Gå til indholdsfortegnelsen

SAP fortrolighedserklæring

A. Generelle oplysninger

 

Hvornår gælder denne fortrolighedserklæring? Denne fortrolighedserklæring gælder for personoplysninger, som du afgiver til SAP, eller som er afledt af de personlige data skitseret nedenfor. Oplysninger, der indsamles ved hjælp af cookies eller andre websporingsteknologier, og anvendelsen heraf er underlagt de bestemmelser, som beskrives af TrustArc Consent Manager, som kan findes på det relevante websted.

 

Dataansvarlig. Den dataansvarlige for www.sap.com er SAP Denmark, Inc., Lautrupsgade 11, 2100 København, Denmark ("SAP"). For registreringsformularer, der vises på dette websted, kan det afhængigt af det faktiske tilbud eller formålet med dataindsamlingen variere, hvem der er dataansvarlig. Oplysningen vil dog altid fremgå af fortrolighedserklæringen på den enkelte registreringsformular. SAP-koncernens Data Protection Officer er Mathias Cellarius (privacy@sap.com). 

 

Hvad bruger SAP mine personlige data til? SAP behandler udelukkende persondataene som beskrevet i denne fortrolighedserklæring. Yderligere oplysninger kan findes i afsnit B og C nedenfor. Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på en lovbestemt tilladelse, kan du finde oplysninger om, hvilke persondata SAP behandler, og hvilke formål SAP bruger dem til, i afsnit B nedenfor. I afsnit C nedenfor kan du finde yderligere oplysninger om tilfælde, hvor der skal indhentes samtykke for at kunne behandle dine persondata. Disse oplysninger stemmer overens med de respektive samtykkeerklæringer om behandling af individuelle data i Consent Resource Center.

 

Varighed af behandling af persondata. SAP behandler og bruger altid dine persondata i overensstemmelse med loven (se B. nedenfor) eller med dit samtykke (se C. nedenfor, og SAP gemmer kun dine persondata (i) så længe, det er nødvendigt for at opfylde de formål, der fremgår nedenfor, eller (ii) indtil du gør indsigelse mod SAP's brug af dine persondata (hvor SAP har en legitim interesse i at bruge dine persondata), eller (iii) indtil du selv tilbagekalder dit samtykke (hvor du selv tidligere har givet dit samtykke til, at SAP kunne anvende dine persondata). Hvis SAP ifølge gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare dine persondata i længere tid, eller hvis dine persondata er nødvendige for, at SAP kan fremsætte eller forsvare sig mod retskrav, gemmer SAP dine personlige data indtil udgangen af den relevante periode, eller indtil de pågældende retskrav er blevet afgjort.

 

Hvorfor skal jeg oplyse mine persondata? Som et generelt princip er det helt frivilligt, om du giver dit samtykke og oplyser dine persondata; det vil generelt ikke være til ulempe for dig, hvis du vælger ikke at give dit samtykke eller at oplyse dine persondata. Der er dog tilfælde, hvor SAP ikke kan handle uden at få oplyst visse persondata, f.eks. hvis disse persondata er nødvendige for at bearbejde dine bestillinger eller give dig adgang til et internettilbud eller et nyhedsbrev. I disse tilfælde vil det desværre ikke være muligt for SAP at give dig det, du ønsker, hvis SAP ikke forinden har fået oplyst de relevante persondata.

 

Hvor bliver mine persondata behandlet? Som del af en global koncern har SAP afdelinger og tredjepartsserviceudbydere inden for og uden for det det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"). Som en konsekvens heraf kan det ske, at SAP ved brug eller anden behandling af dine persondata med de formål, som fremgår af denne fortrolighedserklæring, videregiver dine persondata til afdelinger eller tredjepartsudbydere uden for EØS, herunder lande, hvor lovgivningen om databeskyttelse ikke kan sammenlignes med den, der gælder inden for EØS. En sådan overførsel vil altid være baseret på standardkontraktbestemmelserne (i henhold til EU-Kommissionens afgørelse 87/2010/EF eller fremtidige erstatninger herfor), så det sikres kontraktligt, at dine persondata er underlagt en grad af databeskyttelse, der er sammenlignelig med den, der gælder inden for EØS. Du kan få en "redacted"/redigeret kopi (hvorfra kommercielle oplysninger og informationer, som ikke er relevante, er blevet fjernet) af sådanne standardkontraktbestemmelser ved at sende en anmodning herom til privacy@sap.com.

