Mine otse sisu juurde

SAP-i privaatsusdeklaratsioon

A. Üldteave

 

Millal seda privaatsusdeklaratsiooni kohaldatakse? Seda privaatsusdeklaratsiooni kohaldatakse allpool kirjeldatud viisil isikuandmetele, mida edastate SAP-ile või mis tuletatakse isikuandmetest. Küpsiste kasutust ja nende või muude veebijälgimistehnoloogiate abil kogutud teabe kasutust reguleerivad TrustArc Consent Manageri avaldused ja valikud, mis on leitavad vastavalt veebisaidilt.

 

Andmete vastutav töötleja. Veebisaidi www.sap.com andmete vastutav töötleja on SAP Estonia OÜ, Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn, Estonia (“SAP”). Kui vastaval veebisaidil on registreerimisvorm, võib andmete vastutav töötleja olla erinev olenevalt tegelikust pakkumisest või andmete kogumise eesmärgist, kuid igal juhul on see märgitud iga registreerimisvormi privaatsusdeklaratsioonis. SAP-i kontserni andmekaitsetöötaja on Mathias Cellarius (privacy@sap.com). 

 

Mida SAP minu isikuandmetega teeb? SAP töötleb selles privaatsusdeklaratsioonis käsitletavaid isikuandmeid ainult siin sätestatud eesmärgil. Lisateavet leiate altpoolt jaotistest B Ja C. Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb seadusest tuleneval alusel, leiate teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid SAP töötleb või millistel eesmärkidel kasutab, altpoolt jaotisest B. Lisateavet selle kohta, millal teie isikuandmete töötlemiseks on vajalik nõusolek, leiate altpoolt jaotisest C. See teave on vastavuses nõusolekuavaldustega seoses üksikute töötlemistoimingutega Consent Resource Centeris.

 

Isikuandmete töötlemise kestus. Kui SAP töötleb ja kasutab teie isikuandmeid seadusest tuleneval alusel (vt allpool jaotis B) või teie nõusoleku alusel (vt allpool jaotis C), talletab SAP teie isikuandmeid (i) ainult nii kaua, kui on vaja allpool sätestatud eesmärkide täitmiseks või (ii) kuni keelate SAP-il oma isikuandmete kasutamise (kui SAP-il on õigustatud huvi teie isikuandmete kasutamise vastu) või (iii) kuni oma nõusolekust taganete (kui nõustusite sellega, et SAP teie isikuandmeid kasutab). Kui aga SAP-il on seadusest tulenev kohustus teie isikuandmeid kauem säilitada või kui SAP vajab teie isikuandmeid õiguslike nõuete tõendamiseks või end nende vastu kaitsmiseks, säilitab SAP teie isikuandmed vastava säilitusperioodi lõpuni või kuni vastavad nõuded on rahuldatud.

Miks ma pean isikuandmeid avaldama? Üldjuhul on siin käsitlevate isikuandmete avaldamine ja nende kasutamiseks nõusoleku andmine täielikult vabatahtlik; kui te ei soovi anda nõusolekut või isikuandmeid avaldada, siis üldjuhul see teile kahjustavat mõju ei avalda. Kui teatud juhtudel ei saa SAP vajalike isikuandmeteta teenust osutada, näiteks kui isikuandmed on vajalikud teie tellimuste töötlemiseks või teile veebipakkumisele või uudiskirjale juurdepääsu võimaldamiseks. Sel juhul ei saa SAP nõutavate isikuandmeteta kahjuks teile taotletavat teenust pakkuda.

 

Kus minu isikuandmeid töödeldakse? Ülemaailmse kontserni osana on SAP-il tütarettevõtteid ja kolmandast osapoolest teenusepakkujaid nii Euroopa Majanduspiirkonnas (“EMP”) kui ka sellest väljaspool. Seetõttu võib SAP selles privaatsusdeklaratsioonis sätestatud eesmärkidel teie isikuandmeid kasutades või muul viisil töödeldes edastada teie isikuandmeid väljaspool EMP-d asuvatesse riikidesse, sh riikidesse, kus kehtiv kohustuslik andmekaitsetase pole võrreldav EMP-s kehtiva andmekaitsetasemega. Selline andmete edastus põhineb tüüplepinguklauslitel (vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 87/2010/EÜ või mis tahes tulevasele asendusele), et tagada lepinguliselt teie isikuandmetele EMP-s kehtiv andmekaitse tase. Nende standardlepinguklauslite redigeeritud koopia (millest on eemaldatud kommertsteave ja asjasse mittepuutuv teave) hankimiseks saatke taotlus aadressil privacy@sap.com.

