Mine otse sisu juurde

SAP-i privaatsusdeklaratsioon


Jõustumiskuupäev: 1. juuni 2022

SAP-i privaatsusdeklaratsioon

Üksikisiku privaatsuse kaitsmine on ettevõtte tuleviku seisukohast kriitilise tähtsusega. SAP väljendab selle privaatsusdeklaratsiooniga oma kindlat pühendumust üksikisiku õigusele oma andmete ja privaatsuse kaitsmisele. See privaatsusdeklaratsioon sätestab, kuidas käsitleme teavet, mida saab otseselt või kaudselt kasutada isiku tuvastamiseks (isikuandmed). 

Keda peame selles privaatsusdeklaratsioonis silmas SAP-i all?

See privaatsusdeklaratsioon kohaldatakse isikuandmete kogumisele ja töötlemisele:

 • selle veebisaidi ja muude globaalselt tegutsevate SAP-i äritegevuse kesksel haldamisel
  • SAP SE poolt, Dietmar-Hopp-Allee 16 Walldorf 69190, Saksamaa, kui olete EL-i või EWR-i liikmesriigis või järgmistes riikides: Andorra, Fääri saared, Guernsey, Man, Jersey, Šveits või Ühendkuningriik, või
  • SAP America Inc. poolt, 3809 West Chester Pike, Suite 200, Newtown Square, PA 19073, USA, kui olete mis tahes muus riigis, või
  • SAP-i kontserni kindla ettevõtte poolt vastavalt selle privaatsusdeklaratsiooni lõpus olevatele riigi- ja piirkonnakohastele lisasätetele
 • teie või teie tööandja lepingueelsete või lepinguliste ärisuhete kontekstis kohaliku SAP-i kontserni ettevõtte poolt
 • registreerimisvormi kontekstis, kus kindel SAP-i kontserni ettevõte kogub otse isikuandmeid teenuse kasutajaks või üritusel osalejaks registreerimise eesmärgil ja teda esitletakse seetõttu selle registreerimislehe või veebisaidi vastutava töötlejana, viidates käesolevale privaatsusdeklaratsioonile.

SAP SE-le, SAP America, Inc.-le ja igale asjakohasele SAP-i kontserni ettevõttele viidatakse sõltuvalt antud juhtumist edaspidi kui “SAP”-ile.

 

Seda privaatsusdeklaratsiooni ei kohaldata SAP-i Interneti-lehtedele ega veebiteenustele, millel on oma privaatsusdeklaratsioon.

Mis eesmärgil SAP teie isikuandmeid töötleb?

SAP töötleb äritegevuse käigus ja erinevate veebisaitide ja muude sidekanalite haldamisel nende inimeste isikuandmeid, kellega ta suhtleb, sh klientide, partnerite, tarnijate, hankijate, kandidaatide ja kõigi teiste inimeste, kellega me suhtleme.

 

Kõigil neil juhtudel võib SAP töödelda isikuandmeid ühel või mitmel järgmistest ärilistest eesmärkidest.

 

Ärisuhete haldamiseks klientide, partnerite ja teistega

SAP töötleb isikuandmeid ärisuhete haldamiseks klientide, partnerite ja teiste kasutajatega lepingueelsete ja lepinguliste ärisuhete täitmiseks. See võib hõlmata taotluste rahuldamist, tellimuste töötlemist, tellitud toote või teenuse tarnimist või mis tahes muu asjakohase toimingu tegemist ärisuhete loomiseks, täitmiseks ja haldamiseks.

 

Tooted ja teenused võivad hõlmata mis tahes SAP-i asutusesiseseid ja pilveteenuse tarkvaratooteid, veebiteenuseid, rakendusi, veebifoorumeid, veebiseminare ja üritusi, turundusega mitteseotud uudiskirju, ülevaateid, õppematerjale, koolitusi ja muid pakkumisi, nt võistlusi või tarbijamänge. Kui ostate SAP-ilt ärikliendi nimel tooteid või teenuseid või kavatsete seda teha või olete nimetatud ärikliendi või partneriga seotud kontaktisikuna („kliendikontakt“) ärisuhtes SAP-iga, kasutab SAP teie isikuandmeid sel eesmärgil. SAP võib kasutada teie isikuandmeid teie konto avamise kinnitamiseks, lepingu täitmise haldamiseks, teie seadusega nõutavate avalduste, makseteatiste ja muu teabe saatmiseks meie toodete ja teenuste kohta. SAP võib vastata seotud päringutele, pakkuda teile vajalikku tuge ja töödelda teie tagasisidet.

 

Teie või teie töötajate meie toodete või teenuste kasutamise kontekstis võib SAP suhelda teiega posti, e-posti, reaalajas vestluse, kontaktivormide, telefoni või mis tahes muu kandja kaudu teie, kasutaja või kliendi küsimuse või kaebuse lahendamiseks või kahtlaste tehingute uurimiseks. Telefonikõnede või vestlusseansside puhul võib SAP kõnesid või vestlusseansse salvestada, et täiustada SAP-i teenuste kvaliteeti, olles teid sellise kõne ajal vastavalt teavitanud ja saanud vastavalt kohaldatavatele seadustele enne salvestamise alustamist teie eelneva nõusoleku.

 

Klientide rahulolu - olemasoleva ärisuhte raamistikus teie või teie tööandja ja SAP-i vahel töötleb SAP teie isikuandmeid, et aidata meil mõista teie rahulolu taset meie toodete ja teenuste funktsioonide ja kvaliteediga, et pakkuda teile asjakohast teavet meie uusimate tooteteadaannete, tarkvarauuenduste või versioonitäienduste, ürituste, eripakkumiste kohta, ja muud teavet teie jaoks asjakohaste ja kasulike SAP-i tarkvara ja teenuste kohta.

 

Toodete ja teenuste arendamiseks

SAP võib kohaldatava seadusega lubatud ulatuses töödelda teie isikuandmeid sisemise uurimistöö, tehnoloogiliste demode ja arenduste jaoks ja selleks, et aidata SAP-il luua, arendada, hallata, pakkuda, täiustada, uuendada ja täiendada oma tooteid ja teenuseid. SAP võib töödelda isikuandmeid anonüümsete andmekogumite loomiseks, mida saab kasutada SAP-i toodete ja teenuste täiustamiseks.

 

Seadustele ja õigusaktidele vastavuse tagamiseks

SAP töötleb isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

SAP töötleb teie isikuandmeid eesmärgiga tagada SAP-i toodete, teenuste, võrgusündmuste, rajatiste ja ettevõtete piisav tehnilise ja organisatsioonilise turbe tase. Selleks rakendab SAP meetmeid, mis on vajalikud SAP-i omanduses oleva, tema või tema jaoks toodetava või tema hallatava toote või teenuse kvaliteedi ja turvalisuse kontrollimiseks või haldamiseks. See võib hõlmata isikuandmete kasutust määratud kasutajate piisavaks tuvastamiseks ja autoriseerimiseks, sisemise kvaliteedikontrolli teostamiseks auditeerimise, analüüsi ja uurimistöö kaudu, silumiseks selliste tõrgete tuvastamisel ja parandamisel, mis kahjustavad olemasolevaid või kavatsetavaid funktsioone, kontode ja võrgu turvet, tiražeerimiseks andmete kaotsimineku vältimiseks, turbesündmuste tuvastamiseks, pahatahtliku, petu- või ebaseadusliku tegevuse vastu kaitsmiseks, ja sellise tegevuse eest vastutavate isikute kohtu alla andmiseks. Võime täiendavalt töödelda teie nime, sarnasust ja muid kontakt- või vastavusega seotud andmeid kohaliku SAP-i tütarettevõtte või labori külastamisel juurdepääsu haldamise ja videojärelevalve kontekstis, et kaitsta meie asukohtade ja varade turvalisust ja ohutust.

