Gå til innhold
Manuell beregning av ERP-avkastning

Beregne avkastning på investert kapital i ERP: Eldre ERP kontra nytt ERP-system?

 

Denne websiden er maskinoversatt for å hjelpe deg. SAP kan ikke garantere at maskinoversettelsen er riktig eller fullstendig oversatt. Den opprinnelige engelske nettsiden finner du ved å bruke verdenskartet i øvre høyre hjørne av denne siden.

Prosessen for beregning av avkastning på investert kapital (avkastning på investert kapital) virker ukomplisert nok: Legg sammen kostnadene, legg sammen fordelene og sammenlign de to tallene. Det finnes imidlertid en rekke faktorer som må vurderes for å sikre at resultatene dine er gyldige – og nyttige. Det er viktig å ha en fullstendig oversikt over både kostnader og fordeler, nå og i fremtiden, for både det eksisterende systemet og det nye systemet som evalueres. Følgende er eksperttips basert på flere titalls ERP-implementeringer. 

Forbereder ERP-ROI-analysen

Bruk en rimelig tidsramme for ROI-analyse. For å sikre at analysen din dekker hele livssyklusen til både kostnader og fordeler, må du vurdere en periode på minst fem år.

Se etter kostnadsdifferanser mellom det andre systemet og det nye ERP-systemet. For å gjøre dette, må du oppgi gjeldende kostnader for å vedlikeholde det andre systemet samt fremtidige ERP-oppgraderingskostnader. Husk at en viktig motivator for å endre systemer er å legge til ny funksjonalitet for å være konkurransedyktig – slik at det omfatter et realistisk estimat av oppgraderingskostnadene for det andre systemet.

 

Vær grundig. Sørg for at du har samlet inn hvert kostnadsestimat: For å få tak i det nye systemet, bli implementert og bruke det effektivt. I mange tilfeller vil nye driftskostnader for systemet være mindre enn eksisterende systemkostnader. Vurder også de forventede fordelene ved beregning av ERP-avkastningen på investering, og innser at disse fordelene vil bli realisert over tid.

 

Tenk positivt, men realistisk. Hvis firmaet ditt er produktbasert (for eksempel en distributør eller produsent), kan du få en betydelig beholdningsreduksjon – men gjøre leksene dine for å forstå hvilket resultat som er vanlig. Husk også at besparelser ikke vil skje automatisk eller med én gang.

 

Hvorfor dette mye detaljerte arbeidet? ROI kreves ofte for finansplanleggingsformål. Det er også viktig å forstå de totale prosjektkostnadene og fordelene for å rettferdiggjøre ERP-investeringen og evaluere systemytelsen mot forventningene når de er implementert. Regnearket for ERP-ROI-kalkulatoren nedenfor kan hjelpe deg med å identifisere kostnadene dine nøyaktig – samtidig som du tilbyr tips og råd for å gjøre prosessen jevnere.

Bruke dette regnearket

Denne siden leder deg gjennom en rekke tabeller som skal fullføres. Hvert trinn vil gi informasjon som bidrar til å fylle ut disse tabellene.

 

Når du går gjennom prosessen, kan du opprette dine egne egendefinerte regneark basert på disse tabellene. Vi har også opprettet et nedlastbart ERP-ROI-malregneark som skal hjelpe deg.

 

Det er tre hovedtrinn for å beregne avkastning på investert kapital for en ERP-oppgradering:

placeholder

Hent ERP-ROI-regneark

Vi har opprettet en nedlastbar ERP ROI-mal som kan hjelpe deg med beregningene.

1. Beregn ERP-kostnader

Hvordan vil ERP-systemet ditt bli distribuert?

 

Hvordan ERP-systemet distribueres, påvirker kostnadsestimatene betydelig. Det finnes flere alternativer: 

 • On-premise (on-prem): Lokal distribusjon er den tradisjonelle måten gamle ERP-systemer er implementert på i flere tiår. Maskinvaren og programvaren kjøpes inn og installeres på firmaets egne servere, og systemet vedlikeholdes og oppgraderes av firmaet.  
 • Cloud: I en nettskydistribusjon kjører systemet via Internett med maskinvare og programvare som vanligvis eies og støttes av en tredjepartsleverandør. Bedrifter abonnerer på tjenesten – en lisensmodell som kalles software-as-a-service (SaaS) ERP.  
 • Hybrid: I denne modellen kan elementer fra on-premise utrulling og sky kombineres for å lage en hybrid sky. Dette gir selskapet den ultimate fleksibiliteten, men krever betydelig større involvering av IT-medarbeidere. 

