Skip to Content
联系我们

SAP HANA 助力联想业务化繁为简

作为一家世界领先的科技巨头,联想依靠SAP解决方案化繁为简。 联想是最早一批采用SAP HANA平台解决方案的企业,这使报表生成速度快了45倍。现在联想和SAP正在深入合作提升SAP HANA平台的用户体验,并将一起把SAP HANA企业云服务推向中国市场

Back to top