 

Andmesubjektide õigused. Saate SAP-ilt igal ajal küsida teavet selle kohta, milliseid teie isikuandmeid SAP töötleb, ja taotleda nende andmete parandamist või kustutamist. Arvestage siiski, et SAP saab teie isikuandmed kustutada ainult juhul, kui puudub seadusest tulenev kohustus või SAP-i õigus nende säilitamiseks. Samuti arvestage, et kui taotlete SAP-ilt oma isikuandmete kustutamist, ei saa te enam jätkata selliste SAP-i teenuste kasutamist, mille pakkumiseks peab SAP teie isikuandmeid kasutama.

 

Kui SAP kasutab teie isikuandmeid teie nõusoleku põhjal või teiega lepingu sõlmimiseks, võite taotleda SAP-ilt enda poolt SAP-ile avaldatud isikuandmete koopiat. Selleks pöörduge allpool toodud meiliaadressil ja määrake teave või töötlemistegevused, mida teie taotlus puudutab, teabe saamise vorming ja kas isikuandmed tuleb saata teile või mõnele teisele adressaadile. SAP kaalub hoolikalt teie taotlust ja arutab teiega läbi, kuidas seda kõige paremini täita.

 

Saate SAP-ilt taotleda ka oma isikuandmete edasise töötlemise piiramist järgmistel juhtudel: (i) väidate, et teie SAP-i käsutuses olevad isikuandmed on valed (kuid ainult seni, kuni SAP nõuab vastavate isikuandmete täpsuse kontrollimist), (ii) SAP-il puudub õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks ja nõuate SAP-ilt oma isikuandmete edasise töötlemise piiramist, (iii) SAP-il pole enam teie isikuandmeid vaja, kuid soovite, et SAP säilitaks need andmed nõuete esitamiseks, õiguste teostamiseks või kolmanda osapoole nõuete eest kaitsmiseks või (iv) kui olete vastu oma isikuandmete töötlemisele SAP-is (jaotises B sätestatud SAP-i õigustatud huvi põhjal) seni, kuni SAP-ilt nõutakse kontrollimist, kas tal on teie isikuandmete töötlemiseks õigustatud huvi või seaduslik kohustus.

 

Saatke vastavasisulised taotlused aadressil webmaster@sap.com.

 

Kaebuse esitamise õigus. Kui arvate, et SAP ei töötle teie isikuandmeid siin või kohaldatavates EMP andmekaitseseadustes sätestatud nõuete järgi, saate igal ajal esitada kaebuse oma elukohajärgse EMP riigi või selle riigi või osariigi andmekaitseasutusele, milles SAP on registreeritud.

 

Selle veebisaidi kasutamine laste poolt. See veebisait pole mõeldud kasutamiseks alla 16-aastastele isikutele. Kui olete alla 16-aastane, ei tohi te selle veebisaidi kasutajaks registreeruda ega seda kasutada.

 

Muude veebisaitide lingid. See sait võib sisaldada linke muudele (SAP-i kontserni väliste ettevõtete) veebisaitidele. SAP ei vastuta SAP-i kontserni mittekuuluvate veebisaitide privaatsuspõhimõtete ega sisu eest. Seetõttu soovitame selliste väliste saitide privaatsusdeklaratsioonid tähelepanelikult läbi lugeda.

 

 

B.  Millal kasutab SAP minu isikuandmeid seaduse alusel?

 

Järgmistel juhtudel tohib SAP töödelda teie isikuandmeid kohaldatava andmekaitseseaduse alusel.

