Mine otse sisu juurde

SAP-i privaatsusdeklaratsioon


Effective Date: April 22, 2021

To view the previous version of this Privacy Statement, click here.

SAP-i privaatsusdeklaratsioon

Üksikisiku privaatsuse kaitsmine on ettevõtte tuleviku seisukohast kriitilise tähtsusega. Oleme loonud selle privaatsusdeklaratsiooni, et näidata oma kindlat pühendumust isikute õigusele andmekaitsele ja privaatsusele. See privaatsusdeklaratsioon sätestab, kuidas käsitleme teavet, mida saab otseselt või kaudselt kasutada isiku tuvastamiseks.

A. Üldteave

Kes on vastutav töötleja? Veebisaidi www.sap.com vastutav töötleja on SAP Estonia OÜ, Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn, Eesti („SAP“). Kui vastaval veebisaidil on registreerimisvorm, võib andmete vastutav töötleja olla erinev olenevalt tegelikust pakkumisest või andmete kogumise eesmärgist, kuid igal juhul on see märgitud iga registreerimisvormi privaatsusdeklaratsioonis. SAP-i kontserni andmekaitseametnikuga saab ühendust võtta meiliaadressil privacy@sap.com.

 

Mis isikuandmeid SAP kogub? SAP-i veebisaitide külastamise korral salvestab SAP teavet teie brauseri, operatsioonisüsteemi ja IP-aadressi kohta.

 

Registreerimisvormi kasutamise korral kogub SAP teabe, mille SAP-ile esitate, sealhulgas teie ees- ja perekonnanimi, meiliaadressid, telefoninumbrid, asukoht (riik, osariik/provints, linn), ettevõtte nimi, amet ja roll, osakond ja tööülesanded, praegune seos SAP-iga ning teie ettevõtte tegevusvaldkond. SAP-ilt kaupade või teenuste tellimiseks krediitkaardinumbri või pangarekvisiitide esitamise korral kogub SAP selle teabe selleks, et töödelda teie makse soovitud kaupade või teenuste eest.

 

Miks SAP teie isikuandmeid vajab? SAP vajab teie isikuandmeid selleks, et anda teile juurdepääs sellele saidile ja et toimetada kohale mis tahes tellitud kaubad või teenused ning et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi, sealhulgas kohaldatavate ekspordiseadustega sätestatud kontrollide teostamiseks.  Kui SAP kasutab teie isikuandmeid õigusaktidest tuleneva loa alusel, leiate täpsemad põhjused, miks SAP teie isikuandmeid vajab, alltoodud jaotisest B. Kui SAP kasutab teie isikuandmeid teie antud nõusoleku alusel, leiate täpsemad põhjused, miks SAP teie isikuandmeid vajab, alltoodud jaotisest C. Kui SAP kasutab teie isikuandmeid teie antud nõusoleku alusel, siis leiate selles privaatsusdeklaratsioonis sisalduva ja isikuandmete teatud kasutusviiside kohta käivate nõusolekuavaldustega seotud teabe ka veebilehelt Consent Resource Center.  Kuigi isikuandmete edastamine on vabatahtlik, siis üldjuhul ei pruugi SAP-il olla võimalik teie taotlust ilma isikuandmeteta täita ega rahuldada; näiteks võib SAP vajada teie isikuandmeid selleks, et töödelda teie esitatud tellimust või anda teile juurdepääs teie soovitud veebipakkumisele. Sellisel juhul ei ole SAP-il võimalik teie taotlust ilma kindlate isikuandmeteta täita.

 

Pidage meeles, et kaupu või teenuseid saate tellida ilma, et annaksite nõusoleku SAP-i edasiseks turundustegevuseks.

 

Mis liiki kolmandatelt osapooltel hangib SAP isikuandmeid?  Enamasti kogub teie isikuandmeid SAP ise.  Kuid SAP võib teie isikuandmeid hankida ka kolmandalt osapoolelt, kui see on lubatud kohaldatavate riiklike õigusaktidega.  SAP käitleb selliseid isikuandmeid kooskõlas selle privaatsusdeklaratsiooniga ning mis tahes lisapiirangutega, mille on kehtestanud SAP-ile isikuandmed edastanud kolmas osapool või kohaldatavad riiklikud õigusaktid. Kolmanda osapoole allikad on järgmised:

 • SAP-i ja/või SAP-i kontserni äritehingud teie tööandjaga;
 • kolmandad osapooled, kellele olete andnud juhise jagada teie isikuandmeid SAP-iga.

