Přejít na obsah

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti SAP


Datum nabytí účinnosti: 1. června 2022

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti SAP

Ochrana soukromí osob je pro budoucnost podnikání zásadní. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme vytvořili, abychom ukázali náš závazek vůči právu osob na ochranu osobních údajů a soukromí. Tento dokument popisuje způsob zpracování informací, které lze použít k přímé nebo nepřímé identifikaci osoby (osobní údaje). 

Koho označuje výraz SAP použitý v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů?

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se týká shromažďování a zpracovávání osobních údajů:

 • během centrálního provozování tohoto webu a další globálně provozované obchodní aktivity SAP společností
  • SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16 Walldorf 69190, Německo, pokud se nacházíte v členském státě EU nebo EHS nebo v Andoře, na Faerských ostrovech, na ostrovech Guernsey, Isle of Man a Jersey, ve Švýcarsku nebo ve Spojeném království, nebo společností
  • SAP America Inc., 3809 West Chester Pike, Suite 200, Newtown Square, PA 19073, USA, pokud se nacházíte v jakékoli jiné zemi, nebo
  • konkrétním subjektem skupiny SAP, který může být uveden v části Dodatečná ustanovení specifická pro konkrétní země a regiony uvedené na konci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • v kontextu předsmluvního nebo smluvního obchodního vztahu s vámi nebo vaším zaměstnavatelem místním subjektem skupiny společností SAP
 • v kontextu registračního formuláře, když určitý konkrétní subjekt skupiny společností SAP přímo shromažďuje osobní údaje za účelem registrace do služby nebo k události, a je proto na této registrační stránce nebo webu prezentován jako relevantní správce údajů odkazem na toto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnosti SAP SE, SAP America, Inc. a každý relevantní subjekt skupiny společností SAP jsou v závislosti na daném případu dále označovány jako „SAP“.

 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na internetové stránky nebo webové služby SAP, které obsahují své vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů.

Za jakými účely společnost SAP vaše osobní údaje zpracovává?

V rámci podnikání a provozování našich různých webů a dalších komunikačních kanálů společnost SAP zpracovává osobní údaje osob, se kterými komunikuje, včetně zákazníků, partnerů, dodavatelů, prodejců, kandidátů a dalších takových osob.

 

V každém z těchto případů je společnost SAP oprávněna zpracovávat osobní údaje k minimálně jednomu z následujících obchodních účelů:

 

Realizace obchodních vztahů se zákazníky, partnery a dalšími subjekty

Společnost SAP zpracovává osobní údaje za účelem realizace svých obchodních vztahů se zákazníky, partnery a dalšími uživateli s cílem plnit předsmluvní a smluvní obchodní vztahy. Sem může patřit plnění požadavků, zpracování objednávek, dodávky objednaného produktu nebo služby nebo vykonávání dalších relevantních aktivit za účelem navázání, plnění nebo udržení našich obchodních vztahů.

 

Produkty a služby mohou zahrnovat jakékoli místní a cloudové softwarové produkty, webové služby, aplikace, online fóra, webové semináře a události, newslettery nemarketingové povahy, strategické dokumenty, výukové programy, školení a další nabídky, jako jsou soutěže nebo loterie, společnosti SAP. Když provedete nebo hodláte provést nákup produktů nebo služeb od společnosti SAP jménem firemního zákazníka nebo jste jiným způsobem určeni jako kontaktní osoba pro obchodní vztah mezi společností SAP a firemním zákazníkem nebo partnerem („Kontaktní osoba zákazníka“), společnost SAP použije pro tento účel vaše osobní údaje. Společnost SAP může vaše osobní údaje konkrétně použít k potvrzení založení účtu, správě plnění smlouvy, zasílání upozornění vyžadovaných zákonem, oznámení o platbách a zasílání dalších informací o našich produktech a službách. Společnost SAP může reagovat na související dotazy, poskytnout vám nezbytnou podporu a zpracovat vaši zpětnou vazbu.

 

V kontextu používání našich produktů nebo služeb vámi nebo vašimi zaměstnavateli s vámi společnost SAP může komunikovat poštou, e-mailem, prostřednictvím živého chatu, kontaktních formulářů, telefonu nebo dalšího média za účelem zodpovězení vašeho nebo uživatelova či zákazníkova dotazu či vyřešení stížnosti nebo k prošetření podezřelých transakcí. V případě telefonických hovorů nebo relací chatu může společnost SAP takové hovory nebo relace nahrávat za účelem vylepšení kvality služeb společnosti SAP poté, co vás během daného hovoru na tuto skutečnost náležitě upozornila (v souladu s platnými zákony) a před zahájením nahrávání získala váš souhlas.

 

Spokojenost zákazníků – V rámci existujícího obchodního vztahu mezi vámi nebo vaším zaměstnavatelem a společností SAP společnost SAP zpracovává vaše osobní údaje, které nám pomohou pochopit, jak jste spokojeni s funkčností a kvalitou našich produktů a služeb, a poskytovat vám relevantní informace k nejnovějším produktům, aktualizacím nebo upgradům softwaru, událostem a speciálním nabídkám a další informace o softwaru a službách společnosti SAP, které jsou pro vás relevantní a užitečné.

 

Vývoj produktů a služeb

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy může společnost SAP zpracovávat vaše osobní údaje k internímu výzkumu, technologickým ukázkám a vývoji a k tomu, aby mohla vytvářet, vyvíjet, provozovat, dodávat, vylepšovat, upgradovat nebo rozšiřovat produkty a služby SAP. Společnost SAP může zpracovávat osobní údaje za účelem vytváření anonymizovaných datových sad, které pak mohou být použity ke zlepšování produktů a služeb SAP.

 

Zajištění shody se zákony a právními předpisy

Společnost SAP zpracovává osobní údaje za účelem splnění zákonných povinností.

 

Společnost SAP zpracovává vaše osobní údaje za účelem zajištění odpovídající úrovně technického a organizačního zabezpečení produktů, služeb, online událostí, zařízení a prostor společnosti SAP. Za tímto účelem přijme společnost SAP opatření nezbytná k ověření nebo udržení kvality a bezpečnosti produktu nebo služby, které jsou vlastněny a řízeny společností SAP a jsou vyráběny touto společností nebo pro ni. To může zahrnovat používání osobních údajů k dostatečné identifikaci a autorizaci určených uživatelů, interní kontrole kvality prostřednictvím auditů, analýz a výzkumu, ladění za účelem identifikace a opravy chyb, které brání ve fungování existujících nebo zamýšlených funkcí, zabezpečení účtu a sítě, replikaci v rámci prevence úniku, detekci incidentů zabezpečení, ochraně před škodlivou, podvodnou nebo nezákonnou aktivitou a trestnímu stíhání osob zodpovědných za takovou aktivitu. Když navštívíte místní přidruženou společnost SAP nebo centrum, můžeme dále zpracovat vaše jméno, podobu a další údaje týkající se kontaktů nebo dodržování předpisů, a to v kontextu řízení přístupu a monitorovacího systému za účelem ochrany zabezpečení a bezpečnosti našich lokalit a majetku.

