Siirry sisältöön
Kaupunkivalot yöllä

Mikä on digitaalinen muutos?

 

Tämä verkkosivu on käännetty koneellisesti. SAP ei anna takuuta konekäännöksen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Alkuperäinen englanninkielinen verkkosivu löytyy tämän sivun oikeassa yläkulmassa olevasta maailmankartasta.

Digitaalinen muutos on keskeinen osa liiketoiminnan kokonaismuutosstrategiaa, ja vaikka se ei ole ainoa tekijä, se on kriittinen minkä tahansa muutostyön onnistumisen tai epäonnistumisen kannalta. Oikeat teknologiat – yhdistettynä ihmisiin, prosesseihin ja toimintoihin – antavat organisaatioille mahdollisuuden mukautua nopeasti häiriöihin ja/tai mahdollisuuksiin, vastata uusiin ja muuttuviin asiakkaiden tarpeisiin sekä edistää tulevaa kasvua ja innovointia usein odottamattomilla tavoilla.

 

Ensimmäisessä neljästä teollisesta vallankumouksesta höyryvoima oli maailmaa muuttanut häiritsevä teknologia. Toisessa se oli kokoonpanolinja, kolmannessa se oli tietokone. Nyt olemme neljännessä teollisessa vallankumouksessa, ja se on digitaalinen. Älykkäillä digitaaliteknologioilla, kuten tekoälyllä (tekoälyllä), koneoppimisella, esineiden internetin (IoT) verkoilla, kehittyneillä analytiikoilla ja robotiikoilla, on mahdollisuus keksiä uudelleen, miten me toimimme ja toimimme liiketoiminnassa – ja miten yritykset toimivat asiakkaidensa ja maailman kanssa.

 

Digitalisointi: Tietojen ja asiakirjojen muuntaminen analogisista digitaalisiin muotoihin.

Digitalisointi: Digitaaliteknologian integrointi olemassa oleviin liiketoimintaprosesseihin.

Digitaalinen muutos: Asiakaskokemuksen, liiketoimintamallien ja toiminnan perusteellinen uudelleenajattelu. Tarkoituksena on löytää uusia tapoja tuottaa arvoa, generoida tuottoa ja parantaa tehokkuutta.

Digitaalisen muutoksen merkitys nykypäivän liiketoimintaympäristössä

2020-luvulle siirryttäessä on käynyt yhä ilmeisemmäksi, että jos yritysten halutaan kasvavan ja kilpailevan, niiden on ryhdyttävä toimiin selviytymiskyvyn, kilpailukyvyn ja reagointikyvyn parantamiseksi. Yritysten on kehitettävä ja muutettava digitaalinen ympäristönsä – raaka-aineista ja toimitusketjun varhaisimmista tasoista alkaen – nopeasti muuttuviin asiakkaiden tarpeisiin, jotka koskevat yksilöllisempää palvelua ja toteutusta sekä perinteisten liiketoimintamallien nykyaikaistamista ja innovointia.

 

Viimeisimmässä ylemmille yritysjohtajille tekemässään kyselyssä McKinsey totesi, että pandemian puhkeamisen jälkeen yritysjohtajat kokevat selvästi, että heidän on kiireellisesti digitalisoitava ja nykyaikaistettava prosessejaan ja vanhoja järjestelmiään. Kyselyn mukaan monet vastaajat tunnustavat, että heidän yrityksensä liiketoimintamallit ovat vanhentuneet. Vain 11 prosenttia uskoo, että niiden nykyiset liiketoimintamallit ovat taloudellisesti kannattavia vuoteen 2023 mennessä, kun taas toiset 64 prosenttia katsoo, että niiden yritysten on rakennettava uusia digitaalisia yrityksiä auttaakseen niitä pääsemään sinne.

 

Nykyajan yrityksille ei ole enää kyse siitä, tarvitsevatko ne digitalisointia kilpaillakseen nykyisessä liiketoimintaympäristössä, vaan siitä, kuinka pian ne voivat aloittaa digitaalisen muutoksen.

Muunnon strategiset prioriteetit

Tutki, miten yritykset ajattelevat prioriteetteja uudelleen pysyäkseen edellä.