 

Taotletud kaupade või teenuste pakkumine. Kui tellite SAP-ilt kaupu või teenuseid, kasutab SAP tellimusse või registreerimisvormile sisestatavaid isikuandmeid (tavaliselt teie nimi (või selle osa), (meili-)aadress, telefoninumber, ettevõtte nimi ja aadress, teie ametinimetus ja ülesanded ja kui peate SAP-ile edastama makse, krediitkaardi number või pangarekvisiidid) ainult teie tellimuse töötlemiseks või taotletud kaupade või teenuste pakkumiseks. See võib hõlmata vajalike toimingute tegemist enne lepingu sõlmimist, teie asjakohastele päringutele vastamist, teile lähetus- ja arveldusteabe edastamist ja klientide tagasiside ning tugiteabe töötlemist või pakkumist. See võib hõlmata ka veebisaidi SAP.com või muude kohalike SAP-i saitide vestlusfunktsioonide, kontaktivormide, meilisõnumite või telefonivestluste andmeid. Selles privaatsusdeklaratsioonis tähendavad “kaubad ja teenused” SAP-i veebiteenuseid, pakkumisi, konkursse, tarbijamänge, muud sisu, turundusega mitteseotud uudiskirju, teabelehti, õppematerjale, koolitusi ja üritusi (või neile juurdepääsu).

 

Kui osalete SAP-i pakutavas õppes või koolitustel, võib SAP jälgida teie õppeprotsessi, et vastav teave teile kättesaadavaks teha. Suhtleme meili teel regulaarselt meie teenuseid tellinud kasutajatega ja võime suhelda ka telefoni teel, et lahendada klientide kaebusi või uurida kahtlasi tehinguid. Võime teie meiliaadressi kasutada konto avamise kohta kinnituse saatmiseks, makseteatiste, toodete ja teenuste muutmisteabe ning muude seadusega nõutavate teadete saatmiseks. Enamasti pole kasutajatel sellisest suhtlusest keeldumise võimalust, kuna saadetav teave on pigem informatiivne, mitte reklaamialane. Seoses turundusalase suhtlusega (meilisõnumid ja telefonikõned) SAP (i) edastab teile sellist teavet siis, kui olete andnud nõusoleku turundusmaterjalide saamiseks ja kui see on juriidiliselt nõutav ja (ii) pakub teile turundusalasest teabest loobumise võimalust, kui te ei soovi enam meilt turundusalast teavet saada. Saate igal ajal sellest teabest loobuda: https://www.sap.com/estonia/profile/unsubscribe.html.

 

Nõuetele vastavuse tagamine. SAP ja selle tooted, tehnoloogiad ja teenused alluvad erinevate riikide ekspordiseadustele, kaasa arvatud, kuid mitte ainult Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide ekspordiseadustele. Olete teadlik, et nendes riikides kohaldatavate ekspordiseaduste, kaubandussanktsioonide ja embargode alusel peab SAP võtma kasutusele meetmed, mis takistavad isikutel, organisatsioonidel ja osapooltel, kes on kantud valitsuse väljastatud sanktsioneeritud osapoolte nimekirjadesse, SAP-i veebisaitide või muude SAP-i hallatavate tarnekanalite kaudu juurde pääseda teatud toodetele, tehnoloogiatele ja teenustele. See võib hõlmata (i) käesolevas deklaratsioonis sätestatud kasutajate registreerimisandmete ja muu kasutaja esitatava teabe automaatkontrolle sanktsioneeritud osapoolte nimekirjade alusel; (ii) selliste kontrollide regulaarseid kordusi sanktsioneeritud osapoolte nimekirjade või kasutajateabe uuendamisel; (iii) võimaliku vaste korral SAP-i teenustele ja süsteemidele juurdepääsu blokeerimist; ja (iv) võimaliku vaste korral kasutajaga kontakteerumist tema identiteedi kontrollimiseks.

 

Kinnitate, et mis tahes teavet, mis on vajalik teie valikute jälgimiseks seoses teie isikuandmete kasutamise töötlemise või turundusmaterjalide saamisega (sõltuvalt riigist, kus vastav SAP-i kontserni ettevõte tegutseb, kas olete andnud otsese nõusoleku turundusmaterjalide saamiseks või loobunud nende saamisest), võib talletada ja vahetada SAP-i kontserni liikmete vahel vastavalt vajadusele nõuetele vastavuse tagamiseks.

