Skip to Content
Current View

ISS Consulting (Thailand) Ltd.: Smart One Spotlighting Analytics Stories

ปัจจุบันหลายองค์กรมีข้อมูลทางธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้กับการวิเคราะห์ทางธุรกิจได้สำเร็จ ซึ่งหากนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพองค์กรเหล่านั้นจะมีอาวุธสำคัญในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น  Download the Document

Back to top