Přejít na obsah

A. Obecné Informace

Kdo je správce údajů? Správcem údajů www.sap.com je SAP CR, spol. s r.o., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 („společnost SAP“). Pokud je na uvedené webové stránce k dispozici registrační formulář, může se správce údajů lišit v závislosti na skutečné nabídce nebo účelu shromažďování údajů. V každém případě je však uveden v prohlášení o ochraně osobních údajů jednotlivých registračních formulářů. Pracovníka zajišťujícího ochranu dat skupiny společností SAP SE lze kontaktovat prostřednictvím privacy@sap.com.

Jaké osobní údaje společnost SAP shromažďuje? Když navštívíte webové stránky společnosti SAP, společnost SAP uloží určité informace o vašem prohlížeči, operačním systému a vaší IP adrese.

Pokud použijete registrační formulář, shromáždí společnost SAP údaje, které jí poskytnete a které tvoří vaše jméno a příjmení, e-mailové adresy, telefonní čísla, místo (země, stát/region, město), název společnosti, pracovní pozice a role, oddělení a funkce, aktuální vztah ke společnosti SAP a odvětví vaší společnosti. V případě, že zadáte číslo kreditní karty nebo bankovní spojení pro účely objednání zboží nebo služeb od společnosti SAP, společnost SAP tyto údaje shromáždí za účelem zpracování vaší platby za požadované zboží nebo služby.

Proč společnost SAP potřebuje vaše Osobní údaje? Vaše Osobní údaje jsou pro společnost SAP nezbytné, aby vám mohla poskytovat přístup k této webové stránce; za účelem dodávky objednaného zboží nebo služeb a dále za účelem splnění zákonných povinností, včetně kontrol vyžadovaných příslušnými exportními zákony. Další informace o tom, proč společnost SAP potřebuje vaše Osobní údaje v případě, že se používání vašich Osobních údajů ze strany společnosti SAP zakládá na zákonném oprávnění, jsou k dispozici v oddílu B níže. Další informace o tom, proč společnost SAP potřebuje vaše Osobní údaje v případě, že se používání vašich Osobních údajů ze strany společnosti SAP zakládá na vašem souhlasu, jsou k dispozici v oddílu C níže. Pokud se používání vašich Osobních údajů zakládá na souhlasu, informace uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se jednotlivých souhlasných prohlášení pro konkrétní typy použití Osobních údajů lze nalézt také v Consent Resource Center. Přestože je poskytnutí Osobních údajů dobrovolné, v obecné rovině se může stát, že společnost SAP nebude bez nich schopna provést nebo splnit váš požadavek. Pro společnost SAP může být například nezbytné získat vaše Osobní údaje, aby bylo možné zpracovat vaši objednávku nebo vám poskytnout přístup k požadované webové nabídce. V uvedených případech není společnost SAP schopna váš požadavek splnit bez určitých osobních údajů.

Dovolujeme si upozornit, že zboží nebo služby je možné si objednat, aniž byste společnosti SAP poskytli souhlas s dalšími marketingovými operacemi.

Od jakého typu třetích stran získává společnost SAP Osobní údaje? Ve většině případů společnost SAP shromažďuje Osobní údaje od vás. Společnost SAP může získávat Osobní údaje také od třetích stran, pokud to umožňuje příslušná národní legislativa. Společnost SAP bude s těmito Osobními údaji nakládat v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a dále v souladu s případnými dalšími omezeními, kterými je společnost SAP vázána vůči třetí straně, která jí Osobní údaje poskytla, nebo jak vyplývá z příslušné národní legislativy. Tyto zdroje v podobě třetích stran zahrnují:

 • Obchodní styk společnosti SAP nebo skupiny společností SAP SE s vaším zaměstnavatelem
 • Třetí strany, kterým jste dali pokyn ke sdílení vašich Osobních údajů se společností SAP

Po jak dlouhou dobu bude mít společnost SAP moje Osobní údaje uložené? Společnost SAP uloží vaše Osobní údaje pouze na dobu nezbytnou:

 • k dodání požadovaného zboží a služeb, mimo jiné včetně prostřednictvím sap.com;
 • ke splnění zákonných povinností společnosti SAP, které vyplývají mimo jiné také z příslušných exportních zákonů;
 • dokud proti danému používání ze strany společnosti SAP nevznesete námitku, a to v případě, že se používání vašich Osobních údajů ze strany společnosti SAP zakládá na oprávněném obchodním zájmu společnosti SAP, jak je dále uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • dokud neodvoláte svůj souhlas poskytnutý dle tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, a to v případě, že společnost SAP zpracovává vaše Osobní údaje na základě vašeho souhlasu;
 • pokud příslušný zákon ukládá povinnost uchovávat vaše Osobní údaje déle nebo pokud jsou vaše Osobní údaje pro společnost SAP nezbytné k uplatnění právních nároků nebo k hájení se proti nim, uchová si společnost SAP vaše Osobní údaje do konce příslušné lhůty pro uchování nebo do vyrovnání takových nároků.