 

SAP ja selle tooted, tehnoloogiad ja teenused alluvad erinevate riikide ekspordiseadustele, kaasa arvatud, kuid mitte ainult Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Ameerika Ühendriikide ekspordiseadustele. Nende riikide kohaldatavad ekspordiseadused, kaubandussanktsioonid ja embargod kohustavad SAP-i takistama organisatsioonidel, juriidilistel isikutel ja teistel valitsuse väljastatud sanktsioneeritud osapoolte loendites loetletud osapooltel juurdepääsu teatud toodetele, tehnoloogiatele ja teenustele SAP-i veebisaitide või muude tarnekanalite kaudu (nt Euroopa Liidu sanktsioonide nimekiri, USA sanktsioonide nimekirjad (sh Bureau of Industry and Security’s (BIS) Denied Persons Lists (DPL), the Office of Foreign Assets Control’s (OFAC) Specially Designated Nationals ja Blocked Persons List (SDN-List) ja USA DOCs Bureau of Industry and Security’s Entity Lists) ning ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonid). SAP töötleb isikuandmeid vajalikus ulatuses nendele õiguslikele nõuetele vastamiseks. SAP töötleb isikuandmeid automaatkontrollide teostamiseks kohaldatavate sanktsioneeritud osapoolte nimekirjade suhtes, et regulaarselt selliseid kontrolle korrata sanktsioneeritud osapoolte nimekirja või kasutajateabe uuendamisel. Potentsiaalse vaste korral blokeerib SAP juurdepääsu oma teenustele ja süsteemidele ja võtab kasutajaga ühendust tema identiteedi kinnitamiseks.

 

Vajaduse korral kasutab SAP isikuandmeid kriminaalse tegevuse, nt mis tahes küberkuritegevuse, meie toodete ja teenuste ebaseadusliku kasutamise või pettuse takistamiseks või vastutavate isikute kohtu alla andmiseks, et tagada meie õigused või kaitsta SAP-i juriidiliste nõuete eest.

 

Andmekaitse- ja ebaausa konkurentsi seadusega seotud nõuetele vastamiseks. Olenevalt riigist, kus vastav SAP-i kontserni ettevõte tegutseb ja sellest, kas olete selgesõnaliselt nõustunud äriteabe saamisega või sellest loobunud, võib SAP töödelda isikuandmeid, mis on vajalikud teie andmekaitse- ja privaatsusvalikute haldamiseks äriteabe vastuvõtmiseks, ja vajaduse korral nõuetele vastavuse tagamiseks vahetada sellist teavet SAP-i kontserni teiste ettevõtetega.

 

SAP-i Interneti-lehtede, veebipakkumiste või muude võrgusündmuste haldamiseks

SAP töötleb isikuandmeid SAP-i Interneti-lehtede, veebipakkumiste või muude võrgusündmuste kasutuse reguleerimiseks, pakkumiseks ja haldamiseks.

 

Kasutajaprofiilide loomine

SAP-i veebisaitidega lingitud teatud veebipakkumised, sh foorumid, ajaveebid ja võrgustikud (nt SAP-i kogukond), nõuavad kasutaja registreerimist ja kasutajaprofiili loomist. Kasutajaprofiilid võimaldavad kuvada teistele kasutajatele teie kohta isiklikku teavet, kaasa arvatud, kuid mitte ainult teie nime, fotot, sotsiaalvõrgustikukontosid, posti- või meiliaadressi, telefoninumbrit, isiklikke huvisid, oskusi ja põhiteavet teie ettevõtte kohta. Kasutajaprofiilide eesmärk on isikupärastada kasutajate vahelist suhtlust (nt sõnumside või funktsioonide vahendusel) ja võimaldada SAP-il edendada selliste pakkumiste kaudu koostööd ja suhtluse kvaliteeti. Vastava veebipakkumise profiilisätted võimaldavad teil määratleda, millist teavet soovite jagada.

 

Identiteediteenus

Kasutajaprofiil võib olla ühe SAP-i veebipakkumise kohane, kuid see võimaldab teil juurde pääseda ka muudele SAP-i või SAP-i kontserni ettevõtete veebipakkumistele. Saate ise valida, kas soovite neid täiendavaid veebipakkumisi kasutada või mitte. Kui soovite mõnda neist kasutada, muudab SAP teie isikuandmed vastavale veebipakkumisele kättesaadavaks, et võimaldada teile algset juurdepääsu. Arvestage, et kui te ei anna SAP-ile nõusolekut selliste kasutajaprofiilide loomiseks, ei saa SAP teile vastavaid teenuseid pakkuda, kui teie nõusolek on nende teenuste pakkumiseks kohustuslik.

 

Ürituste profiilimine

Kui registreerute mõnele SAP-i üritusele, seminarile või veebiseminarile, võib SAP jagada osalejate põhiteavet (nimi, ettevõte ja meiliaadress) teiste sama ürituse, seminari või veebiseminari osalejatega eesmärgiga võimaldada osalejate vahelist suhtlemist ja toetada ideede vahetamist.

 

Kasutajakogemuse täiustamine

SAP töötleb teavet, mis on seotud mõne meie veebipakkumise külastusega, et täiustada teie kasutajakogemust, tuvastada teie huvisid ja vajadusi ja isikupärastada viisi, kuidas me teile otsitavat teavet pakume. Kogume sellel eesmärgil teavet olenemata sellest, kas registreerite oma kasutajaprofiili või mitte.

 

Küpsised ja sarnased tööriistad

SAP töötleb SAP-i veebisaitide ja muude veebipakkumiste kasutajate isikuandmeid küpsiste või sarnaste tehnoloogiate abil SAP-i küpsiste kasutamise teatises sätestatud eesmärkidel. Klõpsates SAP-com-i avalehe jaluses linki “Cookie Preferences” (Küpsise-eelistused), leiate lisateavet ja saate valida oma küpsise-eelistused.

 

Talentide otsimiseks

SAP kogub ja töötleb erinevatest allikatest kvalifitseeritud ja meie karjäärivõimalusest huvitatud isikute isikuandmeid. Töölesoovijatel ja kandidaatidel palutakse esitada sooviavaldus karjääriportaali SAP Career Portal kaudu, olenemata sellest, kas seda tehakse omaalgatuslikult või vastuseks reklaampostitusele. SAP kogub isikuandmeid karjääriportaali kaudu avalduste töötlemise protseduuride tegemiseks ja kandidaatide valimiseks. Lisateavet selle kohta, kuidas SAP töölesoovijate andmeid kogub ja töötleb, leiate karjääriportaali SAP Careers Portal privaatsusdeklaratsioonist.

