Přejít na obsah
Kontaktujte nás
Kontaktujte nás emailem
Pošlete nám e-mail s Vašimi komentáři, dotazy nebo zpětnou vazbou.

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti SAP

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti SAP

Ochrana soukromí osob na internetu je důležitá pro budoucnost obchodování přes internet a přechod na skutečně internetovou ekonomiku. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme vytvořili, abychom doložili náš závazek vůči právu osob na ochranu osobních údajů a soukromí. Tento dokument popisuje způsob zpracování informací, které lze použít k přímé nebo nepřímé identifikaci osoby („Osobní údaje“).


A. Obecné informace

V jakých případech se použije toto Prohlášení o ochraně osobních údajů? Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na Osobní údaje, které poskytujete společnosti SAP nebo které jsou odvozeny z Osobních údajů podle popisu níže. Na používání souborů cookie a informace, které jsou shromažďovány pomocí souborů cookie nebo jiných technologií pro sledování webu, se vztahuje zveřejnění a možnosti poskytnuté nástrojem TrustArc Consent Manager, který naleznete na příslušném webu.

Správce údajů Správcem údajů pro web www.sap.com je SAP ČR, spol. s.r.o., Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, Czech Republic („SAP“). Pokud je na tomto webu k dispozici registrační formulář, může se správce údajů lišit v závislosti na skutečné nabídce nebo účelu shromažďování dat. V každém případě je však uveden v prohlášení o ochraně osobních údajů jednotlivých registračních formulářů. Pracovníkem zajišťujícím ochranu dat skupiny společností SAP SE je Mathias Cellarius (privacy@sap.com). 

Jak společnost SAP nakládá s mými Osobními údaji? Společnost SAP bude poskytnuté Osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů. Další informace naleznete v Oddílech B. a C. níže. V případech, kdy je zpracování vašich Osobních údajů založeno na zákonném souhlasu, naleznete informace o tom, jaké Osobní údaje společnost SAP zpracovává a používá a pro jaké účely, v Oddílu B níže. Je-li vyžadován souhlas se zpracováním Osobních údajů, naleznete další informace v Oddílu C níže. Tyto informace odpovídají příslušným souhlasným prohlášením týkajícím se jednotlivých operací zpracování uvedeným v dokumentu Consent Resource Center.

Doba zpracování Osobních údajů Pokud společnost SAP zpracovává a používá vaše Osobní údaje v souladu se zákonem (viz Oddíl B. níže) nebo na základě vašeho souhlasu (viz Oddíl C. níže), bude vaše Osobní údaje uchovávat (i) pouze po dobu, která je nutná ke splnění účelů uvedených níže, nebo (ii) dokud nevznesete námitku proti používání vašich Osobních údajů společností SAP (pokud má společnost SAP legitimní zájem na používání vašich Osobních údajů) nebo (iii) dokud svůj souhlas neodvoláte (pokud jste společnosti SAP udělili souhlas s používáním vašich Osobních údajů). Pokud má však společnost SAP v souladu se zákonem povinnost uchovávat vaše Osobní údaje déle nebo pokud společnost SAP vyžaduje vaše Osobní údaje k uplatnění zákonných nároků nebo k obraně proti nim, uchová si společnost SAP vaše Osobní údaje do vypršení příslušné doby uchování nebo do vyrovnání takových nároků.

Proč musím Osobní údaje poskytnout? Obecně platí, že udělení souhlasu a poskytování Osobních údajů podle tohoto dokumentu je zcela dobrovolné. Pokud se rozhodnete souhlas neudělit a Osobní údaje neposkytovat, obecně to na vás nebude mít žádný negativní dopad. Za určitých okolností však společnost SAP nemůže provést kroky bez určitých Osobních údajů, například protože jsou tyto Osobní údaje vyžadovány ke zpracování vašich objednávek nebo k poskytnutí přístupu k nabídce nebo zpravodaji na webu. V takových případech vám bohužel společnost SAP nemůže požadovaný obsah bez příslušných Osobních údajů poskytnout.

