Hoppa till Innehåll
Verksamhetsmöte för finansiell planering och analys

Vad är FP&A?

 

Denna webbsida har maskinöversatts för att underlätta för dig. SAP ger inga garantier angående korrektheten eller fullständigheten av maskinöversättningen. Den ursprungliga engelska webbsidan hittar du genom att använda världskartan i det övre högra hörnet på denna sida.

Under de senaste åren har ekonomicheferna och deras team fått ett ökat tryck på sig att utvecklas från rekord- och scorehållare till strategiska affärspartners. De uppmanas att leverera meningsfull business intelligence till C-sviten, ge snabbt beslutsstöd över hela företaget och styra fartyget i en lönsam – och hållbar – riktning. Det är där FP&A kommer in.

FP&A-definition

Finansiell planering och analys (FP&A) är en uppsättning planerings-, prognos-, budgeterings- och analysaktiviteter som stödjer ett företags viktigaste affärsbeslut och övergripande finanshälsa. Med ett företags-FP&A-system kan finansteamen kombinera finansdata, operativa data och externa data (som marknadstrender) på ett och samma ställe. Finans kan analysera allt – och avslöja de djupgående insikter de behöver för att planera för framtiden och vägleda ett mer lönsamt beslutsfattande.

 

FP&A-verktyg kan hjälpa ekonomer:

 • Snabb och korrekt ekonomisk analys och rådgivning till företagsledare
 • Prognostisera hur potentiella beslut påverkar kassaflödet och resultatet
 • Bedöma och övervaka företagets övergripande ekonomiska hälsa och investeringar
 • Skapa och underhålla detaljerade finansmodeller och prognoser
 • Skapa agila, integrerade finansplaner som redovisar flera scenarier
 • Samarbeta med avdelningar för att förbereda och konsolidera budgetar
 • Anpassa företagets strategi till utförande och spåra resultat
 • Identifiera och bedöma nya intäktsmöjligheter och risker
 • Och mycket mer

Finansplanering och analys är vanligtvis en del av ett bredare ekonomistyrningssystem – som även innehåller funktioner för redovisning, intäkts- och likviditetsflödesstyrning, styrning, risk och konformitet (GRC) och andra centrala finansprocesser. Alternativt kan FP&A vara en del av en fristående analyslösning som integreras med andra affärssystem, som ERP. Oavsett vilket har FP&A vuxit från grundläggande kalkylblad och manuella beräkningar till moderna, molnbaserade lösningar som använder artificiell intelligens (AI), automatisering och avancerade analyser för att möta de ekonomiska utmaningarna i en snabbt föränderlig värld.

 

Uppkomsten av xP&A

År 2020 introducerade Gartner konceptet xP&A – som står för utökad planering och analys. xP&A tar det bästa av finansiell planering och analys och utvidgar det över hela företaget, bryter ner silor mellan avdelningar och synkar planer över verksamheten i realtid. Dessa kontinuerliga planer inkluderar allt från ekonomi, försäljning och marknadsföring till HR och försörjningskedjan. Genom att koppla samman dem kan företagen bli mycket smidigare och kunna planera för – och anpassa sig till – förändrade scenarier.

 

Begreppet xP&A är inte nytt – det var bara känt under många olika namn: sammankopplad planering, integrerad verksamhetsplanering, integrerad finansplanering, gemensam företagsplanering med flera. Men nu har vi ett namn vi alla kan samlas bakom – xP&A. Denna silo-busting, synkroniserade funktion har funnits i flera år (erbjuds av ledande programvaruleverantörer) och det är aldrig viktigare än just nu, när vi alla försöker planera för det oväntade och pivotera i en dim.

Grundläggande steg i FP&A-processen

FP&A-processen är en kontinuerlig cykel av insamling och analys av data. I takt med att företag växer och expanderar till nya marknader, och i tider av instabilitet på marknaden och snabba förändringar, blir processen mer komplex. Mer data måste samlas in och fler analyser måste göras – därför har många stora och medelstora företag bildat särskilda FP&A-filialer inom sina ekonomiavdelningar. Trots den ökande komplexiteten omfattar ramprogrammets och ramprogrammets process samma fyra grundläggande steg:

 1. Insamling, konsolidering och verifiering av uppgifter
  Det första steget i FP&A-processen går ut på att samla in finansiella och operativa data från ERP-system, datalager och andra affärslösningar. Dessutom kan även data från företag utanför företaget samlas in – såsom bredare demografiska, ekonomiska och marknadsrelaterade data.