Kdo jsou příjemci vašich Osobních údajů a kde budou údaje zpracovávány? Vaše Osobní údaje budou předány ke zpracování následujícím kategoriím třetích stran:

 • společnosti v rámci skupiny společností SAP SE
 • Poskytovatelé služeb třetí strany, např. v souvislosti s poskytováním webové stránky nebo odesíláním newsletteru, v souvislosti s poradenskými službami a dalšími souvisejícími službami.

Vzhledem k tomu, že společnost SAP je součástí globální skupiny společností s mezinárodní působností, má ovládané či řízené osoby („skupina společností SAP SE“) a využívá poskytovatele služeb třetí strany mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) a bude vaše Osobní údaje předávat do zemí mimo EHP. Pokud jsou údaje předávány do země, pro kterou Komise EU nevydala rozhodnutí o odpovídající ochraně, společnost SAP bude na základě standardních smluvních doložek EU smluvně vyžadovat, aby vaše Osobní údaje byly chráněny na stejné úrovni jako v EHP. O kopii těchto standardních smluvních doložek (v redigované podobě, ze které byly odstraněny obchodní nebo nerelevantní informace) můžete požádat na adrese privacy@sap.com. Další informace od Evropské komise o mezinárodním rozměru ochrany osobních údajů získáte zde.

Jaká máte práva na ochranu osobních údajů?

Společnost SAP můžete kdykoliv požádat: o přístup k informacím o tom, jaké vaše Osobní údaje zpracovává a dále o opravu nebo výmaz těchto Osobních údajů. Upozorňujeme však, že společnost SAP může vaše Osobní údaje vymazat a vymaže je, pouze pokud neexistuje žádná zákonná povinnost nebo platné právo společnosti SAP k jejich uchování. Dále upozorňujeme, že pokud společnost SAP požádáte o vymazání svých Osobních údajů, nebudete moci dále využívat žádné služby společnosti SAP, které vyžadují použití vašich Osobních údajů společností SAP.

Pokud společnost SAP používá vaše Osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo k plnění smlouvy uzavřené s vámi, můžete si od společnosti SAP také vyžádat kopii Osobních údajů, které jste společnosti SAP poskytli. V takovém případě napište na e-mailovou adresu uvedenou níže a určete údaje nebo aktivity v rámci zpracování, kterých se váš dotaz týká, formát, ve kterém byste chtěli tyto informace obdržet, a to, zda mají být Osobní údaje zaslány vám, nebo jinému příjemci. Společnost SAP vaši žádost pečlivě posoudí a prodiskutuje s vámi, jak jí co nejlépe vyhovět.

Společnost SAP můžete dále požádat, aby zamezila dalšímu zpracovávání vašich Osobních údajů v kterékoli z následujících situací: (i) prohlašujete, že Osobní údaje, které společnost SAP o vás má, jsou nesprávné, s výhradou doby nezbytné, aby společnost SAP mohla ověřit přesnost příslušných Osobních údajů, (ii) pro zpracování vašich Osobních údajů společností SAP neexistuje žádný právní základ a požadujete, aby společnost SAP vaše Osobní údaje dále nezpracovávala, (iii) společnost SAP již vaše Osobní údaje nevyžaduje, ale prohlašujete, že požadujete, aby společnost SAP takové údaje uchovávala za účelem uplatnění nároku nebo zákonných práv či k hájení se proti nárokům třetích stran, nebo (iv) jestliže máte námitky proti zpracování vašich Osobních údajů společností SAP na základě oprávněného zájmu společnosti SAP (jak je dále uvedeno v Oddílu C níže), s výhradou doby nezbytné, aby společnost SAP mohla ověřit, zda trvá zájem společnosti SAP na zpracování vašich Osobních údajů nebo právní povinnost tyto údaje zpracovávat.