 

SAP-i toodete ja teenuste pakkumiseks

SAP kogub ja töötleb isikuandmeid müügi- ja turunduslikel eesmärkidel. Soovime hoida teid kursis saabuvate ürituste ja SAP-i uusimate toodete ja teenustega. Võimaluse korral võime teiega ühendust võtta, et arutada täpsemalt teie huvi SAP-i teenuste ja pakkumiste vastu.

 

Tagasiside küsimine, küsitlused ja uuringud

SAP võib kohaldatava seadusega lubatud ulatuses võtta teiega ühendust tagasiside küsimiseks asjakohase materjali, toote või teenuse täiustamiseks. Samuti võib SAP kutsuda teid osalema küsitlustes ja uuringutes. Need on üldiselt koostatud viisil, mis võimaldab teil osaleda, ilma et peaksite sisestama teid osalejana tuvastada võimaldavat teavet. Kui sisestate siiski isikuandmeid, kasutab SAP seda küsitluses või uuringus kirjeldatud eesmärgil või oma toodete ja teenuste täiustamiseks.

 

Ajakohase teabe edastamine

SAP töötleb teie või teie tööandja ja SAP-i vahelise ärisuhte raamistikus teie isikuandmeid, et teavitada teid SAP-i toodetest või teenustest, mis sarnanevad või on seotud selliste toodete ja teenustega, mida teie või teie tööandja olete juba ostnud või kasutanud. SAP teavitab teid e-posti või telefoni teel sellistest uudistest ainult seadusega lubatud ulatuses või juhul, kui SAP on kogunud sellist teavet ärisuhte kontekstis. Saate igal ajal sellisel eesmärgil teie isikuandmete kasutamisest keelduda, valides iga turundusega seotud sõnumi allosas kuvava väljaregistreerimist võimaldava suvandi.

 

Isikupärastatud sisu

SAP töötleb teavet teie ja SAP-i suhtluse kohta oma erinevate ärivaldkondade ja pakkumiste lõikes (teie või teie tööandjate varasem ja praegune SAP-i toodete või teenuste kasutus, teie osalus SAP-i veebipakkumistes, üritustel, ülevaadetes, tasuta prooviversioonides või uudiskirjades või nende kasutus), et pakkuda teile soovitud tooteid ja teenuseid ja täiustada meie omavahelist isiklikku suhtlust. Neid andmeid võidakse kasutada ka SAP-i äritegevuses tõhusaks haldamiseks, mis hõlmab ka: andmete automatiseerimist ja koondamist, et toetada mitmesuguseid analüütilisi ja statistilisi toiminguid, jõudlust ja prognoosivat analüütikat ning andmete teaduslikke uuringuid, et toetada teie kliendikogemust ja sellekohaste taotluste täitmist. SAP võib seadusega lubatud ulatuses kombineerida ja kasutada sellist teavet koondatud viisil aitamaks meil mõista teie huvisid ja ärilisi vajadusi, arendada meie äritegevuse ülevaateid ja turundusstrateegiaid ja luua, arendada, pakkuda ja täiustada meie isikupärastatud suhtlust teiega. SAP võib kasutada neid andmeid ka asjakohase sisu kuvamiseks SAP-i või kolmandate osapoolte veebisaitidel.

 

Reklaami-ID-d

SAP võib teie nõusoleku alusel või kohaldatava seadusega lubatud ulatuses luua räsi-kasutajatunnuse, et edastada see kolmandate osapoolte hallatavatele sotsiaalvõrgustikele või muudele veebipakkumistele (nt Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram või Google). See teave vastendatakse kolmanda osapoole kasutajate andmebaasiga, et kuvada teile asjakohasemat SAP-i sisu.

Milliseid isikuandmeid SAP töötleb?

SAP töötleb erinevat tüüpi isikuandmeid inimeste kohta, kellega me ärisuhete raamistikus või mitmesuguste veebipakkumiste ja suhtluskanalite kaudu suhtleme.

 

Sõltuvalt üksikjuhtumist võib see hõlmata järgmist tüüpi isikuandmeid.

 

Kontaktandmed

SAP töötleb kontaktandmetena järgmist tüüpi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, meiliaadressid, postiaadressid/asukoht (riik, osariik/provints/maakond, linn), telefoninumbrid ja teie suhtlusajalugu SAP-iga.

 

SAP-iga ärisuhte omamisega seotud isikuandmed

SAP töötleb sõlmitud ärisuhete kontekstis äripartnerite ettevõtte nime, valdkonda, teie ametinimetust ja rolli, osakonda ja funktsiooni ja teie ettevõtte suhtlusajalugu SAP-iga. Toodete või teenuste tellimiseks krediitkaardinumbri või pangarekvisiitide esitamise korral kogub SAP selle teabe selleks, et töödelda teie makse soovitud toodete või teenuste eest.

 

Nõuetele vastavusega seotud isikuandmed

Kui seadused või õigusaktid kohustavad, võib SAP töödelda andmekategooriaid, nagu sünnikuupäev, akadeemilised tiitlid, isikutunnistused või muud Id-koodid, geograafiline asukoht, oluline teave äripartneri kohta, nt tähtsad kohtuvaidlused või muud kohtumenetlused, ja muud ekspordi- või tolliprotseduuridega seotud asjakohane teave.

 

Teie SAP-i Interneti-lehtede, veebi- või võrgupakkumiste kasutuse või osaluse kaudu genereeritud andmed

 

Kasutusandmed

SAP töötleb teatud kasutajatega seotud teavet, nt teavet teie brauseri, operatsioonisüsteemi või IP-aadressi kohta, kui külastate SAP-i veebilehti. Samuti töötleme teavet meie veebipakkumiste kasutuse kohta, nt külastatavate veebilehtede, lehel veedetud ajalise kestuse, lehtede kohta, mis teid meie lehele suunasid, ja linkide kohta, mida te meie saitidel valite.

 

Registreerimisandmed

SAP võib töödelda teie kontaktandmeid ülal sätestatud eesmärgil ja muud teavet, mida edastate otse SAP-ile SAP-i ürituste või muude veebiteenuste kasutajaks või osalejaks registreerumisel.

 

Osalusandmed

Kui osalete veebiseminaridel, virtuaalsete seminaridel, üritustel või muudes SAP-i veebiteenustes, võib SAP töödelda teie suhtlust vastava veebiteenusega ürituse, sh selle seansside, küsitluste, uuringute või muu suhtluse korraldamiseks SAP-i ja/või selle osalejate vahel. Sõltuvalt üritusest ja osalejaid vastavalt teavitades võib SAP koguda ürituse või seansi heli- või videosalvestisi.

 

Isikuandmete eriliigid

Seoses üritusele registreerumisega võib SAP küsida teie toidueelistusi või teavet võimalike puuete kohta, et tagada meie külaliste tervis ja heaolu. Mis tahes sellise teabe kogumine põhineb alati osalejate nõusolekul. Arvestage, et kui te ei avalda teavet toidueelistuste kohta, ei pruugi SAP tagada ürituse ajal selliste soovide täitmist.