Liike-elämän innovaatiot ja digitaalisen muutoksen kolme puolta

Nykypäivän yritykset ovat nopeasti lisääntyvässä kilpailussa ja asiakkaiden vaatimuksissa. Digitaaliseen muutokseen liittyvien aloitteiden keskeisenä tavoitteena on auttaa yritysjohtajia ja -tiimejä tehostamaan toimintaansa ja parantamaan kilpailukykyään. Uusilla teknologioilla (joita käsitellään jäljempänä) on keskeinen rooli muutoksen edistämisessä, mutta niin ovat myös liiketoimintaprosessit, liiketoimintamallit, organisaatiokulttuuri ja mukautumiskyky.

Muutossuunnitelmissa olisi tarkasteltava näitä kolmea alaa:

 

 1. Liiketoimintaprosessien muutos: Tässä yhteydessä muutetaan ja mukautetaan keskeisiä – usein pitkäaikaisia – prosesseja ja työnkulkuja vastaamaan muuttuvia liiketoiminnan tavoitteita, kilpailua ja asiakkaiden tarpeita. Huolimatta siitä, että termejä käytetään usein vaihdettavasti, digitaalinen muutos on osa liiketoiminnan muutosta – se luo toisiinsa liitetyn, teknologisen kehyksen, joka tukee ja tukee prosessien muutoksia.

  Asianohjauksen hallinnan parannusten ansiosta liiketoiminnoissa on näyttöä liiketoimintaprosessien muuntamisesta alusta loppuun. Esimerkiksi ottamalla käyttöön digitalisoidun pilvipohjaisen toimitusketjun hallintajärjestelmän yritykset voivat lyhentää seisokkiaikaa, virtaviivaistaa tuotantoa ja lisätä kannattavuutta.
 2. Liiketoimintamallin muuntaminen: Liiketoimintaprosessien muunnossa keskitytään liiketoiminnan työnkulkuihin ja tehtäviin liittyviin alueisiin, kun taas liiketoimintamallin muunnossa keskitytään perustaviin osatekijöihin eli siihen, miten arvo toimitetaan tietyllä toimialalla. Pohjimmiltaan yritykset käyttävät digitaalista muutosta muuttaakseen perinteisiä liiketoimintamalleja.

  Autoteollisuudessa digitaaliteknologiat mahdollistavat tilausperusteisten liiketoimintamallien ja laskutusprosessien keskittämisen ja automatisoinnin. Yhdessä nopeasti muuttuvien asiakastarpeiden ja yleisen kulttuurisen muutoksen kanssa perinteistä autoostoa ollaan muuttamassa tilauspohjaisilla malleilla.
 3. Organisatorinen ja kulttuurinen muutos: Onnistunut digitaalinen muutos olisi sovitettava yhteen organisaation kulttuurin ja arvojen kanssa. Sisäinen uskon menetys yrityskulttuuriin voi vaikuttaa työvoiman tuottavuuteen, aloitteellisuuteen ja hyvinvointiin. Uusien digitaaliteknologioiden hidas tai pessimistinen käyttöönotto voi johtaa tavoitteiden ylittymiseen ja heikentää kilpailukykyä, tuloja ja brändin arvoa.

  Organisaatiomuutos saavutetaan parhaiten ylhäältä alaspäin suuntautuvan yhteistyön ja avoimen keskustelun avulla – miten tämä digitaalinen muutos vaikuttaa rooleihin ja työnkulkuihin ja miksi johtoryhmät kokevat sen olevan riskin ja vaivan arvoista pitkällä aikavälillä.

