Παράβλεψη στο Περιεχόμενο

  Δήλωση Απορρήτου SAP


  Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: 22. Απριλίου 2021

  Για να δείτε την προηγούμενη έκδοση αυτής της Δήλωσης Απορρήτου, πατήστε εδώ.

  Ποιος είναι ο Ελεγκτής Δεδομένων; Ο ελεγκτής δεδομένων του www.sap.com είναι η SAP Hellas Α.Ε., Ελληνίδων 20, Παλαιό Φάληρο, 175 64, Αθήνα, Ελλάδα («SAP»). Όπου παρουσιάζεται μια φόρμα εγγραφής στην παρούσα ιστοσελίδα, ο ελεγκτής δεδομένων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την πραγματική προσφορά ή τον σκοπό συλλογής δεδομένων αλλά σε κάθε περίπτωση εμφανίζεται στη δήλωση απορρήτου της φόρμας εγγραφής του ατόμου. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων του Ομίλου SAP υπάρχει στην ιστοσελίδα privacy@sap.com.

   

  Ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγει η SAP; Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της SAP, η SAP αποθηκεύει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας, το λειτουργικό σύστημα και τη διεύθυνση IP σας.

   

  Αν χρησιμοποιείτε φόρμα εγγραφής, η SAP θα συλλέξει τις πληροφορίες που παρέχετε στη SAP, οι οποίες αποτελούνται από το ονοματεπώνυμό σας, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους αριθμούς τηλεφώνου, την τοποθεσία (χώρα, πολιτεία/επαρχία, πόλη), την επωνυμία της εταιρείας, τον τίτλο και τον ρόλο εργασίας, το τμήμα και τη λειτουργία, την τρέχουσα σχέση με τη SAP και τον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας σας. Αν εισαγάγετε αριθμό πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικά στοιχεία για να παραγγείλετε αγαθά ή υπηρεσίες από τη SAP, τότε η SAP θα συλλέξει αυτές τις πληροφορίες για να επεξεργαστεί την πληρωμή σας για τα απαιτούμενα αγαθά ή υπηρεσίες.

   

  Γιατί χρειάζεται η SAP τα Προσωπικά Δεδομένα σας; Η SAP απαιτεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να σας χορηγήσει πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα, να παραδώσει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παραγγείλατε, και για να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων που απαιτούνται βάσει των ισχυόντων νόμων περί εξαγωγών.  Περαιτέρω πληροφορίες για τον λόγο που η SAP χρειάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα βρείτε στην Ενότητα Β, παρακάτω, αν η χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας από τη SAP βασίζεται σε νόμιμη άδεια. Περαιτέρω πληροφορίες για τον λόγο που η SAP χρειάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα βρείτε στην Ενότητα Γ, παρακάτω, αν η χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας από τη SAP βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. Αν η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από τη SAP βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, οι πληροφορίες στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου σχετικά με τις αντίστοιχες δηλώσεις συγκατάθεσης για συγκεκριμένους τύπους χρήσεων των Προσωπικών Δεδομένων θα βρείτε επίσης στο Consent Resource Center.  Γενικά και παρόλο που η παροχή Προσωπικών Δεδομένων είναι προαιρετική, η SAP δύναται να μην μπορέσει να εκτελέσει ή να ικανοποιήσει το αίτημά σας χωρίς αυτά: για παράδειγμα, η SAP μπορεί να ζητήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να επεξεργαστεί μια παραγγελία που πραγματοποιήσατε, ή για να σας χορηγήσει πρόσβαση σε μια διαδικτυακή προσφορά που ζητήσατε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι δυνατόν η SAP να ικανοποιήσει το αίτημά σας χωρίς συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα.

   

  Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορείτε να παραγγείλετε αγαθά και υπηρεσίες χωρίς να δώσετε συγκατάθεση για περαιτέρω λειτουργίες μάρκετινγκ της SAP.

   

  Από Ποιους Τύπους Τρίτων αποκτάει η SAP Προσωπικά Δεδομένα;  Στις περισσότερες περιπτώσεις η SAP συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα από εσάς.  Η SAP μπορεί επίσης να αποκτήσει Προσωπικά Δεδομένα από τρίτο μέρος, αν το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο το επιτρέπει.  Η SAP θα διαχειρίζεται αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου, καθώς και τυχόν πρόσθετους περιορισμούς που επιβάλλονται από το τρίτο μέρος που τα παράσχει στη SAP ή το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Αυτές οι πηγές τρίτου περιλαμβάνουν:

  • Οι επιχειρηματικές συμφωνίες της SAP και/ή του Ομίλου SAP με τον εργοδότη σας
  • τρίτα μέρη τα οποία εξουσιοδοτήσατε να κοινοποιήσουν τα Προσωπικά Δεδομένα σας στη SAP

   

  Πόσο καιρό θα αποθηκεύσει η SAP τα Προσωπικά Δεδομένα μου; Η SAP θα αποθηκεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για όσο απαιτείται:

  • να είναι διαθέσιμα τα απαιτούμενα αγαθά και οι απαιτούμενες υπηρεσίες σε εσάς, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του sap.com,
  • για τη SAP να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις της που προκύπτουν μεταξύ άλλων από τους ισχύοντες νόμους περί εξαγωγών,
  • έως ότου εναντιωθείτε κατά της χρήσης αυτής από τη SAP, αν η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από τη SAP βασίζεται στο νόμιμο επιχειρηματικό ενδιαφέρον της SAP όπως αναφέρεται περαιτέρω στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου,
  • έως ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας που χορηγήθηκε με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, αν η SAP επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας

  Η SAP θα διατηρήσει επίσης τα Προσωπικά Δεδομένα σας για πρόσθετες περιόδους αν απαιτείται από την υποχρεωτική νομοθεσία να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας περισσότερα ή όπου τα Προσωπικά Δεδομένα σας απαιτούνται ώστε η SAP να διεκδικήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις. Η SAP θα διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας μέχρι το τέλος της σχετικής περιόδου διατήρησης ή μέχρι να διευθετηθούν οι εν λόγω αξιώσεις.

