Pereiti prie turinio

  SAP privatumo patvirtinimas


  Galioja nuo: 2021 m. balandžio 22 d.

  Norėdami peržiūrėti ankstesnę šio privatumo patvirtinimo versiją, spustelėkite čia.

  Kas yra Duomenų valdytojas? www.sap.com duomenų valdytojas yra SAP UAB (Lithuania), Gynėjų g. 16, Vilnius 01109, Lithuania („SAP“). Kai šioje svetainėje pateikiama registracijos forma, duomenų valdytojas gali skirtis, atsižvelgiant į faktinį pasiūlymą arba duomenų rinkimo tikslą, tačiau bet kokiu atveju jis nurodomas atskirose registracijos formos privatumo patvirtinime. Su SAP grupės duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti adresu privacy@sap.com.

   

  Kokius Asmens duomenis renka SAP? Kai apsilankote SAP svetainėse, SAP saugo tam tikrą informaciją apie jūsų naudojamą naršyklę, operacinę sistemą ir IP adresą.

   

  Jei naudosite registracijos formą, SAP surinks jūsų pateiktą informaciją: vardą ir pavardę, el. pašto adresus, telefono numerius, vietovę (šalį, valstiją / sritį, miestą), įmonės pavadinimą, darbo pareigas, skyrių ir funkcijas, esamą ryšį su SAP ir įmonės, kurioje dirbate, veiklos sritį. Jei nurodysite kredito kortelės numerį arba banko rekvizitus, kad iš SAP galėtumėte užsisakyti prekių arba paslaugų, SAP rinks šią informaciją, kad galėtų apdoroti mokėjimą už užsakytas prekes ar paslaugas.

   

  Kodėl SAP reikalingi jūsų Asmens duomenys? SAP prašo jūsų Asmens duomenų, kad galėtų užtikrinti jūsų prieigą prie šios svetaines, pristatyti užsakytas prekes arba paslaugas ir vykdyti teisinius įsipareigojimus, įskaitant patikrinimus, reikalingus remiantis taikomais eksporto įstatymais.  Jei SAP jūsų Asmens duomenis naudoja remdamasi įstatyminiais leidimais, daugiau informacijos apie tai, kam SAP reikalingi jūsų Asmens duomenys, rasite toliau pateikiamame B skyriuje. Jei SAP jūsų Asmens duomenis naudoja remdamasi jūsų sutikimu, daugiau informacijos apie tai, kam SAP reikalingi jūsų Asmens duomenys, rasite toliau pateikiamame C skyriuje. Jei SAP jūsų Asmens duomenis naudoja remdamasi jūsų leidimu, šio Privatumo patvirtinimo informaciją apie atitinkamus sutikimo dėl tam tikrų Asmens duomenų naudojimo tipų pareiškimai taip pat pateikiami Sutikimų išteklių centras.  Įprastai, nors Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, jų negavus SAP gali nepavykti įvykdyti jūsų užklausos. Pavyzdžiui, SAP gali reikėti jūsų Asmens duomenų norint apdoroti jūsų pateiktą užsakymą arba suteikti jums prieigą prie prašomo žiniatinklio pasiūlymo. Tokiais atvejais be tam tikrų jūsų Asmens duomenų SAP negali įvykdyti jūsų užklausos.

   

  Atkreipkite dėmesį, kad galite užsisakyti prekių arba paslaugų nepateikę sutikimo dėl SAP tolesnės rinkodaros operacijų.

   

  Iš kokių tipų trečiųjų šalių SAP gauna Asmens duomenis?  Dauguma atvejų SAP Asmens duomenis gauna iš jūsų.  SAP taip pat gali gauti Asmens duomenis iš trečiosios šalies, jei tai leidžia taikomi vietos įstatymai.  SAP šiuos Asmens duomenis tvarko remdamasi šiuo Privatumo patvirtinimu ir visais papildomais apribojimais, taikomais trečiųjų šalių, kurios pateikė tokius duomenis SAP, arba taikomais vietos įstatymais. Šie trečiųjų šalių šaltiniai apima:

  • SAP ir (arba) SAP grupės verslo sandorius su jūsų darbdaviu
  • Trečiąsias šalis, kurioms nurodėte dalintis jūsų Asmens duomenimis su SAP

   

  Kiek laiko SAP saugo mano Asmens duomenis? SAP saugos jūsų Asmens duomenis tik tol, kol tai bus reikalinga:

  • norint užtikrinti jums galimybę gauti norimas prekes ir pasaugas, įskaitant svetainės sap.com naudojimą;
  • norint užtikrinti, kad SAP laikysis savo teisinių įsipareigojimų, atsirandančių, be kita ko, iš taikomų eksporto įstatymų.
  • kol paprieštarausite, kad SAP tokiu būdu naudotų duomenis, jei SAP naudoja jūsų duomenis remdamasi savo teisėtais verslo interesais, kaip apibrėžta toliau šiame Privatumo patvirtinime.
  • kol atšauksite savo sutikimą, pateiktą šiame Privatumo patvirtinime, jei SAP tvarko jūsų duomenis remdamasi jūsų sutikimu