 

Dine rettigheder. Du kan til enhver tid bede SAP om at oplyse, hvilke persondata om dig SAP behandler, og evt. bede SAP om at rette eller slette disse data. Bemærk dog, at SAP kun kan slette dine persondata, hvis det ikke er lovmæssigt bestemt, at SAP skal fortsætte med at opbevare disse. Bemærk: Hvis du beder SAP om at slette dine persondata, vil du ikke længere være i stand til at bruge SAP-serviceydelser, som kræver, at SAP gør brug af dine persondata.

 

Hvis SAP bruger dine persondata baseret på dit samtykke eller for at opfylde en kontrakt med dig, kan du desuden kræve, at SAP giver dig en kopi af de persondata, som du har oplyst til SAP. I så fald skal du i en e-mail til adressen nedenfor angive, hvilke oplysninger eller behandlingsaktiviteter din anmodning vedrører, i hvilket format du ønsker disse oplysninger, og om persondataene skal sendes til dig eller en anden modtager. SAP vil så behandle din anmodning og drøfte med dig, hvordan dine ønsker bedst kan imødekommes.

 

Derudover kan du anmode SAP om, at SAP begrænser dine persondata mod at blive behandlet yderligere i en hvilken som helst af følgende situationer: (i) Du erklærer, at de persondata, SAP har om dig, er ukorrekte (men kun så længe det tager for SAP at kontrollere rigtigheden af de pågældende personoplysninger), (ii) SAP har ingen juridisk ret til at behandle dine personoplysninger, og du forlanger at SAP begrænser dine persondata mod videre behandling, (iii) SAP har ikke længere brug for dine persondata, men du erklærer, at du ønsker, at SAP bevarer dataene med henblik på at fremsætte krav, udøve juridiske rettigheder eller forsvare sig mod krav fra tredjemand, eller (iv) du gør indsigelse mod, at SAP behandler dine persondata (baseret på SAP's legitime interesser som nærmere beskrevet under B. nedenfor), så længe det er nødvendigt at vurdere, hvorvidt SAP har ret til eller juridisk forpligtelse til at behandle dine persondata.

 

I sådanne tilfælde skal du rette henvendelse til webmaster@sap.com.

 

Ret til indgivelse af klage. Hvis du mener, at SAP ikke behandler dine persondata i overensstemmelse med de her beskrevne krav eller gældende databeskyttelseslovgivning inden for EØS, kan du til enhver tid indgive en klage til databeskyttelsesmyndigheden i det EØS-land, du bor i, eller til databeskyttelsesmyndigheden i det land eller den stat, hvor SAP har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

 

Børns brug af dette website. Dette website er ikke beregnet til personer under 16 år. Hvis du er yngre end 16 år, kan du ikke tilmelde dig eller benytte denne hjemmeside.

 

Links til andre hjemmesider. Denne hjemmeside kan indeholde links til udenlandske hjemmesider (dvs. hjemmesider, som SAP-koncernen ikke kan holdes ansvarlig for). SAP er ikke ansvarlig for sådanne hjemmesiders fortrolighedspraksis eller for indholdet af hjemmesider uden for SAP-koncernen. Derfor anbefaler vi, at du læser persondataerklæringerne på sådanne udenlandske hjemmesider omhyggeligt igennem.