Kde budou moje Osobní údaje zpracovávány? V rámci globální skupiny společností má společnost SAP ovládané či řízené společnosti a poskytovatele služeb třetí strany v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) i mimo něj. Proto vždy, když společnost SAP využívá nebo jinak zpracovává vaše Osobní údaje pro účely uvedené v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, je oprávněna vaše Osobní údaje přenést do zemí mimo EHP, včetně do zemí, ve kterých platí zákonná úroveň ochrany osobních údajů, která neodpovídá úrovni ochrany osobních údajů v rámci EHP. Každé takové předání vychází ze standardních smluvních doložek (v souladu s rozhodnutím Komise EU 87/2010/ES nebo případným budoucím předpisem, který jej nahradí), aby byla smluvně zajištěna úroveň ochrany Osobních údajů, která platí v rámci EHP. Redigovanou kopii příslušných standardních smluvních doložek (z níž byly odstraněny obchodní informace a informace, které nejsou relevantní) získáte zasláním požadavku na adresu privacy@sap.com.

Práva subjektů údajů. Od společnosti SAP si můžete kdykoliv vyžádat informace o tom, které Osobní údaje o vás společnost SAP zpracovává, a můžete také požádat o opravu nebo vymazání těchto osobních údajů. Upozorňujeme však, že společnost SAP smí vaše Osobní údaje vymazat, pouze pokud žádná zákonná povinnost nebo platné právo nevyžaduje jejich uchování. Dále upozorňujeme, že pokud společnost SAP požádáte o vymazání vašich Osobních údajů, nebudete moct dále využívat žádnou službu společnosti SAP, která vyžaduje použití vašich Osobních údajů ze strany společnosti SAP.

Pokud společnost SAP využívá vaše Osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo k plnění smlouvy uzavřené s vámi, můžete si od společnosti SAP také vyžádat kopii Osobních údajů, které jste společnosti SAP poskytli. V takovém případě napište na e-mailovou adresu níže a určete informace nebo aktivity v rámci zpracování, kterých se váš dotaz týká, formát, ve kterém byste chtěli informace obdržet, a to, zda mají být Osobní údaje zaslány vám, nebo jinému příjemci. Společnost SAP vaši žádost pečlivě posoudí a prodiskutuje s vámi, jak jí co nejlépe vyhovět.

Společnost SAP můžete dále požádat, aby zamezila dalšímu zpracovávání vašich Osobních údajů v kterékoli z následujících situací: (i) prohlašujete, že Osobní údaje, které společnost SAP o vás má, jsou nesprávné (ale pouze po dobu nezbytnou pro společnost SAP k ověření přesnosti příslušných Osobních údajů), (ii) pro zpracování vašich Osobních údajů společností SAP neexistuje žádný právní podklad a požadujete, aby společnost SAP vaše Osobní údaje dále nezpracovávala, (iii) společnost SAP již vaše Osobní údaje nevyžaduje, ale prohlašujete, že požadujete, aby společnost SAP taková data uchovávala za účelem nároku nebo uplatnění zákonných práv či k obraně před nároky třetích stran, nebo (iv) jestliže máte ke zpracování vašich Osobních údajů společností SAP (na základě oprávněného nároku společnosti SAP, který je dále uveden v Oddílu B níže) výhrady po dobu nezbytnou k ověření, zda trvá zájem společnosti SAP na zpracování vašich Osobních údajů nebo právní povinnost tyto údaje zpracovávat.

Veškeré takové požadavky zasílejte na adresu webmaster@sap.com.

Právo podat stížnost Pokud se domníváte, že společnost SAP nezpracovává vaše Osobní údaje v souladu s požadavky uvedenými v tomto dokumentu nebo platnými zákony o ochraně osobních údajů v EHP, můžete kdykoliv podat stížnost u orgánu pro ochranu osobních údajů v zemi EHP, ve které žijete, nebo u orgánu pro ochranu osobních údajů v zemi nebo státě, ve kterém má společnost SAP své registrované sídlo.

Používání tohoto webu dětmi. Tento web není určen pro uživatele mladší 16 let. Pokud je vám méně než 16 let, nesmíte se na webu registrovat ani jej používat.

Odkazy na další weby. Tento web může obsahovat odkazy na cizí weby (weby jiných společností než společností ve skupině SAP SE). Společnost SAP nenese odpovědnost za postupy v oblasti ochrany osobních údajů ani za obsah webů mimo skupinu společností SAP SE. Proto doporučujeme, abyste si pečlivě prostudovali prohlášení o ochraně osobních údajů těchto cizích webů.