  SAP taip pat laikys jūsų Asmens duomenis ilgiau, jeigu pagal imperatyvinės teisės normas būtų reikalaujama Asmens duomenis laikyti ilgiau arba kai Asmens duomenys reikalingi SAP, kad pareikštų arba gintų teisinius reikalavimus. SAP laikys Asmens duomenis iki atitinkamo saugojimo laikotarpio pabaigos arba kol bus įvykdyti atitinkami reikalavimai.

   

  Kas yra jūsų Asmens duomenų gavėjai ir kur tokie duomenys bus tvarkomi? Jūsų Asmens duomenys bus perduoti apdoroti šių kategorijų trečiosioms šalims:

  • „SAP Group“ priklausančioms įmonėms
  • trečiosios šalies paslaugų teikėjai; pvz., konsultavimo paslaugų ir kitų papildomų susijusių paslaugų, skirtų svetainei arba naujienlaiškiams teikti

  Kaip pasaulinės įmonių grupės, veikiančios tarptautiniu mastu, dalis, SAP turi dukterinių įmonių („SAP grupė“) ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, esančių už Europos ekonominės erdvės („EEE“) ribų arba iš regiono, kuriam taikomas teisinis tarptautinių duomenų perdavimo apribojimas, ir perduos jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už EEE ribų. Jei tokie perdavimai vykdomi į šalį, dėl kurios ES Komisija nėra priėmusi tinkamumo sprendimo, SAP naudojasi ES standartinėmis sutarčių nuostatomis, kad sutartyje reikalautų, jog jūsų Asmens duomenims būtų taikomas duomenų apsaugos lygis, atitinkantis EEE lygį. Tokių standartinių sutarčių sąlygų kopiją (suredaguotą siekiant pašalinti komercinę ar nesvarbią informaciją) galite gauti atsiuntę užklausą adresu privacy@sap.com. Čia taip pat galite gauti daugiau informacijos iš Europos Komisijos apie tarptautinį duomenų apsaugos aspektą.

   

  Kokios yra jūsų duomenų apsaugos teisės?

   

  Bet kada galite paprašyti SAP prieigos prie informacijos apie tai, kokius jūsų Asmens duomenis SAP tvarko, ir pataisyti arba panaikinti tokius Asmens duomenis. Tačiau atminkite, kad SAP gali panaikinti arba panaikins jūsų Asmens duomenis tik tuo atveju, jei jų laikyti neįpareigoja įstatymas arba SAP neturi viršesnės teisės juos išlaikyti. Taip pat atminkite, kad pateikę prašymą SAP panaikinti jūsų Asmens duomenis, nebegalėsite toliau naudoti jokių SAP paslaugų, kurias teikiant SAP reikia naudoti jūsų Asmens duomenis.

   

  Jeigu SAP naudoja Asmens duomenis, remdamasi jūsų sutikimu arba vykdydama sutartį su jumis, galite SAP papildomai prašyti Asmens duomenų, kuriuos pateikėte SAP, kopijos.  Tokiu atveju kreipkitės toliau nurodytu el. pašto adresu ir nurodykite informaciją arba tvarkymo veiksmus, su kuriais susijęs jūsų prašymas, formatą, kuriuo norite gauti šią informaciją, ir kam siųsti Asmens duomenis (jums ar kitam asmeniui). SAP atidžiai išnagrinės jūsų prašymą ir aptars su jumis, kaip geriausiai jį įvykdyti.

   

  Be to, galite prašyti SAP, kad jūsų Asmens duomenis būtų draudžiama tvarkyti bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų: i) nurodote, kad SAP turimi Asmens duomenys apie jus yra neteisingi, tol, kol SAP paprašys patikrinti atitinkamų Asmens duomenų tikslumą, ii) SAP neturi teisinio pagrindo tvarkyti jūsų Asmens duomenis ir pareikalaujate, kad SAP nebetvarkytų jūsų Asmens duomenų, iii) SAP nebereikia jūsų Asmens duomenų, tačiau teigiate, kad reikalaujate SAP išlaikyti šiuos duomenis, siekdami pareikšti pretenziją dėl įstatyminių teisių ar jas realizuoti arba apsiginti nuo trečiosios šalies pretenzijų, arba iv) jei prieštaraujate, kad SAP tvarkytų jūsų Asmens duomenis remdamasi savo teisėtais interesais (išdėstytais toliau C skyriuje) tiek laiko, kiek SAP jo prireiks norint nustatyti, ar ji turi viršesnį interesą arba teisinę prievolę tvarkyti jūsų Asmens duomenis.