 

 

B. SAP's brug af mine persondata på basis af lovgivningen

 

I følgende tilfælde må SAP behandle dine persondata i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Levering af de ønskede varer eller serviceydelser. Hvis du bestiller varer eller serviceydelser hos SAP, vil SAP udelukkende anvende de persondata, der indtastes i ordresystemet eller på registreringsblanketten (normalt navn, e-mail adresse, telefonnummer, virksomhedens navn og adresse, din titel og rolle, og, hvis der skal ske betaling til SAP, kreditkortnummer eller bankoplysninger) til at behandle din ordre eller til at levere den ønskede vare eller serviceydelse. Dette kan inkludere at tage de nødvendige skridt forud for indgåelse af kontrakten, at reagere på dine henvendelser desangående og at give dig fragt- og faktureringsoplysninger og at behandle eller stille kundefeedback og støtte til rådighed. Dette kan også omfatte samtaledata fra chat-funktionen på SAP.com eller andre lokale SAP-hjemmesider, kontaktformularer, e-mails eller telefoniske henvendelser. I denne fortrolighedserklæring inkluderer "varer og serviceydelser" (adgang til) SAP's webbaserede serviceydelser, tilbud, konkurrencer, lodtrækninger, andet indhold, ikke-markedsføringsrelaterede nyhedsbreve, hvidbøger, tutorials, kurser og arrangementer.

 

Hvis du deltager i tutorials eller anden undervisning fra SAP, kan SAP også registrere data om din læring med henblik på at gøre disse oplysninger tilgængelige for dig. Endvidere kommunikerer vi regelmæssigt pr. e-mail med brugere, som abonnerer på vores service, og vi kommunikerer desuden med kunder pr. telefon i forbindelse med afhjælpning af kundeklager eller undersøgelse af mistænkelige transaktioner. Vi kan bruge din e-mail-adresse til at bekræfte over for dig, at du har åbnet en konto, hvis vi skal sende dig betalingsoplysninger, fortælle dig om ændringer i vores produkter og serviceydelser, og hvis vi skal sende dig meddelelser og øvrige oplysninger, som er påkrævet ved lov. Generelt kan brugere ikke framelde sig sådanne meddelelser, som ikke er markedsføringsrelaterede, men påkrævede for at indgå i den pågældende forretningsrelation. Hvad angår marketingrelaterede typer af kommunikation (dvs. e-mails og telefonopkald), vil SAP, når loven kræver det, (i) kun give dig sådanne oplysninger, når du har tilmeldt dig, og (ii) give dig mulighed for at melde fra, hvis du ikke ønsker at modtage flere marketingrelaterede meddelelser fra os. Du kan til enhver tid framelde disse på https://www.sap.com/denmark/profile/unsubscribe.html.

 

Sikring af overholdelse af lovmæssige krav. SAP og SAP's produkter, teknologier og tjenester er omfattet af eksportlovgivningen i forskellige lande, herunder, uden begrænsning, lovgivningen i EU og dets medlemsstater samt lovgivningen i USA. Du anerkender, at SAP i henhold til gældende eksportregler, handelssanktioner og embargoer udstedt af disse lande skal træffe foranstaltninger for at forhindre enheder, organisationer og parter, der er omfattet af disse staters handelssanktioner og embargoer, i at benytte bestemte produkter, teknologier og tjenester via SAP's websites eller andre leveringskanaler, som kontrolleres af SAP. Dette kan indbefatte (i) automatisk kontrol af registreringsdata, som beskrevet heri, og øvrige data, som en bruger oplyser om sin identitet i forhold til gældende lister over enheder, organisationer og parter, der er omfattet af handelssanktioner og embargoer, (ii) almindelig gentagelse af sådanne kontroller, når en liste over parter, der er underlagt sanktioner, opdateres, eller når en bruger opdaterer sine oplysninger, (iii) blokering af adgang til SAP's tjenester og systemer i tilfælde af et potentielt match, og (iv) etablering af kontakt til en bruger for at bekræfte dennes identitet i tilfælde af et potentielt match.

 

Desuden anerkender du, at alle oplysninger, der er nødvendige for at registrere dine valg vedrørende behandlingen eller brugen af dine persondata eller modtagelse af markedsføringsmateriale (afhængigt af det land, hvor den relevante SAP Group-virksomhed driver virksomhed, uanset om du har givet dit udtrykkelige samtykke til eller har fravalgt at modtage markedsføringsmateriale) kan opbevares og udveksles mellem medlemmer af SAP efter behov for at sikre overholdelse af den relevante lovgivning.