 

SAP-i tööle kandideerimisel saadud isikuandmed

SAP töötleb SAP-i tööle kandideerivate isikute isikuandmeid viisil, mis on sätestatud portaali SAP Career Portal privaatsusdeklaratsioonis.

 

Kolmandatele osapooltele edastatud isikuandmed, sh avalikult saadaolevad allikad

SAP-i kogub üldiselt isikuandmeid otse andmesubjektidelt. Kui teie või kohaldatavad õigusaktid võimaldavad, võib SAP hankida isikuandmeid ka kolmandatest osapooltest allikatelt. Kolmanda osapoole allikad võivad olla järgmised:

 

teie tööandja oma SAP-i ja/või SAP-i kontserniga seotud äritehingute kontekstis;

 

kolmandad osapooled, kellele olete andnud juhise jagada teie isikuandmeid SAP-iga;

 

kolmandast osapoolest allikad ja avalikud allikad, nagu ärialased sotsiaalvõrgustikud või teabevahendajad.

 

Kui kogume isikuandmeid kolmandast osapoolest allikalt, kohaldame sisemisi kontrollimehhanisme, et kontrollida, kas kolmandast osapoolest allikal oli õigus seda teavet SAP-ile edastada ja kas meil on õigus seda sellel eesmärgil kasutada. SAP käsitleb selliseid isikuandmeid kooskõlas selle privaatsusdeklaratsiooniga ning mis tahes lisapiirangutega, mille on kehtestanud SAP-ile isikuandmed edastanud kolmas osapool või kohaldatavad riiklikud õigusaktid.

 

Klientide rahulolu tagamiseks vajalikud isikuandmed

SAP võib kohaldatava seadusega lubatud ulatuses või teie nõusoleku põhjal meie kogutavat teavet kindlate kasutajate kohta otse või kaudselt kombineerida, et tagada andmete täielikkus ja õigsus, et saaksime oma suhtlust teiega paremini sihitada ja määratleda teabe, mis vastab enim teie huvidele või vajadustele.

Kui kaua töötleb SAP minu isikuandmeid?

SAP töötleb teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on nõutav:

 • teie või teie tööandja taotletud toodete ja teenuste teile kättesaadavaks tegemiseks;
 • SAP-i jaoks õigusaktidest tulenevate isikuandmete säilitamisega seotud kohustuste täitmiseks, sh kohaldatavatest ekspordi-, finants-, maksu- või äriseadustest tulenevate kohustuste täitmiseks;
 • SAP-i õiguspäraste äriliste eesmärkide täitmiseks, nagu on täpsemalt kirjeldatud selles privaatsusdeklaratsioonis, välja arvatud juhul, kui olete vastu oma isikuandmete kasutusele SAP-i poolt nendel eesmärkidel;
 • kuni tühistate varem SAP-ile antud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku tühistamise kohta leiate lisateavet allpool jaotisest “Mis on teie õigused seoses andmekaitsega“.

SAP võib töödelda teie isikuandmeid toote- või teenusearenduse jaoks, kuni see pole enam vajalik või SAP-i teavitatakse teie ja SAP-i kliendi vahelise ärisuhte muutumisest.

 

SAP võib säilitada teie isikuandmeid täiendavateks perioodideks juhul, kui see on vajalik teie isikuandmete töötlemisega seotud juriidiliste kohustuste täitmiseks või kui SAP vajab neid isikuandmeid õigusnõuete esitamiseks või end nende vastu kaitsmiseks. SAP säilitab teie isikuandmeid kohustusliku säilitusperioodi lõpuni või kuni menetluses olevad nõuded on rahuldatud.

Kes on teie isikuandmete saajad?

Teie isikuandmed võidakse edastada järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele kolmandatele osapooltele.

 

SAP-i kontserni ettevõtted

Kuna SAP müüb oma tooteid ja teenuseid klientidele ainult kohalike ärisuhete kaudu, võib SAP edastada teie isikuandmed kohalikule SAP-i kontserni ettevõttele äritehingu teostamise eesmärgil ja selleks vajalikus ulatuses. Teised SAP-i kontserni ettevõtted võivad samuti saada isikuandmeid või neile juurde pääseda kontserni siseteenuste kesksel osutamisel ja SAP SE ja teiste SAP-i kontserni ettevõtete nimel või kui isikuandmed edastatakse neile vastava õigusliku aluse põhjal. Sel juhul kasutavad need ettevõtted isikuandmeid samadel eesmärkidel ja tingimustel, mis on sätestatud selles privaatsusdeklaratsioonis. SAP-i kontserni ettevõtete ajakohase loendi leiate siit. Kui soovite teada saada, milline SAP-i kontserni ettevõte vastutab teie või teie tööandjaga loodud ärisuhte eest, võtke meiega ühendust meiliaadressil webmaster[@]sap.com.

 

Kolmandast osapoolest teenuseosutajad

SAP võib kaasata kolmandast osapoolest teenuseosutajaid isikuandmete töötlemiseks SAP-i nimel, nt konsultatsiooni- või muude teenuste osutamiseks, veebisaidi pakkumiseks, SAP-i pakkumiste täitmiseks ja esitamiseks või uudiskirjade saatmiseks. Need teenuseosutajad võivad saada isikuandmeid või neile juurde pääseda oma teenuste osutamisel ja nad tunnistatakse andmete saajateks vastava andmekaitseseaduse (sh GDPR) tähenduses.

 

SAP-i partnerid

Teie nõusolekul või muul moel teie taotluse alusel, sh teie tellitud teenuste täitmiseks võib SAP jagada teie isikuandmeid määratud partnerettevõtetega, et pakkuda teile taotletud toodet või teenust.

 

Teised kolmandad osapooled

SAP võib edastada teie registreerimisandmeid teie nõusoleku põhjal või teie taotluse alusel ettevõtetele, kes on loetletud SAP-i seminari, veebiseminari või ürituse registreerimislehel. Need ettevõtted võivad saada teie isikuandmeid ürituse kaaskorraldaja või sponsorina ja kasutavad teie registreerimisandmeid oma üritusel osalemise eesmärgil. Nad annavad teile otse juriidiliselt nõutavat teavet oma töötlemise eesmärkide kohta ja selle kohta, kuidas saate oma õigusi teostada.

Mis on teie õigused seoses andmekaitsega?

Juurdepääsu, parandamise ja kustutamise õigus

Saate SAP-ilt igal ajal küsida juurdepääsu teabele selle kohta, milliseid teie isikuandmeid SAP töötleb, ja taotleda vajaduse korral nende andmete parandamist või kustutamist. Arvestage siiski, et SAP saab teie isikuandmed kustutada või teeb seda ainult juhul, kui SAP-il puudub seadusest tulenev kohustus või õigus nende säilitamiseks. Kui taotlete SAP-ilt oma isikuandmete kustutamist, ei pruugi te saada enam jätkata selliste SAP-i teenuste kasutamist, mille pakkumiseks peab SAP teie isikuandmeid kasutama.

