Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

Real-time data experience with TEND and SAP

SAP Customer Data Platform helps TEND deliver a real-time set of interaction and personalisation not seen in the financial world.

Επιστροφή στην αρχή