SAP do trenutka vašeg povlačenja. Pored toga, ako vaše korišćenje ponude kompanije SAP zahteva vašu prethodnu saglasnost, SAP neće (više) moći da vam obezbeđuje relevantnu uslugu (ili usluge ako povučete saglasnost da SAP koristi vaš profil u okviru usluge SAP Identity Authentication za više SAP ponuda), ponudu ili događaj nakon vašeg povlačenja.

  Informacije koje sakupe kolačići ili slične tehnologije, kao i bilo kakvo korišćenje takvih informacija, detaljnije je opisano u Izjavi o kolačićima kompanije SAP. Svoje preference za kolačiće možete izabrati na način opisan u Izjavi o kolačićima kompanije SAP tako što ćete posetiti vezu „Preference kolačića“ u podnožju početne stranice SAP.com.

  Kada SAP mora da postupa u skladu sa određenim zahtevima za privatnost u SAD, primenjuje se i sledeće:

   

  Politika privatnosti za decu u SAD. Kompanija SAP ne sakuplja svesno Lične podatke dece mlađe od 13 godina. Ukoliko ste roditelj ili staratelj i smatrate da SAP sakuplja informacije o detetu, obavestite kompaniju SAP na način opisan u ovoj Izjavi o privatnosti. SAP će preduzeti korake da u što skorijem roku izbriše takve informacije. S obzirom na to da veb stranice i usluge u mreži kompanije SAP nisu namenjene korisnicima mlađim od 16 godina i u skladu sa zahtevima za obelodanjivanje Zakona o privatnosti potrošača u Kaliforniji, SAP ne prodaje Lične podatke maloletnih lica mlađih od 16 godina.

   

  Kada SAP mora da postupa u skladu sa određenim zahtevima za privatnost u SAD u državi Kaliforniji, primenjuje se i sledeće:

   

  Bez praćenja. U vašem pretraživaču će možda biti moguće da postavite preferencu „Bez praćenja“. Osim ako nije drugačije navedeno, naše stranice ne uvažavaju zahteve za preferencu „Bez praćenja“. Međutim, možete izabrati da ne prihvatite kolačiće promenom označenih podešavanja na vašem veb pretraživaču ili, ako je moguće, upućivanjem na našu Izjavu o kolačićima. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju na vašem računaru tokom posete određenim stranicama na internetu i koriste se za identifikaciju vašeg računara. Ukoliko ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći da koristite određene funkcije naše stranice. Ova stranica ne dozvoljava trećim stranama da tokom vremena na više stranica prikupljaju informacije o vama.

   

  Imate pravo:

  • da od kompanije SAP zahtevate pristup svojim Ličnim podacima koje SAP prikuplja, koristi ili obelodanjuje;
  • da zahtevate da SAP izbriše vaše Lične podatke;
  • pravo na nediskriminatorni pristup ostvarivanju bilo kojih prava na zaštitu podataka;
  • u slučaju da SAP zahteva pristup vašim Ličnim podacima da te informacije budu prenosive, ukoliko je to moguće, u formatu već spremnom za upotrebu koji bi omogućio neometan prenos ovih informacija drugom primaocu.

  U skladu sa zahtevima za obelodanjivanje prema Zakonu o privatnosti potrošača u Kaliforniji („CCPA“), SAP ne prodaje i neće prodavati vaše Lične podatke. U skladu s procesom verifikacije definisanim u CCPA, SAP će zahtevati stroži proces verifikacije za zahteve za brisanje ili za Lične podatke koji se smatraju osetljivim ili važnim, kako bi se umanjila šteta koja bi vam mogla biti naneta neovlašćenim pristupom ili brisanjem vaših Ličnih podataka. Ako SAP mora od vas da zahteva dodatne informacije pored onih koje već čuva, SAP će ih koristiti samo za verifikaciju vašeg identiteta kako biste mogli da ostvarujete svoja prava u vezi sa zaštitom podataka ili u svrhe obezbeđivanja sigurnosti i sprečavanja prevara.

   

  Osim obaveštavanja kompanije SAP putem adrese e-pošte privacy@sap.com, možete ostvariti svoja prava i na sledeći način:

   

  Možete podneti zahtev besplatnim pozivom na brojeve navedene ovde. Takođe možete da imenujete ovlašćeno lice za podnošenje zahteva za ostvarivanje vaših prava na zaštitu podataka kompaniji SAP. Takvo ovlašćeno lice mora biti zavedeno u registar državnog sekretara Kalifornije i podneti dokaz da ima vaše ovlašćenje da postupa u vaše ime.

   

  Kada SAP mora da postupa u skladu sa određenim zahtevima za privatnost na Filipinima, primenjuje se i sledeće:

   

  Pojedinci sa područja Filipina mogu ostvarivati prava na sledeći način:

  Možete pozvati ili pisati kompaniji SAP kako biste podneli zahtev na sledeći način:

  webmaster@sap.com

  Telefon: +632-8705-2500

  Adresa: SAP Philippines, Inc.

   N/R: Zaduženi za zaštitu podataka

   27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

   

  Sledeće odredbe se odnose na stanovnike i državljane Filipina: 

  • možete tražiti odštetu koju dodeljuju Nacionalna komisija za zaštitu privatnosti ili sudovi ako ste pretrpeli štetu usled upotrebe nepreciznih, nepotpunih, zastarelih, netačnih, nezakonskim putem dobijenih ličnih podataka ili njihove neovlašćene upotrebe, uzimajući u obzir bilo koje kršenje vaših prava i sloboda kao lica čiji se podaci obrađuju;
  • ako ste pretrpeli kršenje prava na privatnost ili narušavanje sigurnosti ličnih podataka ili ako je kršenje Zakona o privatnosti podataka na drugi način uticalo na vas lično, možete podneti žalbu Nacionalnoj komisiji za zaštitu privatnosti;
  • vaša prava na prenosivost podataka. Vaši zakonski naslednici i zastupnici se mogu pozivati na vaša prava u bilo kom trenutku nakon vaše smrti ili kada ste onesposobljeni ili niste u stanju da ostvarite svoja prava. 

   

   

  Odredbe specifične za Kinu se primenjuju na državljane Republike Kine.

   

  Odredbe specifične za Kolumbiju se primenjuju na državljane Republike Kolumbije.

   

  Odredbe specifične za Rusiju se primenjuju na državljane Ruske Federacije.

  Nazad na vrh