Skip to Content

SAP Business ByDesign: облачно ERP за средни фирми и филиали

Управлявайте целия си бизнес със сигурен облачен ERP софтуерен пакет, създаден за разрастващи се средни фирми, филиали на големи корпорации и местни институции от държавния сектор. SAP Business ByDesign свързва всички функции във вашия бизнес – финанси и счетоводство, човешки ресурси, продажби, снабдяване, обслужване на клиенти, управление на верига доставки и др.

Защо SAP Business ByDesign?

SAP Business ByDesign предоставя на бързоразрастващите се средни фирми необходимата платформа, с която да превърнат потенциала си в реални резултати. Това базирано в облак ERP решение свързва всяка функция във вашата компания – от финанси до CRM – с изпитаните във времето добри практики и задълбочени анализи. Ще имате основа за растеж и конкуренция без ненужна сложност и разходи, така че да разраствате бизнеса си по свой начин – по всяко време, навсякъде и почти на всяко устройство.

 • Управлявайте целия си бизнес с един-единствен сигурен софтуерен пакет в облака
 • Оптимизирайте комплексните процеси и максимизирайте ефикасността в цялата организация
 • Получете навременна бизнес информация с интегрирани анализи и отчитане
 • Осигурете оперативно превъзходство с вградени бизнес процеси
 • Управлявайте бизнеса си от всяко място, по всяко време с вградени мобилни приложения

Прочетете за решението

Previous

Облачно ERP: Страхотната възможност за растеж

В неотдавнашно проучване Mint Jutras изследва ERP целите, предизвикателствата и статуса на почти 800 фирми по целия свят. Разгледайте резултатите и разберете защо SaaS решенията достигат първия си етап на пускане в експлоатация с 14% по-бързо, отколкото локалните. 

SAP Business ByDesign: Най-добре пазената тайна на SAP

Обмислете развитието на решението на SAP Business ByDesign през последните 10 години и експертна перспектива за настоящата стратегия за бъдещето. SAP трябва активно да се съсредоточи върху тристепенна стратегия за цифрова трансформация: да доставя най-добрите иновации в класа си, да стимулира смислено търсене чрез маркетинг и да развива успешни партньорства.                

 

Ликвидации: пренасочен растеж

Когато Evonik реши да закрие някои от своите експлоатационни единици и да се фокусира само върху химическите вещества, трябваше да извади тези единици от тяхното SAP ERP внедряване. Разберете защо Evonik реши да използва SAP Business ByDesign като междинно решение за ликвидиращите се бизнеси.                

 

Next

Разберете как SAP Business ByDesign може да улесни живота на бизнес потребителите и IT персонала:

Възможности по бизнес сфера

Управление връзки с клиенти (CRM)

Управлявайте експертно вашите процеси по маркетинг, продажби и обслужване – и стимулирайте ангажирането на клиентите – със SAP Business ByDesign.

 • Маркетинг
  Използвайте персонализирана информация за клиентите за по-ефективни кампании, генериране на потенциални възможности и квалификация и предаване към отдела по продажби.
 • Продажби
  Получете пълна автоматизация на ресурсите по продажби и подобрете управлението на акаунтите – от взаимодействието с лицата за контакт до фактурирането.
 • Обслужване
  Дайте на служителите инструментите и информацията, нужни за предоставяне на превъзходно обслужване, и повишете удовлетворението на клиентите.

Демо: CRM 360 изглед със SAP Business ByDesign

Финанси
Получете преглед в реално време на вашето финансово състояние, оптимизирайте основните счетоводни процеси и управлявайте по-добре паричните средства и ликвидността.

 • Финансово и управленско счетоводство
  Управлявайте сметки за множество операционни единици, валути и стандарти на отчитане.
 • Управление на паричните потоци
  Използвайте данни за транзакции на клиенти и доставчици, за да получите видимост в реално време за състоянието на паричните средства.
   

Демо: Управление на паричните средства и ликвидността със SAP Business ByDesign

Демо: Управление на комплексните дълготрайни активи със SAP Business ByDesign

Демо: Паралелна отчетност по общоприетите счетоводни принципи (GAAP) със SAP Business ByDesign

Човешки ресурси (ЧР)
Оптимизирайте процесите по ЧР като например управление на организацията, администриране на работната сила, време и присъствие, самообслужване на служители.