 

Společnost SAP a její produkty, technologie a služby podléhají exportním zákonům různých zemí, včetně mimo jiné zákonů Evropské unie a jejích členských států a zákonů USA. V souladu s platnými zákony o vývozu, obchodními sankcemi a embargy vydanými těmito zeměmi má společnost SAP povinnost zabránit organizacím, právním subjektům a dalšími stranám uvedeným na vládních sankčních seznamech v přístupu k určitým produktům, technologiím a službám prostřednictvím webů a dalších dodacích kanálů společnosti SAP (jedná se například o sankční seznam Evropské Unie, sankční seznamy USA, včetně seznamu vyloučených osob Úřadu pro průmysl a bezpečnost (BIS), seznamu speciálně určených státních příslušníků a blokovaných osob úřadu Office of Foreign Assets Control (OFAC) a seznamů subjektů Úřadu pro průmysl a bezpečnost (BIS) ministerstva obchodu USA a sankcí Rady bezpečnosti OSN). Společnost SAP zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném ke splnění těchto právních požadavků. Společnost SAP osobní údaje konkrétně zpracovává za účelem provádění kontrol oproti příslušným seznamům sankcionovaných osob a pravidelného opakování takových kontrol při každé aktualizaci seznamu sankcionovaných osob nebo v případě, kdy uživatel aktualizuje své informace. V případě potenciální shody zablokuje společnost SAP přístup ke službám a systémům SAP a kontaktuje uživatele, aby potvrdila jeho totožnost.

 

V případě potřeby společnost SAP použije osobní údaje k zabránění nebo stíhání trestných činností, jako jsou libovolné formy kybernetického zločinu, nezákonné používání našich produktů a služeb nebo podvod, za účelem uplatnění našich práv nebo obrany společnosti SAP před právními nároky.

 

Za účelem plnění požadavků týkajících se zákonů o ochraně osobních údajů a zákonů týkajících se nekalé soutěže. V závislosti na zemi, ve které relevantní společnost skupiny SAP působí, a na tom, zda jste výslovně souhlasili nebo nesouhlasili se zasíláním obchodních informací, může společnost SAP zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné k plnění vašich voleb ohledně ochrany údajů a soukromí souvisejících se zasíláním takových informací, a je-li to nutné k zajištění dodržování předpisů, k výměně takových informací s ostatními subjekty skupiny společností SAP.

 

Provozování internetových stránek, webových nabídek a dalších online událostí společnosti SAP

Společnost SAP zpracovává osobní údaje za účelem provozování, poskytování a správy vašeho užívání internetových stránek, webových nabídek a dalších online událostí společnosti SAP.

 

Vytváření uživatelských profilů.

Určité webové nabídky propojené s weby společnosti SAP, včetně fór, blogů a sítí (např. web SAP Community), vyžadují registraci a vytvoření uživatelského profilu. Prostřednictvím uživatelského profilu můžete s ostatními uživateli sdílet své osobní údaje, včetně mimo jiné vašeho jména, fotografie, účtů na sociálních sítích, poštovní nebo e-mailové adresy, telefonního čísla, osobních zájmů, dovedností a základních informací o vaší společnosti. Uživatelské profily slouží k personalizaci interakcí mezi uživateli (například pomocí funkce zasílání zpráv nebo sledování) a umožňují společnosti SAP prostřednictvím takových nabídek podporovat spolupráci a kvalitu komunikace. Nastavení profilu relevantní webové nabídky umožňuje určit, které informace chcete sdílet.

 

Služba identity

Profil uživatele může být specifický pro jednu webovou nabídku společnosti SAP, ale poskytuje vám také přístup k dalším webovým nabídkám společnosti SAP nebo jiných subjektů skupiny společností SAP. Je na vás, zda tyto dodatečné webové nabídky využijete. Pokud ano, společnost SAP zpřístupní vaše osobní údaje takové webové nabídce, abyste získali počáteční přístup. Upozorňujeme, že pokud společnosti SAP neudělíte souhlas s vytvořením takových uživatelských profilů, nebude vám společnost SAP moct takové služby nabízet, pokud je váš souhlas s poskytováním těchto služeb vyžadován ze zákona.

 

Profilování událostí

Pokud se zaregistrujete k události, semináři nebo webovému semináři společnosti SAP, může společnost SAP sdílet základní informace o účastníkovi (vaše jméno, společnost, e-mailová adresa) s ostatními účastníky stejné události, semináře nebo webového semináře za účelem podpory interakce mezi účastníky, komunikace a výměny nápadů.

 

Zlepšení uživatelských zkušeností

Společnost SAP zpracovává informace týkající se vaší návštěvy našich webových nabídek za účelem zlepšení vašich uživatelských zkušeností, identifikace individuálních požadavků a personalizace způsobu, kterým vám poskytujeme hledané informace. K tomuto účelu shromažďujeme informace bez ohledu na to, zda se zaregistrujete a vytvoříte si uživatelský profil, nebo ne.

 

Soubory cookie a obdobné nástroje

Společnost SAP zpracovává osobní údaje o uživatelích webů a dalších webových nabídek SAP pomocí souborů cookie nebo obdobných technologií, a to k účelům uvedeným v Prohlášení o souborech cookie společnosti SAP. Po kliknutí na odkaz „Preference ohledně souborů cookie“ v patičce domovské stránky SAP.com získáte další informace a můžete si nastavit preference ohledně souborů cookie.

 

 

Vyhledávání talentů

Společnost SAP z různých zdrojů shromažďuje a zpracovává osobní údaje kvalifikovaných osob a osob se zájmem o naše kariérní příležitosti. Uchazeči o pozice a kandidáti se mohou hlásit na kariérním portálu SAP Career Portal, a to z vlastní iniciativy i v reakci na zveřejněnou nabídku. Společnost SAP shromažďuje osobní údaje prostřednictvím kariérního portálu pro účely provádění postupů žádostí a výběru uchazečů. Další informace o tom, jak společnost SAP shromažďuje a zpracovává údaje uchazečů, naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro SAP Careers Portal.

 

Nabízení produktů a služeb SAP

Společnost SAP shromažďuje a zpracovává osobní údaje za účelem prodeje a marketingu. Naším cílem je informovat vás o nadcházejících událostech a nejnovějších produktech a službách společnosti SAP. Je-li to možné, můžete vás kontaktovat k dalšímu projednání vašeho zájmu o služby a nabídky společnosti SAP.