 

B. Kdy společnost SAP používá moje Osobní údaje na základě zákona

V následujících případech je společnost SAP oprávněna zpracovávat vaše Osobní údaje v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Poskytování požadovaného zboží nebo služeb. Pokud si od společnosti SAP objednáte zboží nebo služby, bude společnost SAP využívat Osobní údaje, které zadáte v objednávce nebo v registračním formuláři (obvykle jméno, (e-mailovou) adresu, telefonní číslo, název a adresu společnosti, vaši pozici a roli a, pokud je třeba společnosti SAP uhradit určitou částku, číslo kreditní karty nebo bankovní údaje), pouze ke zpracování vaší objednávky a k poskytnutí požadovaného zboží nebo služby. To může zahrnovat nezbytné kroky před uzavřením smlouvy, reakci na vaše související dotazy, poskytnutí informací o dodání a fakturaci a zpracování nebo poskytnutí zákaznické zpětné vazby a podpory. Dále se může jednat také o data týkající se konverzací, které můžete vést s využitím funkcí chatu na webu SAP.com nebo na jiných místních mutacích webu SAP, v kontaktních formulářích, e-mailech nebo po telefonu. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů zahrnuje pojem „zboží a služby“ webové služby, nabídky, soutěže, loterie, jiný obsah, nemarketingové zpravodaje, technické listy, výukové programy, školení a události společnosti SAP a přístup k nim.

Pokud se účastníte výukových programů nebo školení poskytnutých společností SAP, může společnost SAP sledovat váš pokrok ve výuce, aby vám tyto informace mohla poskytnout. S uživateli, kteří se přihlásili k odběru našich služeb, pravidelně komunikujeme e-mailem a telefonicky můžeme řešit stížnosti zákazníků nebo prošetřovat podezřelé transakce. Vaši e-mailovou adresu můžeme použít k potvrzení toho, že jste si založili účet, k zasílání oznámení o platbách, zasílání informací o změnách našich produktů a služeb a k zasílání oznámení a dalších sdělení vyžadovaných zákonem. Uživatelé se z příjmu těchto oznámení, která se netýkají marketingu, ale jsou vyžadována pro příslušný obchodní vztah, obecně nemohou odhlásit. V souvislosti s marketingovými typy komunikace (tj. e-maily a telefonní hovory) vám společnost SAP (i) takové informace poskytne, pouze pokud se k jejich odběru přihlásíte (je-li to vyžadováno ze zákona) a (ii) umožní se z příjmu dalších marketingových typů komunikací odhlásit. Odběr těchto sdělení můžete kdykoliv zrušit na adrese https://www.sap.com/cz/profile/unsubscribe.html.

Zajištění souladu s předpisy. Společnost SAP a její produkty, technologie a služby podléhají exportním zákonům různých zemí, včetně mimo jiné zákonů Evropské unie a jejích členských států a zákonů USA. Berete na vědomí, že v souladu s platnými exportními zákony, obchodními sankcemi a embargy vydanými těmito zeměmi má společnost SAP povinnost provést kroky za účelem zabránění subjektům, organizacím a stranám uvedeným na seznamech sankciovaných společností vydaných vládami v přístupu k určitým produktům, technologiím a službám prostřednictvím webu společnosti SAP nebo jiných expedičních cest řízených společností SAP. Tyto kroky mohou zahrnovat (i) automatické kontroly registračních dat uživatelů podle tohoto dokumentu a dalších informací, které uživatel poskytne v souvislosti se svou totožností, oproti příslušným seznamům sankciovaných společností; (ii) pravidelné opakování těchto kontrol po každé aktualizaci seznamu sankciovaných společností nebo po aktualizaci údajů uživatelem; (iii) blokování přístupu ke službám a systémům společnosti SAP v případě potenciální shody a (iv) kontaktování uživatele za účelem potvrzení jeho totožnosti v případě potenciální shody.