   

  Ποιοι είναι οι παραλήπτες των Προσωπικών σας Δεδομένων και που αυτά θα επεξεργαστούν; Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα μεταβιβαστούν στις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων, οι οποίοι θα επεξεργαστούν τα Προσωπικά Δεδομένα σας:

  • εταιρείες εντός του Ομίλου SAP
  • πάροχοι υπηρεσιών τρίτου, π.χ. Για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες πρόσθετες σχετικές υπηρεσίες, για την παροχή της ιστοσελίδας ή την αποστολή ενημερωτικών δελτίων

  Ως μέρος του παγκόσμιου ομίλου εταιρειών που δραστηριοποιούνται διεθνώς, η SAP έχει θυγατρικές (ο «Όμιλος SAP») και παρόχους υπηρεσιών τρίτων μερών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο «ΕΟΧ») ή από μια περιοχή με νομικό περιορισμό στις μεταβιβάσεις διεθνών δεδομένων και θα μεταφέρει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Αν αυτές οι μεταβιβάσεις γίνουν σε χώρα για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση περί επάρκειας, η SAP χρησιμοποιεί τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ που απαιτούν συμβατικά ένα επίπεδο προστασίας δεδομένων συμβατό με τον ΕΟΧ για τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντίγραφο (που εκδόθηκε για να καταργηθούν εμπορικές ή μη σχετικές πληροφορίες) των εν λόγω τυποποιημένων συμβατικών ρητρών αποστέλλοντας ένα αίτημα στο privacy@sap.com. Μπορείτε επίσης να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη διεθνή διάσταση της προστασίας δεδομένων εδώ..

   

  Ποια είναι τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων σας;

   

  Μπορείτε να ζητήσετε από τη SAP, οποιαδήποτε στιγμή, πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το ποια Προσωπικά Δεδομένα σας επεξεργάζεται η SAP και τη διόρθωση ή διαγραφή των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων. Ωστόσο, σημειώστε ότι η SAP μπορεί να ή θα διαγράψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο αν δεν υπάρχει νομική υποχρέωση ή αν δεν επικρατεί δικαίωμα της SAP να τα διατηρήσει. Να γνωρίζετε επιπλέον ότι αν ζητήσετε από τη SAP να διαγράψει τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δεν θα μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της SAP που απαιτούν την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας από τη SAP.

   

  Αν η SAP χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την συγκατάθεσή σας ή για να συνάψει σύμβαση μαζί σας, μπορείτε επιπλέον να ζητήσετε από την SAP ένα αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που δώσατε στην SAP.  Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε μέσω της παρακάτω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και καθορίστε τις πληροφορίες ή τις δραστηριότητες επεξεργασίας που σχετίζονται με το αίτημά σας, τη μορφή με την οποία θέλετε να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες και το εάν τα Προσωπικά Δεδομένα πρέπει να σταλούν σε εσάς ή σε άλλον παραλήπτη. Η SAP θα εξετάσει προσεκτικά το αίτημά σας και θα συζητήσει μαζί σας για την καλύτερη εκπλήρωσή του.

   

  Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε από τη SAP να περιορίσει την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) δηλώνετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που έχει στην κατοχή της η SAP είναι λανθασμένα, σύμφωνα με τον χρόνο που χρειάζεται η SAP να ελέγξει την ακρίβεια αυτών των Προσωπικών Δεδομένων, (ii) δεν υπάρχει νομική βάση για να επεξεργαστεί η SAP τα Προσωπικά Δεδομένα σας και απαιτείτε η SAP να περιορίσει την περαιτέρω επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, (iii) η SAP δεν χρειάζεται πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα σας αλλά δηλώνετε ότι η SAP πρέπει να διατηρήσει τα εν λόγω δεδομένα προκειμένου να διεκδικήσει ή να ασκήσει νόμιμα δικαιώματα ή να υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι αξιώσεων τρίτου ή (iv) στην περίπτωση που έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από τη SAP σύμφωνα με το έννομο συμφέρον της SAP (όπως ορίζεται παρακάτω στην Ενότητα Β) σύμφωνα με τον χρόνο που απαιτείται από τη SAP να καθορίσει αν έχει επικρατέστερο συμφέρον ή νομική υποχρέωση να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

   

  Ωστόσο, σημειώστε ότι η SAP μπορεί να ή θα διαγράψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο αν δεν υπάρχει νομική υποχρέωση ή αν δεν επικρατεί δικαίωμα της SAP να τα διατηρήσει. Να γνωρίζετε επιπλέον ότι αν ζητήσετε να διαγράψει η SAP τα Προσωπικά Δεδομένα σας, δεν θα μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της SAP που απαιτούν την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας από τη SAP.