Hvilke implementeringsalternativer vil du sammenligne?

ERP-utrullingsalternativer

Tabell 1: Alternativer for ERP-utrulling

Beregn ERP-kostnadene for begge systemene

 

Denne delen av regnearket er utformet for å beregne totale eierkostnader for både det eksisterende ERP-systemet og det nye erstatningssystemet. Det finnes vanligvis fire investeringsområder: 

For den første prosjektjusteringen er det nødvendig å estimere disse kostnadene (før du går ut for forslag og tilbud). Mange eller de fleste av elementene som er oppført her, kan være inkludert i et pakketilbud, men forventer å betale for tilleggstjenester, opplæring, maskinvare og programvare for å fullføre jobben.

 

Vekst- og supportkostnader vil være betydelig høyere hvis det eksisterende systemet ditt er gammelt, ikke godt støttet av utvikleren, eller hvis det er "nednivå", det vil si ikke oppdatert med utviklerrettinger og -versjoner.

 

ERP-infrastrukturkostnader

I tillegg til de opprinnelige kostnadene estimerer du kostnadene ved oppgraderinger og utvidelse utover det første kjøpet. Siden dette er et tidsorientert estimat – alle kostnader vil bli replikert (og eskalert) gjennom de fem årene (i det minste) av livssyklusen – plasserer disse oppgraderings- og utvidelseskostnadene i fremtidige år, siden det er usannsynlig at du må oppgradere eller utvide i løpet av det første året eller så. 

 • Opprinnelig maskinvare: Kjøps- eller leasingkostnader for f.eks. datamaskiner, servere, skrivere. I sammenligningstabellen skulle denne utgiften allerede være brukt for "eldre system". 
 • Pågående oppgraderinger og vedlikehold: Fortsatte kostnader for ovennevnte infrastruktur. Det vil ikke være noen eller lave vedlikeholdskostnader for infrastruktur med SaaS. 
 • Systemprogramvarelisens: Inkluderer for eksempel operativsystem, database, hjelpefunksjoner. 
 • Systemprogramvareoppgraderinger og -vedlikehold: Løpende kostnader for ovennevnte systemprogramvare. Forvente ingen eller lave vedlikeholdskostnader for infrastruktur med SaaS. 
 • Nettverksutstyr og -gebyrer: Initialt budsjett for nettverksutstyr og -tjenester.  
 • Brukerenheter: Kostnad å kjøpe, erstatte og vedlikeholde de ulike PC-ene, nettbrettene, skannerne osv.   
 • Gebyrer for infrastrukturanlegg: Beregnede kostnader for rommet og forsyningene, for eksempel at systemet krever det. 
ERP-infrastrukturkostnader

Tabell: 2: ERP infrastrukturkostnader

ERP-programvarekostnader – forretninger og produktivitetsapplikasjoner

Her vil du budsjettere for oppgraderingskostnadene og utvide utover det første kjøpet. De årlige gebyrene kan stige over tid etter hvert som ekstra brukere eller applikasjoner legges til, avhengig av en leverandørs prisstrategi. 

 • Innledende kostnader for lisenskostnader: Upfront kostnader spesielt for on-premise pluss enkelte drifts- og hybridlisensieringsalternativer. Dette er allerede brukt til det gamle systemet. 
 • Vedvarende årlig lisensavgift: Dette dekker oppdateringene og et visst nivå av støtte. For et ERP-system er den typisk 16-20 % av listeprisen årlig. Ved 20 % årlig er lisensen "gjenkjøpt" hvert femte år.
 • Årlig abonnement (SaaS): Bruk noterte eller estimerte årlige abonnementskostnader for nettskyapplikasjoner.  
 • Årlige vedlikeholdsavgifter (SaaS): Ytterligere støttegebyrer som er nødvendige for programvaren som ikke er inkludert andre steder. De fleste gebyrer for vedlikehold av SaaS-programvare er inkludert i abonnementet. 
ERP-programvarekostnader