 

Kui kaua säilitab SAP minu isikuandmeid? SAP säilitab isikuandmeid ainult seni, kuni see on nõutav:

 • teile teie taotletud kaupade ja teenuste kättesaadavaks tegemiseks, sealhulgas veebisaidi sap.com kasutamiseks;
 • SAP-i õigusaktidest, muu hulgas kohaldatavatest ekspordiseadustest, tulenevate kohustuste täitmiseks;
 • kui SAP kasutab teie isikuandmeid SAP-i õigustatud ärihuvi alusel, mida on täpsemalt kirjeldatud selles privaatsusdeklaratsioonis, siis seni, kuni te esitate sellise kasutuse kohta SAP-ile vastuväite;
 • kui SAP töötleb teie isikuandmeid teie antud nõusoleku alusel, siis seni, kuni võtate tagasi selles privaatsusdeklaratsioonis antud nõusoleku.

SAP säilitab teie isikuandmeid täiendavateks perioodideks juhul, kui seadus kohustab säilitama teie isikuandmeid kauem või kui SAP vajab teie isikuandmeid õigusnõuete esitamiseks või nende vastu kaitsmiseks. SAP säilitab teie isikuandmeid kohustusliku säilitusperioodi lõpuni või kuni menetluses olevad nõuded on rahuldatud.

 

Kellele teie isikuandmed edastatakse ja kus neid töödeldakse? Teie isikuandmed edastatakse isikuandmete töötlemiseks järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele kolmandatele osapooltele:

 • SAP-i kontserni kuuluvad ettevõtted;
 • kolmandast osapoolest teenuseosutajad; nt konsultatsiooniteenuste ja muude seotud lisateenuste pakkumiseks, veebisaidi loomiseks või uudiskirjade saatmiseks.

Rahvusvaheliselt tegutseva üleilmse ettevõttekontsernina on SAP-il sidusettevõtteid („SAP-i kontsern“) ja kolmandast osapoolest teenuseosutajaid, kes asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda („EMP“) või regioonis, kus rahvusvahelised andmeedastused on õigusliku piiranguga, ning teie isikuandmeid edastatakse EMP-st väljaspool asuvatesse riikidesse. Andmete edastamisel riiki, mille kohta Euroopa Komisjon ei ole teinud kaitsetaseme piisavuse otsust, kasutab SAP EL-i lepingu tüüptingimusi, mis seavad lepingulise kohustuse kaitsta teie isikuandmeid EMP andmekaitsetasemega võrdsel tasemel. Lepingu tüüptingimuste koopia (lühendatud kujul, millest on eemaldatud äriotstarbeline või asjakohatu teave) hankimiseks saatke vastavasisuline taotlus meiliaadressil privacy@sap.com. Andmekaitse rahvusvahelise mõõtme kohta saate lisateavet hankida ka Euroopa Komisjonilt siit.

 

Mis on teie õigused seoses andmekaitsega?

 

Saate SAP-ilt taotleda mis tahes ajal juurdepääsu teabele selle kohta, milliseid teie isikuandmeid SAP töötleb, ja taotleda nende andmete parandamist või kustutamist. Arvestage siiski, et SAP saab teie isikuandmed kustutada või teeb seda ainult juhul, kui SAP-il puudub seadusest tulenev kohustus või õigus nende säilitamiseks. Samuti võtke arvesse, et kui taotlete SAP-ilt oma isikuandmete kustutamist, ei saa te enam jätkata selliste SAP-i teenuste kasutamist, mille pakkumiseks peab SAP teie isikuandmeid kasutama.

