Skip to Content

Asian Advanced Technica | ซอฟต์แวร์ SAP Business One® ช่วยให้การจัดการข้อมูลนั้นมีความเป็นระเบียบ ส่งผลให้ความซับซ้อนการทำงานลดลงเป็นอย่างมาก

บริษัท เอเชียน แอ๊ดวานซ์ เทคนิคา จำกัด ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร โลหะ เครื่องยนต์ อุปกรณ์แม่พิมพ์ สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ SAP Business One®  คือซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานครอบคลุม สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้งานสามารถจัดการข้อมูลต่างๆให้เป็นมีความเป็นระเบียบและเป็นหมวดหมู่ ส่งผลให้ระยะเวลาการทำงานลดลง ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก Download the Document

Back to top