Fyzické osoby v rámci státu Kalifornie mají namísto toho právo:

 • požádat společnost SAP o přístup k vašim Osobním údajům, které společnost SAP shromažďuje, používá, sděluje nebo prodává (je-li relevantní);
 •  požádat společnost SAP o výmaz vašich Osobních údajů;
 • na nediskriminující zacházení v souvislosti s uplatněním kteréhokoliv práva na ochranu osobních údajů;
 • v případě, že společnost SAP požádáte o přístup k vašim Osobním údajům, na poskytnutí těchto údajů v přenosné podobě, a je-li to možné ve snadno použitelném formátu umožňujícím bezproblémový přenos těchto údajů k jinému příjemci; a
 • zrušit souhlas s prodejem Osobních údajů. V souladu s požadavky na zpřístupnění dle zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů státu Kalifornie (California Consumer Privacy Act – „zákon CCPA“), se povinnost poskytnout upozornění na možnost zrušení souhlasu na společnost SAP nevztahuje, protože vaše Osobní údaje neprodává a ani v budoucnu je prodávat nebude.

Upozorňujeme však, že společnost SAP může vaše Osobní údaje vymazat a učiní tak, pouze pokud neexistuje žádná zákonná povinnost nebo platné právo společnosti SAP k jejich uchování. Dále upozorňujeme, že pokud společnost SAP požádáte o vymazání svých Osobních údajů, nebudete moci dále využívat žádné služby společnosti SAP, které vyžadují použití vašich Osobních údajů společností SAP.

Jakým způsobem můžete svá práva na ochranu osobních údajů uplatnit? Veškeré své požadavky na uplatnění svých práv adresujte na webmaster@sap.com

Fyzické osoby v rámci státu Kalifornie mohou dále uplatnit svá práva následujícím způsobem:

Svůj požadavek můžete podat prostřednictvím bezplatných telefonních linek uvedených zde. Podáním požadavků na výkon vašich práv na ochranu osobních údajů vůči společnosti SAP můžete také pověřit zmocněnce. Příslušný zmocněnec musí být registrován u státního tajemníka státu Kalifornie a předložit doklad o tom, že jste jej pověřili, aby jednal vaším jménem jako váš zmocněnec. Jste-li osobou s postižením, obraťte se na společnost SAP prostřednictvím výše uvedené adresy nebo bezplatné telefonní linky a požádejte o přístup k Prohlášení o ochraně osobních údajů v alternativním formátu. 

Jakým způsobem bude společnost SAP ověřovat požadavky na uplatnění práv na ochranu osobních údajů? Společnost SAP podnikne nezbytné kroky, aby s přiměřeným stupněm jistoty ověřila vaši totožnost před tím, než zpracuje příslušné právo na ochranu osobních údajů, jež chcete uplatnit. Kdykoliv to bude proveditelné, společnost SAP spáruje Osobní údaje, které jste poskytli v žádosti o uplatnění svých práv, s údaji, které již společnost SAP spravuje. Tento postup může zahrnovat spárování dvou nebo více datových bodů, jež jste poskytli při odeslání požadavku, se dvěma nebo více datovými body, které již společnost SAP spravuje.

V souladu s procesem ověření stanoveným v zákoně CCPA bude společnost SAP vyžadovat přísnější proces ověření u žádostí o výmaz nebo v souvislosti s Osobními údaji považovanými za citlivé nebo cenné, tak aby byla minimalizována újma, která by vám mohla vzniknout neoprávněným přístupem k vašim Osobním údajům nebo jejich výmazem.  Bude-li společnosti SAP nucena vyžádat si od vás další údaje nad rámec těch, které již spravuje, společnost SAP tyto údaje použije výhradně pro účely ověření vaší totožnosti, abyste mohli uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, nebo pro účely zabezpečení a zamezení podvodům.

Společnost SAP odmítne zpracovat požadavky, které jsou prokazatelně nepodložené, nepřiměřené, podvodné nebo nejsou vyžadovány místními zákony.

Právo podat stížnost. Pokud se domníváte, že společnost SAP vaše Osobní údaje nezpracovává v souladu s požadavky uvedenými v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo zákony o ochraně osobních údajů platnými v EHP, můžete kdykoliv podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi EHP, ve které žijete, nebo u úřadu pro ochranu osobních údajů země či státu, ve kterém má společnost SAP registrované sídlo.

Mohu využívat zboží a služby společnosti SAP, pokud jsem nezletilý/á nebo dítě?

