Skip to Content

Choice Mini Store | SAP Business ByDesign® เพิ่มความสามารถทางธุรกิจของ Choice Mini Store ให้มีความยืดหยุ่น และรองรับการขยายสาขา 7-11 ที่เติบโตในอนาคตได้อย่างรวดเร็วในประเทศไทย

ระบบ Single Centre จาก SAP Business ByDesign® ช่วยทำให้บริษัท Choice Mini Store ผู้ถือสิทธิ์ในการดำเนินงานร้านสะดวกซื้อ 7-11 ที่มีสาขามากกว่า 400 แห่ง ใน 3 จังหวัด ภาคเหนือคือจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน สามารถจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่หลายรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพพ Download the Document

Back to top