   

  Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας; Παρακαλούμε να απευθύνετε τυχόν αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων σας στο webmaster@sap.com.

   

  Πώς θα επαληθεύσει η SAP τα αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων;  Η SAP θα λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι θα επαληθεύσει την ταυτότητά σας με εύλογο βαθμό βεβαιότητας πριν επεξεργαστεί το δικαίωμα προστασίας δεδομένων που θέλετε να ασκήσετε.  Όταν είναι εφικτό, η SAP θα διασταυρώσει τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από εσάς κατά την υποβολή του αιτήματος άσκησης των δικαιωμάτων σας με στοιχεία που ήδη διατηρεί η SAP. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διασταύρωση δύο ή περισσότερων σημείων δεδομένων που παρέχετε όταν υποβάλλετε ένα αίτημα με δύο ή περισσότερα σημεία δεδομένων που διατηρούνται ήδη από τη SAP. 

   

  Η SAP θα απορρίψει την επεξεργασία αιτημάτων που είναι προδήλως αβάσιμες, υπερβολικές, δόλιες ή δεν απαιτούνται διαφορετικά από τον τοπικό νόμο.

   

  Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Αν θεωρείτε ότι η SAP δεν επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλλετε καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας του ΓΟΧ όπου διαμένετε ή στην αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας ή της πολιτείας όπου η SAP έχει την έδρα της.

   

  Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα αγαθά και τις υπηρεσίες της SAP αν είμαι ανήλικος ή παιδί;

   

  Παιδιά. Γενικά, οι ιστότοποι και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της SAP δεν απευθύνονται σε χρήστες κάτω των 16 ετών ή ισοδύναμη ελάχιστη ηλικία στη σχετική δικαιοδοσία. Αν είστε μικρότερος/η από 16 ετών, δεν μπορείτε να εγγραφείτε ή να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους ιστότοπους ή τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

  Γιατί χρειάζεται η SAP να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα μου και με ποια νομική βάση τα χρησιμοποιεί η SAP;

   

  Επεξεργασία για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων Η SAP ζητάει τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να σας παραδώσει αγαθά και υπηρεσίες που παραγγείλατε σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει η SAP μαζί σας, για να συνάψει σύμβαση για αγαθά και υπηρεσίες μεταξύ σας και της SAP, ή για να σας στείλει τιμολόγια για αγαθά ή υπηρεσίες που παραγγείλατε. Η SAP επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα για να εκπληρώσει συμβατικές υποχρεώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 6(1) lit.b GDPR ή σύμφωνα με το ισοδύναμο άρθρο άλλων εθνικών νομοθεσιών όπου ισχύει.

   

  Η επεξεργασία όποτε χρειάζεται για την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης της SAP περιλαμβάνει την απάντηση σε σχετικά ερωτήματα, την επεξεργασία των σχολίων σας ή την παροχή υποστήριξης. Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τα στοιχεία μιας συζήτησης που θα εκκινήσετε ή ενεργοποιήσετε μέσω των λειτουργικοτήτων συνομιλίας (chat) στο SAP.com ή άλλες τοπικές διαδικτυακές παρουσίες της SAP, μέσω φορμών επικοινωνίας, ηλεκτρονικών ταχυδρομείων ή τηλεφώνου. Στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ο όρος «αγαθά και υπηρεσίες» περιλαμβάνει πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες, προσφορές, διαγωνισμούς, λαχνούς, άλλο περιεχόμενο, ενημερωτικά δελτία που δεν σχετίζονται με το μάρκετινγκ, whitepapers, μαθήματα, εκπαιδεύσεις και εκδηλώσεις της SAP.

   

  Επιπλέον, η SAP επικοινωνεί σε τακτική βάση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τους χρήστες που κάνουν εγγραφή στις υπηρεσίες της και επίσης μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά για να επιλύσει τα δικά σας ή τα παράπονα άλλου πελάτη ή να διερευνήσει ύποπτες συναλλαγές.

   

  Η SAP μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να επιβεβαιώσει το άνοιγμα λογαριασμού, να σας στείλει ειδοποιήσεις πληρωμής, να σας στείλει πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, και να σας στείλει ειδοποιήσεις και άλλες γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία. Γενικά, οι χρήστες δεν μπορούν να εξαιρεθούν από αυτές τις επικοινωνίες επειδή αυτές οι επικοινωνίες απαιτούνται για τη σχετική επιχειρηματική σχέση και δεν είναι σχετικές με το μάρκετινγκ.

   

  Για επικοινωνίες που αφορούν στο μάρκετινγκ, όπως ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και τηλεφωνικές κλήσεις, η SAP θα (i) σας παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες όταν εγγραφείτε, αν απαιτείται από τον νόμο, και (ii) σας δώσει την ευκαιρία να εξαιρεθείτε αν δεν θέλετε να λαμβάνετε επιπλέον επικοινωνίες που αφορούν σε μάρκετινγκ. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τις επικοινωνίες που αφορούν στο μάρκετινγκ οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις.