  När alla nödvändiga data har samlats in måste de konsolideras, standardiseras och verifieras. Korrekta planer, prognoser, budgetar och analyser beror på kvaliteten och fullständigheten hos de data de använder – så det här steget är absolut nödvändigt. Det är också mycket tidskrävande, så företag vänder sig nu till AI-drivna lösningar som kan automatisera många av dessa uppgifter.
 2. Planering och prognostisering
  I det här steget använder FP&A-analytiker de framtagna uppgifterna för att skapa finansiella prognoser som förutspår hur verksamheten kommer att prestera i framtiden och om den leds i rätt riktning. Finansiella prognoser inkluderar försäljningsprognoser, likviditetsprognoser med mera. Finansiella prognosmodeller används också för att testa olika scenarier, simulera effekten av olika variabler och avgöra vilket handlingssätt som är bäst för att driva rätt resultat.

  De vanligaste finansplaneringsmetoderna är:

  Prediktiv planering: Med prediktiv planering skapar FP&A-proffs en modell för stora dataset med tidigare prestanda. Då används denna tidsserieprognosmodell för att prognostisera framtida prestanda. Prediktiv analys överdebiterar planeringsverktyg, särskilt när den är integrerad i en enda lösning och utökad med AI och maskininlärning.

  Drivrutinsbaserad planering: I förarbaserad planering identifierar analytiker ett företags viktigaste affärsdrivkrafter (handlar om de saker som är viktigast för framgången) – och skapar sedan en rad planer som matematiskt visar hur affärsdrivkrafterna skulle påverkas av olika variabler.

  Planering med flera scenarier: Planering och analys av scenarier är den planeringsmetod som företag använder i allt större utsträckning idag. I flerscenarioplaneringen gör analytikerna antaganden om vad som kan komma att hända framöver. De förutser konsekvenserna och skapar sedan en plan för hur man ska reagera på varje rimligt scenario.

  Dessa modeller och finansiella prognoser används för att skapa de finansiella och operativa planer som krävs för att uppnå verksamhetens övergripande strategiska mål. Den strategiska planen har utvecklats av företagsledningen med bidrag från ramprogrammet och den strategiska planen och omfattar högt uppsatta mål som intäkter och nettointäkter på kort och lång sikt.

  Samarbete mellan avdelningar är viktigt för alla typer av planering. Planerna säkerställer att alla data, variabler och expertis beaktas – och det bidrar till att öka både noggrannheten och engagemanget. Samverkan ger mer giltighet till planer – och bidrar till att skapa konsensus kring dem. Det är också här xP&A kommer in, som länkar och synkroniserar planer över alla avdelningar så att verksamheten kan eliminera silor och röra sig som en enda väloljad maskin.
 3. Budgetering
  I budgeteringssteget uppskattar FP&A-proffs de utgifter som behövs för att utföra företagsplanen baserat på intäkterna från den strategiska planen. De allokerar sedan en utläggsbudget till varje affärsenhet eller funktion – samt det intäkts- och likviditetsflöde de förväntas generera. Företag samarbetar med varje avdelning och rullar sedan upp de överenskomna budgetarna till en huvudbudget.

  Företagsbudgeten skapas oftast årligen och uppdateringar görs kvartalsvis i takt med att de finansiella villkoren ändras. För att bättre kunna hantera instabila marknadsförhållanden har dock många företag nu infört kontinuerliga budgetcykler som ofta uppdateras med rullande prognoser och prognoser. Vissa organisationer har också antagit nollbaserad budgetering, vilket gör att man undviker smällar och överdrifter genom att kontinuerligt utvärdera vilka utgifter som är nödvändiga och vilka som inte gör det.
 4. Prestandaövervakning och analys
  För att ge råd till företaget och tillhandahålla beslutsstöd analyserar FP&A-teamen finansdata och övervakar resultat – inklusive försäljning, utgifter, vinst, rörelsekapital, likviditetsflöde och andra nyckeltal – löpande. De besvarar ad hoc-frågor och översätter siffror till en berättelse – eller en databerättelse – för att hjälpa beslutsfattare att förstå en situation och vidta genomtänkta åtgärder.

FP&A-analytiker genererar också regelbundna rapporter och datavisualiseringar, och utför aktiviteter som lönsamhetsanalys – som inkluderar framtida vinstprognoser och kan svara på frågor som ”Vilka produkter och tjänster kommer att vara mest lönsamma nästa år och nu?” eller ”Bör vi lägga ut produktionen på entreprenad eller behålla den internt?”.