 

Kui SAP kasutab teie isikuandmeid teie nõusoleku põhjal või teiega lepingu sõlmimiseks, saate taotleda SAP-ilt enda poolt SAP-ile avaldatud isikuandmete koopiat.  Selleks pöörduge allpool toodud meiliaadressil ja määrake teave või töötlemistegevused, mida teie taotlus puudutab, vorming, milles soovite teavet saada, ja kas isikuandmed tuleb saata teile või mõnele teisele adressaadile. SAP kaalub hoolikalt teie taotlust ja arutab teiega läbi, kuidas seda kõige paremini täita.

 

Saate SAP-ilt taotleda ka oma isikuandmete edasise töötlemise piiramist järgmistel juhtudel: (i) väidate, et SAP-i käsutuses olevad isikuandmed on valed, ning seniks, kuni SAP vastavate isikuandmete täpsust kontrollib, (ii) SAP-il puudub õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks ja nõuate SAP-ilt oma isikuandmete edasise töötlemise piiramist, (iii) SAP-il pole enam teie isikuandmeid vaja, kuid te soovite, et SAP säilitaks need andmed nõuete esitamiseks, õiguste teostamiseks või kolmanda osapoole nõuete eest kaitsmiseks või (iv) kui olete vastu oma isikuandmete töötlemisele SAP-is SAP-i õigustatud huvi põhjal (alltoodud jaotise B tähenduses) seniks, kuni SAP kontrollib, kas tal on teie isikuandmete töötlemiseks ülimuslik õigustatud huvi või seaduslik kohustus.

 

Arvestage siiski, et SAP saab teie isikuandmed kustutada või teeb seda ainult juhul, kui SAP-il puudub seadusest tulenev kohustus või õigus nende säilitamiseks. Samuti võtke arvesse, et kui taotlete SAP-ilt oma isikuandmete kustutamist, ei saa te enam jätkata selliste SAP-i teenuste kasutamist, mille pakkumiseks peab SAP teie isikuandmeid kasutama.

 

Kuidas saate teostada oma andmekaitseõigusi? Palume saata kõik teie andmekaitseõiguste teostamisega seotud taotlused meiliaadressile webmaster@sap.com.

 

Kuidas kontrollib SAP andmekaitseõiguste teostamiseks esitatud taotlusi?  Enne teie soovitud andmekaitseõiguse töötlemist teeb SAP toimingud, mis on vajalikud teie isiku tuvastamiseks mõistliku kindlusega.  Kui see on võimalik, siis võrdleb SAP teie õiguste teostamiseks esitatud taotlusega edastatud isikuandmeid teabega, mis SAP-il teie kohta juba olemas on. See võib hõlmata teie taotluse esitamisel edastatud kahe või enama andmekirje võrdlemist kahe või enama andmekirjega, mis SAP-il juba olemas on. 

 

SAP keeldub töötlemast taotlusi, mis on selgelt alusetud, liigsed, petturlikud või mille töötlemist kohalikud õigusaktid ei nõua.

 

Kaebuse esitamise õigus. Kui teil on alust arvata, et SAP ei töötle teie isikuandmeid selles privaatsusdeklaratsioonis või kohaldatavates andmekaitseseadustes sätestatud nõuete järgi, saate igal ajal esitada kaebuse oma elukohajärgse EMP riigi või selle riigi või osariigi andmekaitseasutusele, milles SAP on registreeritud.

 

Kas mul on lubatud kasutada SAP-i kaupu ja teenuseid, kui olen alaealine või laps?

 

Lapsed. Üldiselt ei ole SAP-i veebisaidid ja võrguteenused mõeldud alla 16-aastastele või asjakohases kohtualluvuses kehtestatud võrdväärsest miinimumvanusest noorematele kasutajatele. Kui olete alla 16-aastane, ei saa te veebisaitidel või võrguteenustes registreeruda ega neid kasutada. 

B. Töötlemine õigusaktidest tuleneva loa alusel

Miks on SAP-il vaja mu isikuandmeid kasutada ja mis on SAP-i õiguslik alus andmete kasutamiseks?

 

Töötlemine lepinguliste kohustuste täitmiseks. SAP vajab teie isikuandmeid selleks, et tarnida teile SAP-i ja teie vahel sõlmitud lepingu alusel kaupu või teenuseid ja et sõlmida teie ja SAP-i vahel kaupade või teenuste leping ning et esitada teile tellitud kaupade või teenuste eest arveid. SAP töötleb isikuandmeid lepinguliste kohustuste täitmiseks isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6, lõike 1, punkti b alusel või muude kohaldatavate riiklike õigusaktide samaväärsete artiklite alusel.

