Skip to Content

SAP Business ByDesign เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ บริษัท Comets สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ และควบคุมการการทำงานของธุรกิจแบบครบวงจรด้วยแพลตฟอร์ม การจัดการแบบ

SAP Business ByDesign ที่มีการทำงานแบบดิจิตอลนั้นช่วยทำให้บริษัทเครื่องอาง เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจและควบคุมต้นทุนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ Download the Document

Back to top