 

Žádost o zpětnou vazbu, dotazníky a průzkumy

V rozsahu povoleném platnými zákony vás společnost SAP může kontaktovat s žádostí o zpětnou vazbu v souvislosti se vylepšením relevantního materiálu, produktu nebo služby. Společnost SAP vás může také vyzvat k účasti na dotaznících a průzkumech. Tyto budou obecně vytvořeny tak, abyste se mohli zapojit bez nutnosti zadávat informace, které vás identifikují jako účastníka. Pokud své osobní údaje i tak poskytnete, společnost SAP je použije za účelem uvedeným v dotazníku nebo průzkumu nebo k vylepšení svých produktů a služeb.

 

Poskytování aktuálních informací

V rámci existujícího obchodního vztahu mezi vámi nebo vaším zaměstnavatelem a společností SAP společnost SAP zpracovává vaše osobní údaje, aby vás mohla informovat o produktech nebo službách SAP, které se týkají produktů a služeb, které jste si vy nebo váš zaměstnavatel již zakoupili nebo které jste použili, či se jim podobají. Společnost SAP vás bude o takových novinkách informovat e-mailem nebo telefonicky pouze v rozsahu povoleném zákony, nebo pokud společnost SAP tyto informace shromáždila v kontextu obchodního vztahu. Vůči používání svých údajů společností SAP k tomuto účelu můžete kdykoli vznést námitku, a to výběrem možnosti odhlášení v dolní části jednotlivých marketingových sdělení.

 

Personalizovaný obsah

Společnost SAP zpracovává různé informace o vašich interakcích v různých obchodních oblastech a jejích nabídkách (aktuální a předchozí používání produktů a služeb SAP vámi nebo vašimi zaměstnavateli, zapojení do webových nabídek, událostí, strategických dokumentů, bezplatných zkušebních verzí a newsletterů a jejich používání), abychom vám mohli poskytovat požadované produkty a služby a zlepšit naši osobní komunikaci s vámi. Tyto údaje mohou být použity k efektivnímu provádění obchodních aktivit společnosti SAP, což také zahrnuje: automatizaci a agregaci dat na podporu různých analytických a statistických aktivit, analýzu výkonnosti a prediktivní analýzu a zkoumání dat na podporu vaší cesty zákazníka a k plnění takových požadavků. V rozsahu povoleném zákonem smí společnost SAP takové informace kombinovat a používat je souhrnným způsobem, abychom lépe porozuměli vašim zájmům a obchodním požadavkům, mohli vytvářet obchodní přehledy a marketingové strategie a mohli vytvářet, vyvíjet, poskytovat a zlepšovat naši personalizovanou komunikaci s vámi. Tyto údaje může společnost SAP také použít k zobrazování relevantního obsahu na webech SAP nebo webech třetích stran.

 

Reklamní ID

Na základě vašeho souhlasu nebo v rozsahu povoleném platnými zákony smí společnost SAP vytvořit hashované ID uživatele, které poskytne sociálním sítím nebo dalším webovým nabídkám provozovaným třetí stranou (jako je Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram nebo Google). Tento údaj je následně porovnán s vlastní databází třetí strany, aby vám mohl být zobrazen relevantnější obsah společnosti SAP.

Jaké osobní údaje společnost SAP zpracovává?

Společnost SAP zpracovává různé typy osobních údajů o osobách, se kterými komunikujeme během našich obchodních aktivit nebo v rámci provozování různých webových prezentací a dalších komunikačních kanálů.

 

V závislosti na jednotlivých případech to může zahrnovat následující typy osobních údajů:

 

Kontaktní údaje

Společnost SAP zpracovává jako kontaktní údaje následující kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa/umístění (země, stát/provincie, město), telefonní čísla a historie vašeho vztahu se společností SAP.

 

Osobní údaje týkající se obchodního vztahu se společností SAP

V kontextu zavedených obchodních vztahů společnost SAP zpracovává název společnosti obchodního partnera, odvětví, název vaší pracovní pozice a roli, oddělení a funkci a historii vztahu vaší společnosti se společností SAP. V případě, že zadáte číslo kreditní karty nebo bankovní spojení pro účely objednání produktů nebo služeb od společnosti SAP, společnost SAP tyto údaje shromáždí za účelem zpracování vaší platby za požadované produkty nebo služby.

 

Osobní údaje týkající se dodržování předpisů

Pokud to požadují platné zákony a předpisy, může společnost SAP zpracovávat kategorie údajů, jako je datum narození, akademické tituly, doklady totožnosti a další ID, poloha, relevantní informace obchodního partnera například o důležitých soudních sporech nebo dalších právních řízeních a další informace relevantní pro kontrolu vývozu či dodržování vlastních předpisů.

 

Údaje generované při používání internetových stránek, webů nebo online nabídek společnosti SAP a interakci s nimi

 

Údaje o využití

Když navštívíte web SAP, zpracovává společnost SAP určité informace týkající se uživatelů, například informace o vašem prohlížeči, operačním systému nebo vaši IP adresu. Dále zpracováváme informace týkající se vašeho používání našich webových nabídek, jako jsou navštívené stránky, doba strávená na stránce, stránka, která vás na naši stránku odkázala, a odkazy na našich webech, na které kliknete.

 

Registrační údaje

Společnost SAP může zpracovávat vaše kontaktní údaje podle popisu výše a další informace, které můžete poskytnout přímo společnosti SAP, pokud se zaregistrujete k nějaké z událostí nebo webových služeb SAP.

 

Údaje o účasti

Když se zúčastníte webových seminářů, virtuálních seminářů, událostí nebo se zapojíte do dalších webových služeb, může společnost SAP zpracovávat vaše interakce s relevantními webovými službami za účelem organizace události, včetně jejích setkání, průzkumů a dalších interakcí mezi společností SAP a jejími účastníky. V závislosti na události a na základě příslušného oznámení účastníkům může společnost SAP shromažďovat audio a video nahrávky události nebo setkání.

 

Zvláštní kategorie osobních údajů

V souvislosti s registrací k události vás společnost SAP může požádat o vaše preference ohledně jídla nebo informace o možném hendikepu za účelem zajištění zdraví a odpovídajících podmínek pro naše hosty. Shromažďování takových informací je vždy založeno na souhlasu účastníků. Upozorňujeme, že pokud informace o preferencích ohledně jídla neposkytnete, nemusí mít společnost SAP možnost na takové požadavky v době události reagovat.

 

Osobní údaje obdržené v rámci žádosti o pracovní pozici ve společnosti SAP

Společnost SAP zpracovává osobní údaje osob žádajících o pracovní pozici ve společnosti SAP v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů portálu SAP Career Portal.