   

  Επεξεργασία για διασφάλιση συμμόρφωσης Η SAP και τα προϊόντα, οι τεχνολογίες και οι υπηρεσίες της υπόκεινται σε νόμους περί εξαγωγών διαφόρων χωρών συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της, και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αναγνωρίζετε ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί εξαγωγών, εμπορικές κυρώσεις και εμπάργκο που έχουν εκδοθεί από αυτές τις χώρες, η SAP πρέπει να λάβει μέτρα για να αποτρέψει νομικά πρόσωπα, οργανισμούς και μέρη που είναι εγγεγραμμένα σε καταλόγους κυρώσεων που έχουν εγκριθεί από κυβερνήσεις από το να έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες μέσω των ιστοτόπων της SAP ή άλλων καναλιών διανομής που ελέγχονται από την SAP. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει (i) αυτοματοποιημένους ελέγχους δεδομένων εγγραφής οποιουδήποτε χρήστη όπως ορίζονται στο παρόν καθώς και άλλων πληροφοριών που παρέχει ένα/μία χρήστης/στρια σχετικά με την ταυτότητά του/της έναντι των ισχυόντων καταλόγων κυρώσεων κατά φυσικών και νομικών προσώπων, (ii) τακτική επανάληψη των εν λόγω ελέγχων όποτε μια λίστα κυρώσεων κατά φυσικών και νομικών προσώπων ενημερώνεται ή όταν ένας/μία χρήστης/στρια ενημερώνει τις πληροφορίες του/της (iii) κλείδωμα της πρόσβασης σε υπηρεσίες και συστήματα της SAP σε περίπτωση πιθανής συμφωνίας και (iv) επικοινωνία με τον χρήστη για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του σε περίπτωση πιθανής ταύτισης. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας βασίζεται στην άδεια για επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να συμμορφωθούν με τις νομικές υποχρεώσεις (Άρθρο 6 παρ. 1 lit. c ΓΚΠΔ ή το ισοδύναμο άρθρο σύμφωνα με άλλες εθνικές νομοθεσίες, όπου ισχύει) και το έννομο συμφέρον της SAP (Άρθρο 6 παρ. 1 lit. f ΓΚΠΔ) ή τα ισοδύναμα άρθρα άλλων εθνικών νομοθεσιών, όπου ισχύει).

   

  Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι οι πληροφορίες απαιτούνται για να παρακολουθήσετε τις επιλογές προστασίας δεδομένων σας και απορρήτου για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας ή την παραλαβή υλικών μάρκετινγκ (δηλαδή, ανάλογα με την χώρα στην οποία δραστηριοποιείται ο αντίστοιχος Όμιλος εταιρειών της SAP, αν έχετε ρητώς συναινέσει ή έχετε εξαιρεθεί από το να λαμβάνετε υλικά μάρκετινγκ) μπορεί να ανταλλαχθούν μεταξύ των μελών του Ομίλου SAP όπως απαιτείται για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση.

   

  Επεξεργασία βάσει έννομου συμφέροντος της SAP Η SAP μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με το έννομο συμφέρον της (Άρθρο 6 lit.παρ. 1 lit. f ΓΚΠΔ) ή το ισοδύναμο άρθρο άλλων εθνικών νομοθεσιών, όπου ισχύει) ως εξής:

  • Απάτη και Νομικές Αξιώσεις.  Αν απαιτείται, η SAP θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας για την πρόληψη ή δίωξη εγκληματικών δραστηριοτήτων όπως η απάτη και να διεκδικήσει ή να υπερασπιστεί νομικές αξιώσεις.
  • Ερωτηματολόγια και έρευνες. Η SAP μπορεί να σας προσκαλέσει να συμμετάσχετε σε ερωτηματολόγια και έρευνες. Αυτά τα ερωτηματολόγια και οι έρευνες θα σχεδιαστούν γενικά ώστε οι απαντήσεις δεν θα απαιτούν στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας. Αν παρόλα αυτά εισάγετε τέτοια στοιχεία σε ένα ερωτηματολόγιο ή σε μία έρευνα, η SAP μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα για να βελτιώσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
  • Εκτέλεση Σύμβασης Αν αγοράσετε ή σκοπεύετε να αγοράσετε αγαθά ή υπηρεσίες από τη SAP για λογαριασμό ενός εταιρικού πελάτη ή με άλλα λόγια να είστε το πρόσωπο που έχει οριστεί για την επιχειρηματική σχέση μεταξύ ενός εταιρικού πελάτη («Επαφή Πελάτη») και της SAP, η SAP θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας για αυτόν τον σκοπό. Αυτό περιλαμβάνει, για την αποφυγή αμφιβολιών, τα μέτρα που απαιτούνται για τον καθορισμό της αντίστοιχης επιχειρηματικής σχέσης. Σε περίπτωση που η υπάρχουσα Επαφή Πελάτη ενημερώσει τη SAP ότι είστε ο ή η αντικαταστάτης της, η SAP, από τη στιγμή της εν λόγω γνωστοποίησης, θα σας θεωρεί την Επαφή Πελάτη για τον αντίστοιχο πελάτη έως ότου εναντιωθείτε όπως ορίζεται παρακάτω.
  • Δημιουργία ομάδων ανωνυμοποιημένων δεδομένων. Η SAP θα ανωνυμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται δυνάμει της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου για να δημιουργήσει ομάδες ανωνυμοποιημένων δεδομένων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της ίδιας και των θυγατρικών της.
  • Εξατομίκευση Περιεχομένου Αν επιλέξετε να λαμβάνετε επικοινωνίες μάρκετινγκ όπως ενημερωτικά δελτία, φυλλάδια ή white papers από τη SAP, η SAP θα συλλέξει και θα αποθηκεύσει στοιχεία για τον τρόπο που αλληλεπιδράτε με το εν λόγω περιεχόμενο για να βοηθήσουμε, δημιουργήσουμε, αναπτύξουμε, λειτουργήσουμε, παραδώσουμε και βελτιώσουμε τις επικοινωνίες μας μαζί σας.  Αυτές οι πληροφορίες συγκεντρώνονται και χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τη SAP να παρέχει περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες και για να κατανοήσει που υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εσάς.
  • Εγγραφές για λόγους ποιοτικής βελτίωσης. Στην περίπτωση τηλεφωνικών κλήσεων ή συνόδων συνομιλίας (chat) η, SAP θα καταγράψει τις εν λόγω κλήσεις (αφού σας ενημερώσει κατά τη διάρκεια της κλήσης και πριν ξεκινήσει η καταγραφή) ή τις συνόδους συνομιλίας (chat) ώστε να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών της.
  • Για να είστε ενημερωμένοι ή να ζητήσουμε σχόλια Στο πλαίσιο της υπάρχουσας επιχειρηματικής σχέσης μεταξύ σας και της SAP, η SAP μπορεί να σας ενημερώσει, όπου επιτρέπεται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της (συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών σεμιναρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων) που είναι παρόμοια ή σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε ήδη αγοράσει ή χρησιμοποιείτε από τη SAP. Επιπλέον, αν παρακολουθήσετε ένα webinar, σεμινάριο ή εκδήλωση της SAP, κατεβάσετε ή δείτε whitepapers, ενημερωτικά δελτία, βίντεο, δωρεάν δοκιμαστικές εκδόσεις λογισμικού ή αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες από τη SAP, η SAP μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για σχόλια που αφορούν στη βελτίωση του σχετικού υλικού, προϊόντος ή της σχετικής υπηρεσίας.