 

SAP-ilt isikuandmete tagasisaamise õigus

Kui SAP kasutab teie isikuandmeid teie nõusoleku põhjal või teiega lepingu sõlmimiseks, saate taotleda SAP-ilt enda poolt SAP-ile avaldatud isikuandmete koopiat. Selleks pöörduge meiliaadressil webmaster[@]sap.com ja määrake teave või töötlemistegevused, mida teie taotlus puudutab, vorming, milles soovite isikuandmed saada, ja kas need tuleb saata teile või mõnele teisele adressaadile. SAP kaalub hoolikalt teie taotlust ja arutab teiega läbi, kuidas seda kõige paremini täita.

 

Piiramise õigus

Saate taotleda SAP-ilt oma isikuandmete edasise töötlemise piiramist kõigil järgmistel juhtudel:

 

annate teada, et teie isikuandmed on valed, kui SAP palub teil kontrollida asjakohaste isikuandmete täpsust;

 

SAP-il pole õiguslikku alust teie isikuandmete töötlemiseks ja nõuate SAP-ilt oma isikuandmete edasise töötlemise piiramist;

 

SAP ei vaja enam teie isikuandmeid, kuid soovite, et SAP säilitaks need andmed nõuete esitamiseks, õiguste teostamiseks või kolmanda osapoole nõuete eest kaitsmiseks, või

 

kui keeldute oma isikuandmete töötlemisest SAP-i poolt õigustatud huvi alusel (nagu allpool täpsemalt sätestatud) ajal, mil SAP peab määratlema, kas tal on teie isikuandmete töötlemiseks ülimuslik õigustatud huvi või seaduslik kohustus.

 

Keeldumise õigus

Juhul, kui, ja ulatuses, milles SAP töötleb teie isikuandmeid oma õigustatud huvi põhjal, eriti kui SAP teostab oma õigustatud huvi tegeleda otseturundusega või rakendab sellega seoses profiilimist, on teil õigus igal ajal oma isikuandmete sellisest kasutusest keelduda. Kui keeldute oma isikuandmete töötlemisest SAP-i poolt otseturunduse eesmärkidel, lõpetab SAP koheselt teie isikuandmete töötlemise sellistel eesmärkidel. Kõigil muudel juhtudel vaatab SAP teie vastuväite hoolikalt läbi ja lõpetab asjakohase teabe edasise kasutamise, välja arvatud juhul, kui SAP-il on teabe kasutamiseks oluline õigustatud alus, mis võib olla teie vastuväite suhtes ülimuslik, või juhul, kui SAP vajab seda teavet õigusnõuete tõestamiseks, teostamiseks või enda nende vastu kaitsmiseks.

 

Nõusoleku tühistamise õigus

Kui SAP töötleb teie isikuandmeid teie nõusoleku põhjal, saate igal ajal oma nõusoleku tühistada või anda meile oma nõusolekust taganemisest teada. Taganemise korral ei töötle SAP enam selle nõusolekuga seotud isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui tal on selleks seaduslik kohustus. Kui SAP on kohustatud säilitama teie isikuandmed seadusest tulenevatel põhjustel, piiratakse teie isikuandmete edasine kasutus ja säilitatakse need ainult seaduses ettenähtud tähtajani. Isikuandmete töötlemisest keeldumine ei mõjuta siiski isikuandmete varasemat töötlemist SAP-is kuni teie taganemisotsuseni. Kui teie SAP-i pakkumise kasutamiseks on vaja teie eelnevat nõusolekut, ei saa SAP pärast selle tühistamist enam teile vastavat teenust (või teenuseid, kui tühistate nõusoleku teenuses SAP Identity Authentcation Service oma profiili kasutamiseks mitme SAP-i pakkumise jaoks), pakkumist või üritust pakkuda.

 

Kaebuse esitamise õigus

 Kui teil on alust arvata, et SAP ei töötle teie isikuandmeid selles privaatsusdeklaratsioonis või kohaldatavates andmekaitseseadustes sätestatud nõuete järgi, saate igal ajal kohaldatava seadusega lubatud ulatuses esitada kaebuse oma elukohajärgsele andmekaitseasutusele, eriti kui asute EEA riigis, või selle riigi või osariigi andmekaitseasutusele, milles SAP on registreeritud.

Kuidas saate teostada oma andmekaitseõigusi?

Palume saata kõik teie andmekaitseõiguste teostamisega seotud taotlused meiliaadressil webmaster[@]sap.com.

Kuidas kontrollib SAP andmekaitseõiguste teostamiseks esitatud taotlusi?

Enne teie soovitud andmekaitseõiguse töötlemist teeb SAP toimingud, mis on vajalikud teie isiku tuvastamiseks mõistliku kindlusega.  Kui see on võimalik, siis võrdleb SAP teie õiguste teostamiseks esitatud taotlusega edastatud isikuandmeid teabega, mis SAP-il teie kohta juba olemas on. See võib hõlmata teie taotluse esitamisel edastatud kahe või enama andmekirje võrdlemist kahe või enama andmekirjega, mis SAP-il juba olemas on. 

SAP keeldub selliste taotluste töötlemisest, mis on selgelt alusetud, liigsed, petturlikud, esitatud kolmandate osapoolte poolt, kes ei esinda vastavat ettevõtet nõuetekohaselt või pole kohalike seadustega muul viisil kooskõlas.

Kas mul on lubatud kasutada SAP-i tooteid ja teenuseid, kui olen alaealine või laps?

Üldiselt ei ole SAP-i veebisaidid ja võrguteenused mõeldud alla 16-aastastele või asjakohases kohtualluvuses kehtestatud võrdväärsest miinimumvanusest noorematele kasutajatele. Kui olete alla 16-aastane, ei saa te veebisaitidel või võrguteenustes registreeruda ega neid kasutada.

Riigi- ja piirkonnakohased lisasätted

Kui SAP-ile kohaldatakse EL-is, EEA-s või muudes isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR) rakendavates riikides kehtivaid privaatsusnõudeid

 

Kes on vastutava töötleja andmekaitsetöötaja?

Saate SAP-i kontserni andmekaitsetöötajaga igal ajal ühendust võtta meiliaadressil privacy[@]sap.com.

 

Kes on vastutava töötleja asjakohane andmekaitseasutus?

SAP-i juhtiv andmekaitse järelevalve teostaja asub Saksamaal, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, aadressil Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart. Kui asute mõnes teises EL-i või EWR-i riigis, leiate oma vastutava andmekaitse järelevalve teostaja siit.

 

Millised on SAP-i juriidilised õigused isikuandmete töötlemiseks?

SAP töötleb teie isikuandmeid eelpool sätestatud ärilistel eesmärkidel järgmiste juriidiliste õiguste põhjal.

 

Üldine märkus SAP-i isikuandmete töötlemise kohta teie eelneva nõusoleku põhjal

SAP võib töödelda teie isikuandmeid teie eelneva nõusoleku põhjal kindlatel töötlemise eesmärkidel.