   

  Tačiau atminkite, kad SAP gali panaikinti arba panaikins jūsų Asmens duomenis tik tuo atveju, jei jų laikyti neįpareigoja įstatymas arba SAP neturi viršesnės teisės juos išlaikyti. Taip pat atminkite, kad pateikę prašymą SAP panaikinti jūsų Asmens duomenis, nebegalėsite toliau naudoti jokių SAP paslaugų, kurias teikiant SAP reikia naudoti jūsų Asmens duomenis.

   

  Kaip galite naudotis savo duomenų apsaugos teisėmis? Visas užklausas dėl naudojimosi savo teisėmis siųskite adresu webmaster@sap.com.

   

  Kaip SAP tikrins užklausas dėl naudojimosi duomenų apsaugos teisėmis?  Prieš tvarkydama duomenų apsaugos teisę, kuria norite naudotis, SAP imsis priemonių, kad užtikrintų, jog pakankamai tiksliai patikrins jūsų tapatybę.  Kai bus įmanoma, SAP sulygins Asmens duomenis, kuriuos nurodysite pateikdami užklausą dėl naudojimo savo teisėmis, su SAP jau tvarkoma informacija. Tai gali apimti dviejų ar daugiau duomenų punktų, kuriuos nurodote pateikdami užklausą, sugretinimą su dviem ar daugiau duomenų punktų, kuriuos SAP jau tvarko. 

   

  SAP atsisakys tvarkyti užklausas, kurios yra akivaizdžiai nepagrįstos, perteklinės, nesąžiningos arba kurių kitaip nereikalauja vietiniai įstatymai.

   

  Teisė pateikti skundą. Jei manote, kad SAP tvarko jūsų Asmens duomenis ne pagal šiame Privatumo patvirtinime nustatytus reikalavimus arba galiojančius duomenų apsaugos įstatymus, bet kada galite pateikti skundą EEE šalies, kurioje gyvenate, duomenų apsaugos institucijai arba šalies ar valstijos, kurioje SAP turi registruotąją buveinę, duomenų apsaugos institucijai.

   

  Ar galiu naudotis SAP prekėmis ir paslaugomis, jei esu nepilnametis (-ė) arba vaikas?

   

  Vaikai. Bendrai, SAP svetainės ir internetinės paslaugos nėra skirtos naudotojams, jaunesniems nei 16 metų arba lygiaverčiam minimaliam amžiui atitinkamoje jurisdikcijoje. Jei esate jaunesnis (-ė) nei 16 metų, negalite registruotis ir naudotis šiomis svetainėmis ar internetinėmis paslaugomis. 

  Kodėl SAP reikia naudoti mano Asmens duomenis ir kokiu teisiniu pagrindu SAP juos naudoja?

   

  Apdorojimas siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. SAP reikalauja jūsų Asmens duomenų, kad galėtų pristatyti prekes ar paslaugas, kurias užsisakote pagal jūsų su SAP sudarytą sutartį, kad sudarytų prekių ir paslaugų sutartį tarp jūsų ir SAP arba kad siųstų jums sąskaitas už užsakytas prekes ar paslaugas. SAP tvarko Asmens duomenis vykdydama sutartinius įsipareigojimus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą arba pagal atitinkamus kitų nacionalinių įstatymų straipsnius, kai jie yra taikomi.

   

  Apdorojimas, kai jis būtinas siekiant įvykdyti SAP sutartinius įsipareigojimus, apima atsakymą į jūsų susijusias užklausas, jūsų atsiliepimų apdorojimą ar palaikymo teikimą. Taip pat tai gali apimti duomenis apie pokalbius, kuriuos iniciavote ar įgalinote naudodami pokalbio funkcijas SAP.com arba kitose vietinėse SAP internetinėse vietose, kontaktines formas, el. laiškus arba pokalbius telefonu. Šiame Privatumo patvirtinime „prekės ir paslaugos“ apima prieigą prie SAP internetinių paslaugų, pasiūlymų, konkursų, totalizatorių, kito turinio, su rinkodara nesusijusių naujienlaiškių, techninės dokumentacijos, mokymų, seminarų ir renginių.

   

  Be to, SAP nuolat bendrauja su jos paslaugų naudotojais el. paštu ir gali susisiekti su jais telefonu, kad išnagrinėtų klientų skundus arba ištirtų įtartinas operacijas.

   

  SAP naudos jūsų el. pašto adresą norėdama patvirtinti sąskaitos atidarymą, siųsti pranešimus apie mokėjimus, informaciją apie jos produktų bei paslaugų pakeitimus ir kitokius įstatymų numatytus pranešimus. Paprastai naudotojai negali atsisakyti šių ryšių, nes šie ryšiai yra reikalingi atitinkamiems verslo santykiams ir nėra naudojami rinkodaros tikslais.