Dále berete na vědomí, že všechny informace vyžadované ke sledování vašich voleb v souvislosti se zpracováváním nebo používáním vašich Osobních údajů nebo příjmem marketingových materiálů (v závislosti na zemi, ve které příslušná společnost patřící do skupiny společností SAP SE působí, podle toho, zda jste výslovně souhlasili se zasíláním marketingových materiálů, nebo jste jejich odběr zrušili) mohou být uchovávány a sdíleny se členy skupiny společností SAP SE tak, jak je to vyžadováno k zajištění shody s předpisy.

Legitimní zájem společnosti SAP. Každý z případů použití níže představuje legitimní zájem společnosti SAP zpracovávat nebo používat vaše Osobní údaje. Pokud s tímto přístupem nesouhlasíte, můžete vznést námitku vůči zpracovávání nebo používání vašich Osobních údajů společností SAP podle postupu níže.

Dotazníky a průzkumy Společnost SAP vás může vyzvat k účasti na dotaznících a průzkumech. Tyto dotazníky a průzkumy budou obecně navrženy tak, aby je bylo možné vyplnit bez zadání Osobních údajů. Pokud v dotazníku nebo průzkumu Osobní údaje nicméně zadáte, může je společnost SAP použít k vylepšení svých produktů a služeb.

Vytváření anonymizovaných datových sad. Společnost SAP smí anonymizovat Osobní údaje poskytnuté v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů za účelem vytvoření anonymizovaných datových sad, které budou následně použity k vylepšení produktů a služeb společnosti SAP a jejích řízených nebo ovládaných společností.

Nahrávání hovorů a záznam chatu za účelem vylepšení kvality. V případě telefonických hovorů nebo chatu je společnost SAP oprávněna tyto hovory nahrávat (poté, co vás na tuto skutečnost během hovoru a před zahájením nahrávání upozorní) nebo tyto chaty zaznamenávat za účelem zvýšení kvality služeb poskytovaných společností SAP.

Za účelem poskytování aktuálních informací/vyžádání zpětné vazby. V rámci existujícího obchodního vztahu mezi vámi a společností SAP vás společnost SAP může informovat (pokud to povolují místní zákony) o svých produktech a službách (včetně webových seminářů, seminářů či událostí), které se podobají produktům a službám, které jste si od společnosti SAP již zakoupili nebo používáte, nebo které s nimi souvisejí. Pokud jste se zúčastnili webového semináře, semináře nebo události společnosti SAP či jste si od společnosti SAP zakoupili produkty nebo služby, může vás společnost SAP kontaktovat s žádostí o zpětnou vazbu týkající se vylepšení příslušného webového semináře, semináře, události, produktu nebo služby.

Právo na námitky. Proti používání vašich Osobních údajů společností SAP pro účely uvedené výše můžete kdykoliv vznést námitku, a to zrušením odběru na webu https://www.sap.com/cz/profile/unsubscribe.html. Pokud tak učiníte, společnost SAP přestane používat vaše Osobní údaje pro výše uvedené účely (tj. na základě oprávněného zájmu uvedeného výše) a odstraní je ze svých systémů, pokud společnost SAP není oprávněna používat tyto Osobní údaje k jinému účelu uvedenému v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo pokud společnost SAP neurčí a neprokáže závažný oprávněný zájem na pokračování zpracovávání vašich Osobních údajů. 

 

C. Kdy společnost SAP používá moje Osobní údaje na základě mého souhlasu

V následujících případech bude společnost SAP používat vaše Osobní údaje níže uvedeným způsobem teprve po udělení souhlasu s příslušnými operacemi zpracování. Všechny informace o operaci zpracování týkající se Osobních údajů jsou proto propojeny s jedním souhlasným prohlášením v dokumentu Consent Resource Center. Pokud toto Prohlášení o ochraně osobních údajů znovu otevřete po udělení jednoho či více souhlasů, uvidíte informace týkající se udělených souhlasů, ale také úplné znění prohlášení o ochraně osobních údajů.