Tabell 3: Programvarekostnader

ERP-implementeringskostnader

Deretter må du estimere kostnadene for å implementere både det opprinnelige systemet og de planlagte oppgraderingene i løpet av femårsperioden. De fleste programvareleverandører har en eller to store utgivelser i løpet av et år. Hver versjon er faktisk en mini-implementering. Først må prosjektteamet kontrollere versjonen for å fastsette den samlede innvirkningen på den aktuelle forretningsprosessen. Deretter lastes og testes versjonen. Før go live bør brukerne få tilstrekkelig opplæring i den nye programvaren. Mulige kostnader som skal tas med i beregningen: 

 • Prosjektteam: Faktor i budsjettert tid (inkludert overtid) for IT-medarbeidere og -brukere. 
 • Konsulentavgifter: Fastsett den første hjelpen du kan trenge ut over det som leverandøren skal inkludere. 
 • Datakonvertering, -inndata og -testing: Bruk stab eller temper for dataregistrering, testing eller alle andre grunnleggende oppgaver du trenger dekket. (Dette er ofte underbudsjettert, noe som kan føre til datakvalitetsproblemer.) 
 • Brukeropplæring og opplæring: Leverandøren vil inkludere noe grunnleggende sluttbrukeropplæring, men å få mest mulig ytterligere utdanning i systemet anbefales på det sterkeste. 
ERP-implementeringskostnader

Tabell 4: ERP-implementeringskostnader

Løpende ERP-personalkostnader

Estimer de "vanlige" driftskostnadene for å holde det nye ERP-forretningssystemet oppe og kjører. Ved vurdering av løpende (løpende) kostnader, være så realistiske som mulig og omfatte en rimelig forventning om eskalering eller inflasjon fra år til år. De viktigste elementene vil være en blanding av intern IT-personale og konsulentenes tid og utgifter, for eksempel: 

 • Infrastrukturstøttekostnader: Dette omfatter tid som er planlagt for støtte ut over det som leverandøren har anbefalt. Med SaaS er det enten ingen vedlikeholdskostnader for infrastruktur eller minimale kostnader. 
 • Sikkerhetskopiering og gjenoppretting etter havari: Inkluder ekstern eller intern praksis. 
 • Støtte for nettverk og enheter: Beregnet støtte som kreves for for eksempel nettverk, PC-er og mobil.  
 • Periodiske feilrettinger: Dette er for at IT-ansatte skal bruke strømmen av feilrettinger. 
 • Programvareintegrasjoner: Forvent å opprettholde regelmessig ettersom programvareprodukter oppdateres. 
 • Programvaretilpasninger: Oppdatert eller brukt på nytt i programvareversjonssykluser. 
 • Brukerens mobile enhetsstøtte: Det kreves innsats for apputvikling og brukerstøtte. 
Oversikt over pågående ERP-personalkostnader

Tabell 5: Løpende ERP-personalkostnader

Fastsette de totale kostnadene for det gamle ERP-systemet vs. nye ERP-systemer

 

Fra de fire tabellene ovenfor overfører du totalsummen for hvert investeringsområde, samt delsummene for de nye systemkostnadene, til tabellen nedenfor. Du kan nå se totale besparelser eller tilleggskostnader for å gå til et nytt system. Forvent en blanding av negative og positive delsummer for "5-årsdifferansen".

Sammendrag av ERP-kostnader for å beregne ROI

Tabell 6: Sammendrag av ERP-kostnader

Hva du må gjøre med denne informasjonen

 • Hvis total "5-årsdifferanse" er positiv, betyr det at det er dyrere å vedlikeholde det gamle systemet og deretter erstatte det. Dette beløpet er en direkte ytelse og må legges til i tabell 8: Sammendrag av ERP-ytelser (nedenfor). 
 • Hvis total "5-årsdifferanse" er negativ, betyr det at det nye systemet blir dyrere å implementere, og deretter vedlikeholder det eksisterende systemet. Tilleggsytelsene vil bli dekket i neste avsnitt.
 • Summen av det nye systemets 5-årige kostnader brukes under i beregningen av avkastning på investert kapital som "investeringen".

2. Estimere ERP-fordelene

Dersom kostnadene for det nye systemet på fem år er mer enn kostnadene for å vedlikeholde det gamle systemet, vil du trenge tilstrekkelige tilleggsfordeler til å rettferdiggjøre endringen – ellers, hvorfor gjør byttet?