  Δικαίωμα εναντίωσης. Μπορείτε να εναντιωθείτε στη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας από τη SAP όπως ορίζεται στην παρούσα ενότητα, οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, η SAP θα εξετάσει προσεκτικά την ένστασή σας και θα διακόψει την περαιτέρω χρήση των σχετικών πληροφοριών, σύμφωνα με τον επιτακτικό λόγο της SAP για να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που υπερισχύουν της ένστασής σας, ή αν η SAP χρειάζεται τις πληροφορίες για την μονιμοποίηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

   

  Επεξεργασία σύμφωνα με εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Αν το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο επιτρέπει στη SAP να το κάνει, η SAP θα χρησιμοποιήσει πληροφορίες σχετικά με εσάς, κάποιες από τις οποίες είναι Προσωπικά Δεδομένα, για επιχειρηματικό σκοπό:

  • για να προγραμματίσει και να φιλοξενήσει εκδηλώσεις
  • για να φιλοξενήσει online φόρουμς και webinars
  • για λόγους μάρκετινγκ όπως για να είστε ενημερωμένοι σχετικά με τα τελευταία προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και επερχόμενες εκδηλώσεις της SAP
  • για να επικοινωνεί μαζί σας και να συζητήσει περαιτέρω το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες και τις προσφορές της SAP
  • για να βοηθήσετε τη SAP να δημιουργήσει, αναπτύξει, λειτουργήσει, παραδώσει και βελτιώσει τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, το περιεχόμενο και τη διαφήμιση της SAP καθώς και να βελτιώσει και αναβαθμίσει την υπηρεσία ή τη συσκευή που ανήκει, κατασκευάζεται, κατασκευάζεται για ή ελέγχεται από τη SAP.
  • για να παρέχει περισσότερες εξατομικευμένες πληροφορίες σε εσάς
  • για την πρόληψη απώλειας
  • για λόγους ασφάλειας λογαριασμού και δικτύου
  • για εσωτερικούς λόγους όπως έλεγχο, ανάλυση και έρευνα για βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της SAP
  • για επαλήθευση της ταυτότητάς σας και καθορισμό των κατάλληλων υπηρεσιών
  • για να εντοπίζει συμβάντα ασφάλειας, προστασία από κακόβουλες, παραπλανητικές, δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες και δίωξη των υπεύθυνων για τη δραστηριότητα αυτή
  • Αποσφαλμάτωση για την ταυτοποίηση και επιδιόρθωση σφαλμάτων που βλάπτουν την υπάρχουσα προβλεπόμενη λειτουργικότητα
  • διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας για τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη
  • διεξαγωγή δραστηριοτήτων για επαλήθευση ή διατήρηση της ποιότητας ή της ασφάλειας της υπηρεσίας ή της συσκευής που ανήκει, κατασκευάζεται, κατασκευάζεται για ή ελέγχεται από τη SAP.

  Στις ακόλουθες περιπτώσεις, η SAP θα επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη προτεινόμενη επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας (Άρθρο 6(1) lit.α GDPR) ή σύμφωνα με το ισοδύναμο άρθρο άλλων εθνικών νομοθεσιών, όπου ισχύει.  Κάθε μία από τις παρακάτω ενότητες σχετικά με τη λειτουργία επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων συνδέεται με μία δήλωση συγκατάθεσης στο Consent Resource Center. Αν ανοίξετε ξανά την παρούσα Δήλωση Απορρήτου αφού έχετε δώσει αρχικά μία ή περισσότερες συγκαταθέσεις, θα δείτε την πλήρη Δήλωση Απορρήτου και όχι απλά τις πληροφορίες για τις συγκαταθέσεις που δώσατε.