 

Üldine märkus SAP-i isikuandmete töötlemise kohta õigustatud ärihuvi põhjal

Kui viitame isikuandmete kaitse üldmääruse GDPR artikli 6 lõike 1 punktile f ja sellest tulenevalt SAP-i õigustatud ärihuvile kui meie juriidilisele õigusele töödelda teie isikuandmeid, teostab SAP oma õigustatud ärihuvisid

 

oma äritoimingute tõhusaks haldamiseks ja teostamiseks;

 

intelligentsete ja jätkusuutlike äriprotsesside haldamiseks ja juhtimiseks kontserni struktuuris, mis on optimeeritud tööjaotusele ja on meie töötajate, klientide, partnerite ja osanike parimates huvides;

 

jätkusuutlike ärisuhete hoidmiseks SAP-i klientide ja partneritega, sh teiega (nagu allpool sätestatud);

 

teile parima võimaliku SAP-i veebiteenuste kasutuskogemuse pakkumiseks;

 

ekstraterritoriaalsetele seadustele ja õigusaktidele vastamiseks või

 

õigusnõuete esitamiseks või end nende vastu kaitsmiseks.

 

Usume, et meie huvi nende äriliste eesmärkide saavutamiseks on õigustatud ja seetõttu ei kaalu teie isiklikud õigused ja huvid seda üle andmete töötlemisest hoidumiseks. Igal juhul pühendume järgmiste huvide tasakaalustamisele:

 

äriline eesmärk, mida SAP antud juhul põhjendatult taotleb;

 

töötlemiseks vajalike isikuandmete kategooriad, hulk ja tundlikkus;

 

teie isikuandmete kaitse tase, mis on tagatud meie üldiste andmekaitsepoliitikate, juhiste ja protsessidega;

 

teie töötlemistegevusega seotud õigused.

 

Kui soovite saada nende põhimõtete kohta lisateavet, võtke ühendust aadressil webmaster[@]sap.com.

 

Ärisuhete haldamine klientide, partnerite ja teistega

Ärisuhete haldamisel klientide, partnerite ja teistega, võivad SAP ja kohalikud SAP-i kontserni ettevõtted töödelda isikuandmeid järgmiste punktide põhjal:

 

isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punkt b - vajaduse korral teiega seotud lepinguliste või lepingueelsete kohustuste täitmiseks;

 

isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punkt c - vajaduse korral SAP-ile kohaldatavate õiguslike nõuete täitmiseks;

 

isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punkt f - kui leping või lepingueelne suhe on seotud ettevõtte või mõne teise juriidilise isikuga ja kui SAP töötleb teie isikuandmeid kliendikontaktina teie tööandjaga seotud lepinguliste või lepingueelsete kohustuste täitmiseks (õigustatud huvi SAP-i äritoimingute tõhusaks teostamiseks või haldamiseks);

 

isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punkt f - vajaduse korral meie ja teie vaheliste ärisuhete haldamiseks, teie kui kasutaja või kliendi esindaja rahulolu tagamiseks ja teile teabe pakkumiseks muude SAP-i toodete ja teenuste kohta vastavalt teie huvidele või vajadustele (õiguslik huvi jätkusuutlike ärisuhete haldamiseks SAP-i klientide ja partneritega) või

 

juriidiline õigus muude samaväärsete kohaldatavate riiklike õigusaktide alusel.

 

Seadustele ja õigusaktidele vastavuse tagamine

Kohaldatavate seadustele ja õigusaktidele vastavuse tagamisel võivad SAP ja kohalikud SAP-i kontserni ettevõtted töödelda teie isikuandmeid järgmiste artiklite põhjal:

 

isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punkt c - vajaduse korral Euroopa Liidu või EL-i liikmesriigi SAP-ile kohaldatava seaduse õigusnõuete täitmiseks;

 

isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punkt f - vajaduse korral El-i ekstraterritoriaalsete seaduste ja õigusaktide täitmiseks (õigustatud huvi ekstraterritoriaalsetele seadustele ja õigusaktidele vastamiseks);

 

või muude kohaldatavate riiklike õigusaktide samaväärsed artiklid.

 

SAP-i Interneti-lehtede, veebipakkumiste või muude võrgusündmuste haldamine

Interneti-lehtede, veebipakkumiste või muude võrgusündmuste(„veebiteenused“) haldamisel ja olenevalt vastavast haldamise põhjusest, töötleb SAP või kohalik SAP-i kontserni ettevõte teie isikuandmeid järgmiste juriidiliste õiguste põhjal:

 

isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punktid b ja f - veebiteenuste ja -funktsioonide pakkumiseks, teie võrgukonto loomiseks ja haldamiseks, teenuse uuendamiseks, turbe tagamiseks, tõrkeotsingu teostamiseks, tugiteenuste pakkumiseks, veebiteenuste täiustamiseks ja arendamiseks, teie taotlustele või juhistele vastamiseks ja nende täitmiseks (õigustatud huvi SAP-i äritoimingu tõhusaks teostamiseks või haldamiseks);

 

isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punktid c ja f - meie veebiteenuste turbe haldamiseks ja tagamiseks ja turberiskide, pettuste või muude kriminaalsete või pahatahtlike tegevuste ennetamiseks ja tuvastamiseks ja põhjendatud vajaduse ulatuses veebiteenuste tingimuste jõustamiseks, õigusnõude tõestamiseks, teostamiseks või enda selle vastu kaitsmiseks, pettuse või muude ebaseaduslike tegevuste, sh meie infotehnoloogiasüsteemide vastaste rünnakute tõkestamiseks (õigustatud huvi SAP-i äritoimingu tõhusaks teostamiseks või haldamiseks ja õigusnõuete esitamiseks või end nende vastu kaitsmiseks);

 

isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punkt a - kui on vajalik küsida teilt nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks;

 

või samaväärsete juriidiliste õiguste alusel muude asjakohaste kohaldatavate riiklike õigusaktide raames.

 

Küpsised ja sarnased tööriistad

SAP töötleb teie isikuandmeid meie veebiteenuste kasutajate kasutuskäitumise jälgimisel ja analüüsimisel küpsiste või samaväärsete tehnoloogiate abil järgmiste juriidiliste õiguste põhjal:

 

isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punkt a - kui on vajalik küsida teilt nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks;

 

isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punkt b - vajaduse korral teiega seotud lepinguliste või lepingueelsete kohustuste täitmiseks;

 

isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punkt f - vajaduse korral ettevõtte või muu juriidilise isiku lepingueelsete või lepinguliste kohustuste täitmiseks, keda te esindate kliendikontaktina (õigustatud huvi SAP-i äritoimingu tõhusaks teostamiseks või haldamiseks);

 

või samaväärsete juriidiliste õiguste alusel muude asjakohaste kohaldatavate riiklike õigusaktide raames.