 

SAP-i õigustatud huvi. Kõik allpool kirjeldatud kasutusjuhtumid tunnistatakse SAP-i õigustatud huviks teie isikuandmete töötlemise või kasutamise vastu. Kui te selle lähenemisega ei nõustu, saate allpool sätestatud viisil keelata SAP-il oma isikuandmete töötlemine või kasutamine.

 

Küsitlused ja uuringud. SAP võib kutsuda teid osalema küsitlustes ja uuringutes. Sellised küsitlused ja uuringud on tavaliselt koostatud viisil, mis võimaldab neile vastata isikuandmeid sisestamata. Kui sisestate siiski küsitlusse või uuringusse isikuandmeid, võib SAP kasutada neid isikuandmeid oma toodete ja teenuste täiustamiseks.

 

Anonüümsete andmekogumite loomine. SAP võib selles privaatsusdeklaratsioonis käsitletavate isikuandmete edastamise korral need andmed anonüümseks muuta, et luua anonüümseid andmekogumeid, mille abil täiustatakse SAP-i ja selle tütarettevõtete tooteid ja teenuseid.

 

Kõnede ja vestluste salvestamine kvaliteedi täiustamise eesmärgil. Telefonikõnede ja vestlusseansside korral võib SAP sellised kõned (pärast teie vastavasisulist teavitamist kõne ajal ja enne salvestamise algust) või vestlusseansid salvestada, et täiustada SAP-i teenuste kvaliteeti.

 

Teile ajakohaseima teabe pakkumine / tagasiside küsimine. Teie ja SAP-i vahelise ärisuhte raames võib SAP teavitada teid, kui kohalikud õigusaktid seda lubavad, oma toodetest ja teenustest (sh veebiseminaridest, seminaridest või üritustest), mis on sarnased või seotud toodete ja teenustega, mida olete juba SAP-ilt ostnud või kasutanud. Kui olete osalenud SAP-i veebiseminaril, seminaril või üritusel või ostnud SAP-ilt tooteid või teenuseid, võib SAP küsida teilt tagasisidet vastava veebiseminari, seminari, ürituse, toote või teenuste täiustamiseks.

 

Keeldumise õigus. Võite igal ajal keelata SAP-il isikuandmete kasutamise ülal kirjeldatud eesmärkidel, tühistades oma tellimuse saidil https://www.sap.com/estonia/profile/unsubscribe.html. Kui te seda teete, lõpetab SAP teie isikuandmete kasutamise ülal kirjeldatud eesmärkidel (ülal sätestatud õigustatud huvi korral) ja eemaldab teie andmed oma süsteemidest, välja arvatud juhul, kui SAP-il on õigus kasutada neid isikuandmeid mõnel muul selles privaatsusdeklaratsioonis sätestatud eesmärgil või kui SAP-il on mõjuv õigustatud huvi teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks. 

 

 

C. Millal kasutab SAP minu isikuandmeid minu nõusoleku põhjal?

 

Järgmistel juhtudel kasutab SAP teie isikuandmeid ainult allpool kirjeldatud otstarbel pärast teie eelneva nõusolekut saamist asjakohaste töötlemistoimingute tegemiseks. Seetõttu on iga isikuandmete töötlemistoimingu teave lingitud ühe nõusolekuavaldusega Consent Resource Centeris. Kui avate selle privaatsusdeklaratsiooni pärast ühe või mitme nõusoleku andmist uuesti, näete lisaks teie antud nõusolekuga seotud teabele ka täielikku privaatsusdeklaratsiooni.

 

Uudised SAP-i toodete ja teenuste kohta. SAP võib vastava sätte ja teie nõusoleku põhjal kasutada teie nime, meili- ja postiaadressi, telefoninumbrit, ametinimetust ja põhiteavet teie tööandja kohta (nime, aadressi ja valdkonda), samuti varasemal SAP-iga peetud suhtlusel (varasemad ostud, osalemine veebiseminarides, seminaridel või üritustel või (veebi-)teenuste kasutamine  - selle teema kohta leiate lisateavet vastaval SAP-i veebisaidil kuvatavast TrustArc Consent Managerist põhinevat suhtlusprofiili, et saata teile ajakohast teavet uusimate tooteteadaannete, tarkvarauuenduste, versiooniuuenduste, eripakkumiste ja muud teavet SAP-i tarkvara ja teenuste kohta (sh turundusega seotud uudiskirju) ning SAP-i ürituste kohta, samuti asjakohase sisu kuvamiseks SAP-i veebisaitidel. Seoses selliste turundustegevustega võib SAP edastada kolmanda osapoole hallatavatele sotsiaalvõrgustikele või muudele veebipakkumistele (nt Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram või Google) räsi-kasutajatunnuse. Seejärel vastendatakse see teave sotsiaalvõrgustike andmete või veebipakkumiste oma andmebaasidega, et kuvada teile asjakohasemat teavet.