Novinky týkající se produktů a služeb společnosti SAP S výhradou příslušného ustanovení a vašeho souhlasu může společnost SAP použít vaše jméno, e-mailovou a poštovní adresu, telefonní číslo, pracovní pozici a základní informace o vašem zaměstnavateli (název, adresa a odvětví) i profil interakce na základě vaší předchozí interakce se společností SAP (předchozí nákupy, účast na webových seminářích, seminářích nebo událostech nebo využívání (webových) služeb – další informace o tomto tématu naleznete v nástroji TrustArc Consent Manager, který se zobrazí na relevantním webu společnosti SAP), aby vám mohla poskytnout aktuální informace o nejnovějších oznámeních týkajících se produktů, aktualizacích softwaru, upgradech softwaru a speciálních nabídkách a další informace o softwaru a službách společnosti SAP (včetně marketingových zpravodajů) a o událostech společnosti SAP a za účelem zobrazování relevantního obsahu na webech společnosti SAP. V souvislosti s těmito marketingovými aktivitami může společnost SAP poskytnout hashované ID uživatele sociálním sítím provozovaným třetí stranou nebo jiným webovým nabídkám (například síti Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram nebo Google), kde jsou tyto informace následně spárovány s daty sociální sítě nebo s vlastními databázemi webových nabídek za účelem zobrazení relevantnějších informací uživatelům.

Vytváření uživatelských profilů. Společnost SAP vám umožňuje používat její webové nabídky, včetně formulářů, blogů a sítí (například SAP Community), propojené s tímto webem, které vyžadují registraci a vytvoření uživatelského profilu. Informace o vás, které uvedete v uživatelském profilu, si mohou zobrazit další uživatelé, včetně mimo jiné vašeho jména, fotografie, účtů na sociálních sítích, poštovních nebo e-mailových adres či obou údajů, telefonního čísla, osobních zájmů, dovedností a základních informací o vaší společnosti.

Tyto profily se mohou týkat jedné webové nabídky společnosti SAP, nebo pokud jsou vytvořeny ve službě SAP Cloud Platform Identity Authentication, mohou také umožňovat přístup k dalším webovým nabídkám společnosti SAP nebo jiných subjektů skupiny společností SAP SE (bez ohledu na případný souhlas udělený v oddílu „Předání osobních údajů jiným společnostem SAP.“ níže). Vaší volbou však vždy zůstává, kterou z těchto dodatečných webových nabídek využijete, a vaše Osobní údaje jsou společnostem předány pouze poté, jakmile do těchto nabídek přejdete. Upozorňujeme, že pokud společnosti SAP neudělíte souhlas s vytvořením takových uživatelských profilů, nebude vám společnost SAP moct takové služby nabízet, pokud je váš souhlas s poskytováním těchto služeb vyžadován ze zákona.

V rámci webové nabídky se váš profil nad rámec poskytnutí přístupu používá k personalizaci interakce s ostatními uživateli (například zasíláním zpráv nebo pomocí funkce sledování) a společnost SAP jej využívá ke zvýšení kvality komunikace a spolupráce prostřednictvím těchto nabídek a k poskytování prvků gamifikace (jedná se o proces integrace herních mechanik do něčeho, co už existuje, například do webu, podnikové aplikace nebo online komunity, za účelem motivace účasti, zapojení a věrnosti). V maximálním možném rozsahu podporovaném relevantní webovou nabídkou můžete funkci takové webové nabídky používat k určení informací, které chcete sdílet.

Zvláštní kategorie Osobních údajů. V souvislosti s registrací k události nebo semináři a poskytnutím přístupu se vás společnost SAP může zeptat na informace o vašem zdravotním stavu za účelem identifikace a zohlednění osob s postižením nebo speciálními výživovými požadavky. Použití těchto informací je založeno na souhlasu, který na základě tohoto dokumentu poskytnete.

Upozorňujeme, že pokud informace o případných postiženích nebo speciálních výživových požadavcích neposkytnete, společnost SAP nebude moct provést příslušné kroky.

Profilování událostí. Pokud se zaregistrujete k události, semináři nebo webovému semináři společnosti SAP, může společnost SAP sdílet základní informace o účastníkovi (vaše jméno, společnost, e-mailová adresa) s ostatními účastníky stejné události, semináře nebo webového semináře za účelem komunikace a výměny nápadů.