 

Hvis du for eksempel forventer flere inntekts- og høyere marginer som et resultat av oppgraderingen til et nytt ERP-system, eller hvis systemet vil levere mer verdi og et høyere nivå av kundestøtte, kan disse fordelene hjelpe deg med å rasjonalisere oppgraderingen til et nytt ERP-system.

 

Noen av det nye systemets fordeler er av natur litt vanskeligere å skille ut og tildele det nye systemet, men godt verdt arbeidet med å gjøre det. I de fleste tilfeller vil det være svært store fordeler for mer enn å berettige den nye systemgjennomføringen. Men å dokumentere og estimere de indirekte fordelene vil bidra til prosjektplanlegging, prioriteringer og måling av resultatene av ERP-implementeringen for organisasjonen. Selv om du ikke kan tildele en pengeverdi til disse ytelsene, kan du gå videre og vise dem i ROI-regnearket og i prosjektplanen.

 

Eksempler på ERP-ytelse

 

For dette regnearket er eksempler på ERP-fordeler organisert i fem områder med forbedring: 

Listene nedenfor er eksempler på fordelene. Det kommer mange til å oppdage deg, og teamet ditt vil avdekke når du gjennomgår suksesshistorier fra kunder, analyserapporter, forretningskrav, programvarealternativer og ny teknologi. Angi mulige fordeler og registrering av førstegangsestimater for prosessforbedringer og deres økonomiske verdi.

 

Produktivitet for mennesker
 • Støtte mobile enheter for å gjøre det mulig å arbeide hvor som helst. 
 • Forbedre effektiviteten og nøyaktigheten i dataregistrering på grunn av prosedyrer og treg systemrespons knyttet til eldre ERP-systemer som ikke er “brukervennlige”. 
 • Reduser tid til produktivitet med et rollebasert, moderne brukergrensesnitt som reduserer treningstiden som er nødvendig for brukere for å komme i gang. 
 • Hjelp til å etablere et kontrollert, administrert miljø for å redusere variabilitet med standardprosesser. 
Beslutningstaking 
 • Konsolidere systemer for å redusere unøyaktigheter i data og fjerne overflødige data. 
 • Sentralisere og administrere informasjon (sentral datapool) for å gjøre kommunikasjonen mellom foretak mer effektiv og bidra til å unngå misforståelser og forvirring.  
 • Få tilgang til store datamengder med moderne analyseverktøy for å gi innsikt for bedre beslutningstaking. 
 • Sørge for brukervennlige verktøy, for eksempel varsler og dashboards, for å tillate raske og nøyaktige selvbetjeningsspørringer.
Økonomi og regnskap 
 • Effektivisere økonomi- og regnskapsprosesser i hele firmaet. 
 • Raskere månedlig avslutning og forbedre nøyaktigheten i regnskapsavleggelsen. 
 • Forbedre kundereskontro ved å redusere faktisk kredittid (DSO). 
 • Redusere revisjonsstresset fordi dataene er organisert og lett tilgjengelige, i tillegg til å være nøyaktige og fullstendige. 
 • Forenkle overholdelse av lovbestemte krav.  
Operasjoner 
 • Forbedre forretningsoperasjoner i hele firmaet og modernisere utdaterte prosesser. 
 • Integrere e-handel i kunde- og ordrestyring. 
 • Redusere driftskostnadene gjennom bedre planleggingssystemer. 
 • Øke kundetilfredsheten med et fast produkt eller en leveringsdato på tilbudstidspunktet. 
 • Hjelpeanskaffelse blir proaktiv og styrt i stedet for kaotisk og avhengig av fremskynding. 
 • Redusere beholdningen uten å øke forekomsten av underdekning, restordrer eller kunderespredning gjennom bedre beholdningsplanlegging og -kontroll. 
Bedriftsteknologi  
 • Erstatt foreldet infrastruktur som holder virksomheten tilbake. 
 • Forbedre interaksjonen mellom de ulike avdelingens forretningssystemer. 
 • Konsolidere frittstående eldre applikasjoner og redusere bruken av Excel-regneark og manuelle midlertidige løsninger. 
 • Få tilgang til ny teknologi som kunstig intelligens (AI), maskinlæring og Tingenes Internett (IoT). 
 • Gi en bane til skalerbarhet med moderne systemer som er utformet for å vokse etter hvert som virksomheten vokser.  
 • Håndhev datasikkerhet med oppdaterte systemer og kontroller. 
 • Vær oppmerksom på problemet med å finne støtte for andre systemer som ikke lenger støttes av leverandøren. 