   

  Su rinkodara susiję ryšiai (pvz., el. laiškai ir telefono skambučiai): SAP i) vietose, kuriose to reikalauja įstatymai, teiks tokią informacija tik gavusi jūsų sutikimą ir ii) suteiks galimybę atsisakyti, jei nebenorėsite iš mūsų gauti su rinkodara susijusių ryšių. Taip pat galite bet kada atsisakyti su rinkodara susijusių ryšių atnaujindami savo nuostatas.

   

  Tvarkymas siekiant užtikrinti atitiktį. SAP ir jos produktams, technologijoms bei paslaugoms taikomi įvairių šalių eksporto teisės aktai, įskaitant (be apribojimų) Europos Sąjungos valstybes nares ir Jungtines Amerikos Valstijas. Pripažįstate, kad pagal taikomus šių šalių eksporto įstatymus, prekybos sankcijas ir embargą SAP privalo imtis priemonių, kad neleistų vyriausybės išleisto sąrašo šalių, kurioms taikomos sankcijos, juridiniams asmenims, organizacijoms ir šalims pasiekti tam tikrus produktus, technologijas ir paslaugas per SAP svetaines arba kitus SAP kontroliuojamus pateikimo kanalus. Tai gali apimti i) bet kokių šiame dokumente nurodytų naudotojo registracijos duomenų ir kitos naudotojo pateiktos informacijos apie jo arba jos tapatybę automatines patikras pagal sankcijas taikančios šalies sąrašus; ii) reguliarius tokių patikrų kartojimus, atnaujinus sankcijas taikančios šalies sąrašus arba naudotojui atnaujinus savo informaciją; iii) prieigos prie SAP paslaugų ir sistemų blokavimą galimos atitikties atveju ir iv) susisiekimą su naudotoju norint patvirtinti jo arba jos tapatybę galimos atitikties atveju. Bet koks toks jūsų Asmens duomenų naudojimas grindžiamas leidimu tvarkyti Asmens duomenis siekiant įvykdyti įstatymų nustatytus įpareigojimus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas arba atitinkami kitų nacionalinių įstatymų straipsniai, kai jie yra taikomi) ir SAP teisėtus interesus (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas arba atitinkami kitų nacionalinių įstatymų straipsniai, kai jie yra taikomi).

   

  Be to, jūs sutinkate, kad informacija, reikalinga jūsų Asmens duomenų tvarkymo arba reklaminės medžiagos gavimo duomenų apsaugos ir privatumo pasirinkimams stebėti (kitaip tariant, ar jūs aiškiai sutikote, ar atsisakėte gauti reklaminę medžiagą (tai priklauso nuo šalies, kurioje veikia atitinkama SAP grupės įmonė), gali būti keičiamasi tarp SAP grupės narių, kai tai reikalinga atitikčiai užtikrinti.

   

  Apdorojimas remiantis SAP teisėtu interesu. SAP gali naudoti jūsų Asmens duomenis, remdamasi savo teisėtais interesais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas arba atitinkami kitų nacionalinių įstatymų straipsniai, kai jie yra taikomi):