Asiakkaiden mieltymysten muuttuminen, muun muassa se, että kiinnostus fyysisten tuotteiden omistamiseen on vähentynyt, on nopeuttanut siirtymistä tilauspohjaiseen tarjontaan ohjelmiston ja digitaalisen palvelun lisäksi.
Boston Consulting Group 2021

Digitaalisen muutoksen hyödyt

Digitaalinen muutos integroi nykyaikaisen liiketoiminnan kaikki tasot ja toiminnot. Älykkäät teknologiat tarjoavat organisaatioille välttämättömät välineet selviytyäkseen ja menestyäkseen. Tässä on joitakin muutoksen mahdollisia vaikutuksia:

 • Tarjoaa syvällistä tietoa reaaliaikaisen päätöksenteon pohjaksi: Monille yrityksille suorituskyvyn ja sijoitetun pääoman tuoton arviointi on usein ollut takapajuinen prosessi. Kun tiedot kerätään, käsitellään ja analysoidaan manuaalisesti, mahdollisuuden lähetys on jo kauan sitten purjehtinut. Nykyaikaisen ERP-järjestelmän ja kehittyneiden analyysien avulla yritykset voivat nähdä reaaliaikaisia tietoja ja mukauttaa tehokkaita analyysialgoritmeja, jotta ne voivat tehdä parhaat päätökset tällä hetkellä.
 • Parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta: IoT-verkkolaitteet ja -koneet välittävät jatkuvasti dataa, konelokeja ja suorituskykyraportteja. Laajennettujen analyysien avulla nämä tiedot voivat tukea ennakoivaa ylläpitoa, lyhentää seisokkiaikaa ja tuottaa tietoja tuottavampia ja tehokkaampia asianohjauksia varten.
 • Parantaa asiakkaiden kokemuksia: Asiakkaasi haluavat, että heidän tarpeensa täytetään ehdoilla. Yksilöllistäminen, kaikkien kanavien käyttö, mukautetut palvelusuunnitelmat ja reaaliaikainen pääsy tietoihin voivat auttaa vastaamaan heidän jatkuvasti muuttuviin odotuksiinsa ja samalla lisätä vihjeitä sekä edistää tietojen säilyttämistä ja uskollisuutta.
 • Auttaa vauhdittamaan liiketoimintamallin innovointia: Ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö kuluttajien ja markkinoiden muuttuvat tarpeet kiinnitä yhä enemmän huomiota liiketoimintamallin innovointiin arvonluontikeinona. Perusliiketoimintamallien ja asiakaskokemusten muuttaminen ja nykyaikaistaminen edellyttää kuitenkin kykyä kerätä ja analysoida reaaliaikaisia tietoja ja kehittää automatisoituja ja älykkäitä prosesseja uusien liiketoiminta-, maksu- ja palvelumallien hallintaa varten.
 • Tukee vankkaa ja kilpailukykyistä yritysten kasvustrategiaa: Kun yritykset digitalisoivat toimintojaan ja optimoivat palvelujaan yhdistetyillä teknologioilla, ne löytävät uusia tapoja luoda yhteyksiä ja tehdä yhteistyötä sekä virtaviivaistaa tulevia liiketoiminnan kasvustrategioita, kuten:
  • Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
  • Kannattavuuden parantaminen ja tulokanavien vahvistaminen
  • Uusien vihjeiden ja asiakkaiden houkutteleminen ja säilyttäminen
 • Edistää ketteryyttä ja häiriöiden vastustuskykyä: COIVD-19-pandemia valotti monia haavoittuvuuksia nykyaikaisissa liiketoimintaprosesseissa ja -malleissa. Mutta vain yksi monista kulttuurisista, taloudellisista, poliittisista ja markkinoiden muutoksista on viime vuosina ollut yhä enemmän yritysten edessä. Modernit yritykset etsivät nyt digitaalista muutosta, jotta ne saisivat työkalut uusien tuotteiden ja palvelujen nopeaan kehittämiseen ja ennusteanalyyseihin, joiden avulla ne voivat paremmin nähdä tulevia häiriöitä tai ennakoida markkinoiden muutoksia ja mahdollisuuksia. He haluavat pystyä kasvamaan ja laskemaan helposti, ja heillä on täysi valikoima pilviratkaisuja, jotka voivat edistää innovointia – ilman, että niiden tarvitsee siirtyä tarjoajasta tarjoajaan.