   

  Νέα σχετικά με τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες της SAP. Σύμφωνα με αντίστοιχη πρόβλεψη και την συγκατάθεσή σας, η SAP μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τον τίτλο εργασίας και βασικές πληροφορίες σχετικά με τον εργοδότη σας (όνομα, διεύθυνση και τομέα) καθώς και ένα διαδραστικό προφίλ που βασίζεται σε προηγούμενες αλληλεπιδράσεις με την SAP (προηγούμενες αγορές, συμμετοχή σε διαδικτυακά σεμινάρια, σεμινάρια ή εκδηλώσεις ή την χρήστη (διαδικτυακών) υπηρεσιών - περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε στη Δήλωση Cookie που εμφανίζεται στον σχετικό ιστότοπο της SAP) προκειμένου να παραμείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες ανακοινώσεις προϊόντων, ενημερώσεις λογισμικού, αναβαθμίσεις λογισμικού, ειδικές προσφορές και άλλες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό και τις υπηρεσίες της SAP (συμπεριλαμβανομένων δελτίων ενημέρωσης που σχετίζονται με το μάρκετινγκ) καθώς και για εκδηλώσεις της SAP και προκειμένου να εμφανιστεί σχετικό περιεχόμενο σε ιστοτόπους της SAP. Σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες που αφορούν στο μάρκετινγκ, η SAP μπορεί να παρέχει κατακερματισμένο (hashed) ID χρήστη σε κοινωνικά δίκτυα που χειρίζονται τρίτοι ή λοιπές διαδικτυακές προσφορές (όπως Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram ή Google), όπου οι πληροφορίες αυτές ταυτίζονται με τα δεδομένα κοινωνικών δικτύων ή τις βάσεις δεδομένων των ίδιων διαδικτυακών προσφορών προκειμένου να εμφανιστούν σε εσάς πιο σχετικές πληροφορίες.

   

  Δημιουργία προφίλ χρήστη. Η SAP σας παρέχει την επιλογή να χρησιμοποιήσετε τις διαδικτυακές της προσφορές συμπεριλαμβανομένων των φόρουμς, των ιστολογίων (blogs) και δικτύων (όπως το SAP Community) που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο, στον οποίο απαιτείται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε προφίλ χρήστη. Τα προφίλ χρήστη παρέχουν την επιλογή να εμφανιστούν προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς σε άλλους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ονόματος, της φωτογραφίας, των λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της ταχυδρομικής διεύθυνσης και της διεύθυνσης email, ή και των δύο, του αριθμού τηλεφώνου, των προσωπικών ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και βασικών στοιχείων σχετικών με την εταιρεία σας.

   

  Αυτά τα προφίλ μπορεί να σχετίζονται με μία μεμονωμένη διαδικτυακή προσφορά της SAP ή, αν δημιουργήθηκαν στην υπηρεσία SAP Identity Authentication Service, μπορεί επίσης να σας επιτρέπει την πρόσβαση σε άλλες διαδικτυακές προσφορές της SAP ή άλλων οντοτήτων του Ομίλου SAP, ή και στα δύο (ανεξάρτητα από την συγκατάθεση που δόθηκε υπό την ενότητα «Προώθηση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε άλλες εταιρείες SAP» παρακάτω). Ωστόσο, είναι πάντα δική σας επιλογή ποιες από αυτές τις πρόσθετες διαδικτυακές προσφορές θα χρησιμοποιήσετε και τα Προσωπικά Δεδομένα σας προωθούνται μόνο σε αυτές στις οποίες εν τέλει θα αποκτήσετε πρόσβαση. Σημειώστε ότι χωρίς την συγκατάθεσή σας στην SAP, για τη δημιουργία των προφίλ χρήστη, η SAP δεν θα μπορεί να προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες σε εσάς, στις περιπτώσεις όπου η συγκατάθεσή σας είναι νόμιμη απαίτηση ώστε η SAP να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες σε εσάς.

   

  Σε κάθε διαδικτυακή προσφορά, εκτός από την απλή παροχή πρόσβασης, το προφίλ σας χρησιμοποιείται για την εξατομίκευση της αλληλεπίδρασης με άλλους χρήστες (για παράδειγμα μέσω μηνυμάτων ή λειτουργίας παρακολούθησης) και από την SAP χρησιμοποιείται για την προώθηση της ποιότητας επικοινωνίας και συνεργασίας μέσω τέτοιων προσφορών και χρησιμοποιείται έτσι ώστε η SAP να παρέχει στοιχεία «παιχνιδοποίησης» (gamification) (η «παιχνιδοποίηση» είναι η διαδικασία όπου λαμβάνεται κάτι που υπάρχει ήδη, όπως ένας ιστότοπος, μια επιχειρηματική εφαρμογή ή μια διαδικτυακή κοινότητα και ενσωματώνονται μηχανισμοί παιχνιδιών σε αυτήν για να παρακινηθεί η συμμετοχή, η δέσμευση και η αφοσίωση). Στον μέγιστο βαθμό που υποστηρίζεται από την σχετική διαδικτυακή προσφορά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την λειτουργικότητα της σχετικής διαδικτυακής προσφοράς για να καθορίσετε ποιες πληροφορίες θέλετε να μοιραστείτε.