 

SAP-i lepinguliste kohustuste täitmiseks vajalik töötlemine hõlmab vastamist teie asjakohastele päringutele, teie tagasiside töötlemist või teile tugiteenuste osutamist. Samuti võib see hõlmata veebisaidi SAP.com või muude kohalike SAP-i saitide vestlusfunktsioonide, kontaktivormide, meilisõnumite või telefoni teel edastatud või lubatud andmeid. Selles privaatsusdeklaratsioonis tähendavad „kaubad ja teenused“ juurdepääsu SAP-i veebiteenustele, pakkumistele, konkurssidele, tarbijamängudele, muule sisule, turundusega mitteseotud uudiskirjadele, teabelehtedele, õppematerjalidele, koolitustele ja üritustele.

 

Lisaks suhtleb SAP meili teel regulaarselt tema teenuseid tellinud kasutajatega ja võib suhelda ka telefoni teel, et lahendada teie või teiste klientide kaebusi või uurida kahtlasi tehinguid.

 

SAP võib teie meiliaadressi kasutada konto avamise kohta kinnituse saatmiseks, makseteatiste, oma toodete ja teenuste muutmisteabe ning muude seadusega nõutavate teadete saatmiseks. Üldjuhul ei saa kasutajad sellisest teabeedastusest keelduda, kuna nimetatud teabeedastus on asjakohaseks ärisuhteks vajalik ning ei leia aset turunduseesmärgil.

 

Turundusalaseks suhtluseks, nagu meilisõnumid ja telefonikõned, edastab SAP (i) teile sellist teavet ainult pärast teie nõusoleku saamist, kui see on õigusaktide järgi nõutav, ja (ii) pakub teile turundusalasest teabest loobumise võimalust, kui te ei soovi enam turundusalast teavet saada. Samuti saate turundusalasest teabest keeldumiseks alati uuendada seda eelistust.

 

Töötlemine nõuetele vastavuse tagamiseks. SAP ja selle tooted, tehnoloogiad ja teenused alluvad erinevate riikide ekspordiseadustele, kaasa arvatud, kuid mitte ainult Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide ekspordiseadustele. Olete teadlik, et nendes riikides kohaldatavate ekspordiseaduste, kaubandussanktsioonide ja embargode alusel peab SAP võtma kasutusele meetmed, mis takistavad isikutel, organisatsioonidel ja osapooltel, kes on kantud valitsuse väljastatud sanktsioneeritud osapoolte nimekirjadesse, SAP-i veebisaitide või muude SAP-i hallatavate tarnekanalite kaudu juurde pääseda teatud toodetele, tehnoloogiatele ja teenustele. See võib hõlmata (i) käesolevas deklaratsioonis sätestatud kasutajate registreerimisandmete ja muu kasutaja esitatava teabe automaatkontrolle sanktsioneeritud osapoolte nimekirjade alusel; (ii) selliste kontrollide regulaarseid kordusi sanktsioneeritud osapoolte nimekirjade või kasutajateabe uuendamisel; (iii) võimaliku vaste korral SAP-i teenustele ja süsteemidele juurdepääsu blokeerimist; ja (iv) võimaliku vaste korral kasutajaga kontakteerumist tema identiteedi kontrollimiseks. Teie isikuandmete sel viisil kasutamine põhineb alati loal töödelda isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt c, või muude kohaldatavate riiklike õigusaktide samaväärsed artiklid) ja SAP-i õigustatud huvil (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt f, või muude kohaldatavate riiklike õigusaktide samaväärsed artiklid).

 

Kinnitate, et teavet, mis on vajalik teie andmekaitse- ja privaatsusvalikute jälgimiseks seoses teie isikuandmete töötlemisega või turundusmaterjalide saamiseks (sõltuvalt riigist, kus vastav SAP-i kontserni ettevõte tegutseb, ja sellest, kas olete andnud otsese nõusoleku turundusmaterjalide saamiseks või loobunud nende saamisest), võib vahetada SAP-i kontserni liikmete vahel, kui see on vajalik nõuetelevastavuse tagamiseks.

