Skip to Content
联系我们
Current View

SAP Ariba 云解决方案与 SAP 解决方案的集成

在本文中,我们概括性地介绍了 SAP ERP 采购功能与 SAP Ariba 按需随选型解决方案之间部分最典的集成场景 。  下载文档

Back to top