   

  Ειδικές κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων. Σε σχέση με την εγγραφή και την παροχή πρόσβασης σε μια εκδήλωση ή σεμινάριο, η SAP μπορεί να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας με σκοπό την ταυτοποίηση και την ευαισθητοποίηση ως προς άτομα που έχουν αναπηρίες ή ειδικές διατροφικές απαιτήσεις για την διάρκεια της εκδήλωσης. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση πληροφοριών βασίζεται στην συγκατάθεση που χορηγήσατε στο παρόν.

   

  Σημειώστε ότι αν δεν δώσετε τις εν λόγω πληροφορίες σχετικά με αναπηρίες ή ειδικές διατροφικές απαιτήσεις, η SAP δεν θα μπορέσει να λάβει τις αντίστοιχες προφυλάξεις.

   

  Κατάρτιση προφίλ εκδήλωσης. Αν εγγραφείτε σε μια εκδήλωση, σεμινάριο ή διαδικτυακό σεμινάριο της SAP, η SAP μπορεί να μοιραστεί βασικές πληροφορίες συμμετέχοντα (το όνομά σας, την εταιρεία και τη διεύθυνση email) με άλλους συμμετέχοντες στην ίδια εκδήλωση, σεμινάριο ή διαδικτυακό σεμινάριο με σκοπό την επικοινωνία και την ανταλλαγή ιδεών.

   

  Προώθηση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε άλλες εταιρείες της SAP. Η SAP μπορεί να μεταφέρει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε άλλες οντότητες του Ομίλου SAP. Η τρέχουσα λίστα των οντοτήτων του Ομίλου SAP βρίσκεται εδώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτές οι οντότητες θα χρησιμοποιήσουν έπειτα τα Προσωπικά Δεδομένα για τους ίδιους σκοπούς και με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως περιγράφεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

   

  Προώθηση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε άλλους Τρίτους. Κατόπιν αιτήματός σας, όπως υποδεικνύεται από τη συγκατάθεσή σας, η SAP θα μεταφέρει τα στοιχεία εγγραφής σας στις εταιρείες που εμφανίζονται στη σελίδα εγγραφής. Οι εταιρείες θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία της εγγραφής σας για τους σκοπούς της συμμετοχής τους στην εκδήλωση και υποχρεούνται να διαγράψουν κατόπιν τα δεδομένα. Αν μια εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας εξηγήσει πώς και για ποιους άλλους σκοπούς θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία εγγραφής σας.

   

  Ανάκληση της συγκατάθεσης που χορηγείται βάσει του παρόντος. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποσύρετε την συγκατάθεση που χορηγείται με το παρόν καταργώντας την εγγραφή. Σε περίπτωση απόσυρσης, η SAP δεν θα επεξεργαστεί πια Προσωπικά Δεδομένα που υπόκεινται στην παρούσα συγκατάθεση εκτός αν απαιτείται νομικά. Στην περίπτωση που η SAP είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας για νομικούς λόγους, τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν θα επεξεργαστούν περαιτέρω και θα διατηρηθούν μόνο για την περίοδο που απαιτείται βάσει νόμου. Ωστόσο, η απόσυρση δεν έχει επιπτώσεις σε προηγούμενη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την SAP μέχρι την στιγμή της απόσυρσης. Επιπλέον, αν η χρήση μιας προσφοράς SAP από εσάς απαιτεί την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, η SAP δεν θα μπορεί (πλέον), μετά την ανάκλησή σας, να σας παρέχει την σχετική υπηρεσία (ή υπηρεσίες, αν ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για την SAP να χρησιμοποιεί το προφίλ σας σύμφωνα με το SAP Identity Authentication Service για πολλαπλές προσφορές SAP), προσφορά ή εκδήλωση.

  Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τα cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες, και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω πληροφοριών, περιγράφεται περαιτέρω στη Δήλωση Cookie της SAP. Μπορείτε να ασκήσετε τις προτιμήσεις cookie όπως περιγράφεται στη Δήλωση Cookie της SAP μεταβαίνοντας στον σύνδεσμο «Προτιμήσεις Cookie» στο κάτω μέρος του υποσέλιδου της αρχικής σελίδας SAP.com.

  Όπου η SAP υπόκειται σε ορισμένες απαιτήσεις απορρήτου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ισχύουν επίσης τα ακόλουθα:

   

  Προστασία Απορρήτου Παιδιών για ΗΠΑ. Η SAP δεν συλλέγει εν γνώσει της τα Προσωπικά Δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 13 ετών.  Αν είστε γονέας ή κηδεμόνας και πιστεύετε ότι η SAP συνέλεξε πληροφορίες σχετικά με ένα παιδί, επικοινωνήστε με τη SAP όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.  Η SAP θα λάβει μέτρα για να διαγράψει τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν.  Δεδομένου ότι οι ιστότοποι της SAP και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν απευθύνονται σε χρήστες κάτω των 16 ετών και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις γνωστοποίησης του CCPA, η SAP δεν πουλάει τα Προσωπικά Δεδομένα κανενός ανήλικου κάτω των 16 ετών.

