Skip to Content

Rajamangala University Of Technology Rattanakosin | ซอฟต์แวร์ SAP Business One® มีส่วนช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ก้าวไปสู่ มหาวิทยาลัย Digital ในอนาคตได้อย่างมีศักยภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี และให้การศึกษาทางด้านอาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรชั้นสูง เพื่อทำการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ต่อมาในปีพ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีภารกิจหลักคือ จัดการศึกษา (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต) โดยมุ่งเน้นทำการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตซอฟต์แวร์ SAP Business One® สามารถช่วยให้การวางแผนงบประมาณต่างๆกลายเป็นเรื่องง่าย อีกทั้งยังมีส่วนช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัย Digital ในอนาคตได้อย่างมีศักยภาพ Download the Document

Back to top