 • Встъпване в длъжност
  Опростете встъпването в длъжност на служителите и дайте лесен достъп на служителите и мениджърите до цялата релевантна информация.
 • Управление на труда, времето и присъствията
  Управлявайте времето, труда и възнагражденията по-ефективно.
 • Самообслужване за ЧР
  Стимулирайте служителите да управляват сами отчетите за времето, процесите по снабдяване и личната информация.
 • Ведомост заплати
  Улеснете обработката на ведомост заплати и се възползвайте от интерфейси за трети доставчици на услуги по ведомост заплати.
 • Заявки и одобрения
  Създавайте и следете заявки за доставки и автоматизирани одобрения в съответствие с политиките.

Снабдяване
Дайте на служителите си възможности за снабдяване чрез самообслужване, за да спестите време и разходи. Централизирайте информацията за доставчиците и договаряйте по-добри сделки.

 • Ресурсно осигуряване
  Поддържайте централна база данни с информация за доставчици и продукти – като улеснявате договарянето на по-добри цени и управляването на множество договори с доставчици.
 • Закупуване
  Оптимизирайте дейностите по закупуване във вашата фирма – и давайте на купувачите информация в реално време, за да могат да договорят по-добри цени.


Демо: Автоматизирайте процеса по заявка за оферта с множество доставчици със SAP Business ByDesign

Управление на проекти
Управлявайте проекти от всякакъв мащаб и сложност със SAP Business ByDesign. Улеснете сътрудничеството и вашите екипи при управлението, доставянето и следенето на проекти в реално време.

 • Подобрете ефективността при управлението на проекти
 • Въздействайте положително върху доставянето на проекти
 • Управлявайте проектите по-рентабилно
   

Демо: Интегрирано управление на проекти и видимост в реално време със SAP Business ByDesign

Демо: Междуфирмено управление на проекти със SAP Business ByDesign

Демо: Базирано на проекти ПМП със SAP Business ByDesign

Управление на верига доставки (SCM)
Подобрете ефективността на веригата доставки с по-добро съответствие между търсене и предлагане – и увеличете гъвкавостта чрез оптимизиране на сътрудничеството с клиенти и доставчици.

 • Разработка на продукти
  Ускорете времето до пазара и гарантирайте, че дизайнът на продукта отговаря на спецификациите на клиента. 
 • Конфигуриране на SCM
  Виждайте ясно вашите мрежи и планове на снабдяване за моделиране на верига доставки.
 • Планиране и контрол
  Контролирайте потоците на материали с подход, обусловен от изключения, към планиране на снабдяването.
 • Производство, съхранение на склад и логистика
  Произвеждайте ефикасно висококачествени продукти, управлявайте производството по-добре и автоматизирайте свързаните процеси.

Демо: Планиране на търсенето със SAP Business ByDesign

Демо: Междуфирмен пренос на запас със SAP Business ByDesign

Демо: Междуфирмено планиране на снабдяването със SAP Business ByDesign

 

Допълнителни демонстрации:

Демо: Персонализирано потребителско преживяване със SAP Business ByDesign

Демо: Подобряване на ефикасността и прозрачността на процесите със SAP Business ByDesign

Collapse
Възможности по големина на бизнеса

Средни предприятия
SAP Business ByDesign помага на средния бизнес да използва нови възможности, да се адаптира бързо към промяната и да подобри цялостното бизнес изпълнение. Облачният ERP софтуер е наличен глобално и може да поддържа променящи се бизнес модели, международна експанзия и успех на нови пазари.  

 • При поискване: Готов когато и вие сте готови
 • Информативен: дава на хората ви анализи в реално време
 • Разширяем: адаптира се към вашите бизнес нужди
 • Интуитивен: подобрява приемането от потребителя и производителността
 • Мобилен: Дава достъп до бизнес информация навсякъде и по всяко време
 • Глобален: оперира в 90+ страни


Филиали на големи предприятия

Максимизирайте видимостта, ефикасността и контрола във всичките ви филиали с едно-единствено ERP приложение. Нашият облачно базиран софтуер за бизнес управление на две нива е идеално подходящ за големи корпорации с филиали за продажби, дистрибуция или услуги. Той гладко съчетава ресурсите и стабилността на вашия корпоративен офис с гъвкавостта и местните знания във вашите клонове.