 

Töötlemine SAP-i õigustatud huvi alusel. SAP võib teie isikuandmeid oma õigustatud huvi alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt f, või muude kohaldatavate riiklike õigusaktide samaväärsed artiklid) kasutada järgmiselt.

 • Pettus ja õigusnõuded.  Vajaduse korral kasutab SAP teie isikuandmeid kriminaalse tegevuse, näiteks pettuse, ennetamiseks või kohtu alla andmiseks ning õigusnõuete esitamiseks või end nende eest kaitsmiseks.
 • Küsitlused ja uuringud. SAP võib kutsuda teid osalema küsitlustes ja uuringutes. Sellised küsitlused ja uuringud on tavaliselt koostatud viisil, mis võimaldab neile vastata ilma andmeteta, mille abil teid tuvastada saab. Kui sisestate siiski küsitlusse või uuringusse selliseid andmeid, kasutab SAP neid isikuandmeid oma toodete ja teenuste täiustamiseks.
 • Lepingu täitmine. Kui ostate SAP-ilt ärikliendi nimel kaupu või teenused või kavatsete seda teha või olete nimetatud ärikliendi kontaktisikuks („kliendikontakt“) ärisuhtes SAP-iga, kasutab SAP teie isikuandmeid sel eesmärgil. See hõlmab kindlasti ka toiminguid, mis on vajalikud asjakohase ärisuhte sõlmimiseks. Kui olemasolev kliendikontakt teavitab SAP-i sellest, et te olete tema asendaja, siis loeb SAP sellise teate saamise hetkest teid vastava kliendi asjakohaseks kliendikontaktiks seni, kuni esitate selle kohta alltoodud viisil vastuväite.
 • Anonüümsete andmekogumite loomine. SAP muudab selles privaatsusdeklaratsioonis käsitletavate isikuandmete edastamise korral need andmed anonüümseks, et luua anonüümseid andmekogumeid, mille abil täiustatakse SAP-i ja selle tütarettevõtete tooteid ja teenuseid.
 • Isikupärastatud sisu. Kui annate nõusoleku turundusteabe saamiseks, muuhulgas näiteks SAP-i uudiskirjad, brošüürid või teabelehed, kogub ja salvestab SAP teavet selle kohta, kuidas te seda sisu kasutate, aitamaks koostada, arendada, käitada, edastada ja täiustada meie teile suunatud teabeedastust.  See teave koondatakse ning seda kasutatakse aitamaks SAP-il pakkuda kasulikumat teavet ning mõista, milliste teemade vastu on teie huvi kõige suurem.
 • Salvestised kvaliteedi parandamise eesmärgil. Telefonikõnede ja vestlusseansside korral salvestab SAP sellised kõned (pärast teie vastavasisulist teavitamist kõne ajal ja enne salvestamise algust) või vestlusseansid, et täiustada SAP-i teenuste kvaliteeti.
 • Teile ajakohase teabe pakkumine või teie tagasiside küsimine. Teie ja SAP-i vahelise ärisuhte raames võib SAP teavitada teid, kui kohalikud õigusaktid seda lubavad, oma toodetest ja teenustest (sh veebiseminaridest, seminaridest ja üritustest), mis on sarnased või seotud toodete ja teenustega, mida olete juba SAP-ilt ostnud või kasutanud. Lisaks võib SAP küsida teilt tagasisidet asjakohase materjali, toote või teenuse täiustamiseks, kui osalete SAP-i veebiseminaril, seminaril või üritusel või avate teabelehti, uudiskirju, tarkvara tasuta prooviversioone või ostate SAP-i kaupu või teenuseid.

Vastuväite esitamise õigus. Võite selles jaotises kirjeldatud viisil alati esitada vastuväite selle kohta, kuidas SAP teie isikuandmeid töötleb, uuendades seda eelistust. Sellisel juhul vaatab SAP teie vastuväite hoolikalt läbi ja lõpetab asjakohase teabe edasise kasutamise, välja arvatud juhul, kui SAP-il on teabe kasutamiseks oluline õigustatud alus, mis on teie vastuväite suhtes ülimuslik, või juhul, kui SAP vajab seda teavet õigusnõuete tõestamiseks, teostamiseks või enda nende vastu kaitsmiseks.