 

SAP's legitime interesse. I alle de nedenfor nævnte brugscases har SAP en legitim interesse i at behandle eller bruge dine persondata. Hvis du ikke er enig heri, kan du gøre indsigelse mod SAP's behandling eller brug af dine persondata som beskrevet nedenfor.

 

Spørgeskemaer og undersøgelser. SAP kan invitere dig til at besvare spørgeskemaer og deltage i andre undersøgelser. Disse spørgeskemaer og undersøgelser vil normalt være udformet på en sådan måde, at de kan besvares, uden at det er nødvendigt at oplyse persondata. Hvis du alligevel indtaster dine persondata i et spørgeskema eller i forbindelse med en anden undersøgelse, kan SAP bruge disse persondata til at forbedre sine produkter og serviceydelser.

 

Oprettelse af anonymiserede datasæt. SAP kan anonymisere persondata, der oplyses i henhold til denne fortrolighedserklæring for at oprette anonymiserede datasæt, som derefter vil blive brugt til at forbedre SAP's og tilknyttede selskabers produkter og serviceydelser.

 

Optagelse af opkald og chat med henblik på kvalitetsudvikling. Ved telefonopkald eller chat-sessioner kan det forekomme, at SAP optager disse (efter at have underrettet dig herom under opkaldet eller chat-sessionen, og inden optagelsen begynder) med henblik på at forbedre kvaliteten af SAP's ydelser.

 

For at holde dig opdateret/anmode om feedback. I en eksisterende forretningsrelation mellem dig og SAP, kan SAP – hvis tilladt i henhold til lokal lovgivning – informere dig om sine produkter eller serviceydelser (herunder webinarer, seminarer eller events), som svarer til eller vedrører produkter og serviceydelser fra SAP, som du allerede har købt eller anvendt. Hvis du har deltaget i et webinar, et seminar eller en event, SAP har afholdt, eller købt produkter eller serviceydelser af SAP, har SAP ret til at kontakte dig for at få feedback vedrørende evt. forbedring af webinaret, seminaret, eventen, produktet eller serviceydelsen.

 

Ret til at gøre indsigelse. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at SAP benytter persondata til ovenstående formål ved at framelde dig på https://www.sap.com/denmark/profile/unsubscribe.html. Hvis du gør dette, vil SAP stoppe med at bruge dine persondata til ovenstående formål (dvs. under en legitim interesse, der er fastsat ovenfor), og fjerne dem fra SAP's systemer, medmindre SAP har lov til at bruge disse persondata til et formål, der er beskrevet i denne erklæring, eller hvis SAP har en vægtig legitim interesse i at fortsætte med at behandle dine persondata. 

 

 

C. SAP's brug af mine persondata baseret på mit samtykke

 

I følgende tilfælde anvender SAP kun dine personoplysninger som beskrevet nærmere nedenfor, såfremt du forinden har givet dit samtykke hertil. Derfor er alle oplysninger om en behandlingsproces i forbindelse med persondata knyttet til én samtykkeerklæring i Consent Resource Center. Hvis du genåbner denne fortrolighedserklæring, efter at du har givet dit samtykke i et flere tilfælde, vil du ikke kun se de oplysninger, der er relateret til hvert samtykke, men hele fortrolighedserklæringen.

