Skip to Content

Devakam O-Soth | SAP Business One® HANA ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด ที่ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลา ในการทำงานได้มากกว่าครึ่ง

จากประสบการณที่มากกว่า 80 ปี ที่บริษัทเทวกรรมโอสถ จำกัด ได้คิดค้นพัฒนาสูตรน้ำมันมวยโดยเฉพาะเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อสำหรับทุกคนในทุกกิจกรรมจากช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่แตกต่างกัน ระบบ SAP Business One® HANA คือโปรแกรม ERP ที่ช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูล จึงทำให้ระยะเวลาในการทำงานลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าได้อย่างละเอียด ทำให้ทราบถึงต้นทุน กำไร ขาดทุน และวันหมดอายุของสินค้า รองรับการขยายตัวธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ Download the Document

Back to top