 • Управлявайте множество филиали според техните уникални нужди, структури и процеси
 • Минимизирайте разходите и усилията, свързани с добавяне, ликвидиране и управляване на филиали
 • Подобрете интеграцията и сътрудничеството между вашата корпоративна организация и филиалите
 • Влезте в действие бързо и избегнете големите капиталови разходи, необходими за локален софтуер
Collapse
Възможности по отрасъл
Публичен сектор
Положете стабилна основа за конкретните нужди на вашата организация от държавния сектор – местно управление, училищен съвет или институт по образователна и развойна дейност.
 
 • Съчетава стандартни финансови функции с функции, специфични за интересите на държавния сектор
 • Улеснява отчитането на очаквани разходи, счетоводство на фондове и отчетност
 • Вградена гъвкавост, подотчетност и прозрачност за съответствие с нормативните разпоредби – сега и в бъдеще
 • Вградените анализи, част от всеки процес, ви дават пълна прозрачност за всеки аспект на организацията ви.

Научете повече: Достъпно ERP решение в подкрепа на изискванията на организациите от държавния сектор

 
Производство

Получете интегриран изглед в реално време на вашите производствени операции – и оптимизирайте целия процес, за да намалите разходите и да отговорите по-бързо на нуждите на клиентите.

 • Подобрете ефикасността на производството, като оптимизирате и интегрирате процесите
 • Опростете управлението на нови канали за продажби, партньори по канал и пазари
 • Увеличете удовлетворението и лоялността на клиентите с 360-градусов изглед на всеки клиент


Професионални услуги

Интегрирайте и автоматизирайте вашите процеси по професионални услуги – включително финанси, управление на клиенти и проекти и др.  

 • Получете видимост в проектите ви в реално време - от планирането на проекта до изпълнението
 • Разработете правилните услуги, осигурете навременна доставка и умножете успеха си
 • Прицелете услугите си с по-добро разбиране за жизнения цикъл на клиента
 • Отличете фирмата си като планирате и доставите максимална клиентска стойност
 • Оценете рентабилността на проекта и клиента, за да можете да постигнете целите на портфолиото си


Дистрибуция на едро

Прогнозирайте търсенето точно - и адаптирайте и изпълнете бързо - срещу по-ниски разходи за запас и по-голямо клиентско удовлетворение.

 • Прогнозирайте търсенето, за да оптимизирате предлагането и да гарантирате рентабилност
 • Получете видимост във вашата верига доставки и проследете доставката на артикули с дълго време за подготовка
 • Съкратете оперативните разходи като същевременно оптимизирате нивата на запаса и работния капитал
 • Увеличете удовлетворението и лоялността на клиентите - въпреки конкуренцията на фирми с фокус върху цената
 • Показвайте едно и също лице на клиентите в целия ви бизнес, независимо от канал или регион
Collapse
Технически възможности
APIs и SDK
С достъп до API и SDK, разработчиците и администраторите могат да персонализират и разширят SAP ByDesign и да интегрират решението с други back-office системи, за да отговори на уникални бизнес нужди.
 
Интеграция с Office
Интеграция на приложението ByDesign с Microsoft Outlook позволява синхронизация на контактите, имейл, срещи и задачи от Outlook.
 • Създавайте заявки за услуги, възможности и потенциални възможности от входящи имейли и срещи 
 • Гъвкавост за изтегляне на бизнес данни в Microsoft Еxcel. Възможности за обратно писане на данни от Еxcel в системата ByDesign

Управление на вход-изход

 • Генерирайте печатни документи, факс, имейл
 • Генерирайте външна комуникация на бизнес съдържание и експортирайте по различни изходящи канали като имейл, печат, факс и т.н. 
 • Позволете на потребителите да задават известия за задачи по имейл