Teknologian muuntaminen mahdollistaa liiketoiminnan muutoksen

Osa näistä keskeisistä ja uusista teknologioista tukee digitaalista muutosta:

 

Nykyaikainen ERP-teknologia ja tietokantateknologiat


Parhaat pilvi-ERP-ratkaisut käyttävät in-memory-tietokantatekniikkaa, mikä tekee niistä erittäin skaalautuvia ja mukautuvia. Tämä on tärkeää, koska ne ovat pohjimmiltaan digitaalisen liiketoiminnan muutoksen "aivoja". ERP ottaa kaikki yrityksen suorittamiseen tarvittavat ydinprosessit (kuten taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, tuotannon ja toimitusketjun) ja integroi ne yhdeksi järjestelmäksi. Ja kun modernin ERP:n voimanlähteenä on tekoälyn teknologia, sillä on valta hallita ja käsitellä ison datan lisäksi myös analysoida ja oppia siitä.

 

Edistyneet analyysit


Arvon tuottamiseksi tiedot on valjastettava ja ymmärrettävä. Laajennetut analyysit tarjoavat tekoälyn ja koneoppimisen algoritmien avulla syvällisiä, tarkkoja ja toiminnallisia analyyseja ja raportteja. Yritykset voivat myös mukauttaa tietoanalyysin konfiguraatioita tarvittaessa. Tämä antaa yritysjohtajille valtuudet toimia nopeasti ja päättäväisesti tarttumalla mahdollisuuteen tai vastaamalla riskeihin.

 

Cloud-liitettävyys


Cloud-pohjainen infrastruktuuri on olennainen osa onnistunutta digitaalista muutosta sekä esineiden internetin verkkojen ja yhdistettyjen liiketoimintajärjestelmien perustamista. Tarvittaessa keskitetyn pääsyn kaikkiin järjestelmiin, laitteistoihin ja tietoihin avulla organisaatiot voivat skaalata infrastruktuuria tarpeen mukaan ja muuttaa tai automatisoida työnkulkuja nopeasti. Tämä auttaa tukemaan nopeasti muuttuvia liiketoiminnan prioriteetteja ja toimintamalleja. Kuten
Forrester kertoo, vuodesta 2021 lähtien lähes 60 prosenttia Pohjois-Amerikan yrityksistä luottaa pilvialustoihin, mikä on viisi kertaa enemmän kuin viisi vuotta sitten.

 

AI ja koneoppimisratkaisut


Big Data kasvoi tekoälyn ja koneoppimisen rinnalle. Ison datan käsittelemiseksi ja tekemiseksi tarvitaan tekoälyn ja koneoppimisen voima. Jotta tekoälyn ja koneoppimisen tulokset olisivat tarkkoja ja merkityksellisiä, molemmilla on oltava riittävän suuret tietojoukot vankan oppimisen ja analyysin tueksi. Big Datan, tekoälyn ja analytiikan kumppanuus on liiketoiminnan ja digitaalisen muutoksen ytimessä, mikä edistää ennakoivaa suunnittelua ja reagoivaa automatisointia.

 

Esineiden internet

IoT-verkossa olevat
laitteet ja koneet voivat lähettää ja vastaanottaa digitaalista dataa. Konelokit ja kunnossapitoraportit analysoidaan suorituskyvyn ja tehokkuuden optimoimiseksi. tekoälyä käyttävät liiketoimintajärjestelmät analysoivat jatkuvasti näitä tietoja mallien, trendien ja korrelaatioiden osalta. Nämä analyysit auttavat ohjaamaan ennakoivaa ylläpitoa ja automaattisia asianohjauksia, mikä lisää tehokkuutta ja tuottavuutta ajan mittaan, kun koneoppimissovellukset oppivat esineiden internetin tiedoista.

 

Robotiikan ja robottiprosessien automatisointi (RPA)


Sekä robotiikka että RPA käyttävät automatisoituja prosesseja suorittaakseen toistuvia tai ennalta ohjelmoituja tehtäviä. Roboottilaitteet koostuvat liikkuvista, mekaanisista osista, jotka on asetettu suorittamaan erityisiä, fyysisiä tehtäviä. RPA-prosessit on ohjelmoitu ja automatisoitu – ne ovat kuitenkin olemassa ohjelmistoprosesseina eikä fyysisinä laitteina, ja niiden suorittamat tehtävät ovat luonteeltaan hallinnollisia.