Předání osobních údajů jiným společnostem SAP. Společnost SAP může vaše Osobní údaje předat dalším subjektům ve skupině společností SAP SE. Aktuální seznam subjektů ve skupině společností SAP SE naleznete zde. V takových případech budou tyto subjekty Osobní údaje používat ke stejným účelům a za stejných podmínek v souladu s tímto Oddílem C. výše.

Předání Osobních údajů dalším třetím stranám Na vaši žádost, vyjádřenou prostřednictvím vašeho souhlasu, předá společnost SAP registrační údaje společnostem uvedeným na stránce registrace. Tyto společnost použijí vaše registrační údaje pro účely své účasti na události a mají povinnost tyto údaje následně vymazat. Pokud má některá ze společností zájem použít vaše údaje pro jakýkoliv jiný účel, je povinna vás kontaktovat a vysvětlit vám, jakým způsobem a pro jaké další účely budou vaše registrační údaje použity.

Odvolání souhlasu uděleného podle tohoto dokumentu Souhlas udělený podle tohoto dokumentu můžete kdykoliv odvolat, a to odhlášením na webu https://www.sap.com/cz/profile/unsubscribe.html. V případě odvolání souhlasu nebude společnost SAP již nadále zpracovávat Osobní údaje podléhající tomuto souhlasu, pokud jí takové zpracovávání neukládá zákon. Pokud zákon vyžaduje, aby společnost SAP vaše Osobní údaje uchovala, nebudou tyto Osobní údaje dále zpracovávány a budou uchovávány pouze po dobu vyžadovanou zákonem. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zpracování osobních údajů společností SAP v minulosti až do okamžiku odvolání. Pokud využití nabídky společnosti SAP vyžaduje váš předchozí souhlas, po odvolání souhlasu společnost SAP (již) nebude moct poskytovat relevantní službu (nebo služby, pokud odvoláte souhlas s použitím vašeho profilu společností SAP v rámci služby SAP Cloud Platform Identity Authentication pro více nabídek SAP), nabídku nebo událost.

 

D. Ustanovení specifická pro USA

Pokud se na společnost SAP vztahují požadavky v oblasti ochrany osobních údajů platné v USA, platí následující:

Nesledovat. Váš prohlížeč možná povoluje nastavit předvolbu „Nesledovat“. Není-li uvedeno jinak, naše weby požadavky „Nesledovat“ nesplňují. Můžete však zakázat soubory cookie, a to změnou určeného nastavení webového prohlížeče nebo, je-li k dispozici, prostřednictvím nástroje TrustArc Consent Manager, pokud na něj příslušný web obsahuje odkaz. Soubory cookie jsou malé textové soubory umístěné do vašeho počítače během návštěvy určitých webů na internetu, které se používají k identifikaci vašeho počítače. Upozorňujeme, že pokud použití souborů cookie zakážete, nemusíte mít k dispozici určité funkce a možnosti našeho webu. Tento web nepovoluje třetím stranám shromažďování informací o vás v průběhu času a na různých webech. 

Požadavky na ochranu soukromí dětí Naše weby a online služby nejsou určeny k použití osobami mladšími 13 let. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a domníváte se, že jsme shromáždili informace o dítěti, kontaktujte nás na adrese privacy@sap.com.

 

E. Ustanovení specifická pro Rusko

Následující ustanovení se týkají uživatelů s pobytem v Ruské federaci:

Služby poskytované podle tohoto dokumentu nejsou určeny k užívání občany Ruské federace s pobytem v Rusku. Pokud jste ruský občan a žijete v Rusku, oznamujeme vám, že veškeré Osobní údaje, které do služeb zadáte, jsou na vaše vlastní riziko a odpovědnost, výslovně souhlasíte s tím, že společnost SAP smí shromažďovat vaše Osobní údaje, že tyto údaje bude shromažďovat v USA a v dalších zemích a že společnost SAP neponese odpovědnost za žádné potenciální porušení zákonů Ruské federace.

 

F. Ustanovení specifická pro Brazílii

Následující ustanovení se týká uživatelů s bydlištěm v Brazílii:

Brazilské právní předpisy umožňují společnostem zasílat potenciálním zákazníkům e-maily pod podmínkou, že příslušný e-mail bude obsahovat mechanismus odhlášení odběru a odkaz na prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

Revidováno a publikováno 1. července 2019

 

Zpět na začátek