 

Andmete kogumine kolmandatelt osapooltelt, sh avalikest allikatest

Teie isikuandmete kogumisel kolmandatelt osapooltelt võib SAP-i või kohaliku SAP-i kontserni ettevõtte poolt andmete kogumise õiguslik alus põhineda:

 

isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punktil a - kui on vajalik, et meie või kolmas osapool, kes edastab teie isikuandmeid SAP-ile, on küsinud teie nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks;

 

isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punktil b - vajaduse korral teiega seotud lepinguliste või lepingueelsete kohustuste täitmiseks;

 

isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punktil c - vajaduse korral Euroopa Liidu või EL-i liikmesriigi SAP-ile kohaldatava seaduse õigusnõuete täitmiseks;

 

isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punktil f - vajaduse korral EL-i ekstraterritoriaalsete seaduste ja õigusaktide täitmiseks (õigustatud huvi ekstraterritoriaalsete seaduste ja õigusaktide täitmiseks) või meie ja teie vaheliste ärisuhete haldamiseks, teie kui kasutaja või kliendi esindaja rahulolu tagamiseks ja teile teabe pakkumiseks muude SAP-i toodete ja teenuste kohta vastavalt teie huvidele või vajadustele (õiguslik huvi jätkusuutlike ärisuhete haldamiseks SAP-i klientide ja partneritega)

 

või samaväärsete juriidiliste õiguste alusel muude asjakohaste kohaldatavate riiklike õigusaktide raames.

 

SAP-i toodete ja teenuste pakkumine

SAP töötleb teie isikuandmeid turundustegevuste raames järgmiste juriidiliste õiguste alusel:

 

isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punkt a - kui seadus nõuab teie nõusolekut, et SAP saaks sellel eesmärgil teie andmeid töödelda;

 

isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikkel 6, lõige 1, punkt f - kui on vajadus täita lepingueelseid kohustusi ettevõtte või muu juriidilise isikuga, keda te esindate kliendikontaktina (õigustatud huvi SAP-i äritoimingu tõhusaks teostamiseks või haldamiseks), ärisuhete haldamiseks teie või teie tööandjaga, teie rahulolu tagamiseks kasutaja või kliendikontaktina, kontserni asjakohaste sisestruktuuride kaardistamiseks ja kesksete allikate asjakohaste äritegevuste koondamiseks SAP-i kontsernis, et teostada neid ühtselt ja pakkuda teile teavet muude teie huvidele või vajadustele vastavate SAP-i toodete ja teenuste kohta, mis võib hõlmata ka teie teabe kombineerimist erinevatest allikatest (profiilimine) (õigustatud huvi intelligentsete ja jätkusuutlike äriprotsesside haldamiseks ja juhtimiseks kontsernistruktuuris, optimeerituna tööjaotuse ja meie töötajate, klientide, partnerite ja osanike parimate huvide jaoks, ja jätkusuutlike ärisuhete haldamiseks SAP-i klientide ja partneritega). SAP võib edastada teile selle teabe postiaadressil, et teostada meie õigustatud huvi pöörduda klientide, potentsiaalsete klientide ja sihtrühmade poole meie toodete ja teenuste reklaamimise eesmärgil; teie meiliaadressil sarnaste toodete või teenuste otseturunduse eesmärgil, eeldusel, et me (i) oleme saanud teie meiliaadressi seoses meie toodete või teenuste ostuga, (ii) te ei keeldunud oma meiliaadressi otseturunduspostituste saamiseks, ja (iii) me teavitame teid iga kord, et te saate igal ajal keelduda oma meiliaadressi kasutamisest turunduseesmärkidel, ja muude elektrooniliste vahendite kaudu (nt telefon, MMS) kohaldatavate seadustega lubatud määral, tavaliselt otsese või eeldatava nõusoleku

 

või samaväärsete juriidiliste õiguste alusel muude asjakohaste kohaldatavate riiklike õigusaktide raames.

 

 

Kuidas SAP õigustab rahvusvahelisi andmeedastusi?

SAP-il on ettevõtete globaalse kontsernina sidusettevõtted ja ta kasutab kolmandatest osapooltest teenusepakkujaid ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna („EEA“) riike. SAP võib edastada teie isikuandmeid väljaspool EEA-d asuvatesse riikidesse osana SAP-i rahvusvahelistest äritoimingutest. Kui edastame isikuandmeid EL-i või EEA riigist väljaspool EEA-d asuvasse riiki, mille kohta Euroopa Komisjon ei ole teinud kaitsetaseme piisavuse otsust, kasutab SAP EL-i lepingu tüüptingimusi, mis seavad andmete importijale lepingulise kohustuse kaitsta teie isikuandmeid EEA andmekaitsetasemega võrdsel tasemel. Lepingu tüüptingimuste koopia (lühendatud kujul, millest on eemaldatud äriotstarbeline või asjakohatu teave) hankimiseks saatke vastavasisuline taotlus meiliaadressil privacy[@]sap.com. Andmekaitse rahvusvahelise mõõtme kohta saate Euroopa Komisjonilt lisateavet hankida ka siit.

 

Kui SAP-ile kohaldatakse Ameerika Ühendriikides teatud privaatsusnõudeid, kohaldatakse ka järgmised sätted.

Laste privaatsus Ameerika Ühendriikides. SAP ei kogu teadlikult alla 13-aastaste laste isikuandmeid.  Kui olete lapsevanem või eestkostja ja usute, et SAP on kogunud teavet lapse kohta, võtke SAP-iga selles privaatsusdeklaratsioonis kirjeldatud viisil ühendust.  SAP kustutab asjakohase teabe esimesel võimalusel.  Võttes arvesse, et SAP-i veebisaidid ja võrguteenused ei ole mõeldud alla 16-aastastele kasutajatele, ning kooskõlas CCPA sätestatud avaldamisnõuetega ei müü SAP ühegi alla 16-aastase alaealise isikuandmeid.

 

Kui SAP-ile kohaldatakse Ameerika Ühendriikides California osariigis teatud privaatsusnõudeid, kohaldatakse ka järgmised sätted.

Ära jälgi. Teie brauser võib lubada teil seada eelistuse “Ära jälgi”. Kui ei ole sätestatud teisiti, ei toeta meie saidid eelistuse “Ära jälgi” taotlusi. Sellegipoolest on teil võimalik küpsistest keelduda; selleks muutke veebibrauseri asjakohaseid sätteid või lugege meie küpsiste kasutamise teatist, kui see on teie asukohas saadaval. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse teatud Interneti-saitide külastamisel, ja nende abil tuvastatakse teie arvuti. Kui te küpsistega ei nõustu, ei pruugi te saada meie saidi kõiki funktsioone kasutada. See sait ei luba kolmandatel osapooltel koguda teie kohta aja- ega saidipõhist teavet.

 

Teil on õigus:

 

taotleda SAP-ilt juurdepääsu teie isikuandmetele, mida SAP teie kohta kogub, kasutab või avaldab;

 

taotleda SAP-ilt teie isikuandmete kustutamist;

 

registreerida välja oma tundlike isikuandmete kasutamisest või avaldamisest;

 

mittediskrimineerivale kohtlemisele juhul, kui teostate mis tahes andmekaitseõigust, mis teil on;

 

kui taotlete juurdepääsu oma isikuandmetele, siis isikuandmete ülekantavusele, kui see on võimalik, kasutusvalmis vormingus, mis võimaldab isikuandmed takistusteta edastada mõnele teisele adressaadile.