Modern teknik för FP& A

FP&A var en topprioritering för ekonomichefer och finansledare under 2020, och det är lätt att se varför. Automatisering, artificiell intelligens och molnet förändrar spelet – vilket gör planer, budgetar och prognoser mer exakta och finansiella analyser kraftfullare. Företag som använder dessa tekniker i sin FP&A-verksamhet har en mycket bättre kristallkula än konkurrenterna. Det är en otrolig fördel. 

 

Cloud: Traditionellt implementerades FP&A-mjukvara på premise, men molnbaserade lösningar erbjuder många möjligheter. De kan ansluta till fler Big Data-källor än sina lokala motparter, de kan nås var som helst, de erbjuder enkelt samarbete och de är skalbara och kostnadseffektiva. Den senaste tidens framsteg inom molnsäkerheten har också gjort data säkrare, i många fall, än om de skulle lagras på premisser.

 

AI och maskininlärning: Finansiella planerings- och analysverktyg som utökas med AI och maskininlärning är enormt fördelaktiga för FP&A-analytiker. De kan inte bara hjälpa användare att analysera fler typer av Stordata från fler källor, de kan också upptäcka trender, mönster, korrelationer och insikter som annars skulle kunna gå obemärkta förbi. AI och maskininlärning förbättrar dramatiskt noggrannheten i finansiella prognoser – och förutsägande analyser för superdebitering, självbetjäningsrapportering och planering med flera scenarier.

 

Integrerade samarbetsverktyg: Integrerad samarbets- och planeringsorkestrering – genom diskussions- och kommentarsverktyg (liknande Slack och Teams), automatiserad uppgiftsinplanering i en kalender och mobilvisning över telefon, surfplatta och Digital Boardroom – kan bidra till engagemang, noggrannhet och effektivitet i planeringsprocessen och FP&A-organisationen.

FP&A och COVID-19

Redan innan coronaviruset slog till hade finansledarna inlett processen med att digitalisera finans och anamma ny teknik – men utvecklingen gick långsamt. I februari 2020 hade endast 2 procent av FP&A-funktionerna anammat AI, trots att fördelarna var allmänt kända och mycket eftertraktade. Det största hindret var att många ekonomiavdelningar saknade den datakvalitet och ”enda sanningskälla” som krävdes för att AI-analyser skulle ge meningsfulla resultat.

 

I covid-19-tidsåldern finns det nu ett ökat behov av att införa AI-drivna FP&A-verktyg. Många företag står inför omedelbara likviditetsproblem och extrem finansiell stress till följd av virusrelaterade nedstängningar, störningar och förändringar. De behöver mer exakta prognoser och mer realistiska budgetar. De måste hitta nya och kreativa sätt att tjäna pengar, spara pengar och säkerställa verksamhetens kontinuitet. Och de behöver skapa långsiktiga, integrerade planer för att anpassa sig till – och överleva i – det nya normala.

 

Moderna, AI-drivna FP&A-lösningar kan hjälpa företag att möta dessa utmaningar och mål. Som ett resultat av detta arbetar finansledare runt om i världen hårt för att undanröja hinder för adoption – genomföra strategier för distribuerad datastyrning och upprätta ”tillräckliga versioner av sanningen” för att komma igång så snabbt som möjligt.

I kölvattnet av den senaste tidens ekonomiska osäkerhet och marknadsvolatilitet kommer det att bli ännu viktigare för finansfunktionerna att utforska avancerad analys och automatisering. Finansgrupperna kommer att behöva dessa tekniker för att turbocharga sin prognoskapacitet. 

McKinsey.

Sammanfattning

Genom att skapa insikt och förtroende för företagens beslutsfattande växer FP&A inom företagen som en betrodd källa till vägledning och stöd. I takt med att företagen blir ännu mer konkurrenskraftiga och komplexa förväntar man sig att ramprogrammets och ramprogrammets lösningar utvecklas för att möta nya utmaningar:

 • FP&A-verktygen kommer att integreras sömlöst med ännu fler datakällor och affärssystem.
 • Cloud-baserade plattformar kommer att bli den leveransmetod som väljs för FP&A mjukvara.
 • AI-lösningar kommer att medföra snabbare, noggrannare och effektivare FP&A-processer.
 • Utökad planering och analys (xP&A) kommer att bidra till att undanröja hindren för samarbete – både inom och utanför företaget.
placeholder

Utforska FP&A-mjukvara

Navigera det oväntade och bli en betrodd rådgivare för din verksamhet.

Mer i den här serien

SAP Insights nyhetsbrev

placeholder
Prenumerera idag

Få viktiga insikter genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Ytterligare läsning

Tillbaka till början