 

Osobní údaje přijaté třetími stranami, včetně veřejně dostupných zdrojů

Společnost SAP se obecně snaží shromažďovat osobní údaje přímo od subjektů údajů. Pokud to vy nebo platné zákony společnosti SAP povolíte, může shromažďovat osobní údaje také ze zdrojů třetích stran. Tyto zdroje v podobě třetích stran mohou zahrnovat:

 

vašeho zaměstnavatele v kontextu jeho obchodních aktivit se společností SAP nebo skupinou společností SAP;

 

třetí strany, kterým jste dali pokyn ke sdílení vašich osobních údajů se společností SAP;

 

zdroje třetích stran a veřejně dostupné zdroje, jako jsou obchodně zaměřené sociální sítě nebo zprostředkovatelé informací.

 

Když shromažďujeme osobní údaje ze zdrojů třetích stran, zavedená interní kontrolní opatření zajistí, že zdroj třetí strany má povoleno poskytnout tyto informace společnosti SAP a že je můžeme k tomuto účelu použít. Společnost SAP bude s těmito osobními údaji nakládat v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a dále v souladu s případnými dalšími omezeními, kterými je společnost SAP vázána vůči třetí straně, která jí osobní údaje poskytla, nebo jak vyplývá z příslušné národní legislativy.

 

Osobní údaje potřebné ke spokojenosti zákazníků

V rozsahu povoleném zákonem nebo na základě vašeho souhlasu může společnost SAP kombinovat informace, které přímo nebo nepřímo shromažďujeme o konkrétních uživatelích, za účelem zajištění úplnosti a správnosti údajů, a abychom mohli lépe přizpůsobit naše interakce s vámi a určit, které informace nejlépe vyhovují vašim konkrétním zájmům nebo požadavkům.

Jak dlouho společnost SAP moje osobní údaje zpracovává?

Společnost SAP zpracovává vaše osobní údaje pouze po dobu, po kterou jsou vyžadovány:

 • k poskytování produktů nebo služeb, o které jste vy nebo váš zaměstnavatel požádali;
 • k tomu, aby společnost SAP splnila zákonné povinnosti týkající se uchovávání osobních údajů v souvislosti například s platnými vývozními, finančními, daňovými nebo obchodními zákony;
 • k plnění legitimních obchodních účelů společnosti SAP, které jsou dále popsány v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud vůči používání svých osobních údajů společností SAP k těmto účelům nevznesete námitku;
 • dokud neodvoláte souhlas se zpracováním svých osobních údajů, který jste společnosti SAP dříve poskytli. Další informace k odvolání souhlasu naleznete v pokynech níže v části s názvem „Jaká máte práva na ochranu osobních údajů?“

Společnost SAP může zpracovávat vaše osobní údaje za účelem vývoje produktů nebo služeb, dokud je to potřeba nebo dokud společnost SAP nebude informována, že se váš vztah se zákazníkem SAP změnil.

 

Společnost SAP může vaše osobní údaje uchovávat delší dobu, pokud je to nutné ke splnění zákonných povinností ohledně zpracování vašich osobních údajů nebo pokud společnost SAP tyto osobní údaje potřebuje k uplatnění svých práv nebo k obraně před právními nároky. Společnost SAP vaše osobní údaje uchová do konce relevantního období uchovávání nebo do urovnání daných nároků.

Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje mohou být předány ke zpracování následujícím kategoriím třetích stran:

 

Subjekty skupiny společností SAP

Vzhledem k tomu, že společnost SAP prodává svoje produkty a služby svým zákazníkům pouze prostřednictvím místních obchodních vztahů, může vaše osobní údaje k tomuto účelu přenést místně relevantnímu subjektu skupiny společností SAP, a to v rozsahu nezbytném k plnění takového obchodního vztahu. Jiné subjekty skupiny společností SAP mohou vaše osobní údaje také obdržet nebo k nim získat přístup, a to během využívání interních služeb skupiny centrálně a jménem SAP SE nebo jiných subjektů skupiny společností SAP nebo pokud jsou jim vaše osobní údaje přeneseny na příslušném právním základě. V těchto případech mohou tyto subjekty zpracovávat osobní údaje ke stejným účelům a za stejných podmínek v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Aktuální seznam subjektů náležejících ke skupině společností SAP SE je k dispozici zde. Pokud chcete zjistit, který subjekt skupiny společností SAP je odpovědný za obchodní vztah s vámi nebo vaším zaměstnavatelem, kontaktujte nás na adrese webmaster[@]sap.com.

 

Poskytovatelé služeb, kteří jsou třetími stranami

Společnost SAP může využívat poskytovatele služeb, kteří jsou třetími stranami, ke zpracovávání osobních údajů jejím jménem, například pro účely poradenských nebo jiných služeb, poskytování webu, plnění a poskytování nabídek od společnosti SAP nebo zasílání newsletterů. Tito poskytovatelé služeb mohou získat přístup k osobním údajům nebo jim takový přístup může být udělen při poskytování jejich služeb a budou představovat příjemce ve smyslu relevantních zákonů o ochraně osobních údajů, včetně GDPR.

 

Partneři SAP

Na základě vašeho souhlasu nebo vašeho požadavku, včetně požadavku na plnění vámi objednaných služeb, může společnost SAP vaše osobní údaje sdílet s určenými partnerskými společnostmi, aby vám poskytla požadované produkty nebo služby.

 

Ostatní třetí strany

Na základě vašeho souhlasu nebo vašeho požadavku může společnost SAP vaše registrační údaje přenést společnostem uvedeným na registrační stránce semináře, webového semináře nebo události společnosti SAP. Tyto společnosti mohou vaše osobní údaje obdržet jako spolupořadatel nebo sponzor události a použijí vaše registrační údaje k účelům svého zapojení do události. Přímo vám poskytnou všechny zákonem vyžadované informace o svých účelech zpracování údajů a o tom, jaká můžete uplatnit práva.

Jaká máte práva na ochranu osobních údajů?

Právo na přístup, opravu a vymazání

Od společnosti SAP si můžete kdykoliv vyžádat přístup k informacím o tom, které osobní údaje o vás společnost SAP zpracovává, a v případě potřeby můžete také požádat o opravu nebo vymazání těchto osobních údajů. Upozorňujeme však, že společnost SAP vaše osobní údaje může vymazat nebo vymaže, pouze pokud neexistuje žádná zákonná povinnost nebo nadřazené právo k jejich uchování. Pokud společnost SAP požádáte o vymazání vašich osobních údajů, nebudete moct dále využívat žádnou službu společnosti SAP, která vyžaduje použití vašich osobních údajů ze strany společnosti SAP.

 

Právo získat osobní údaje od společnosti SAP zpět

Pokud společnost SAP využívá vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo k plnění smlouvy uzavřené s vámi, můžete si od společnosti SAP také vyžádat kopii osobních údajů, které jste společnosti SAP poskytli. V takovém případě napište na adresu webmaster[@]sap.com a určete údaje nebo aktivity v rámci zpracování, kterých se váš dotaz týká, formát, ve kterém byste chtěli osobní údaje obdržet, a to, zda mají být osobní údaje zaslány vám, nebo jinému příjemci. Společnost SAP vaši žádost pečlivě posoudí a prodiskutuje s vámi, jak jí co nejlépe vyhovět.