Ключови потребителски възможности и персонализация за крайния потребител

 • Персонализирайте решението SAP Business ByDesign според предпочитанията на потребителя
 • Персонализирайте бързи връзки, последните новини, вградени отчети
 • Адаптирайте формата на раздел от екрана или mashup като във всички екрани
 • Позволете на ключовите потребители да адаптират темата, фирменото лого и да добавят потребителски полета според бизнес нуждите. Тези адаптации могат да се използват във формуляри, отчети, потребителски интерфейси (UI) или интеграция в рамките на обхвата на проекта

Конфигурация на поток операции

 • Определете многостъпкови одобрения според вашите бизнес процеси, като използвате правила за разпределение на работата 
 • Създайте определени от потребителя правила за известия или имейли въз основа на вашите бизнес сценарии
 
Collaboration Window
Collaboration Window е настолен инструмент за интеграция, който служи като централен хъб за сътрудничество между хората и за външни устройства и услуги. Той позволява комуникация с бизнес партньори чрез комуникационни канали като имейл и предоставя информация за бизнес контекст, релевантна за даден бизнес партньор и поток операции. Той също така дава информация за пропуснати предупреждения, задачи и известия в системата ByDesign, както и за пропуснати обаждания, ако има add-in решение за интеграция на телефония, интегрирано със SAP Business ByDesign.
 
Миграция
Бърз и ефективен начин да се подготвят и проверят данни преди зареждане, инструментът за миграция SAP ByDesign контролира разходите като съкращава усилията за ръчна миграция и избягва закъснения в разгръщането.
 
Вградена поддръжка
Дава възможност на потребителя да създаде инцидент (с автоматично събиране на диагностични данни) от всеки екран на ByDesign. Създаденият инцидент може да бъде проследен и обработен без необходимост от външен инструмент. Освен това, интеграцията с Enterprise Search позволява на потребителите да търсят подобни инциденти или решения и информация за анализ на грешки.
 
Enterprise Search
Enterprise Search позволява търсене в цялото решение ByDesign. Създаване на етикети/лепящи се бележки на всеки екран и търсенето им чрез Enterprise Search. 
 
Бизнес анализи
Като се използва разширената и гъвкава функция за бизнес анализи е възможно лесно да се създадат определени от потребителя отчети чрез направляваните процедури. Тя също така позволява контрол на видимостта на отчетите, като ги присъединява само към конкретни потребители/роли.
 
Бизнес конфигурация
Вземете решението, за да отговорите на ежедневните бизнес изисквания по всяко време през жизнения цикъл на решението без необходимост от технически умения.
 
Възможности за масова обработка и календарно планиране
Поддръжка за масова обработка на бизнес данни, която може да бъде планирана за фоново изпълнение. Може да се използват възможностите за повторно планиране, за да се изпълнява обработката периодично на дадени интервали.
 
Помощен център/Учебен център
Заедно с основните концепции на ByDesign, получете достъп до бързи ръководства, бизнес фон, информация "Как да...". Свържете се и с общности и документи за анализ на грешки, модели на навигация и задачи, базирани на ролята на потребителя.
 
Сигурност
С възможности като сигурен имейл, сканиране на всички входящи и изходящи документи за вируси и базирано на оторизация потребление на услуги. Поддръжката за възможност за single sign-on прави Business ByDesign сигурен продукт.
Collapse

Системни изисквания за SAP Business ByDesign

Системните и софтуерни изисквания се различават според конкретните клиентски сценарии. Моля, направете справка в прегледа на системните и софтуерни изисквания за списък на поддържаните устройства, хардуер, операционни системи, приложения и браузъри.