 

Töötlemine kohaldatavate riiklike õigusaktide alusel. Kui kohaldatav riiklik õigusakt lubab SAP-il seda teha, kasutab SAP teie kohta käivat teavet ärilisel eesmärgil, millest osa on isikuandmed:

 • ürituste kavandamine ja korraldamine;
 • veebifoorumite või veebiseminaride korraldamine;
 • turunduslikel eesmärkidel, näiteks teile SAP-i uusimate toodete ja teenuste või eelseisvate ürituste kohta teabe edastamiseks;
 • teiega ühenduse võtmine arutamaks täpsemalt teie huvi SAP-i teenuste ja pakkumiste vastu;
 • aitamaks SAP-il luua, arendada, käitada, tarnida ja täiustada SAP-i teenused, tooteid, sisu ja reklaame ning täiustamaks, uuendamaks või täiendamaks teenust või seadet, mis kuulub SAP-ile või mida SAP toodab või mida toodetakse SAP-i jaoks või mis on SAP-i kontrolli all;
 • teile isikupärastatuma teabe pakkumine;
 • kahju või kao ennetamiseks;
 • konto- ja võrguturbe eesmärkidel;
 • sise-eesmärkidel, nagu auditid, analüüs ja uurimistegevus SAP-i toodete või teenuste täiustamiseks;
 • teie isiku tuvastamine ja asjakohaste teenuste väljaselgitamine;
 • turbejuhtumite tuvastamine, pahatahtliku, petliku, petturliku või ebaseadusliku tegevuse vastu kaitsmine ning vastava tegevuse eest vastutavate isikute kohtu alla andmine;
 • tõrkeanalüüs olemasolevat eelduspärast funktsionaalsust häirivate tõrgete tuvastamiseks ja parandamiseks;
 • sisemise uurimistöö teostamine tehnoloogia arendamiseks ja demonstreerimiseks;
 • teenuse või seadme, mis kuulub SAP-ile või mida SAP toodab või mida toodetakse SAP-i jaoks või mis on SAP-i kontrolli all, kvaliteedi või ohutuse kontrollimiseks või säilitamiseks vajaliku tegevuse teostamine.

D. Küpsised ja sarnased tööriistad

Küpsiste või sarnaste tehnoloogiatega kogutud teavet ning selle teabe kasutamist on täpsemalt kirjeldatud SAP-i küpsiste kasutamise teatises.  Oma küpsise-eelistusi saate määrata SAP-i küpsiste kasutamise teatises kirjeldatud viisil, klõpsates veebisaidi SAP.com avalehe jaluses linki Cookie Preferences.

E. Riigi- ja piirkonnakohased lisasätted

Kui SAP-ile kohaldatakse Ameerika Ühendriikides teatud privaatsusnõudeid, kohaldatakse ka järgmised sätted.

 

Laste privaatsus Ameerika Ühendriikides. SAP ei kogu teadlikult alla 13-aastaste laste isikuandmeid.  Kui olete lapsevanem või eestkostja ja usute, et SAP on kogunud teavet lapse kohta, võtke SAP-iga selles privaatsusdeklaratsioonis kirjeldatud viisil ühendust.  SAP kustutab asjakohase teabe esimesel võimalusel.  Võttes arvesse, et SAP-i veebisaidid ja võrguteenused ei ole mõeldud alla 16-aastastele kasutajatele, ning kooskõlas CCPA sätestatud avaldamisnõuetega ei müü SAP ühegi alla 16-aastase alaealise isikuandmeid.

 

Kui SAP-ile kohaldatakse Ameerika Ühendriikides California osariigis teatud privaatsusnõudeid, kohaldatakse ka järgmised sätted.