 

Právo na omezení

V kterékoli z následujících situací můžete požádat, aby společnost SAP omezila další zpracování vašich osobních údajů:

 

uvedete, že vaše osobní údaje jsou nesprávné; závisí na době, kterou společnost SAP vyžaduje ke kontrole přesnosti relevantních osobních údajů,

 

neexistuje žádný právní základ pro zpracování vašich osobních údajů společností SAP a požadujete, aby společnost SAP tyto údaje dále nezpracovávala,

 

společnost SAP vaše osobní údaje už nepotřebuje, ale uvedete požadavek, aby společnost SAP tyto údaje uchovala za účelem nároku nebo uplatnění práv či obrany proti nárokům třetích stran, nebo

 

máte námitky vůči zpracování svých osobních údajů společností SAP na základě jejího legitimního zájmu (dále popsán níže); závisí na době, kterou společnost SAP vyžaduje k určení, zda má ve vztahu ke zpracování vašich údajů trvající zájem nebo zákonnou povinnost.

 

Právo vznést námitky

V rozsahu, ve kterém společnost SAP zpracovává vaše osobní údaje na základě svého legitimního zájmu, zvláště pak zájmu týkajícího se realizace přímého marketingu nebo použití profilování ve vztahu k přímému marketingu, máte právo vůči takovému používání svých osobních údajů kdykoli vznést námitku. Pokud vznesete námitku vůči zpracovávání vašich osobních údajů společností SAP pro účely přímého marketingu, společnost SAP přestane vaše údaje k tomuto účelu ihned zpracovávat. Ve všech ostatních případech společnost SAP vaši námitku důkladně prověří a ukončí používání relevantních informací, pokud neexistují legitimní důvody k dalšímu používání informací, které mohou mít přednost před vaší námitkou, nebo pokud společnost SAP informace nevyžaduje ke vznesení, uplatnění nebo obraně právních nároků.

 

Právo odvolat souhlas

Pokud společnost SAP zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, a to zrušením odběru nebo prostřednictvím příslušného oznámení o odvolání. V případě odvolání souhlasu nebude společnost SAP již nadále zpracovávat osobní údaje podléhající tomuto souhlasu, pokud jí takové zpracovávání neukládá zákon. Pokud zákon vyžaduje, aby společnost SAP vaše osobní údaje uchovala, nebudou tyto osobní údaje dále zpracovávány a budou uchovávány pouze po dobu vyžadovanou zákonem. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zpracování osobních údajů společností SAP v minulosti až do okamžiku odvolání. Pokud využití nabídky společnosti SAP vyžaduje váš předchozí souhlas, po odvolání souhlasu společnost SAP nebude moct poskytovat relevantní službu (nebo služby, pokud odvoláte souhlas s použitím vašeho profilu společností SAP v rámci služby SAP Identity Authentication pro více nabídek SAP), nabídku nebo událost.

 

Právo podat stížnost

 Pokud se domníváte, že společnost SAP vaše osobní údaje nezpracovává v souladu s požadavky uvedenými v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo platnými zákony o ochraně osobních údajů, můžete kdykoliv v rozsahu požadovaném platnými zákony podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů, zvláště pokud se nacházíte v zemi EHP, nebo u úřadu pro ochranu osobních údajů země či státu, ve kterém má společnost SAP registrované sídlo.

Jakým způsobem můžete svá práva na ochranu osobních údajů uplatnit?

Požadavky na uplatnění vašich zákonných práv směřujte na adresu webmaster[@]sap.com.

Jakým způsobem bude společnost SAP ověřovat požadavky na uplatnění práv na ochranu osobních údajů?

Společnost SAP podnikne nezbytné kroky, aby s přiměřeným stupněm jistoty ověřila vaši totožnost před tím, než zpracuje příslušné právo na ochranu osobních údajů, jež chcete uplatnit.  Kdykoliv to bude proveditelné, společnost SAP spáruje osobní údaje, které jste poskytli v žádosti o uplatnění svých práv, s údaji, které již společnost SAP spravuje. Tento postup může zahrnovat spárování dvou nebo více datových bodů, jež jste poskytli při odeslání požadavku, se dvěma nebo více datovými body, které již společnost SAP spravuje. 

Společnost SAP odmítne zpracovat požadavky, které jsou prokazatelně nepodložené, nepřiměřené, podvodné, zastoupené třetími stranami bez řádného zastupujícího úřadu nebo nejsou vyžadovány místními zákony.

Mohu využívat produkty a služby společnosti SAP, pokud jsem nezletilý/á nebo dítě?

Webové stránky a online služby společnosti SAP nejsou obecně určeny uživatelům mladším 16 let nebo ekvivalentního minimálního věku v příslušné jurisdikci. Pokud je vám méně než 16 let, nemůžete se prostřednictvím těchto webových stránek nebo online služeb registrovat ani je používat.

Dodatečná ustanovení specifická pro konkrétní země a regiony

Pokud společnost SAP podléhá požadavkům na ochranu osobních údajů v EU, EHP nebo v jiných zemích relevantních pro GDPR

 

Kdo je Pracovník zajišťující ochranu dat Správce údajů?

Pracovníka zajišťujícího ochranu dat skupiny společností SAP můžete kdykoli kontaktovat na adrese privacy[@]sap.com.

 

Kdo je relevantní úřad na ochranu osobních údajů Správce údajů?

Hlavní úřad dohledu nad ochranou osobních údajů společnosti SAP se nachází v Německu. Jedná se o Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg a sídlí na adrese Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart. Pokud se nacházíte v jiné zemi EU nebo EHS, naleznete kontaktní údaje kompetentního orgánu dohledu nad ochranou osobních údajů zde.

 

Jaká jsou zákonná oprávnění společnosti SAP ke zpracovávání osobních údajů?

Společnost SAP vaše osobní údaje zpracovává k obchodním účelům uvedeným výše na základě následujících zákonných oprávnění:

 

Obecná poznámka týkající se zpracování osobních údajů společností SAP na základě vašeho předchozího souhlasu

Společnost SAP může zpracovávat vaše osobní údaje pro konkrétní účely zpracování na základě vašeho předchozího souhlasu.

 

Obecná poznámka týkající se zpracovávání osobních údajů společnosti SAP na základě legitimního obchodního zájmu

Pokud odkazujeme na článek 6.1 (f) GDPR a následně na legitimní obchodní zájem společnosti SAP jako naše zákonné oprávnění ke zpracovávání vašich osobních údajů, společnost SAP sleduje své legitimní obchodní zájmy za účelem

 

efektivní správy a vykonávání svých obchodních aktivit,

 

údržby a provozování inteligentních a udržitelných obchodních procesů ve skupinové struktuře optimalizované pro rozdělení práce a v nejlepším zájmu našich zaměstnanců, zákazníků, partnerů a akcionářů,

 

realizování udržitelných obchodních vztahů se zákazníky společnosti SAP a partnery, včetně vás (jednotlivě popsáni níže),

 

poskytování nejlepšího možného uživatelského prostředí při používání webových služeb SAP,

 

dodržování extrateritoriálních zákonů a předpisů, nebo

 

uplatnění právních nároků nebo obrany před nimi.

