Skip to Content

Royal Plus PCL | SAP Business One ® คือซอฟต์แวร์ ERP ที่รองรับการขยายตัวของธุรกิจแบบก้าวกระโดดได้อย่างแท้จริง

บริษัทโรแยลพลัสจำกัด(มหำชน)มีกำรคิดค้นพัฒนำและผลิตเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้ำวและน้ำผลไม้นำนำชนิดพร้อมดื่มมำยำวนำนกว่ำ20ปีโดยมีกำรส่งออกและจำหน่ำยในประเทศทำให้บริษัทนั้นเป็นที่ยอมรับในระดับโลกว่ำคือผู้ผลิตน้ำผลไม้บรรจุขวดแก้วอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยอัตรำกำรผลิตรองรับได้ถึง12ล้ำนขวดต่อเดือนโปรแกรมSAP Business One ® มีCentralized DataDataที่สำมำรถเชื่อมต่อข้อมูลกำรทำงำนทั้งหมดในองค์กรทำให้ควำมซับซ้อนและระยะเวลำกำรทำงำนนั้นลดลงเป็นอย่ำงมำกอีกทั้งระบบยังสำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจที่ก้ำวกระโดดได้อย่ำงแท้จริง Download the Document

Back to top