 

Nyheder om SAP's produkter og serviceydelser. Med forbehold for, at der er hjemmel hertil i loven, og at du har givet dit samtykke hertil, kan SAP bruge dit navn, din e-mailadresse og postadresse, dit telefonnummer, din stilling og basisoplysninger om din arbejdsgiver (navn, adresse og branche) samt en interaktionsprofil baseret på dine tidligere interaktioner med SAP (tidligere køb, deltagelse i webinarer, seminarer eller events eller brug af (web)serviceydelser – yderligere oplysninger om dette emne kan findes i TrustArc Consent Manager, som vises på den relevante SAP-hjemmeside) for at holde dig opdateret om de nyeste produktannonceringer, softwareopdateringer, softwareopgraderinger, specialtilbud og andre oplysninger om SAP's software og serviceydelser (herunder markedsføringsrelaterede nyhedsbreve) samt SAP-arrangementer og for at vise relevant indhold på SAP's hjemmesider. I forbindelse med disse marketingrelaterede aktiviteter kan SAP levere et "hashed" bruger-id til sociale netværk eller andre webtjenester (f.eks. Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram eller Google), hvor de hermed forbundne oplysninger matches med det social netværks data eller webtjenestens egne databaser med henblik på at vise dig flere relevante oplysninger.

 

Oprettelse af brugerprofiler. SAP giver dig mulighed for at bruge SAP's webtjenester, herunder diskussionsfora, blogs og netværk (f.eks. SAP Community), der er knyttet til dette websted. Dette kræver, at du tilmelder dig og opretter en brugerprofil. Brugerprofiler giver mulighed for at vise personlige oplysninger om dig til andre brugere, herunder, men ikke begrænset til navn, foto, konti på sociale medier, post- og/eller e-mailadresse, telefonnummer, personlige interesser, kompetencer og forskellige basisoplysninger om din virksomhed.

 

Disse profiler kan vedrøre en enkel webtjeneste fra SAP, og/eller det kan – hvis det er oprettet i SAP Identity Authentification Service – også give dig adgang til andre webtjenester fra SAP eller andre enheder i SAP Group (uanset om der er givet samtykke hertil under "Videregivelse af dine persondata til andre SAP-selskaber" nedenfor). Du vælger dog altid selv, hvilke af disse ekstra webtjenester, du gør brug af, og dine persondata videregives kun til disse, hvis du har givet dit samtykke hertil. Bemærk: Hvis du ikke giver dit samtykke til, at SAP kan oprette sådanne brugerprofiler, vil SAP ikke være i stand til at tilbyde dig ydelser, som kræver et samtykke fra din side.

 

I enhver webtjeneste bruger SAP din profil – som også fungerer som et adgangskort – til at personliggøre interaktionen med andre brugere (f.eks. i form af meddelelses- eller følgefunktioner), til at fremme kommunikationen og samarbejdet samt til at integrere gamification-elementer (gamification er en proces, hvor der integreres spilfunktioner i noget, som allerede eksisterer - f.eks. et websted, en virksomhedsapplikation eller et onlinecommunity - for at motivere folk til at deltage og øge deres engagement og loyalitet). I det omfang, det understøttes af den pågældende webtjeneste, kan du bruge funktionaliteten af den relevante webtjeneste til at afgøre, hvilke oplysninger du ønsker at dele.

 

Særlige kategorier af persondata. I forbindelse med tilmelding til og tildeling af adgang til en event eller et seminar, kan SAP bede om oplysninger om dit helbred med henblik på at identificere og vise hensyn over for personer, der har et handicap eller særlige kostbehov i løbet af eventen. Enhver brug af sådanne oplysninger er baseret på det samtykke, du har givet i forbindelse hermed.

 

Bemærk, at hvis du ikke afgiver sådanne oplysninger om handicap eller særlige kostbehov, vil SAP ikke kunne træffe de nødvendige forholdsregler.

 

Event-profilering. Hvis du tilmelder dig et arrangement, seminar eller webinar i SAP, kan SAP dele grundlæggende oplysninger om deltageren (navn, virksomhed og e-mailadresse) med andre deltagere i samme event, seminar eller webinar med henblik på kommunikation og udveksling af idéer.

 

Videregivelse af dine persondata til andre SAP-selskaber. SAP kan videregive dine persondata til andre enheder i SAP Group. Den aktuelle liste over enheder under SAP Group kan findes her. I så fald skal disse enheder bruge persondataene til de samme formål og på de samme betingelser, som er beskrevet i afsnit C. foroven.