  • Sukčiavimas ir teisiniai reikalavimai.  Jei prireiks, SAP naudos jūsų Asmens duomenis nusikalstamos veiklos, tokios kaip sukčiavimas, prevencijai ar patraukimui už ją į baudžiamąją atsakomybę, o taip pat norėdama pareikšti teisinį ieškinį arba nuo jo gintis.
  • Anketos ir apklausos. SAP gali pakviesti užpildyti anketas ir dalyvauti apklausose. Šios anketos ir apklausos sudarytos taip, kad jas galima būtų užpildyti nepateikiant jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti jūsų tapatybę. Jei vis dėlto anketoje ar apklausoje įvestumėte tokių duomenų, tokius Asmens duomenis SAP naudos savo produktams ir paslaugoms tobulinti.
  • Sutarties vykdymas. Jei perkate ar ketinate pirkti prekes ar paslaugas iš SAP verslo kliento vardu arba kitaip tapti paskirtuoju kontaktiniu asmeniu („Kliento kontaktiniu asmeniu“) verslo ryšiams tarp verslo kliento ir SAP palaikyti, SAP šiam tikslui naudos jūsų Asmens duomenis. Kad būtų išvengta abejonių, tai apima veiksmus, kurių reikia norint užmegzti atitinkamus verslo ryšius. Jei esamas Kliento kontaktinis asmuo praneš SAP, kad jūs ji arba ją pakeisite, SAP nuo tokio pranešimo momento laikys jus atitinkamo Kliento kontaktiniu asmeniu, kol pareikšite prieštaravimą, kaip išdėstyta toliau.
  • Anoniminių duomenų rinkinių kūrimas. Pagal šį Privatumo patvirtinimą pateiktus Asmens duomenis SAP pavers anonimiškais ir sukurs anoniminius duomenų rinkinius, kuriuos vėliau naudos tobulindama savo ir savo filialų produktus ir paslaugas.
  • Personalizuotas turinys. Jei pasirinksite gauti rinkodaros pranešimus, pvz., informacinius biuletenius, brošiūras ar techninę dokumentaciją, iš SAP, SAP rinks ir kaups informaciją apie tai, kaip jūs sąveikaujate su tokiu turiniu, kad kurtų, plėtotų, valdytų, užtikrintų ir tobulintų mūsų ryšį su jumis.  Ši informacija yra kaupiama ir naudojama siekiant padėti SAP suteikti daugiau naudingos informacijos ir suprasti, kas labiausiai jus domina.
  • Įrašymas kokybės gerinimo tikslais. SAP įrašys skambučius telefonu (skambučio metu atitinkamai informavusi jus apie tai prieš pradedant įrašymą) arba pokalbių seansus SAP paslaugų kokybės tobulinimo tikslais.
  • Siekdama pateikti naujausią informaciją arba prašyti atsiliepimo. Esamų jūsų ir SAP verslo ryšių aprėptimi SAP gali informuoti jus, kai tai leidžia vietos įstatymai, apie savo produktus ir paslaugas (įskaitant internetinius seminarus, seminarus ir renginius), kurie yra panašūs arba susiję su produktais ir paslaugomis, kuriuos jau įsigijote iš SAP arba naudojate. Be to, jei lankysitės SAP internetiniame seminare, seminare ar renginyje, atsisiųsite ar peržiūrėsite techninę dokumentaciją, naujienlaiškius, vaizdo įrašus, programinės įrangos bandomąsias versijas arba pirksite produktus ar paslaugas iš SAP, SAP gali susisiekti su jumis ir paprašyti atsiliepimo dėl susijusios medžiagos, produkto ar paslaugos patobulinimo.

  Teisė prieštarauti. Bet kuriuo metu galite paprieštarauti, kad SAP naudotų jūsų Asmens duomenis, kaip išdėstyta šiame skyriuje, atnaujindami atitinkamą nuostatą. Tokiu atveju SAP atidžiai peržiūrės jūsų prieštaravimą ir nustos toliau naudoti atitinkamą informaciją, nebent SAP turėtų įtikinamą tolesnio šios informacijos naudojimo teisėtą pagrindą, kuris būtų viršesnis už jūsų prieštaravimą arba jei SAP tokia informacija būtų reikalinga teisinių ieškinių nustatymui, pateikimui arba gynimui.

   

  Tvarkymas remiantis taikomais vietos įstatymai. Jeigu taikytina nacionalinė teisė leidžia SAP tai daryti, verslo tikslais SAP naudosis informacija apie jus, dalis kurios yra Asmens duomenys:

  • norint planuoti ir rengti renginius
  • norint rengti internetinius forumus ar internetinius seminarus
  • rinkodaros tikslais, pvz., norint pateikti informaciją apie naujausius SAP produktus ir paslaugas, o taip pat būsimus renginius
  • norint susisiekti su jumis ir aptarti jūsų tolesnį domėjimąsi SAP paslaugomis ir pasiūlymais
  • norint padėti SAP kurti, plėtoti, valdytų, teikti ir tobulinti SAP paslaugas, produktus, turinį ir reklamą ir pagerinti, atnaujinti arba patobulinti paslaugą ar įrenginį, kurie priklauso SAP arba yra jos pagaminti ar valdomi.
  • siekiant pateikti jums labiau personalizuotą informaciją
  • nuostolių prevencijai
  • paskyros ir tinklo saugos tikslais
  • vidiniais tikslais, pvz., auditui, analizei ir tyrimams siekiant patobulinti SAP produktus ir paslaugas
  • norint patikrinti jūsų tapatybę ir nustatyti tinkamas paslaugas
  • norint aptikti saugos incidentus, apsisaugoti nuo kenkėjiškos, apgaulingos, nesąžiningos ar neteisėtos veiklos ir patraukti už tokią veiklą atsakingus asmenis į baudžiamąją atsakomybę
  • norint derinti siekiant identifikuoti ir pašalinti klaidas, kurios trikdo esamą numatytą funkcionalumą
  • norint vykdyti vidinius tyrimus technologiniam plėtojimui ir demonstravimui
  • norint vykdyti veiklas, kuriomis tikrinama arba palaikoma paslaugos ar įrenginio, kuris priklauso SAP, buvo SAP pagamintas ar jai skirtas arba valdomas SAP, kokybė arba sauga.