Digitaalisen muutoksen suurimmat haasteet

McKinseyn ja Harvard Business Reviewin kaltaisten ajatusjohtajien tutkimukset ovat osoittaneet, että jopa 70 prosenttia liiketoimintaan ja digitaaliseen muutokseen liittyvistä aloitteista ei onnistu. Jos kuitenkin kaivaudut hieman syvemmälle, huomaat, että kyse ei ole varsinaisesti uusista teknologioista tai virheellisistä liiketoimintainnovaatioista. Heikkouksia olivat huono suunnittelu, heikot viestintä- ja muutosstrategiat sekä johtajien ja projektipäälliköiden yleinen kyvyttömyys ottaa mukaan ja hakea hyväksyntää kaikilta tiimeiltä, joihin muutos on vaikuttanut. Toisin sanoen edellä mainituista kolmesta tärkeimmästä digitalisaation alasta ”kulttuurinen muutos” on usein vähiten puhuttu, mutta todellisuudessa se voi olla kaikkein ratkaisevin.

 

Vuonna 2020 Oxford Economics toteutti laajan tutkimuksen, johon osallistui yli 3 000 johtajaa kymmenellä maailman suurimmalla toimialalla. He havaitsivat, että liiketoiminnan muodonmuutos toimii parhaiten, kun organisaation jokainen osa, mukaan lukien sen ulkoiset kumppanit ja asiakkaat, on ketterä ja kytköksissä toisiinsa. Johtajien on varmistettava, että heidän koko liiketoimintaekosysteemissään leviää laadukasta tietoa, jolloin kaikki osallistujat voivat olla vuorovaikutuksessa tavalla, joka edistää organisaation tavoitteita.”

Parhaat toimintatavat muutoksessa

Yhteenliitetyt yritykset osoittavat johtajuutta ja häiriönsietokykyä.

Valmistautuminen digitaaliseen liiketoiminnan muutokseen

Haasteellisessa liiketoimintaympäristössä yritysten on hyödynnettävä kaikki kilpailuedut – ja yhä useammin nämä edut ovat digitaalisia. Vuoteen 2018 mennessä yli 89 prosenttia johtajista oli omaksunut digitalistisen ensivaiheen liiketoimintapolitiikan. Ja vuoteen 2021 mennessä tuo määrä on vain kasvanut. Kuten aiemmin totesimme, huono viestintä ja suunnittelu kuitenkin jarruttavat monia digitaalisen muutoksen hankkeita.

 

Harkitse näitä neljää alkuvaihetta edetessäsi digitaaliseen muutokseen. Keskustele ohjelmistotoimittajan kanssa, jotta pääset alkuun laatimalla muutosstrategian ja tiekartan ja opettelemalla, mitkä ratkaisut sopivat parhaiten yrityksesi tarpeisiin.

 1. Määritä aloituskohta. Tarkasta olemassa olevat järjestelmät ja tietoresurssit. Mitkä koneet on jo digitalisoitu? Mitkä niistä vaativat esineiden internetin yhdyskäytäviä? Onko ERP-järjestelmäsi moderni ja skaalautuva vai onko se yhä käynnissä levypohjaisessa tietokantamuistissa? Jos haluat antaa projektillesi alkuvaiheen, etsi ensin prosesseja, jotka ovat korkealla operatiivisella prioriteetilla ja joilla on vähiten monimutkainen muutospolku.
 2. Määritä prioriteettisi. Älä suunnittele maratonia ennen kuin olet edes tehnyt sen ensimmäisen lohkon ympärille. Digitaalisen muutoksen kauneus on se, että sen ei tarvitse tapahtua kaikkea kerralla. Kuten rakennuspalikoita, myös älykkäät teknologiat on suunniteltu kehittymään, mittakaavaan ja integroimaan. 
 3. Muodosta tiekartta.  Älykkäät teknologiat hyötyvät merkittävästi niiden valtavasta skaalautuvuudesta ja nopeasta sopeutumis- ja uudelleenkonfigurointikapasiteetista. Suuren muutoksen etenemissuunnitelman pitäisi mahdollistaa ketteryys ja kasvu, mutta sen pitäisi alkaa etenemissuunnitelmasta, jolla on muutama vahva ja saavutettavissa oleva tavoite. Muodosta vakaita muutostenhallinta- ja siirtostrategioita myös suunnitelmaasi – digitaalinen muutos on yhtä paljon inhimillinen matka kuin teknologinen. Nämä ovat tärkeitä varhaisia askelia. Etsi tukea erikoistuneilta ammattilaisilta, jotka ymmärtävät yksilölliset tarpeesi ja voivat auttaa kartoittamaan yrityksesi parhaan kurssin.
 4. Valmistele tiimit.  Thoreau sanoi: ”Asiat eivät muutu, me muutamme”. Älykkäät teknologiat voivat auttaa vähentämään toistuvia ja hankalia tehtäviä, parantamaan työntekijöiden sitoutumista ja tukemaan yhteistyötä. Nämä edut voidaan kuitenkin toteuttaa vasta sitten, kun kaikki kansanne ovat mukana. Älä lähde uutisiin tiimissäsi. Opi heidän panoksestaan ja ideoistaan, ota avoimesti kantaa heidän huolenaiheisiinsa ja anna heille aikaa muuttua.