 

Domníváme se, že náš zájem při plnění těchto obchodních účelů je legitimní, a vaše osobní práva a zájem na ukončení zpracování nepřevažují. Ve všech těchto případech přihlížíme k našemu testu rovnováhy:

 

obchodní zájem přiměřeně realizovaný společností SAP v daném případě,

 

kategorie, množství a citlivost osobních údajů, které jsou nezbytně zpracovávány,

 

úroveň ochrany vašich osobních údajů, která je zaručena našimi obecnými zásadami, předpisy a procesy pro ochranu údajů,

 

a práva, která máte ve vztahu k aktivitě zpracování.

 

Pokud máte zájem o další informace ohledně tohoto přístupu, zašlete e-mail na adresu webmaster[@]sap.com.

 

Realizace obchodních vztahů se zákazníky, partnery a dalšími subjekty

Při realizaci obchodních vztahů se zákazníky, partnery a dalšími subjekty mohou společnost SAP a místní subjekty skupiny společností SAP zpracovávat osobní údaje na základě následujících ustanovení:

 

Článek 6.1 (b) GDPR, je-li to nutné k plnění (před)smluvních závazků vůči vám,

 

Článek 6.1 (c) GDPR, je-li to nutné k plnění zákonných požadavků týkajících se společnosti SAP,

 

Článek 6.1 (f) GDPR, pokud se smluvní nebo předsmluvní vztah týká společnosti nebo jiného právního subjektu a pokud společnost SAP vaše údaje zpracovává jako Kontaktní osoba zákazníka za účelem plnění (před)smluvních závazků vůči vašemu zaměstnavateli (legitimní zájem efektivně vykonávat nebo řídit obchodní operace společnosti SAP)

 

Článek 6.1 (f) GDPR, je-li to nutné ke správě našeho obchodního vztahu s vámi, zajištění vaší spokojenosti jako uživatele nebo zástupce zákazníka a poskytování informací o dalších produktech a službách společnosti SAP na základě vašeho zájmu nebo požadavku (legitimní zájem realizovat udržitelný obchodní vztah se zákazníky a partnery společnosti SAP), nebo

 

zákonné oprávnění na základě jiných místních zákonů ekvivalentních výše uvedeným předpisům, je-li relevantní.

 

Zajištění shody se zákony a právními předpisy

Při zajišťování shody s platnými zákony a právními předpisy může společnost SAP a místní subjekty skupiny společností SAP zpracovávat vaše osobní údaje na základě následujících ustanovení:

 

Článek 6.1 (c) GDPR, je-li to nutné k plnění zákonných požadavků na základě zákonů Evropské unie nebo členského státu EU, které se na společnost SAP vztahují,

 

Článek 6.1 (f) GDPR, je-li to nutné k dodržování extrateritoriálních zákonů a předpisů vůči EU (legitimní zájem dodržovat extrateritoriální zákony a předpisy),

 

nebo ekvivalentní články jiných právních předpisů na národní úrovni, je-lito relevantní.

 

Provozování internetových stránek, webových nabídek a dalších online událostí společnosti SAP

Při provozování svých internetových stránek, webových nabídek a dalších online událostí („webové služby)“ a v závislosti na příslušném účelu provozování společnost SAP nebo místní subjekt skupiny společností SAP zpracovává vaše osobní údaje na základě následujících zákonných oprávnění:

 

Článek 6.1 (b) a (f) GDPR k poskytování webových služeb a funkcí, vytváření a správy vašeho online účtu, aktualizaci, zabezpečení a řešení problémů se službou, poskytování podpory, vylepšování a vývoje webové služby, plnění vašich požadavků nebo pokynů a k reakci na ně (legitimní zájem efektivně vykonávat nebo řídit obchodní operace společnosti SAP)

 

Článek 6.1 (c) a (f) GDPR ke správě a zajištění zabezpečení našich webových služeb a prevenci a detekování bezpečnostních hrozeb, podvodů nebo dalších trestných či škodlivých aktivit a k nezbytnému vymáhání podmínek webových služeb, stanovení nebo udržení právního nároku nebo obrany, prevenci podvodů a dalších nezákonných aktivit, včetně útoků na naše IT systémy (legitimní zájem efektivně vykonávat nebo řídit obchodní operace společnosti SAP a uplatňovat právní nároky a bránit se před nimi.)

 

Článek 6.1 (a) GDPR, je-li nutné, abychom vás požádali o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů

 

nebo ekvivalentní zákonná oprávnění na základě příslušných národních zákonů a právních předpisů, je-li to relevantní.

 

Soubory cookie a obdobné nástroje

Při sledování a vyhodnocování chování uživatelů našich webových stránek při jejich využívání prostřednictvím souborů cookie nebo obdobných technologií společnost SAP zpracovává vaše osobní údaje na základě následujících zákonných oprávnění:

 

Článek 6.1 (a) GDPR, je-li nutné, abychom vás požádali o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů,

 

Článek 6.1 (b) GDPR, je-li to nutné k plnění (před)smluvních závazků vůči vám,

 

Článek 6.1 (f) GDPR, je-li to nutné za účelem plnění (před)smluvních závazků vůči společnosti nebo jinému právnímu subjektu, který zastupujete jako kontaktní osoba zákazníka (legitimní zájem efektivně vykonávat nebo řídit obchodní operace společnosti SAP),

 

nebo ekvivalentní zákonná oprávnění na základě příslušných národních zákonů a právních předpisů, je-li to relevantní.

 

Shromažďování údajů od třetích stran, včetně veřejně dostupných zdrojů

Při shromažďování vašich osobních údajů od třetích stran může právní základ pro shromažďování společností SAP nebo místním subjektem skupiny společností SAP vycházet z následujících ustanovení:

 

Článek 6.1 (a) GDPR, pokud je nutné, abychom vás my nebo třetí strana přenášející vaše osobní údaje společnosti SAP požádali o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů,

 

Článek 6.1 (b) GDPR, je-li to nutné k plnění (před)smluvních závazků vůči vám,

 

Článek 6.1 (c) GDPR, je-li to nutné k plnění zákonných požadavků na základě zákonů Evropské unie nebo členského státu EU, které se na společnost SAP vztahují,

 

Článek 6.1 (f) GDPR, je-li to nutné k dodržování extrateritoriálních zákonů a předpisů vůči EU (legitimní zájem dodržovat extrateritoriální zákony a předpisy) a ke správě našeho obchodního vztahu s vámi, zajištění vaší spokojenosti jako uživatele nebo zástupce zákazníka a poskytování informací o dalších produktech a službách společnosti SAP na základě vašeho zájmu nebo požadavku (legitimní zájem realizovat udržitelný obchodní vztah se zákazníky a partnery společnosti SAP),

 

nebo ekvivalentní zákonná oprávnění na základě příslušných národních zákonů a právních předpisů, je-li to relevantní.

