Skip to Content

Rajamangala University of Technology Isan | SAP Business One® คือใบเบิกทางที่สามารถเพิ่มโอกาสการทำงานให้กับบัณฑิตนักปฏิบัติในอนาคตได้อย่างแท้จริง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ นครราชสีมา ขอนแก่น สกลนคร สุรินทร์ และร้อยเอ็ด โดยมีหลักสูตรการเรียน  การสอนในระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   (ต่อเนื่อง) ในระดับบัณฑิตศึกษามีการเรียนการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยก็ยังมีการฝึกอบรมต่างๆสำหรับหลักสูตรระยะสั้นอีกด้วย โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติในอนาคตSAP Business One® นั้นเป็นโปรแกรมที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับจากองค์กรและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาอย่างยาวนาน อีกทั้งในการฝึกอบรมหลักสูตร ERP ของ SAP นั้น จะช่วยผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติในอนาคตได้อย่างแท้จริง Download the Document

Back to top