Aloita digitaalinen muutos tänään

Kaavio muunnostiekartasta modernin ERP:n avulla.

Enemmän tässä sarjassa

Usein kysytyt kysymykset: Digitaaliseen muutokseen liittyviä yleisiä kysymyksiä

Digitaalinen muutos on liiketoiminnan muodonmuutos ja koko yrityksen laajuinen muutostenhallintaprojekti. Digitaalisen muutoksen hankkeiden epäonnistuessa tai tyrehtyessä kyseessä on harvoin tekninen ongelma – se on lähes aina kulttuurinen ongelma. McKinseyn ja muiden mietinnöissä ja artikkeleissa saamme tietää, että huono suunnittelu, epäyhtenäiset tavoitteet ja epäselvät strategiat aiheuttavat valtaosan muutosvastoinkäymisistä.

Altimiterin tutkimusryhmä toteaa viidennessä vuotuisessa Digitaalisen muutoksen tila -raportissaan, että yleensä suurin osa omistuksesta on CIO:n ja toimitusjohtajan yhteistä. Koska digitaalista muutosta ei kuitenkaan enää pidetä yksinomaan teknologisena aloitteena, yritykset ovat alkaneet luottaa entistä enemmän sisäisiin liiketoimintaprosessien asiantuntijoihin varmistaakseen, että digitaaliteknologian yhdentyminen hyödyttää kaikkia parhaalla mahdollisella tavalla.

Tämä vaihtelee luonnollisesti liiketoiminnasta toiseen, mutta useimmissa yrityksissä moderni AI-pohjainen pilvi-ERP in-memory-tietokantoineen on minkä tahansa digitaalisen yrityksen keskiössä. ERP-järjestelmässä on aivot, jotka analysoivat, ohjaavat ja käsittelevät koko yrityksen tietoja.

Aloita yksinkertaisella valinnalla muutamia avainmittareita, jotka ovat tärkeimpiä tietylle toimialalle ja organisaatiolle (vihjeiden hankinta, tuotannon tuottavuus, ennakoiva suunnittelu). Kuvitelkaa, missä olette nyt noiden kriteerien suhteen, asettakaa realistisia tavoitteita ja mittaavatko ne uudelleen kiinteinä ajankohtina.

Toisin kuin aiemmat ohjelmistopäivitykset, digitaalinen muutos ei ole erillinen tietotekniikkahanke. Digitaalinen muutos vaikuttaa yrityksen kaikkiin aloihin ja toimintoihin ja edellyttää teknologista ja kulttuurista sopeutumista ja sietokykyä. Ennen tällaista projektia ota yhteyttä ohjelmiston toimittajaan varmistaaksesi, että kartoitat parhaan polun ainutkertaiseen tilanteeseesi.

SAP Insights -uutiskirje

Tilaa tänään

Hanki avaintietoja tilaamalla uutiskirjeemme.

Jatkokäsittely

Takaisin alkuun