 

Nabízení produktů a služeb SAP

Při vykonávání marketingových aktivit společnost SAP zpracovává vaše osobní údaje na základě následujících zákonných oprávnění:

 

Článek 6.1 (a) GDPR, pokud společnost SAP ke zpracování vašich údajů za tímto účelem podle zákona vyžaduje váš souhlas,

 

Článek 6.1 (f) GDPR, je-li to nutné za účelem plnění (před)smluvních závazků vůči společnosti nebo jinému právnímu subjektu, který zastupujete jako kontaktní osoba zákazníka (legitimní zájem efektivně vykonávat nebo řídit obchodní operace společnosti SAP), udržování našich obchodních vztahů s vámi nebo vaším zaměstnavatelem, zajištění vaší spokojenosti jako uživatele nebo kontaktní osoby zákazníka, mapování relevantních skupinových interních struktur a spojení relevantních obchodních aktivit v centrálním zdroji v rámci skupiny společností SAP k jejich jednotnému provozování a za účelem poskytování informací o dalších produktech a službách společnosti SAP podle vašeho zájmu nebo požadavku, což může také zahrnovat kombinaci informací o vás z různých zdrojů (profilování) (legitimní zájem udržovat a provozovat inteligentní a udržitelné obchodní procesy ve skupinové struktuře optimalizované pro rozdělení práce a v nejlepším zájmu našich zaměstnanců, zákazníků, partnerů a akcionářů a realizovat udržitelný obchodní vztah se zákazníky a partnery společnosti SAP). Společnost SAP vám může tyto informace zaslat na vaši poštovní adresu k realizaci svého legitimního zájmu oslovování zákazníků, potenciálních zákazníků a cílových subjektů za účelem inzerce našich produktů a služeb, na vaši e-mailovou adresu pro účely přímého marketingu nebo podobných produktů nebo služeb, pokud (i) jsme obdrželi vaši e-mailovou adresu v souvislosti s nákupem vašich produktů nebo služeb, (ii) jste nevznesli námitku vůči použití vaší e-mailové adresy k účelům přímého marketingu a (iii) vás při každém oslovení informujeme, že vůči našemu používání vaší e-mailové adresy k marketingovým účelům můžete kdykoli vznést námitku, a jinými elektronickými způsoby (např. telefonicky nebo přes MMS) v rozsahu povoleném platnými zákony, obecně explicitním nebo předpokládaným souhlasem,

 

nebo ekvivalentní zákonná oprávnění na základě příslušných národních zákonů a právních předpisů, je-li to relevantní.

 

 

Jak společnost SAP odůvodňuje mezinárodní přenosy údajů?

Jako globální skupina společností má SAP skupinu přidružených společností a využívá poskytovatele služeb, kteří jsou třetí stranou, také v zemích mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Společnost SAP může v rámci svých mezinárodních obchodních aktivit vaše osobní údaje přenášet do zemí mimo EHP. Pokud vaše osobní údaje přenášíme ze země v EU nebo EHP do země mimo EHP, pro kterou Komise EU nevydala rozhodnutí o odpovídající ochraně, používá společnost SAP k ochraně vašich osobních údajů standardní smluvní doložky EU, kterými vývozce údajů smluvně zavazuje k zajištění úrovně ochrany údajů odpovídající úrovni ochrany v EU. O kopii standardních smluvních doložek (ze které byly odstraněny obchodní nebo nerelevantní informace) můžete požádat na adrese privacy[@]sap.com. Další informace od Evropské komise o mezinárodním rozměru ochrany osobních údajů získáte zde.

 

Pokud se na společnost SAP vztahují požadavky v oblasti ochrany osobních údajů platné v USA, platí následující:

Soukromí dětí v USA. SAP vědomě neshromažďuje osobní údaje dětí mladších 13 let.  Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a domníváte se, že společnost SAP shromáždila údaje o dítěti, kontaktujte společnost SAP způsobem uvedeným v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.  Společnost SAP provede bez zbytečného odkladu kroky vedoucí k výmazu údajů.  Vzhledem k tomu, že webové stránky a online služby společnosti SAP nejsou určeny uživatelům mladším 16 let, a v souladu s příslušnými požadavky na zpřístupnění stanovenými zákonem CCPA, společnost SAP neprodává osobní údaje nezletilých osob mladších 16 let.

 

Pokud se na společnost SAP vztahují požadavky v oblasti ochrany osobních údajů ve Spojených státech ve státě Kalifornie, platí také následující:

Nesledovat. Váš prohlížeč možná povoluje nastavit předvolbu „Nesledovat“. Není-li uvedeno jinak, naše weby požadavky „Nesledovat“ nesplňují. Můžete se ale rozhodnout soubory cookie nepřijmout změnou příslušného nastavení ve vašem webovém prohlížeči nebo, pokud je k dispozici, dle našeho Prohlášení o souborech cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory umístěné do vašeho počítače během návštěvy určitých webů na internetu, které se používají k identifikaci vašeho počítače. Pokud použití souborů cookie zakážete, nemusíte mít k dispozici určité funkce a možnosti našeho webu. Tento web nepovoluje třetím stranám shromažďování informací o vás v průběhu času a na různých webech.

 

Máte právo:

 

požádat společnost SAP o přístup k vašim osobním údajům, které společnost SAP shromažďuje, používá nebo o vás sděluje,

 

požádat společnost SAP o výmaz vašich osobních údajů,

 

zakázat používání nebo zveřejňování vašich citlivých osobních údajů;

 

na nediskriminující zacházení v souvislosti s uplatněním kteréhokoliv práva na ochranu osobních údajů,

 

v případě, že požádáte o přístup k vašim osobním údajů, na poskytnutí těchto údajů v přenosné podobě, a je-li to možné ve snadno použitelném formátu umožňujícím bezproblémový přenos těchto údajů k jinému příjemci.

 

V souladu s požadavky na zpřístupnění v rámci zákona California Consumer Privacy Act („CCPA“) společnost SAP neprodává a nebude prodávat vaše osobní údaje ani jinak nepovolí používání vašich údajů k žádnému druhu behaviorálních reklam napříč různými kontexty. V souladu s procesem ověření stanoveným v zákoně CCPA bude společnost SAP vyžadovat přísnější proces ověření u žádostí o výmaz nebo v souvislosti s osobními údaji považovanými za citlivé nebo cenné, tak aby byla minimalizována újma, která by vám mohla vzniknout neoprávněným přístupem k vašim osobním údajům nebo jejich výmazem.   Bude-li společnosti SAP nucena vyžádat si od vás další údaje nad rámec těch, které již spravuje, společnost SAP tyto údaje použije výhradně za účelem ověření vaší totožnosti, abyste mohli uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, nebo pro účely zabezpečení a zamezení podvodům.

