Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

SAP HANA Cloud Getting Started Demo

Highlight how to get started with SAP HANA Cloud: create an instance, connect to SAP HANA on-premise, start the data lake, adjust data lake size, and connect to Amazon Athena.

Επιστροφή στην αρχή