 

Videregivelse af dine persondata til andre tredjeparter. På din anmodning, og i henhold til dit samtykke, vil SAP overføre dine registreringsdata til de virksomheder, der vises på registreringssiden. Virksomhederne vil bruge dine registreringsdata til deres deltagelse i eventen og er derefter forpligtede til at slette disse data. Hvis en virksomhed ønsker at bruge dine data til andre formål, vil de kontakte dig for at forklare, hvordan og til hvilke andre formål, de vil bruge dine registreringsdata.

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke ved at framelde dig på https://www.sap.com/denmark/profile/unsubscribe.html. I tilfælde af en sådan tilbagekaldelse vil SAP ikke længere behandle persondata, der er genstand for dette samtykke, medmindre det er påkrævet af loven. Hvis SAP er forpligtet til at opbevare dine persondata af juridiske årsager, vil dine personlige informationer blive afskåret fra videre behandling og kun blive opbevaret i den periode, loven kræver. En tilbagekaldelse har dog ikke nogen indvirkning på den behandling af persondataoplysninger af SAP, som måtte have fundet sted inden tilbagekaldelsen. Hvis din brug af et SAP-tilbud desuden kræver, at du forinden giver dit samtykke hertil, vil SAP efter din tilbagekaldelse af samtykket ikke (længere) kunne levere den pågældende service (eller serviceydelser, hvis du tilbagekalder dit samtykke til, at SAP kan bruge din brugerprofil under SAP Identity Authentification Service for flere SAP-tilbud), det pågældende tilbud eller lignende.

 

 

D. Bestemmelser, der er specifikke for USA

 

I tilfælde, hvor SAP er underlagt amerikansk lovgivning om beskyttelse af persondata, gælder følgende desuden:

 

Do Not Track (Spor ikke). Din browser kan give dig mulighed for at indstille en "Do not track"-præference. Medmindre andet er angivet, tager vores hjemmesider ikke hensyn til "Do Not Track"-anmodninger. Du kan dog vælge ikke at modtage cookies ved at ændre indstillingerne herfor på din webbrowser eller eventuelt ved hjælp af TrustArc Consent Manager, hvis den relevante hjemmeside indeholder et link hertil. Cookies er små tekstfiler, som anbringes på din computer, når du besøger visse hjemmesider på internettet, og som bruges til at identificere din computer. Bemærk: Hvis du ikke accepterer cookies, vil du muligvis ikke kunne bruge visse funktioner på vores hjemmeside. Denne hjemmeside giver ikke tredjepart mulighed for at indsamle oplysninger om dig over tid og på tværs af sites. 

 

Krav om beskyttelse af børns privatliv. Det er ikke meningen, at vores websteder eller onlinetjenester skal anvendes af personer under 13 år. Hvis du er forælder eller værge og mener, at vi måtte have indsamlet oplysninger om et barn, bedes du kontakte privacy@sap.com.

 

 

E. Bestemmelser, der er specifikke for Rusland

 

Følgende gælder for brugere, der bor i Den Russiske Føderation:

 

Nedenstående serviceydelser er ikke beregnet til brug af borgere i den Russiske Føderation, som er bosiddende i Rusland. Hvis du er en russisk statsborger bosiddende i Rusland, meddeles det dig hermed, at de persondata, du oplyser i forbindelse med din brug af vores serviceydelser, oplyses på eget risiko og ansvar, samt at du hermed udtrykkeligt erklærer dig indforstået med, at SAP kan indsamle dine personoplysninger og behandle disse data i USA og andre lande, og at du ikke vil holde SAP ansvarlig for eventuel manglende overholdelse af lovgivningen i den Russiske Føderation.

 

F. Bestemmelser, der er specifikke for Brasilien

 

Følgende gælder for brugere, der bor i Brasilien:

 

Den brasilianske lovgivning tillader, at virksomheder sender e-mails til potentielle kunder, på betingelse af, at der er en mekanisme til at framelde sig og et link til en fortrolighedserklæring. 

 

Revideret og bogført den 1. juli 2019

Tilbage til toppen