 

Kromě kontaktování společnosti SAP na adrese webmaster[@]sap.com můžete svá práva uplatnit také následovně:

 

Požadavek můžete zadat na bezplatné telefonní lince na číslech uvedených zde nebo můžete kliknout zde „Omezit používání mých citlivých osobních údajů“ a odeslat nám podrobnosti e-mailem. Podáním požadavků na výkon vašich práv na ochranu osobních údajů vůči společnosti SAP můžete také pověřit zmocněnce. Příslušný zmocněnec musí být registrován u státního tajemníka státu Kalifornie a předložit doklad o tom, že jste jej pověřili, aby jednal vaším jménem jako váš zmocněnec.

 

Pokud se na společnost SAP vztahují požadavky brazilského obecného zákona o ochraně osobních údajů („LGPD“), platí následující:

Společnost SAP jmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů pro Brazílii. Písemné dotazy, žádosti nebo stížnosti lze adresovat Pověřenci pro ochranu osobních údajů na adrese:

 

Paulo Nittolo Costa

E-mail: webmaster[@]sap.com

Adresa: Avenida das Nações Unidas 14171 – Marble Tower – 7th Floor – São Paulo-SP, Brazil 04794-000

 

Pokud se na společnost SAP vztahují požadavky malajsijského zákona o ochraně osobních údajů („PDPA“), je k dispozici verze tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů v malajštině.

 

Pokud se na společnost SAP vztahují požadavky v oblasti ochrany osobních údajů platné na Filipínách, platí následující:

Osoby v rámci Filipín mohou uplatnit svá práva následujícím způsobem:

Požadavek na společnost SAP můžete podat telefonicky nebo písemně prostřednictvím:

 

webmaster[@]sap.com

Telefon:    +632 8705 2500

Adresa: SAP Philippines, Inc.

Attn: Data Protection Officer

27F Nac Tower, Taguig City 1632, Philippines

 

Následující ustanovení se vztahují na obyvatele a občany Filipín:

 

Pokud jste v důsledku použití nepřesných, nekompletních, zastaralých, nepravdivých nebo nezákonně získaných údajů či následkem neoprávněného použití vašich osobních údajů utrpěli s ohledem na poškození vašich práv jakožto subjektu údajů škody, můžete zažádat o kompenzaci, kterou udílí Národní komise pro ochranu soukromí (National Privacy Commission) nebo soudy;

 

Pokud jste byli poškozeni porušením soukromí nebo porušením zabezpečení osobních údajů nebo se vás jinak osobně dotklo porušení zákona o ochraně osobních údajů (Data Privacy Act), můžete vznést námitku před Národní komisí pro ochranu soukromí (National Privacy Commission).

 

Vaše práva na přenositelnost. Vaši zákonní dědicové a nabyvatelé mohou kdykoli po vaší smrti nebo ve chvíli, kdy nejste způsobilí či schopni uplatnění svých práv, uplatnit vaše práva.

 

Pokud se na společnost SAP vztahují požadavky singapurského zákona o ochraně osobních údajů („PDPA“), platí následující:

Společnost SAP jmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů pro Singapur. Písemné dotazy, žádosti nebo stížnosti lze adresovat Pověřenci pro ochranu osobních údajů na adrese:

 

Předmět: [Attn.] Tina Bhatia, DPO (Singapore)

E-mail: webmaster[@]sap.com

Adresa: Mapletree Business City, 30 Pasir Panjang Rd, Singapore 117440

Kontakt: +65 6664 6868

 

Pokud se na společnost SAP vztahují požadavky zákona o ochraně osobních údajů z roku 2013 („POPIA“) platné v Jihoafrické republice, platí následující:

 

Pojem „Osobní údaje“ použitý v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů znamená osobní informace definované v zákoně POPIA.

 

Pojmy „Vy“ a „Váš“ použité v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů znamenají fyzickou nebo právnickou osobu jako pojmy používané v zákoně POPIA.

 

Na společnosti Systems Applications Products (Africký region) Proprietary Limited & Systems Applications Products (Jihoafrická republika) Proprietary Limited s registrovaným sídlem na adrese 1 Woodmead Drive, Woodmead (SAP South Africa) se vztahuje jihoafrický zákon o ochraně osobních údajů z roku 2013 (zákon 4. z roku 2013) a jedná se o odpovědnou stranu na základě tohoto zákona.

 

Pokud se vy jako fyzická nebo právnická osoba domníváte, že SAP South Africa jako odpovědná osoba využila vaše osobní údaje v rozporu se zákonem POPIA, proveďte první pokus o vyřešení obav se SAP South Africa.

 

webmaster[@]sap.com

Telefon:    011 325 6000

Adresa: 1 Woodmead Drive, Woodmead, Johannesburg South Africa 2148

Pokud s tímto procesem nejste spokojeni, máte právo vznést stížnost u regulatorního orgánu pro informace s využitím kontaktních údajů níže:

JD House, 27 Stiemens Street, Braamfontein, Johannesburg, 2001, P.O. Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017

E-mail: complaints.IR[@]justice.gov.za

Dotazy:  inforeg[@]justice.gov.za

 

Na základě zákona 2 o podpoře přístupu k informacím z roku 2000 („PAIA“) můžete požádat o detaily osobních informací, které o vás uchováme. Další informace naleznete v příručce k zákonu PAIA společnosti SAP.

 

Pokud se na společnost SAP vztahují určité požadavky v oblasti ochrany osobních údajů platné v Turecku, platí následující:

Pokud společnost SAP shromažďuje osobní údaje během centrálního provozování tohoto webu a v rámci další globálně provozované obchodní aktivity SAP pro občany Turecka a způsobem, na který se vztahují požadavky zákona o ochraně osobních údajů #6698 („LPDP“) platného v Turecku, je vaším správcem údajů: SAP Türkiye Yazilim Üretim ve Ticaret A.Ş, se sídlem na adrese Emaar Square Ofis Kulesi, Libadiye Cd No:82-F D:Kat: 17-18, 34700 Ünalan/Üsküdar/İstanbul, č. MERSİS: 744017604300017 a telefonní číslo: +90 216 330 03 00.

 

 

 

Na občany Čínské lidové republiky se vztahují ustanovení specifická pro Čínu.

 

Na občany Kolumbijské republiky se vztahují ustanovení specifická pro Kolumbii.

 

Na občany Ruské federace se vztahují ustanovení specifická pro Rusko

Zpět na začátek