Děti. Webové stránky a online služby společnosti SAP nejsou určeny uživatelům mladším 16 let nebo ekvivalentního minimálního věku v příslušné jurisdikci. Pokud je vám méně než 16 let, nemůžete se prostřednictvím těchto webových stránek nebo online služeb registrovat ani je používat.

Soukromí dětí v USA. SAP vědomě neshromažďuje Osobní údaje dětí mladších 13 let. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a domníváte se, že společnost SAP shromáždila údaje o dítěti, kontaktujte společnost SAP způsobem uvedeným v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Společnost SAP provede bez zbytečného odkladu kroky vedoucí k výmazu údajů. Vzhledem k tomu, že webové stránky a online služby společnosti SAP nejsou určeny uživatelům mladším 16 let, a v souladu s příslušnými požadavky na zpřístupnění stanovenými zákonem CCPA, společnost SAP neprodává Osobní údaje nezletilých osob mladších 16 let.

B. Zpracování na základě zákonného oprávnění

Proč potřebuje společnost SAP používat moje Osobní údaje a na jakém právním základě je společnost SAP používá? 

Zpracování za účelem splnění smluvních závazků. Společnost SAP vyžaduje vaše Osobní údaje za účelem dodání zboží nebo služeb, které jste si objednali na základě smlouvy se společností SAP, k uzavření smlouvy na zboží nebo služby mezi vámi a společností SAP nebo k odeslání faktur za objednané zboží nebo služby. Společnost SAP zpracovává Osobní údaje za účelem splnění smluvních závazků dle článku 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR, případně dle ekvivalentního článku jiných právních předpisů na národní úrovni. 

Zpracování za účelem splnění smluvních závazků společnosti SAP zahrnuje reakci na vaše související dotazy, zpracování vaší zpětné vazby, nebo poskytnutí podpory. Součástí mohou být také údaje týkající se konverzací, které můžete iniciovat nebo vést například s využitím funkcí chatu na webu SAP.com nebo na jiných místních verzích webu společnosti SAP, prostřednictvím kontaktních formulářů, e-mailů nebo po telefonu. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů zahrnuje pojem „zboží a služby“ přístup k webovým službám, nabídkám, soutěžím, loteriím, jinému obsahu, nemarketingovým newsletterům, technickým listům, výukovým programům, školením a událostem společnosti SAP.

Společnost SAP s uživateli, kteří se přihlásili k odběru jejích služeb, pravidelně komunikuje e-mailem a naváže s nimi také telefonický kontakt za účelem řešení jejich stížností nebo stížností jiných zákazníků nebo za účelem prošetření podezřelých transakcí. 

Společnost SAP použije vaši e-mailovou adresu k potvrzení zřízení účtu, k odeslání oznámení o platbách, zaslání informací o změnách produktů a služeb společnosti SAP a k odeslání dalších oznámení nebo sdělení vyžadovaných právními předpisy. Obecně platí, že uživatelé si nemohou odběr těchto sdělení odhlásit, protože se jedná o sdělení nezbytná k zachování příslušného obchodního vztahu, která nemají marketingový charakter.

V souvislosti s marketingovými typy komunikace, například e-maily a telefonními hovory, vám společnost SAP (i) takové informace poskytne, pouze pokud se k jejich odběru přihlásíte, je-li to vyžadováno ze zákona, a (ii) umožní vám se z příjmu dalších marketingových sdělení odhlásit, pokud už o ně nemáte zájem. Z odběru marketingových sdělení se můžete kdykoliv odhlásit také aktualizováním příslušné preference.

Zpracování za účelem splnění právní povinnosti. Společnost SAP a její produkty, technologie a služby podléhají exportním zákonům různých zemí, mimo jiné včetně zákonů Evropské unie a jejích členských států a zákonů USA. Berete na vědomí, že v souladu s platnými exportními zákony, obchodními sankcemi a embargy vydanými těmito zeměmi má společnost SAP povinnost provést kroky za účelem zabránění subjektům, organizacím a stranám uvedeným na vládních seznamech sankcionovaných stran v přístupu k určitým produktům, technologiím a službám prostřednictvím webových stránek společnosti SAP nebo jiných expedičních cest řízených společností SAP. Tyto kroky mohou zahrnovat (i) automatické kontroly registračních údajů uživatelů podle tohoto dokumentu a dalších údajů, které uživatel poskytne v souvislosti se svou totožností, oproti příslušným seznamům sankcionovaných stran; (ii) pravidelné opakování těchto kontrol po každé aktualizaci seznamu sankcionovaných stran nebo poté, co uživatel provede aktualizaci svých údajů; (iii) blokování přístupu ke službám a systémům společnosti SAP v případě potenciální shody a (iv) kontaktování uživatele za účelem potvrzení jeho totožnosti v případě potenciální shody. Veškeré uvedené používání vašich Osobních údajů vychází z oprávnění zpracovávat Osobní údaje za účelem splnění právních povinností (článek 6 odst.1 písm. c) nařízení GDPR) a oprávněného zájmu společnosti SAP (článek 6 odst.1 písm. f) nařízení GDPR), případně dle ekvivalentních článků jiných právních předpisů na národní úrovni.