Системни изисквания
Подробни данни
Поддържана операционна система и браузъри
 • MS Windows Vista (32-Bit): Internet Explorer
 • MS Windows 7 (32-Bit и 64-Bit): Internet Explorer
 • MS Windows 8: Internet Explorer
 • MS Windows 10: Internet Explorer
 • Mac OS X 10.6 или по-висока: Safari, Internet Explorer
Минимални изисквания за хардуера
 • Pentium 4, 2.4 GHz или по-бърз (препоръчително: Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz с 1066 MHz предна шина)
 • Поне 1 GB RAM (2 GB препоръчително)
Минимални изисквания за мрежата
 • Upstream: 1 Mbps
 • Downstream: 1 Mbps
 • Латентност: 200 ms или по-добра
Допълнителни софтуерни изисквания

За да използвате уеб приложението SAP Business ByDesign е необходим следният софтуер:

 • Microsoft Silverlight 5.1 или по-висока версия
 • Adobe Reader 8.1.3 или по-висока версия

Достъпни цени на абонаментна база

SAP Business ByDesign се лицензира чрез месечни абонаментни такси на базата на поименни потребители. Има три категории потребители: потребители на самообслужване, потребители от екип и потребители от предприятие - и цените и функционалностите са различни за всяка категория.

Със SAP Business ByDesign няма защо да се притеснявате за поддръжката на софтуерната система. Всички основни услуги като подсигуряване, възстановяване и редовни надстройки се покриват от SAP и са включени в месечната такса. Можете да избирате да разгърнете пълното решение - или можете първо да се фокусирате върху непосредствените нужди на бизнеса ви и да добавяте функционалности според необходимото.

Previous

Публична версия

Споделен хардуер, версии на всеки три месеца и дати на надстройка, определяни от SAP.
 • Наематели (минимум): 1
 • Потребители (минимум): 20

Private Edition

Специализирана система за множество наематели, версии на три месеца и дати за надстройка, определяни съвместно от SAP и клиента.
 • Наематели (минимум): 10
 • Потребители (минимум): 200

 

Next
image

Свържете се с местния представител на SAP за допълнителни опции за абонамент.

Вижте какво казват нашите клиенти

Как да започнете

Разгледайте ресурсите, които ще ви помогнат да настроите и да започнете да използвате SAP Business ByDesign.

Previous

Посетете библиотеката с ресурси

Направете справка в раздела "Как да започнем" на помощния портал за SAP Business ByDesign** за информация как да се използва търсене, вградено обучение и помощ и Домашния работен център.

Конфигурирайте вашето решение

Вижте документа Бизнес конфигурация** в помощния портал за преглед стъпка по стъпка на процеса по инсталиране – включително определяне на обхват, фина настройка, бизнес роли, потоци операции и други.

Изтеглете ръководството за потребителя

Прочетете ръководството "Как да започнем" за SAP Business ByDesign** за въведение в основната навигация, съдържание за обучение и други важни функции.

Next
image

Намерете SAP партньор, който да ви помогне за внедряването

Previous

Вижте сценарии на интеграция

Прегледайте сценарии на интеграция SAP Business ByDesign за информация относно интегриране на софтуера с трети локални и облачни решения.

Интегриране на потребителски данни

Консултирайте се със SAP Business ByDesign ръководство за интеграция за определени от потребителя данни за преглед на опциите на архитектурата, необходими за сливането на данни от вашите стари системи.

Свържете се със съществуващите приложения

Консултирайте се с Ръководството за техническа свързаност за приложения при поискване, локални и хибридни приложения*, за да научите как да свържете SAP Business ByDesign към вашите съществуващи приложения.

Открийте API на уеб услуги

Нашите API на уеб услуги улесняват интегрирането със SAP Business ByDesign. Те позволяват сигурен отдалечен достъп до данни и процеси, базирани на стандарти като SOAP и WSDL.
Next
image

Нуждаете се от помощ за вашите облачни интеграции? Научете за SAP Cloud Professional Services

Previous

Какво ново в SAP Business ByDesign?

Прегледайте Какво ново в SAP Business ByDesign** – онлайн ръководство, включващо най-новите функции и актуализации за нашия базиран в облака ERP софтуер.

Отчитане със SAP Business ByDesign

Преминете този openSAP курс, за да научите как да използвате вградените анализи на софтуера, да създавате отчети в браузър или среда, базирана на Excel, и други.

Вижте пътната карта на продукта

Разберете как функциите на SAP Business by Design са предвидени да прогресират във времето – вижте пътната карта на продукта.

Next
image

Намерете SAP партньор, който да ви помогне за внедряването

Back to top