 

Kasutajaprofiilide loomine. SAP pakub võimalust kasutada oma veebipakkumist, sh foorumeid, ajaveebe ja selle veebisaidiga lingitud võrgustikke (nt SAP Community), mille jaoks peate registreeruma ja looma kasutajaprofiili. Kasutajaprofiilid võimaldavad kuvada teistele kasutajatele teie kohta isiklikku teavet, kaasa arvatud, kuid mitte ainult teie nime, fotot, sotsiaalvõrgustikukontosid, posti- või meiliaadressi või mõlemat, telefoninumbrit, isiklikke huvisid, oskusi ja põhiteavet teie ettevõtte kohta.

 

Need profiilid võivad olla seotud SAP-i ühe veebipakkumisega või kui need on loodud teenuse SAP Identity Authentication Service abil, võivad võimaldada teil juurde pääseda ka SAP-i muudele veebipakkumistele või teistele SAP-i kontserni ettevõtetele või mõlemale (olenemata jaotises “Teie isikuandmete edastamine teistele SAP-i ettevõtetele” antud nõusolekust). Kuid saate alati ise valida, milliseid nendest täiendavatest veebipakkumistest soovite kasutada, ja teie isikuandmed edastatakse ainult siis, kui olete neisse esmakordselt sisse loginud. Arvestage, et kui te ei anna SAP-ile nõusolekut selliste kasutajaprofiilide loomiseks, ei saa SAP teile vastavaid teenuseid pakkuda, kui teie nõusolek on nende teenuste pakkumiseks kohustuslik.

 

Lisaks juurdepääsu andmisele veebipakkumistele kasutatakse teie profiili teiste kasutajatega suhtluse isikupärastamiseks (nt sõnumside või jälgimisfunktsioonide jaoks), samuti kasutab SAP seda nende pakkumiste kaudu suhtluse ja koostöö kvaliteedi täiustamiseks ja mängupärastamiselementide pakkumiseks (mängupärastamine on olemasoleva üksusega (nt veebisaidi, ettevõtte rakenduse või võrgukogukonna) mängumehhaanika integreerimine, et motiveerida osalust, kaasamist ja lojaalsust). Vastavad veebipakkumised toetavad funktsioone, mis aitavad teil määratleda, millist teavet soovite jagada.

 

Isikuandmete eriliigid. Üritusele või seminarile registreerimise või juurdepääsu andmisega seoses võib SAP küsida teavet teie tervise kohta eesmärgiga arvestada ürituste läbiviimisel erivajaduste või toitumise erinõuetega isikutega. Igasugune selline teabekasutus põhineb teie antud nõusolekul.

 

Arvestage, et kui te ei avalda oma erivajaduste või toitumise erinõuete kohta teavet, ei saa SAP teha vastavaid ettevalmistusi.

 

Ürituste profiilimine. Kui registreerute mõnele SAP-i üritusele, seminarile või veebiseminarile, võib SAP jagada osalejate põhiteavet (nimi, ettevõte ja meiliaadress) teiste sama ürituse, seminari või veebiseminari osalejatega eesmärgiga võimaldada suhtlemist ja ideede vahetamist.

 

Teie isikuandmete edastamine teistele SAP-i ettevõtetele. SAP võib edastada teie isikuandmeid teistele SAP-i kontserni ettevõtetele. SAP-i kontserni ettevõtete ajakohase loendi leiate siit. Sel juhul kasutavad need ettevõtted isikuandmeid samadel eesmärkidel ja tingimustel, mis on sätestatud ülalpool jaotises C.