Dále berete na vědomí, že údaje vyžadované ke sledování vašich voleb v souvislosti s ochranou osobních údajů a soukromí pro účely zpracovávání vašich Osobních údajů nebo příjmu marketingových materiálů (v závislosti na zemi, ve které příslušná společnost patřící do skupiny společností SAP SE působí, a podle toho, zda jste výslovně souhlasili se zasíláním marketingových materiálů, nebo jste svůj souhlas zrušili) mohou být mezi členy skupiny společností SAP SE vzájemně vyměňovány, bude-li to nezbytné ke splnění právní povinnosti.

Zpracování na základě oprávněného zájmu společnosti SAP. Společnost SAP může používat vaše Osobní údaje na základě svého oprávněného zájmu (článek 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR), případně dle ekvivalentního článku jiných právních předpisů na národní úrovni, následovně:

 • Podvod a právní nároky. Bude-li to nezbytné, společnost SAP použije vaše Osobní údaje pro účely předcházení nebo stíhání trestné činnosti, například podvodů, a k uplatnění právních nároků nebo hájení se proti nim.
 • Dotazníky a průzkumy. Společnost SAP vás může vyzvat k účasti na dotaznících a průzkumech. Tyto dotazníky a průzkumy budou obecně navrženy tak, aby je bylo možné vyplnit bez zadání údajů, které by mohly být použity k vaší identifikaci. Pokud takové údaje v dotazníku nebo průzkumu přesto zadáte, společnost SAP tyto Osobní údaje použije ke zlepšení svých produktů a služeb.
 • Splnění smlouvy. Pokud provedete nebo hodláte provést nákup zboží nebo služeb od společnosti SAP jménem firemního zákazníka nebo jste jiným způsobem určeni jako kontaktní osoba pro obchodní vztah mezi firemním zákazníkem („Kontaktní osoba zákazníka“) a společností SAP, společnost SAP použije pro tento účel vaše Osobní údaje. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že součástí jsou kroky nezbytné k vytvoření příslušného obchodního vztahu. Pokud stávající Kontaktní osoba zákazníka oznámí společnosti SAP, že jste její náhradou, budete společností SAP od okamžiku daného oznámení považováni ve vztahu k danému zákazníkovi za příslušnou Kontaktní osobu zákazníka, dokud nevznesete námitku, jak je uvedeno níže.
 • Vytváření anonymizovaných datových sad. Společnost SAP bude anonymizovat Osobní údaje poskytnuté v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů za účelem vytvoření anonymizovaných datových sad, které budou následně použity ke zlepšení produktů a služeb společnosti SAP a jejích řízených nebo ovládaných společností.
 • Personalizovaný obsah. Pokud vyjádříte souhlas s příjmem marketingových sdělení od společnosti SAP, mimo jiné včetně newsletterů, brožur nebo technických listů, společnost SAP bude shromažďovat a ukládat informace o tom, jakým způsobem s tímto obsahem nakládáte, za účelem vytváření, rozvíjení, realizace, doručování a zlepšování komunikace s vámi. Tyto údaje jsou agregovány a použity k tomu, aby společnosti SAP pomohly poskytovat užitečnější informace a porozumět tomu, co vás nejvíce zajímá. 
 • Nahrávání pro účely zlepšování kvality. V případě telefonických hovorů nebo relací chatu bude společnost SAP tyto hovory nahrávat (poté, co vás na tuto skutečnost během hovoru a před zahájením nahrávání upozorní) nebo tyto relace chatu zaznamenávat za účelem zvýšení kvality služeb poskytovaných společností SAP.
 • Za účelem poskytování aktuálních informací nebo vyžádání zpětné vazby. V rámci existujícího obchodního vztahu mezi vámi a společností SAP vás společnost SAP může informovat, pokud to povolují místní právní předpisy, o svých produktech a službách (včetně webových seminářů, seminářů či událostí), které jsou podobné produktům a službám, jež jste si od společnosti SAP již zakoupili nebo používáte, nebo které s nimi souvisejí. Dále pokud se zúčastníte webového semináře, semináře nebo události společnosti SAP, stáhnete si nebo prohlédnete technické listy, newslettery, videa, bezplatné zkušební verze software nebo zakoupíte produkty nebo služby od společnosti SAP, společnost SAP vás může kontaktovat ohledně poskytnutí zpětné vazby pro účely zlepšení příslušného materiálu, produktu nebo služby.