  Toliau nurodytais atvejais SAP apdoros jūsų Asmens duomenis, jei jūs davėte išankstinį sutikimą dėl konkretaus siūlomo jūsų Asmens duomenų apdorojimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) arba pagal atitinkamą kitų nacionalinių įstatymų straipsnį, jei toks yra taikomas.  Kiekvienas toliau esantis skyrius apie Asmens duomenų tvarkymo operacijas yra susietas su vienu sutikimo patvirtinimu, pateiktu Sutikimų išteklių centre. Jei, iš pradžių suteikę vieną arba daugiau sutikimų, iš naujo atidarysite šį Privatumo patvirtinimą, matysite visą Privatumo patvirtinimą, o ne tik informaciją apie jūsų pateiktus sutikimus.

   

  Naujienos apie SAP produktus ir paslaugas. Pagal atitinkamą nuostatą ir jūsų sutikimą, SAP gali naudoti jūsų vardą ir pavardę, el. pašto ir pašto adresą, telefono numerį, pareigas ir pagrindinę informaciją apie jūsų darbdavį (pavadinimą, adresą ir pramonės šaką) bei sąveikos profilį, pagrįstą ankstesnėmis jūsų sąveikomis su SAP (ankstesni pirkimai, dalyvavimai internetiniuose seminaruose, seminaruose ar renginiuose arba (internetinių) paslaugų naudojimas – daugiau informacijos šia tema rasite Slapukų patvirtinime, rodomame atitinkamoje SAP svetainėje), siekdama pateikti naujausią informaciją apie produktų pristatymus, programinės įrangos naujinimus, programinės įrangos versijos naujinimus, specialiuosius pasiūlymus ir kitą informaciją apie SAP programinę įrangą ir paslaugas (įskaitant reklaminio pobūdžio naujienlaiškius) bei SAP renginius ir siekdama rodyti susijusį turinį SAP svetainėse. Vykdydama visas šias reklaminio pobūdžio veiklas, SAP gali pateikti maišos būdu apdorotą naudotojo ID trečiosios šalies naudojamuose socialiniuose tinkluose ar kituose žiniatinklio pasiūlymuose (pvz., „Twitter“, „LinkedIn“, „Facebook“, „Instagram“ arba „Google“), kuriuose ši informacija lyginama su socialinių tinklų duomenimis arba žiniatinklio pasiūlymo savų duomenų bazėmis, siekdama rodyti jums tinkamesnę informaciją.

   

  Naudotojų profilių kūrimas. SAP siūlo jums galimybę naudoti jos žiniatinklio pasiūlymus, įskaitant forumus, tinklaraščius ir tinklus (pvz., „SAP Community“), susietus su šia svetaine, kuriuose turite užsiregistruoti ir sukurti naudotojo profilį. Naudotojo profiliai suteikia galimybę rodyti asmeninę informaciją kitiems naudotojams, įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų vardą ir pavardę, nuotrauką, socialinių tinklų paskyras, pašto adresą, el. pašto adresą arba abu adresus, telefono numerį, asmeninius pomėgius, įgūdžius ir pagrindinę jūsų įmonės informaciją.

   

  Šie profiliai gali būti susiję su atskiru SAP žiniatinklio pasiūlymu arba, jei sukurti naudojant „SAP Identity Authentication Service“, gali leisti jums pasiekti kitus SAP žiniatinklio pasiūlymus ir (arba) kitų SAP grupės subjektų pasiūlymus (nepaisant skyriuje „Jūsų Asmens duomenų persiuntimas kitoms SAP įmonėms“ duotų sutikimų). Tačiau visuomet galite pasirinkti, kuriuos iš šių papildomų žiniatinklio pasiūlymų jūs naudosite, ir jūsų Asmens duomenys, pirmą kartą naudojant prieigą, bus persiųsti tik jiems. Atminkite, kad nedavus SAP sutikimo kurti tokius naudotojo profilius, SAP negalės pasiūlyti jums tokių paslaugų, kai jūsų sutikimo, kad SAP gali teikti jums šias paslaugas, reikalaujama pagal įstatymus.

   

  Bet kuriame žiniatinklio pasiūlyme jūsų profilis naudojamas ne tik paprasčiausiai prieigai, bet ir sąveikai su kitais naudotojais personalizuoti (pvz., pranešimų arba sekimo funkcijos naudojimo), SAP skatinti bendravimo ir bendradarbiavimo kokybę tokiais pasiūlymais ir SAP teikti žaidybinimo elementus (žaidybinimas yra žaidimo mechanizmo integravimas esamame elemente, pvz., svetainėje, įmonės taikomojoje programoje arba internetinėje bendruomenėje, siekiant motyvuoti dalyvavimą, įtraukti arba stiprinti lojalumą). Tiek kiek daugiausiai leidžia atitinkamas žiniatinklio pasiūlymas, naudodami atitinkamo žiniatinklio pasiūlymo funkciją, galite nustatyti, kokią informaciją norite bendrinti.

