Skip to Content

SNP Trading | SAP Business One® ช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ด้วยประสบการณ์การทำงานที่มากกว่า 27 ปี ทำให้บริษัท เอส.เอ็น.พี.เทรดดิ้ง จำกัด กลายเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือช่าง เครื่องมือการเกษตร และอุปกรณ์ประปาที่ครบวงจรที่สุด โดยปัจจุบันบริษัทมีคู่ค้ามากกว่า 3,500 รายทั้งในและต่างประเทศSAP Business One® มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่มีความซับซ้อนครอบคลุมทุกแผนก สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดในองค์กรให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันได้ จึงทำให้สะดวกต่อการจัดการข้อมูลสินค้าจากแผนกสินค้าคงคลัง การขายและการเงินให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลไปจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆได้อย่างสะดวก จึงช่วยให้การวิเคราะห์วางแผนพัฒนาองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Download the Document

Back to top