Právo vznést námitku. Máte právo kdykoliv vznést námitku proti používání vašich Osobních údajů ze strany společnosti SAP, jak je uvedeno v tomto oddílu, a sice aktualizováním příslušné preference. V takovém případě společnost SAP vaši námitku důkladně prověří a ukončí používání relevantních údajů, pokud neexistují závažné oprávněné důvody k dalšímu používání údajů, které mají přednost před vaší námitkou, nebo pokud společnost SAP údaje nevyžaduje k prokázání, uplatnění nebo hájení právních nároků.

Zpracování v souladu s příslušnými národními právními předpisy. Pokud to umožňují příslušné národní právní předpisy, společnost SAP použije informace o vás, z nichž některé mohou být Osobní údaje, pro následující obchodní účely: 

 • plánování a pořádání událostí
 • pořádání online fór nebo webových seminářů
 • pro marketingové účely, například abyste měli aktuální informace o nejnovějších produktech a službách a nadcházejících událostech společnosti SAP
 • aby vás mohla kontaktovat k dalšímu projednání vašeho zájmu o služby a nabídky společnosti SAP
 • pomoci společnosti SAP vytvářet, vyvíjet, provozovat, dodávat a zlepšovat služby, produkty, obsah a reklamy společnosti SAP a ke zlepšování, upgradu nebo rozšiřování služby nebo zařízení, které společnost SAP vlastní, vyrábí, jsou pro ni vyráběna nebo jsou jí řízena
 • aby vám mohla poskytovat personalizovanější informace
 • zamezení škodám
 • pro účely zabezpečení účtu a sítě
 • interní účely, jako například audit, analýzy a výzkum s cílem zlepšovat produkty nebo služby společnosti SAP
 • ověření vaší totožnosti a určení vhodných služeb
 • odhalení incidentů zabezpečení, ochrana proti škodlivým, klamavým, podvodným nebo nezákonným činnostem a stíhání osob odpovědných za takové jednání
 • ladění s cílem identifikovat a opravit chyby, které narušují stávající zamýšlenou funkčnost
 • provádění interního výzkumu pro účely vývoje a ukázek technologií
 • provádění činností směřujících k ověření nebo zajištění kvality nebo bezpečnosti služby nebo zařízení, které společnost SAP vlastní, vyrábí, jsou pro ni vyráběna nebo jsou jí řízena.

D. Soubory cookie a obdobné nástroje

Informace shromážděné pomocí souborů cookie a obdobných technologií a použití těchto informací je blíže popsáno v Prohlášení o souborech cookie společnosti SAP. V souvislosti se soubory cookie máte možnost uplatnit své preference, jak je uvedeno v Prohlášení o souborech cookie společnosti SAP, prostřednictvím odkazu „Preference ohledně souborů cookie“ v patičce domovské stránky SAP.com.

E. Ustanovení specifická pro konkrétní zemi

Pokud se na společnost SAP vztahují požadavky v oblasti ochrany osobních údajů platné v USA, platí následující:

Nesledovat. Váš prohlížeč může umožňovat nastavení preference „Nesledovat“. Není-li uvedeno jinak, naše webové stránky požadavky „Nesledovat“ nesplní. Můžete se ale rozhodnout soubory cookie nepřijmout změnou příslušného nastavení ve vašem webovém prohlížeči nebo, pokud je k dispozici, dle našeho Prohlášení o souborech cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory umístěné do vašeho počítače během návštěvy určitých webových stránek na internetu, které se používají k identifikaci vašeho počítače. Upozorňujeme, že pokud s použitím souborů cookie nebudete souhlasit, nemusíte mít k dispozici určité funkce a možnosti našeho webu. Tento web nepovoluje třetím stranám shromažďování informací o vás v průběhu času a na různých webových stránkách. 

Na občany Ruské federace se vztahují ustanovení specifická pro Rusko.

Zpět na začátek