   

  Asmens duomenų specialiosios kategorijos. Registruojantis renginyje arba seminare ir suteikiant prieigą prie jų, identifikavimo tikslais ir renginio metu rūpindamasi negalią turinčiais ar specialiųjų mitybos poreikių turinčiais asmenimis, SAP gali paprašyti informacijos apie jūsų sveikatą. Visa tokia informacija pagrįsta čia jūsų duotu sutikimu.

   

  Atminkite, kad jei nepateiksite informacijos apie negalias arba specialiuosius mitybos poreikius, SAP negalės imtis atitinkamu priemonių.

   

  Renginio profiliavimas. Jeigu užsiregistruosite SAP renginyje, seminare arba internetiniame seminare, SAP gali bendrinti pagrindinę dalyvio informaciją (jūsų vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą ir el. pašto adresą) su kitais to paties renginio, seminaro arba internetinio seminaro dalyviais, bendravimo ir apsikeitimo idėjomis tikslais.

   

  Asmens duomenų persiuntimas kitoms SAP įmonėms. SAP gali perduoti jūsų Asmens duomenis kitiems SAP grupės subjektams. Dabartinį SAP grupės subjektų sąrašą rasite čia. Tokiais atvejais šie subjektai naudos Asmens duomenis tais pačiais tikslais ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip aprašyta šiame privatumo patvirtinime.

   

  Asmens duomenų persiuntimas kitoms trečiosioms šalims. Jūsų prašymu, kaip nurodyta jūsų sutikime, SAP perduos jūsų registracijos duomenis registracijos puslapyje nurodytoms įmonėms. Įmonės naudos jūsų registracijos duomenis dalyvavimo renginyje tikslais ir po to privalo duomenis ištrinti. Jei įmonės ketina naudoti jūsų duomenis kitais tikslais, jos su jumis susisieks, kad paaiškintų, kaip ir kokiais kitais tikslais jie naudos jūsų registracijos duomenis.

   

  Duoto sutikimo atšaukimas. Bet kada galite atšaukti čia duotą sutikimą atšaukdami prenumeratą. Jei bus atšaukta, SAP daugiau netvarkys Asmens duomenų pagal šį sutikimą, jei to nereikalaus įstatymai. Jeigu SAP privalės išlaikyti jūsų Asmens duomenis dėl teisinių priežasčių, jūsų Asmens duomenys nebus daugiau apdorojami ir bus laikomi tik įstatymo nustatytą terminą. Tačiau bet koks atšaukimas neturės įtakos buvusiam SAP asmens duomenų apdorojimui iki atšaukimo laiko. Be to, jei jums norint naudoti SAP pasiūlymą, reikalingas išankstinis sutikimas, jums atšaukus, SAP (daugiau) nebegalės teikti atitinkamos paslaugos (arba paslaugų, jeigu atšaukiate sutikimą SAP naudoti kelių SAP pasiūlymų jūsų profilį pagal „SAP Identity Authentication Service“), pasiūlymo arba renginio.

  Informacija,surinkta naudojant slapukus ar panašias technologijas, ir bet koks toksinformacijos naudojimas išsamiai aprašyti SAP Slapukų patvirtinime. Galitenaudotis savo slapukų nuostatomis, kaip nurodyta SAP Slapukų patvirtinime,spustelėję saitą „Slapukų nuostatos“ SAP.com pagrindiniopuslapio apačioje.

  Kai SAP taikomi tam tikri privatumo reikalavimai Jungtinėse Amerikos Valstijose, taip pat taikoma:

   

  JAV vaikų privatumas. SAP sąmoningai nerenka vaikų iki 13 metų Asmens duomenų.  Jei esate tėvas arba globėjas ir manote, kad SAP galėjo surinkti informaciją apie jūsų vaiką, susisiekite su SAP kaip aprašyta šiame Privatumo pristatyme.  SAP imsis veiksmų, kad kuo greičiau panaikintų tokią informaciją.  Atsižvelgiant į tai, kad SAP svetainės ir internetinės paslaugos nėra skirtos jaunesniems nei 16 metų naudotojams ir laikantis CCPA informacijos atskleidimo reikalavimų, SAP neparduoda nepilnamečių iki 16 metų Asmens duomenų.