 

Teie isikuandmete edastamine teistele kolmandatele osapooltele. Teie taotluse ja nõusoleku alusel kannab SAP teie registreerimisandmed üle registreerimislehel loetletud ettevõtetele. Need ettevõtted kasutavad teie registreerimisandmeid nende üritusel osalemise eesmärgil ja on kohustatud andmed pärast seda kustutama. Kui mõni ettevõte kavatseb kasutada teie andmeid mõnel muul eesmärgil, võtavad nad teiega ühendust, et selgitada, kuidas ja millistel muudel eesmärkidel nad teie registreerimisandmeid kasutavad.

 

Käesoleva deklaratsiooni alusel antud nõusoleku tühistamine. Saate igal ajal käesoleva deklaratsiooni alusel antud nõusolekust taganeda, tühistades oma tellimuse saidil https://www.sap.com/estonia/profile/unsubscribe.html. Taganemise korral ei töötle SAP enam selle nõusolekuga seotud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui tal on selleks seaduslik kohustus. Kui SAP on kohustatud säilitama teie isikuandmed seadusest tulenevatel põhjustel, piiratakse teie isikuandmete edasine kasutus ja säilitatakse need ainult seaduses ettenähtud tähtajani. Isikuandmete töötlemisest keeldumine ei mõjuta siiski isikuandmete varasemat töötlemist SAP-is kuni teie taganemisotsuseni. Kui teie SAP-i pakkumise kasutamiseks on vaja teie eelnevat nõusolekut, ei saa SAP pärast selle tühistamist (enam) teile vastavat teenust (või teenuseid, kui tühistate nõusoleku teenuses SAP Identity Authentcation Service oma profiili kasutamiseks mitme SAP-i pakkumise jaoks), pakkumist või üritust pakkuda.

 

 

D.  USA kohased sätted

 

Kui SAP-ile kohaldatakse Ameerika Ühendriikides kehtivaid privaatsusnõudeid, kohaldatakse ka järgmised sätted.

 

Ära jälgi. Teie brauser võib lubada teil seada eelistuse “Ära jälgi”. Kui ei ole sätestatud teisiti, ei toeta meie saidid eelistuse “Ära jälgi” taotlusi. Saate siiski valida küpsistega mittenõustumise, muutes vastavaid sätteid oma veebibrauseris, või kui vastav veebisait sisaldab TrustArc Consent Manageri linki, teha seda selle lingi kaudu. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse teatud Interneti-saitide külastamisel, ja nende abil tuvastatakse teie arvuti. Arvestage, et kui te küpsistega ei nõustu, ei pruugi te saada meie saidi kõiki funktsioone kasutada. See sait ei luba kolmandatel osapooltel koguda teie kohta aja- ega saidipõhist teavet. 

 

Laste privaatsuse kaitsmise nõuded. Meie veebisaidid ega võrguteenused pole mõeldud kasutamiseks alla 13-aastastele lastele. Kui olete lapsevanem või eestkostja ja usute, et oleme kogunud teavet lapse kohta, võtke meiega ühendust meiliaadressil privacy@sap.com.

 

 

E. Venemaa kohased sätted

 

Järgmisi sätteid kohaldatakse Vene Föderatsiooni residentidest kasutajatele.

 

Siin kirjeldatud teenused pole mõeldud kasutamiseks Venemaal elavatele Venemaa kodanikele. Kui olete Venemaa kodanik ja elate Venemaal, siis käesolevaga anname teada, et kui sisestate teenustesse oma isikuandmeid, teete seda omal vastutusel, nõustute selgesõnaliselt, et SAP võib teie isikuandmeid koguda ja töödelda neid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides ja SAP ei vastuta võimaliku Venemaa seadusandluse rikkumise eest.

 

F. Brasiilia kohased sätted

 

Järgmisi sätteid kohaldatakse Brasiilia residentidest kasutajatele.

 

Brasiilia seadusandlus lubab ettevõtetel saata meilisõnumeid potentsiaalsetele klientidele tingimusel, et meilisõnum sisaldab väljaregistreerimisvõimalust ja privaatsusdeklaratsiooni linki. 

 

 

Revideeritud ja postitatud alates 1. juulist 2019

Tagasi algusse