Dokumentere ERP-forbedringene

 

Regnearket nedenfor er et eksempelregneark som dokumenterer observasjoner og estimater for prosessforbedringer og deres økonomiske verdi. Husk å fylle ut hver kolonne i ditt eget regneark. 

 • Opprett et regneark for hvert av de fem områdene med forbedring som vises ovenfor.   
 • Registrer prosessene under hvert som vil bli forbedret. 
 • Estimer de årlige direkte og indirekte beløpene.  
 • Beregn totalverdien for fem år. 
 • Oppgi ytelsen selv om dollarbeløpet ikke kan fastsettes.  

Identifiser de direkte og indirekte fordelene for hver avdeling i organisasjonen. Følgende er et eksempel på ytelser i finans- og regnskapsområdet. Du trenger en tabell som denne for hver avdeling i organisasjonen din.

Eksempel på ERP-ytelser for økonomi og regnskap

Tabell 7: Eksempel på ERP-fordeler for økonomi og regnskap

Oppsummer alle ERP-fordelene

Når alle områder med forbedring er vurdert, tilfører summen av femårssummen fra hver avdeling for å fastsette den samlede ytelsen. 

 

Hvis du fant at "Total 5-årsdifferanse" fra tabell 6: Kostnadssammendrag i var positiv, vil det være dyrere å vedlikeholde det gamle systemet og deretter erstatte det. Sparebeløpet er et direkte ytelsesbeløp og bør legges til i tabellen nedenfor i linje 6. Hvis dette tallet var negativt (nye systemkostnader mer enn eksisterende), plasserer du null (0) i linje 6. 

Sammendrag av ERP-fordeler

Tabell 8: Sammendrag av ERP-fordeler

3. Beregn ERP-avkastning

Du trenger ikke et regneark for denne fasen.

 

På dette tidspunktet bør du ha all informasjonen du trenger for å beregne avkastningen på investeringen i ERP ved hjelp av denne formelen:

 

ROI = (Fordeler – investering)/Investering 

 

Her finner du informasjonen:

 • "Investering" er "Totale kostnader for nytt system 5 år", som er totalen fra tabell 6: Sammendrag av ERP-kostnader
 • "Fordeler" er "Samlede ERP-fordeler for prosjekt" fra tabell 8: Sammendrag av ERP-ytelser

I de fleste tilfeller vil ytelsen være større enn investeringen, og du vil avslutte med et forhold som er større enn 1.

 

Hvis for eksempel femårsytelsen er USD 2 000 000 og femårsinvesteringen er USD 575 000, vil forholdet være ($2 000 000 – USD 575 000) / $ 575 000 = 2,479 og det avrundes til 2,5.

 

Multipliser forholdet med 100 for å få ROI-prosentsatsen som er et resultat av oppgradering av ERP-systemet. I vårt eksempel representerer 2,5 forholdstall en 250 % ROI.

placeholder

Start ROI-beregningene
dine

Last ned ERP-ROI-regnearket for å komme i gang.

Neste trinn

Hvis fordelene og avkastningen på investert kapital lyder, er neste trinn å utvide arbeidet med å samsvare med selskapets planleggings- og budsjetteringsprosess. Siden programvaren påvirker både drifts- og kapitalbudsjetter, kan det hende at du må involvere flere interessenter.

 • Kommunisere med de sponsorende lederne og teammedlemmene som opprettet estimatene. 
 • Gi støttesalg, kostnader og annen dokumentasjon. 
 • Opprett spesifikke salgs- og kostnadsprognoser etter år. 
 • Forberede finansanalysedata for totale eierkostnader (TCO), lønnsperiode og andre beregninger. 
placeholder

Oppgrader det gamle ERP-systemet i dag

Få en ERP med en lett-hurtig-database, innebygd AI og en forbruksgradert UX.

Nyhetsbrev for SAP Insights

placeholder
Abonner i dag

Få nøkkelinnsikt ved å abonnere på nyhetsbrevet vårt.

Videre lesing

Tilbake til toppen