 

Ära jälgi. Teie brauser võib lubada teil seada eelistuse “Ära jälgi”. Kui ei ole sätestatud teisiti, ei toeta meie saidid eelistuse “Ära jälgi” taotlusi. Sellegipoolest on teil võimalik küpsistest keelduda; selleks muutke veebibrauseri asjakohaseid sätteid või lugege meie küpsiste kasutamise teatist, kui see on teie asukohas saadaval. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse teatud Interneti-saitide külastamisel, ja nende abil tuvastatakse teie arvuti. Kui te küpsistega ei nõustu, ei pruugi te saada meie saidi kõiki funktsioone kasutada. See sait ei luba kolmandatel osapooltel koguda teie kohta aja- ega saidipõhist teavet.

 

Teil on õigus: 

 • taotleda SAP-ilt juurdepääsu teie isikuandmetele, mida SAP teie kohta kogub, kasutab või avaldab;
 • taotleda SAP-ilt teie isikuandmete kustutamist;
 • mittediskrimineerivale kohtlemisele juhul, kui teostate mis tahes andmekaitseõigust, mis teil on; 
 • juhul, kui taotlete SAP-ilt juurdepääsu oma isikuandmetele, siis isikuandmete ülekantavusele, kui see on võimalik, kasutusvalmis vormingus, mis võimaldab isikuandmed takistusteta edastada mõnele teisele adressaadile.

Vastavalt California tarbijakaitseseadusele (“CCPA”), SAP ei müü teie isikuandmeid. Vähendamaks võimalikku kahju, mis võib tuleneda volitamata juurdepääsust teie isikuandmetele või nende kustutamisest, nõuab SAP kooskõlas CCPA-s sätestatud kontrollikorraga rangemat kontrolli kustutamistaotluste puhul ja juhul, kui tegu on isikuandmetega, mida loetakse delikaatseks või väärtuslikuks.   Kui SAP-il tuleb küsida teilt täiendavat teavet lisaks teabele, mis SAP-il juba olemas on, kasutab SAP seda üksnes teie isiku tuvastamiseks, et võimaldada teil teostada oma andmekaitseõigusi, või turbe tagamise või pettuste vältimise eesmärgil.

 

Lisaks SAP-i poole pöördumisele meiliaadressil privacy@sap.com, võite oma õigusi teostada ja järgmiselt.

 

Saate esitada taotluse tasuta numbritel, mis on leitavad siin. Samuti võite SAP-is teie andmekaitseõiguste teostamistaotluste esitamiseks volitada esindaja. Selline volitatud esindaja tuleb registreerida California riigisekretäri juures ja tõendada, et olete volitanud esindajat enda nimel tegutsema. 

 

Kui SAP-ile kohaldatakse Filipiinidel kehtivaid privaatsusnõudeid, kohaldatakse ka järgmised sätted.

Filipiinidel saavad üksikisikud teostada oma õigusi järgmiselt.

Saate helistada või kirjutada SAP-i taotluse esitamiseks järgmistel kontaktandmetel:

webmaster@sap.com

Telefon:    +632-8705-2500

Aadress: SAP Philippines, Inc.

Attn: Data Protection Officer

27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

 

Järgmised kaks sätet kohaldatakse Filipiinide residentidele ja kodanikele. 

 • Kui olete kandnud kahju ebatäpsete, puudulike, aegunud, väärade, ebaseaduslikult hangitud isikuandmete või isikuandmete volitamata kasutamise tõttu, võite nõuda hüvitise väljamõistmist riiklikult privaatsuskomisjonilt (National Privacy Commission) või kohtutelt, käsitledes teie õiguste ja vabaduste mis tahes rikkumist andmesubjektina.
 • Kui olete privaatsuse või isikuandmete rikkumise subjekt või muul viisil mõjutatud isikuandmete kaitse seaduse rikkumisest, võite esitada kaebuse riiklikule privaatsuskomisjonile.
 • Õiguste üleminek. Teie seaduslikel pärijatel ja volitatud isikutel on õigus pärast teie surma või kui olete teovõimetu või võimetu oma õigusi teostama, igal ajal teie õigusi kasutada. 

 

 

Hiina-kohased sätted kohaldatakse Hiina kodanikele.

 

Colombia-kohased sätted kohaldatakse Colombia kodanikele.

 

Venemaa-kohased sätted kohaldatakse Vene Föderatsiooni kodanikele.

Tagasi algusse