 

Vastavalt California tarbijakaitseseadusele (“CCPA”), SAP ei müü teie isikuandmeid ega luba muul viisil teie teabe kasutamist kõigi käitumuslike reklaamikontekstide üleselt. Vähendamaks võimalikku kahju, mis võib tuleneda volitamata juurdepääsust teie isikuandmetele või nende kustutamisest, nõuab SAP kooskõlas CCPA-s sätestatud kontrollikorraga rangemat kontrolli kustutamistaotluste puhul ja juhul, kui tegu on isikuandmetega, mida loetakse delikaatseks või väärtuslikuks.   Kui SAP-il tuleb küsida teilt täiendavat teavet lisaks teabele, mis SAP-il juba olemas on, kasutab SAP seda üksnes teie isiku tuvastamiseks, et võimaldada teil teostada oma andmekaitseõigusi, või turbe tagamise või pettuste vältimise eesmärgil.

 

Lisaks SAP-i poole pöördumisele meiliaadressil webmaster[@]sap.com, võite oma õigusi teostada ja järgmiselt.

 

Saate tasuta helistada taotluse esitamiseks siin toodud numbritel või klõpsata linki “Limit the Use of My Sensitive Personal Information” (Piira minu tundliku teabe kasutust) ja saata meile meilisõnumi. Samuti võite SAP-is teie andmekaitseõiguste teostamistaotluste esitamiseks volitada esindaja. Selline volitatud esindaja tuleb registreerida California riigisekretäri juures ja tõendada, et olete volitanud esindajat enda nimel tegutsema.

 

Kui SAP-ile kohaldatakse Brasiilia üldist andmekaitseseadust („LGPD“), kohaldatakse ka järgmised sätted.

SAP on määranud Brasiilia jaoks andmekaitsetöötaja. Meie andmekaitsetöötajale saate adresseerida kirjalikud päringud, taotlused või kaebused:

 

Paulo Nittolo Costa

E-post: webmaster[@]sap.com

Aadress: Avenida das Nações Unidas 14171 - Marble Tower – 7th Floor - São Paulo-SP, Brazil 04794-000

 

Kui SAP-ile kohaldatakse Malaisia isikuandmete kaitse seaduse ("PDPA“) nõudeid, on saadaval ka selle privaatsusdeklaratsiooni malaikeelne versioon.

 

Kui SAP-ile kohaldatakse Filipiinidel kehtivaid privaatsusnõudeid, kohaldatakse ka järgmised sätted.

Filipiinidel saavad üksikisikud teostada oma õigusi järgmiselt.

Saate helistada või kirjutada SAP-i taotluse esitamiseks järgmistel kontaktandmetel:

 

webmaster[@]sap.com

Telefon:    +632-8705-2500

Aadress: SAP Philippines, Inc.

Attn: Data Protection Officer

27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

 

Järgmised kaks sätet kohaldatakse Filipiinide residentidele ja kodanikele.

Kui olete kandnud kahju ebatäpsete, puudulike, aegunud, väärade, ebaseaduslikult hangitud isikuandmete või isikuandmete volitamata kasutamise tõttu, võite nõuda hüvitise väljamõistmist riiklikult privaatsuskomisjonilt (National Privacy Commission) või kohtutelt, käsitledes teie õiguste ja vabaduste mis tahes rikkumist andmesubjektina.

Kui olete privaatsuse või isikuandmete rikkumise subjekt või muul viisil mõjutatud isikuandmete kaitse seaduse rikkumisest, võite esitada kaebuse riiklikule privaatsuskomisjonile.

Õiguste üleminek. Teie seaduslikel pärijatel ja volitatud isikutel on õigus pärast teie surma või kui olete teovõimetu või võimetu oma õigusi teostama, igal ajal teie õigusi kasutada.

 

Kui SAP-ile kohaldatakse Singapuri isikuandmete kaitse seaduse (“PDPA”) nõudeid, kohaldatakse ka järgmised sätted.

SAP on määranud Singapuri jaoks andmekaitsetöötaja. Meie andmekaitsetöötajale saate adresseerida kirjalikud päringud, taotlused või kaebused:

 

Subject: [Attn.] Tina Bhatia, DPO (Singapore)

E-post: webmaster[@]sap.com

Aadress: Mapletree Business City, 30 Pasir Panjang Rd, Singapore 117440

Kontakttelefon: +65 6664 6868

 

Kui SAP-ile kohaldatakse LAV isikuandmete kaitse seaduse, 2013 (“POPIA”) nõudeid, kohaldatakse ka järgmised sätted.

 

“Isikuandmed” selle privaatsusdeklaratsiooni tähenduses on isiklik teave, mis on terminina POPIA-s määratletud.

 

“Teie” selle privaatsusdeklaratsiooni tähenduses on füüsiline või juriidiline isik, mis on terminina POPIA-s kasutusel.

 

Systems Applications Products (Aafrika piirkond) Proprietary Limited & Systems Applications Products (LAV) Proprietary Limited registreeritud aadressiga 1 Woodmead Drive, Woodmead (SAP South Africa) - kohaldatakse LAV isikuandmete kaitse seadust, 2013 (Act 4 / 2013) ja see on POPIA järgi vastutav osapool.

 

Kui teil füüsilise või juriidilise isikuna on kahtlus, et SAP South Africa kui vastutav osapool on kasutanud teie isikuandmeid POPIA-le mittevastaval viisil, soovitame esmalt kaebuste lahendamiseks pöörduda SAP South Africa poole.

 

webmaster[@]sap.com

Phone:    011 325 6000

Aadress: 1 Woodmead Drive, Woodmead, Johannesburg South Africa 2148

Kui te pole sellise protsessiga rahul, on teil õigus esitada kaebus teabevahendajale, kasutades allpool toodud kontaktandmeid.

JD House, 27 Stiemens Street, Braamfontein, Johannesburg, 2001, P.O. Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017

E-post: complaints.IR[@]justice.gov.za

Päringud:  inforeg[@]justice.gov.za

 

Saate küsida üksikasju isikuandmete kohta, mida me teie kohta valdame seaduse Promotion of Access to Information Act 2 / 2000 (“PAIA”) alusel. Lisateavet saate SAP PAIA juhendist

 

Kui SAP-ile kohaldatakse Türgis kehtivaid privaatsusnõudeid, kohaldatakse ka järgmised sätted.

Kui SAP kogub isikuandmeid selle veebisaidi keskse haldamise ajal ja muu SAP-i globaalse äritegevuse raames Türgi residentide ja kodanike kohta viisil, mis vastab Türgi isikuandmete kaitse seaduse #6698 (“LPDP”) nõuetele, on teie andmete vastutav töötleja: SAP Türkiye Yazilim Üretim ve Ticaret A.Ş aadressil Emaar Square Ofis Kulesi, Libadiye Cd No:82-F D:Kat: 17-18, 34700 Ünalan/Üsküdar/İstanbul, MERSİS No: 744017604300017 ja telefoninumber: +90 216 330 03 00.

 

 

Hiina-kohased sätted kohaldatakse Hiina kodanikele.

Colombia-kohased sätted kohaldatakse Colombia kodanikele.

Venemaa-kohased sätted kohaldatakse Vene Föderatsiooni kodanikele.

Tagasi algusse