   

  Όπου η SAP υπόκειται σε ορισμένες απαιτήσεις απορρήτου στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Πολιτεία της Καλιφόρνια, ισχύουν επίσης τα ακόλουθα:

   

  Να Μην Παρακολουθείται. Το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να σας επιτρέπει να επιλέξτε το «Να μην παρακολουθείται». Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, οι ιστότοποί μας δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα «Να Μην Παρακολουθείται». Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τα cookies αλλάζοντας τις καθορισμένες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή, όπου είναι διαθέσιμο, ανατρέχοντας στη Δήλωση Cookie. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε συγκεκριμένους ιστοτόπους στο Διαδίκτυο και χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιείται ο υπολογιστής σας. Αν δεν αποδεχτείτε τα cookies, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά του ιστοτόπου μας. Αυτός ο ιστότοπος δεν επιτρέπει σε τρίτους να συγκεντρώσουν πληροφορίες για εσάς με την πάροδο του χρόνου και από διάφορους ιστοτόπους.

   

  Έχετε το δικαίωμα: 

  • να ζητήσετε από τη SAP πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει, χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει η SAP σχετικά με εσάς,
  • να ζητήσετε από τη SAP να διαγράψει Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εσάς,
  • σε μη διακριτική μεταχείριση για την άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας, 
  • σε περίπτωση που η SAP ζητήσει να αποκτήσει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας, για να είναι οι εν λόγω πληροφορίες μεταβιβάσιμες, αν είναι δυνατόν, σε μια εύχρηστη μορφή που σας επιτρέπει να μεταδώσετε αυτές τις πληροφορίες σε άλλο παραλήπτη χωρίς εμπόδια

  Σύμφωνα με τις απαιτήσεις αποκάλυψης σύμφωνα με τον Νόμο περί Απορρήτου των Καταναλωτών της Καλιφόρνια («CCPA»), η SAP δεν πουλάει και δεν θα πουλήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Σύμφωνα με τη διαδικασία επαλήθευσης που ορίστηκε στο CCPA, η SAP θα απαιτήσει μια πιο αυστηρή διαδικασία επαλήθευσης για τα αιτήματα διαγραφής, ή για Προσωπικά Δεδομένα που θεωρούνται ευαίσθητα ή πολύτιμα, για την ελαχιστοποίηση της βλάβης που μπορεί να προκληθεί σε εσάς από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας.   Αν η SAP σας ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες πέρα από τις πληροφορίες που ήδη διατηρεί η SAP, η SAP θα τις χρησιμοποιήσει μόνο για να επαληθεύσει την ταυτότητάς σας ώστε να μπορέσετε να ασκήσετε τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας, ή για λόγους ασφάλειας και πρόληψης της απάτης.

   

  Εκτός από την επικοινωνία με τη SAP στο privacy@sap.com, μπορείτε επίσης να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως εξής:

   

  Μπορείτε να καλέσετε χωρίς χρέωση και να υποβάλλετε ένα αίτημα χρησιμοποιώντας τους αριθμούς που παρέχονται εδώ. Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο για να υποβάλλει αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων σας στη SAP. Αυτός ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον Υπουργό Εσωτερικών της Πολιτείας της Καλιφόρνιας (California Secretary of State) και να υποβάλλει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε δώσει άδεια στον εκπρόσωπο να ενεργήσει για λογαριασμό σας. 

   

  Όπου η SAP υπόκειται στις προϋποθέσεις απορρήτου στις Φιλιππίνες, ισχύουν τα εξής:

  Για άτομα εντός των Φιλιππίνων, μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως εξής:

  Μπορείτε να καλέσετε ή να γράψετε στη SAP για να υποβάλετε ένα αίτημα στο:

  webmaster@sap.com

  Τηλέφωνο:    +632-8705-2500

  Διεύθυνση: SAP Philippines, Inc.

  Υπόψη: Data Protection Officer

  27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

   

  Οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν σε κατοίκους και πολίτες των Φιλιππίνων: 

  • Μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση, όπως τελικά απονεμήθηκε από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή τα δικαστήρια, εάν έχετε υποστεί ζημιές λόγω ανακριβούς, ελλιπούς, ξεπερασμένης, ψευδούς, παράνομης απόκτησης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης προσωπικών δεδομένων, θεωρώντας τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ως αντικείμενο των δεδομένων.
  • Εάν είστε το αντικείμενο παραβίασης απορρήτου ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων ή επηρεάζεστε προσωπικά από παραβίαση του Νόμου περί Απορρήτου Δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  • Τα Δικαιώματα Μεταβιβασιμότητάς Σας Οι νόμιμοι κληρονόμοι και εκχωρητές σας μπορεί να επικαλεστούν τα δικαιώματά σας οποιαδήποτε στιγμή μετά το θάνατό σας ή όταν είστε ανίκανοι να ασκήσετε τα δικαιώματά σας  

   

   

  Διατάξεις Συγκεκριμένες για Κίνα ισχύουν μόνο για πολίτες της Κίνας.

   

  Διατάξεις Συγκεκριμένες για Κολομβία ισχύουν μόνο για πολίτες της Δημοκρατίας της Κολομβίας.

   

  Διατάξεις Συγκεκριμένες για Ρωσία ισχύουν για πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

  Επιστροφή στην αρχή