   

  Kai SAP taikomi tam tikri privatumo reikalavimai Jungtinių Amerikos Valstijų Kalifornijos valstijoje, taip pat taikoma:

   

  Nesekti. Jūsų naršyklė gali leisti nustatyti nuostatą „Nesekti“. Jei nenurodyta kitaip, mūsų svetainės nevykdo užklausų „Nesekti“. Tačiau galite pasirinkti nepriimti slapukų pakeisdami priskirtuosius savo žiniatinklio naršyklės parametrus, arba, kai įmanoma, naudodami mūsų Slapukų patvirtinimą. Slapukai yra maži teksto failai, padedami jūsų kompiuteryje, kai lankotės tam tikrose svetainėse internete, naudojami jūsų kompiuteriui identifikuoti. Nesutikę priimti slapukų, greičiausiai negalėsite naudoti tam tikrų svetainės funkcijų ir priemonių. Ši svetainė neleidžia trečiosioms šalims rinkti informacijos apie jus per tam tikrą laiką ir skirtingose svetainėse.

   

  Turite teisę: 

  • reikalauti iš SAP prieigos prie jūsų Asmens duomenų, kuriuos SAP renka, naudoja arba atskleidžia;
  • reikalauti, kad SAP ištrintų jūsų Asmens duomenis;
  • į nediskriminuojantį elgesį su jumis, kai naudojatės bet kuriomis savo duomenų apsaugos teisėmis; 
  • reikalauti, kad, SAP paprašius suteikti prieigą prie jūsų Asmens duomenų, ši informacija būtų nešiojama, jei įmanoma, parengtu naudoti formatu, leidžiančiu jums šią informaciją be kliūčių perduoti kitam gavėjui.

  Pagal Kalifornijos vartotojų privatumo įstatymo (angl. California Consumer Privacy Act – CCPA) nustatytus atskleidimo reikalavimus SAP neprekiaus jūsų Asmens duomenimis. Pagal patvirtinimo procesą, apibrėžtą Kalifornijos vartotojų privatumo įstatyme (angl. California Consumer Privacy Act – CCPA), SAP taikys griežtesnį tikrinimo procesą trynimo užklausoms arba Asmens duomenims, kurie laikomi neskelbtinais arba vertingais, kad sumažintų žalą, kurią jums gali sukelti neįgaliota prieiga prie jūsų Asmens duomenų arba jų ištrynimas.   Jei SAP privalo prašyti jūsų pateikti papildomos informacijos be tos, kurią SAP jau tvarko, SAP tokią informaciją naudos tik tikrindama jūsų tapatybę, kad galėtumėte naudotis savo duomenų apsaugos teisėmis, arba saugumo ir sukčiavimo prevencijos tikslais.

   

  Be to, susisiekę SAP el. paštu privacy@sap.com, taip pat galite naudotis šiomis savo teisėmis:

   

  Galite nemokamai paskambinti, kad pateiktumėte prašymą nurodytais numeriais, nurodytais čia. Taip pat galite paskirti įgaliotąjį atstovą pateikti SAP užklausas dėl jūsų naudojimosi savo duomenų apsaugos teisėmis. Toks įgaliotasis atstovas turi būti įregistruotas Kalifornijos valstijoje ir pateikti įrodymą, kad jūs davėte įgaliojimą atstovui veikti jūsų vardu. 

   

  Kai SAP taikomi tam tikri privatumo reikalavimai Filipinuose, taip pat taikomos šios nuostatos:

  Asmenys, esantys Filipinuose, taip pat gali naudotis savo teisėmis šiais būdais:

  Galite skambinti arba rašyti SAP, kad pateiktumėte užklausą:

  webmaster@sap.com

  Telefonas:    +632-8705-2500

  Adresas: SAP Philippines, Inc.

  Attn: Data Protection Officer

  27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

   

  Filipinų gyventojams ir piliečiams taikomos šios nuostatos: 

  • Galite reikalauti kompensacijos, kurią galiausiai suteikia Nacionalinė privatumo komisija arba teismai, jei patyrėte žalą dėl netikslių, neišsamių, pasenusių, melagingų, neteisėtai įgytų ar neleistino asmens duomenų naudojimo, atsižvelgiant į bet kokį teisių ir laisvių kaip duomenų subjekto pažeidimą;
  • Jei buvo pažeistas jūsų privatumas ar asmens duomenys arba kitaip asmeniškai nukentėjote dėl Duomenų privatumo įstatymo pažeidimo, galite pateikti skundą Nacionalinei privatumo komisijai.
  • Jūsų perdavimo teisės. Jūsų teisėti įpėdiniai ir perėmėjai gali naudotis jūsų teisėmis bet kada po jūsų mirties arba kai esate neveiksnūs ar nesugebantys pasinaudoti savo teisėmis. 

   

   

  Kinijai taikomos nuostatos taikomos Kinijos Respublikos piliečiams.

   

  Kolumbijai taikomos nuostatos taikomos Kolumbijos Respublikos piliečiams.

   

  Rusijai taikomos nuostatos taikomos Rusijos Federacijos piliečiams.

  Grįžti aukštyn